Деловодна информация
00797
93-ОП18-75 25/09/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
25/09/2018 (дд/мм/гггг)
00797-2018-0043 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бургас 000056814
ул. Александровска № 26
Бургас BG341 8000 България
Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки +359 56907242
d.georgieva@burgas.bg +359 56841996

Интернет адрес/и

www.burgas.bg

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35984


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/35984
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг (проектиране,СМР и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на Община Бургас с идентификатор 07079.610.194.1,находяща се на ул.„Александр 93-ОП18-75
45000000      
Строителство

Целта на проекта е да се въведат мерки за енергийна ефективност,при които класът на енергопотребление на общинска сградата, находяща се на ул. „Александровска“ № 26 да се повиши от „D“ на „B“.Планираните дейности включват въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградни ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на сградата и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Проектното предложение адресира три основни аспекта на потребности, свързани с: намаляване на крайното енергопотребление в сградата на Общинска администрация Бургас; подобряване комфорта на обитаване и осигуряване на по-добри условия за работа на служителите; осигуряване на равен достъп и социално включване на хора с увреждания.Строежът е III-та категория съгл. чл.137, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗУТ и чл.6, ал.3,т.4 от Наредба №1 от 30 юли 2003г на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи.За обекта е съставен технически паспорт рег. № ТП-263 от 24.07.2017г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1852203.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
71221000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 26

Сградата е със статут на недвижим архитектурно-строителен паметник на културата,съгл.чл.38,ал.2 от ЗЕЕ.Основни дейности:ПРОЕКТИРАНЕ-изготвяне на технически инвестиционен проект съгласно задание за проектиране,СТРОИТЕЛСТВО–изпълнение на предвидените в инвестиционния проект СМР,АВТОРСКИ НАДЗОР–упражняване на авторски надзор по ЗУТ по време на строителството.Мерките по ЕЕ включват:Монтаж и въвеждане в действие на нова котелна инсталация за отопление на сградата;Демонтаж на всички стари монтирани индивидуални климатици и инсталиране на нов термопомпен агрегат;Подмяна на помпите в инсталацията с енергоспестяващи,електронни;Изграждане на нова отоплителна инсталация с ефективна,изолирана тръбна мрежа;Монтиране на автоматика за следене на външна и вътрешна температура и управление на топлопредаването;Изграждане на нова инсталация за БГВ,свързана с нов котел;Изграждане на фотоволтаична система за производство на енергия за собствени нужди;Въвеждане на енергоспестяващо осветление със светодиодни LED крушки и пури, както и залагане на евакуационно осветление покриващо изискванията на чл.55 от Наредба Iз-1971/2009г.;Изпълнение на вътрешна топлоизолация;Подмяна на дограмата и горно осветление.За усилване ефекта от предвидените енергоспествящи мерки, се предвижда въвеждане на система за сградна автоматизация (BMS).Сградата е 5-етажна с монолитна стоманобетонова конструкция,състояща се от:Сутерен със светла височина от 2,75м.;Партерен етаж със светла височина от 3,30м,типови етажи–3,20м и тавански етаж–2,90м.Покривът на сградата е топъл плосък,като част от него представлява реализирано горно осветление,изпълнено с метална конструкция и единично остъкляване от поли-карбонатни плоскости.Застроената площ на сградата по заснемане е 811м2. Разгънатата застроена площ е 5 412 м2.Височина на сградата над средно прилежащия терен до кота корниз е-19,80м.За сградата е извършено обследване,като е ползвано архитектурното заснемане на всички нива и е извършен цялостен оглед,при което се констатира следното:Сградата има проста,симетрична и компактна правоъгълна в план,геометрична форма и габаритни размери в план-30,30/30,16м.Предвидени са и допълнителни дейности и мерки,свързани с направените в техническия паспорт констатации и предписания:Достъпна среда,съгл. Наредба №4 от 01.07.2009г.;СМР за възстановяване на помещения в сутерена;СМР по осигуряване на нормална и безопасна експлоатация на сградата;Пожарна безопасност.
Всички дейности,включени за изпълнение в обхвата на поръчката са подробно описани в Техническите спецификации,приложение към документацията за обществената поръчка.Община Бургас разполага с Технически паспорт на сградата и Доклад за обследване за енергийна ефективност,които ще бъдат публикувани в профила на купувача.
Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Показател „Професионален капацитет на участника ” (ПК)    15
Показател „Срок за проектиране“ (СП)    5
Показател „Срок за изпълнение на строителството“ (СИ)    10
Показател „Мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за работещите в сградата“ (МНЗ)    15
Цена
55
II.2.6) Прогнозна стойност
1852203.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
270

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г.

Подробно описание на методиката за определяне на комплексната оценка,показателите и подпоказателите се съдържа в отделно приложение към Документацията за обществената поръчка.Посочената стойност в т. II.2.6 е максимална.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която попадат обектите, а именно: I-ва група, минимум III-та категория по чл.137, ал.1, т.3, буква „В” от ЗУТ и чл.6, ал.3, т.4 от НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, както и буква "Е" на чл. 137, ал. 1, т.4 от ЗУТ, тъй като обектът е обявен за Недвижима културна ценност, като Градски Народен съвет на пл. "Свобода" с ДВ бр.18/02.03.1979 г. с категория-местно значение.
- Документ, с който се доказва: При подаване на офертата, участникът попълва раздел А „Годност”, Част IV „Критерии за подбор” в Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, освен ако няма електронен достъп до базите данни – за повече информация: http://register.ksb.bg. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
При подаване на оферта, участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ.
- Документ, с който се доказва: При подаване на оферта участниците попълват раздел Б в Част IV: Критерии за подбор от еЕЕДОП.
*Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж: I-ва група, минимум III-та категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да имат опит в:
1.1. Проектиране, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
- При подаване на офертата, участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
1.2. Изпълнението на СМР (строителство и/ или проектиране и изпълнение на строеж), идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
-При подаване на офертата, участникът попълва съответното поле от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:
- Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
- Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
2.Участниците трябва да са сертифицирани в областта на строителството по следните стандарти: EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството за дейностите“ или еквивалентен.
3.Участниците трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 – Система за управление на качеството за дейностите“ или еквивалентен.
- По т. 2 и т. 3: При подаване на офертата, участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
- По т. 2 и т. 3: Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
Когато Участникът участва като обединение, което не е регистрирано юридическо лице, поне един от членовете на обединението трябва да притежава стандарт EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен по т.2 и БДС EN ISO 14001:2015 – Система за управление на качеството за дейностите“ или еквивалентен по т.3, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението. Изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Подизпълнителите, които ще изпълняват строително-монтажни работи (ако има такива), трябва да притежават EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 – Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен по т. 2 и БДС EN ISO 14001:2015 – Система за управление на качеството за дейностите“ или еквивалентен по т.3.
*При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.


1.Участниците трябва да имат опит в:
1.1.Проектиране, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на услуги по изработване на технически и/или работни инвестиционни проекти, свързани със строителство и/или реконструкция на административни и/или обществено-обслужващи сгради минимум трета категория, с РЗП не по-малко от 5 000 м2 или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.
1.2.1.1.2. Изпълнението на СМР (строителство и/ или проектиране и изпълнение на строеж), идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на СМР по строителство и/или реконструкция на административни и/или обществено-обслужващи сгради първа група, минимум трета категория, с РЗП не по-малко от 5 000 м2 или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.
Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15, съгл. чл. 176 ал.1 от ЗУТ! В Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП, участникът следва да посочи информация относно № и дата на документа!
2.Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
3. Участниците трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,3 и 5 от ЗОП и чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС,освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
2.Гаранцията за изпълнение е в размер 3% от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни.
3.Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в проекта на договор и в документацията за поръчка.
4.Изпълнителят е длъжен да извърши всички работи предмет на Договора, в съответствие с валидните технически изисквания, при високо качество, в допустимите отклонения и норми, в договорените срокове, с използване на качествени материали и изделия, при спазване на всички допълнителни изисквания и указания на Възложителя и на Строителния надзор, при осигуряване на всички мерки за безопасност на труда на работници, специалисти и участници в проекта, и на всички хора в района на обекта, при спазване на екологичните мерки към договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/11/2018 (дд/мм/гггг)   17:15 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/11/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска № 26, Заседателна зала.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл.54,ал.2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Срокът за изготвяне на техническите инвестиционни проекти е по предложение на участника в календарни дни,но не следва да бъде по-кратък от 30 к. дни и по-дълъг от 60 к. дни,считано от сключване на договора и приключва с предаване на инвестиционния проект за съгласуване и оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите по реда на чл. 142, ал. 6 от ЗУТ и приемането му без забележки от Възложителя.
2.Срокът за изпълнение на строителството е по предложение на участника, в календарни дни, но не следва да бъде по-кратък от 180 к.дни и по-дълъг от 210 к.дни,считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2а към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).
3.Гаранционни срокове–по предложение на участника,съгл. Наредба № 2 от 31 юли 2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строително–монтажни работи,съоръжения и строителни обекти.
4.С оглед изискването, участниците да извършат оглед на място и да се запознаят със специфичните условия за изпълнение на поръчката, и във връзка с чл. 45, ал. 2 от ЗОП, Възложителят определя срок за получаване на офертите по-дълъг от минимално определения в чл. 74, ал. 1 от ЗОП.
5.Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация, свързана с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната са НАП, Министерство на околната среда и водите, Агенция по заетостта и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (http://nap.bg, http://www3.moew.government.bg, www.mlsp.government.bg, http://www.gli.government.bg, http://www.az.government.bg/).
6.При изготвяне на офертата си, участниците попълват приложените към документацията образци!

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП, срещу срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/09/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва