Деловодна информация
4184
306 26/09/2018 (дд/мм/гггг)
не
4184-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДГ Незабравка, филиал Детелина гр. Девня 000080997
гр Девня, ул Фронтоваци 17
Девня BG331 9163 Габон
Радостина Манолова Георгиева +359 0519-34443
nezabravka1976@abv.bg +359 0519-34443

Интернет адрес/и

http://nezabravka-devnia.com/bg-BG/

http://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/periodichna-dostavka-hr-produkti-po-predvaritelna-zaqvka-nezabravka-2018


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.nezabravka-devnia.com/bg-BG/Procedures/periodichna-dostavka-hr-produkti-po-predvaritelna-zaqvka-nezabravka-2018
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина „Незабравка”,филиал „Детелина“ и „Детска млечна кухня“, по обособени позиции
15800000      
Доставки

Периодична доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на Детска градина „Незабравка”,филиал „Детелина“ и „Детска млечна кухня“, по обособени позиции, както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА РИБНИ ПРОДУКТИ, МОРСКИ ХРАНИ, ЯЙЦА И ЯЙЧНИ ПРОДУКТИ“; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА, ВАРИВА, ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ, МЕД”;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4“ЗЕЛЕНЧУЦИ – СУРОВИ,СГОТВЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, ФЕРМЕНТИРАЛИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ СОКОВЕ; ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ПОД ФОРМАТА НА НЕКТАРИ И ПЛОДОВИ СОКОВЕ, КОНФИТЮРИ ,МАРМАЛАДИ, ЖЕЛЕТА И КОМПОТИ”; „КАРТОФИ И КОРЕНОПЛОДНИ; “ПОДПРАВКИ-ПРЕСНИ,ИЗСУШЕНИ“;ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 “ДРУГИ ХРАНИ, ПРОДУКТИ И НАПИТКИ”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
79019      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
5

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ“; 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“, „Детска млечна кухня“ /намираща се в сградата на филиала / гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци” № 17, у

Доставка на мляко и млечни продукти, съобразени с изискванията и количествата на Възложителя, посочени в техническата документация към обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18206      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „ МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА РИБНИ ПРОДУКТИ, МОРСКИ ХРАНИ, ЯЙЦА И ЯЙЧНИ ПРОДУКТИ“; 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      FA02
15200000      FA02
03142500      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“, „Детска млечна кухня“ /намираща се в сградата на филиала / гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци” № 17, ул.

Доставка на хранителните продукти от обособена позиция 2 съгласно изискванията и количествата на Възложителя, посочени в техническта спецификация към обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
23368      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА, ВАРИВА, ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ, МЕД” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“, „Детска млечна кухня“ /намираща се в сградата на филиала / гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци” № 17, ул.

Доставка на “ЗЪРНЕНИ ХРАНИ, ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА, ВАРИВА, ЗАХАР, ЗАХАРНИ И ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ, МЕД”, съгласно изискванията и количествата на Възложителя посочени в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10976      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4“ЗЕЛЕНЧУЦИ – СУРОВИ,СГОТВЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, ФЕРМЕНТИРАЛИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ СОКОВЕ; ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ПОД ФОРМАТА НА НЕКТАРИ И ПЛО 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15300000      
15331100      
15330000      
03221110      
03220000      
15331130      
15332100      
15332400      
15332200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“, „Детска млечна кухня“ /намираща се в сградата на филиала / гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци” № 17, ул.

Доставка на хранителни продукти, от обособена позиция 4 ЗЕЛЕНЧУЦИ – СУРОВИ,СГОТВЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, ФЕРМЕНТИРАЛИ, ЗЕЛЕНЧУКОВИ СОКОВЕ; ПЛОДОВЕ, ПРЕСНИ, ЗАМРАЗЕНИ, ИЗСУШЕНИ, КОНСЕРВИРАНИ, ПОД ФОРМАТА НА НЕКТАРИ И ПЛОДОВИ СОКОВЕ, КОНФИТЮРИ ,МАРМАЛАДИ, ЖЕЛЕТА И КОМПОТИ”; „КАРТОФИ И КОРЕНОПЛОДНИ; “ПОДПРАВКИ-ПРЕСНИ,ИЗСУШЕНИ, съгласно изискванията и количествата на Възложителя, подробно описани в техническата спецификация към обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
25168      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 “ДРУГИ ХРАНИ, ПРОДУКТИ И НАПИТКИ”. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      FA02
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Франко склад на Детска градина „Незабравка“,филиал „Детелина“, „Детска млечна кухня“ /намираща се в сградата на филиала / гр.Девня, Община Девня, Област Варна, град Девня, ул. ’’Фронтоваци” № 17, ул.

Доставка на хранителни продукти, подробно описани в обособена позиция № 5 “ДРУГИ ХРАНИ, ПРОДУКТИ И НАПИТКИ”, съгласно изискванията и количествата на Възложителя описани в техническата спецификация към обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1301      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем . идентични или сходни с този на поръчката, съответен на всяка от обособените позиции, за последните три години от датата на подаване на офертата.Като за за сходни доставки с предмета и обема па поръчката следва да се разбира: Доставка на хранителни продукти от съответната група храни , съобразно всяка обособена позиция, за която участникът подава оферта.
2.За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с обекти за производство и/или търговия с храни /собствени или наети/, регистрирани по чл. 12, ал.9 от Закона за храните.
Минимално изискване за всички обособени позиции: За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с минимум 1 (един) обект за производство и/или търговия с храни /собствен или нает/, регистриран по чл. 12, ал.9 от Закона за храните, за всяка от групите храни, включени в техническата спецификация на съответната обособена позиция, за които участникът подава оферта, а за чуждестранните участници - с обект регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени.
Когато участникът не притежава собствен обект, същият може да ползва такъв собственост на трети лица. В този случай, съгласно чл. 65 от ЗОП, ще се счита че участникът доказва съответствието си с капацитета на трети лица, с оглед на което и на основание чл. 65, ал. 3 и 4 от ЗОП той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения, а третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Удостоверяването на съответствието тези изисквания става с представяне на ЕЕДОП от третото лице, а доказването им - с представянето на съответните документи преди сключване на договор за обществена поръчка.
3.Участникът следва да разполага с минимум два броя транспортни средства (собствени или наети), за превоз на хранителни продукти . В случай че кандидатства за една, няколко или всички от следните обособени позиции: „Месо и месни продукти”, „Мляко и млечни продукти”, „Риба, рибни продукти и други морски храни” и „Яйца и яйчени продукти”, поне едното от транспортните средства следва да бъде - хладилен автомобил, с издадено „Удостоверение за регистрация” от БАБХ.
Когато участникът не притежава собствени транспортни средства, същият може да ползва такива собственост на трети лица. В този случай, съгласно чл. 65 от ЗОП, ще се счита че участникът доказва съответствието си с капацитета на трети лица, с оглед на което и на основание чл. 65, ал. 3 и 4 от ЗОП той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения, а третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Удостоверяването на съответствието тези изисквания става с представяне на ЕЕДОП от третото лице, а доказването им - с представянето на съответните документи преди сключване на договор за обществена поръчка.
4. Участникът следва да притежава Сертификат за въведена система за управление на безопасност на храните, съгласно стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалентен, който да е с обхват съответстващ на обекта на поръчката, за дейности включващи производство/търговия с храни или еквивалентно. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област .


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с обекти за производство и/или търговия с храни /собствени или наети/, регистрирани по чл. 12, ал.9 от Закона за храните.
2.3.3. Участникът следва да разполага с минимум два броя транспортни средства (собствени или наети), за превоз на хранителни продукти . В случай че кандидатства за една, няколко или всички от следните обособени позиции: „Месо и месни продукти”, „Мляко и млечни продукти”, „Риба, рибни продукти и други морски храни” и „Яйца и яйчени продукти”, поне едното от транспортните средства следва да бъде - хладилен автомобил, с издадено „Удостоверение за регистрация” от БАБХ.
3.При доставка на хранитерлните продукти, избраният Изпълнител трябва да изпълнява условията на Възложителя залегнали в документацията за участие , техническата спецификация и изискванията към продуктите както и със заложените изисквания в нормативните актове.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/10/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Девня, ул Фронтоваци № 17 методичен кабинет

1. Съгласно чл. 54, ал.2 от ППЗОП получените оферти се отварят на поблично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или техни упълномощени представители, за които не е нужно представяне на нотариално заверено пълномощно, както и представители на средставта за масово осведомяване.
2. Комисията ще отваря и разглежда офертите по реда на 61 ППЗОП, във връзка с чл. 181, ал. 2 ЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще използва ресурсите на трети лица, посочените изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице:
-ЕЕДОП се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на обединението.
Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП НА Част III раздел Г„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“
Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5 от ППЗМИП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП НА Част III раздел Г„Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка“
Съгласно чл. 107 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участници, които са свързани лица.
Кандидатите и участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална.
Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Участникът
избран за изпълнител ,следва да представи списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно обособената позиция, за която е избран за изпълнител, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки на съответната група храни. Копия на договори като доказателства няма да бъдат приети като доказателства.
Предоставяне на разяснения: При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, направени до 5 дни, преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения.
Подаване на оферта: Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: Детска градина „.Незабравка”,Филиал „Детелина „-гр. Девня. кв."Девня-”.ул.”Фпонтоваци”№17. до деня и часа, посочени в обявлението. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка. Приемащият офертата служител на Възложителя, отбелязва върху плика/папката пореден номер, дата и час на приемане.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10- дневен срок от изтичане на срока по чл. 179, ал. 3-срещу решение за откриване на процедурата и/ или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197 ал.1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва