Деловодна информация
00833
ВСС-10763 27/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
27/08/2018 (дд/мм/гггг)
00833-2018-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Висш съдебен съвет 121513231
ул. Екзарх Йосиф 12
София BG411 1000 България
Мирослава Чирпъкова - началник отдел „Информационно обслужване на органите на съдебната власт“ +359 29304923
m.chirpakova@vss.justice.bg +359 29304923

Интернет адрес/и

http://www.vss.justice.bg/

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180827VNuI2993740
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

съдебна власт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Разработване на Единна информационна система на съдилищата
72000000      
Услуги

В обхвата на договора е предвидено реализирането на следните дейности: Дейност 2 „Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите“ и Дейност 3 „Разработване и внедряване на Единна информационна система на съдилищата“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2729789.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72000000      
72260000      
72221000      
72227000      
79632000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София и офис помещенията на Възложителя и избрания изпълнител. Дейност 3.4. „Обучение за потребителите и ИТ експерти за работа с ЕИСС“ ще се извършва на територията на областните градове.

В обхвата на обществената поръчка е предвидено реализирането на следните дейности:
Дейност 2. „Разработване на предложения за описание, анализ и оптимизация и реинженеринг на работните процеси, свързани с разглеждането на дела от съдилищата в единен модел на процесите“, в която се включват:
Дейност 2.1. „Детайлизиране функционалния обхват на ЕИСС“.
Дейност 2.2.„Анализ на процедурите и работните процеси, свързани с управлението на дела на ниво районен, окръжен и апелативен съд и връзката между тях“
Дейност 2.3. „Идентифициране на необходимостта, възможностите и вида на обменяната информация за целите на интеграцията между ЕИСС и други системи в рамките на съдебната система или държавната администрация“.
Дейност 2.4. „Реинженеринг на процесите“
Дейност 3 „Разработване и внедряване на Единна информационна система на съдилищата“, в която се включват:
Дейност 3.1. „Разработка на ЕИСС“
Дейност 3.2. „Пилотно внедряване на ЕИСС“
Дейност 3.3. „Внедряване на ЕИСС във всички съдилища“
Дейност 3.4. „Обучение за потребителите и ИТ експерти за работа с ЕИСС“
ЕИСС трябва да поддържа минимум 10000 потребители.
Критериите по-долу
 
ДА К2 – Срок за изпълнение на Дейност 3.1. „Разработка на ЕИСС“ и изпълнение на Дейност 3.2. „Пилотно внедряване на ЕИСС“ - максимален брой точки 10    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
2729789.11      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0001-C01/26.08.2016 г., Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020

Участникът получава брой точки в зависимост от предложения срок за изпълнение на Дейност 3.1. и Дейност 3.2. считано от датата на подписването на договора, както следва:
12 месеца и по-малко – 10т.; 13 месеца – 7т.; 14 месеца – 4т.; 15 месеца-1т.
Макс. бр. точки по показателя цена е 10 т. Макс.бр. точки за комплексната оценка - 10т.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят изисквания
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата на създаване или започване на дейността им, съгласно чл. 61, ал. 1, т. 1, предложение второ, от ЗОП.
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово състояние“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП: Справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.


Участниците следва да са реализирали минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, в размер на 2000000,00 (два милиона ) лв. за последните три приключили финансови години (2015 г., 2016 г. и 2017 г.), в зависимост от датата на създаване или започване на дейността им.
„Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ по смисъла на §2, т. 67 от Допълнителните разпоредби наЗОП е: сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.
За целите на настоящата поръчка, под „дейност, попадаща в обхвата на обществената поръчка” се разбира софтуерна разработка и осъществяване на дейности по внедряване, тестване, интеграция и поддръжка на информационни системи.
3.2.4. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за оборот се прилагат за обединението участник.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията за оборот се отнасят и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При позоваване на капацитета на трети лица по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор. В тези случаи участникът трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
За участник, подизпълнител или трето лице, което е чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на офертата, съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗОП. Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“, от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП: Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участниците следва да прилагат стандарти за управление на качеството (чл. 63, ал. 1, т. 10) от ЗОП:
1) система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001 или еквивалент, в съответствие с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, с обхват: разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и информационни системи;
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Г“ – „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП се представя заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001 или екв. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност, съгласно чл. 63, ал. 1 т. 5 от ЗОП. При подаване на оферта участниците декларират в ЕЕДОП в част IV „Критерии за подбор“, Раздел В, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, вкл. следната информация за всеки от предлаганите експерти:
1) Имената и позицията, която ще изпълнява лицето;
2) Информация за образование и допълнителна квалификация, когато е приложимо, вкл. (наименование) на документ (диплома, сертификат и т.н.),
№, дата на издаване; дата на валидност, когато е приложимо;
3) Орган или служба, издала документа;
4) Описание на професионален опит, когато е приложимо, с посочване на работодател, период на наемане, заемана позиция, отговорности и задължения, участие в проекти, период на участие, посочване на заеманата в проекта позиция, отговорности и задължения ; както и
5) Вида на правоотношението между експерта и участника в процедурата (трудово или гражданско), а в случай че експертът е предоставен на участника от трето лице извън структурата на участника– информация за третото лице.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП поставеното изискване се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.


1. През последните три години, считано от датата на подаване на офертата участниците (У-ците) трябва да са изпълнили успешно мин. 1 дейност, която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка (ОП). Под дейност, идентична или сходна с предмета и обема на ОП, следва да се разбира разработване, внедряване и поддържане на уеб-базирана информационна система, с използване на система за управление на база данни (СУБД) и хранилище за данни като информационната система (ИС) да обслужва най-малко 1500 регистрирани потребителя.
2. У-ците следва да прилагат стандарти за управление на качеството:
1) система за управление на качеството БДС ЕN ISO 9001 или еквивалент, в съответствие с чл. 64, ал. 3 от ЗОП, с обхват: разработване, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и информационни системи
3. У-ците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката:
1.Ръководител на проект: Висше образование(ВО), образователно-квалификационна степен „магистър“(ОКСМ) или по-висока или еквивалент (екв.) в област (обл.) „Природни науки, математика и информатика“ (ПНМИ), професионално направление(ПН) „Информатика и компютърни науки“ (ИКН) (или екв.) или в обл. „Технически науки“ (ТН), ПН „Комуникационна и компютърна техника“(ККТ) (или екв.) или „Социални, стопански или правни науки“ (ССПН), ПН „Право“ или „Администрация и управление“ (АУ) (или екв.) или „Икономика“ (И) (или екв), съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления, приет с Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г.(КОВОПН), а когато е придобито извън страната – в обл., екв. на посочените (посоч.). Допълнителна квалификация (ДК): Успешно издържан изпит за прилагане на методология за управление на проекти (МУП) PMBOK или Prince2 или PMP- Project Management Professional или PMI (Project Management Institute) Agile или екв. Общ професионален опит (ПО): Мин. 5 год. общ ПО. Специфичен ПО: Участие като ръководител на проект в най-малко 1дейност по разработка и внедряване на уеб-базирани ИС (УБИС)
2.Ръководител на технически екип: ВО, ОКС „бакалавър“ (Б) или по-висока или екв. в обл. ПНМИ, ПН ИКН (или екв) или в обл. ТН, ПН „ККТ“ (или екв), съгласно КОВОПН, а когато е придобито извън страната – в обл., екв. на посоч. ДК: Успешно издържан изпит за прилагане на МУП PMBOK или Prince2 или PMP- Project Management Professional или PMI (Project Management Institute) Agile или екв. ПО: Мин. 5 год. опит в разработване на УБИС или 2 год. опит в управлението на екипи за разработване и внедряване на УБИС или участие в управлението на най-малко 1 успешно приключен проект със сходен предмет за разработване и внедряване на УБИС
3.Бизнес анализатор – 3 бр. ВО, ОКСБ или по-висока или екв. в област ПНМИ, ПН ИКН (или екв) или в обл. „ТН“, ПН „ККТ“ (или екв) или в обл. „ССПН“, ПН „АУ“ (или екв) или „И“ (или екв.), съгласно КОВОПН, а когато е придобито извън страната – в обл., екв. на посоч. ПО: Мин. 3 год. опит като бизнес анализатор при разработването на УБИС.
4.Системен архитект: ВО, ОКСБ или по-висока или екв. в обл. „ПНМИ“, ПН „ИКН“ (или екв) или в обл „ТН“, ПН „ККТ“ (или екв), съгласно КОВОПН, а когато е придобито извън страната – в обл, екв. на посоч. ПО: Мин. 5 год опит в областта на информационните технологии, вкл. проектиране на уеб-базирани софтуерни архитектури с използване на СУБД
5.Програмист –5бр.: ВО,ОКСБ или по-висока или екв. в обл. „ПНМИ“, ПН „ИКН“ (или екв.)или ПН Математика, или в обл. „ТН“, ПН „ККТ“ (или екв.), съгласно КОВОПН, а когато е придобито извън страната – в обл., екв. на посоч. ПО: не по-малко от 3 год опит като програмист при разработване и внедряване на УБИС с използване на СУБД.6.Специалист по качеството: ВО, ОКСБ или по-висока или екв. в обл. „ПНМИ“, ПН „ИКН“ (или екв) или в обл „ТН“, ПН „ККТ“ (или екв), съгласно КОВОПН, а когато е придобито извън страната – в обл., екв. на посоч.. ДК: завършено обучение и успешно издържан изпит по осигуряване качеството на софтуера.
Продължава в раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В-лят отстранява от участие в процедурата у-к когато:1. са налице осн. по чл.54, ал.1 ЗОП, чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 и чл.107 от ЗОП. В-ят има право да не отстрани у-к, за който е налице обст. по чл.55,ал.1,т.1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни п-та.2. за когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС3.за които е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП4.представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи валидноста.5.офертата надхвърля опр. от В-ля прог. ст-ст и пределните ст-ти на отделни дейности 6. когато е предложен срок за изп. на Д 3.1 и Д 3.2 повече от 15 календарни месеца. 7. Ако е налице забрана по чл. 69 от ЗПКОНПИУ-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.
Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
Продължава в раздел VI.3).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/10/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/10/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Екзарх Йосиф 12, административна сграда на ВСС

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

6.Спец по кач. ПО:Мин 3 год опит в обл. на информационните технологии като специалист по качеството при разработване,тестване и внедряване на УБИС с използване на СУБД.7.Специалист по управление на сигурността на информацията: ВО, ОКСБ или по-висока или екв в обл „ПНМИ“,ПН „ИКН“(или екв)или в обл„ТН“,ПН„ККТ“(или екв),съгл.КОВОПН,а когато е придобито извън страната – в обл, екв на посоч.ДК: Завършено обучение и успешно издържан изпит в областта на управление на сигурността по стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 или екв или свързани с него стандарти за надеждна комуникация на информация, защитена с ел. подпис. ПО: Мин 3 год. ПО в обл. на инф. сигурност при разработване, внедряване и поддръжка на системи за управление на сигурността на информацията. 8.Правен експерт: ВО, ОКСМ или по-висока или екв, ПН „Право“, съгласно КОВОПН, а когато е придобито извън страната – в обл, екв на посоч. Придобита юридическа правоспособност. ПО: не по-малко от 3 год. общ стаж, от които 2 год. следва да се считат за придобит „юридически стаж“ по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗА и/или чл. 164, ал. 8-10 от ЗСВ. 9.Аналитик: ВО, ОКСБ или по-висока или екв. в обл „ССПН (или екв), ПН „Право“ (или екв) или „АУ“ (или екв), или „И“ (или екв), или област „ПНМИ“ (или екв.), ПН „Математика“ (или екв) или „ИКН“ (или екв), съгласно КОВОПН, а когато е придобито извън страната – в обл, екв. на посоч. ПО: Участие в реализацията на най-малко 1 успешно приключил проект (договор), вкл.анализ на процедури и работни процеси и разработване на стратегии за изменение и/или оптимизиране на функционирането и/или изграждане на административен капацитет на публ.орг-ии.Под„ПО“ следва да се разбира като отн. се до органи(центр. или териториални)на държ. власт(законодателна, изпълнителна или съдебна), вкл. до техни структурни звена и администрации.ПО са и орг.,предоставящи обществени услуги, както и организациите, чрез които д-вата упр. своите функции и на които това е възл. със закон
За успешно приключил проект се счита дейност или набор от дейности,резултатът от които е надлежно предаден и приет и/или внедрен в срок и без възражения на съответния възложител (поръчващ).Едно физическо лице може да изпълнява функциите на до двама експерти.У-те в обединение носят солидарна отговорност за изпълнение на поръчката. В случай че у-ът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, не се допускат промени в състава му след крайния срок за подаване на офертата.Когато в д-ра за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи из-ето на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата—у-ът ще бъде отстранен от у-е. На осн. чл. 104, ал. 2 ЗОП В-ят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на у-ците в процедурата да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. Предвид това ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл.61 ППЗОП.Гаранцията(Г) за изпълнение на договора е в размер на 5 на сто от стойността на д-ра без ДДС. 10 на сто от Г обезпечава периода на гаранционна поддръжка (ГП). Г се представя преди скл. на д-ра под формата на:(1)парична сума, внесена по с-ка на В-ля-IBAN: BG60BNBG96613300173801 ,BIC: BNBGBGSD,Банка: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА или (2)безусловна и неотменяема банкова Г, в оригинал, издадена в полза на В-ля. или застраховка(3), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на И-ля. Срок на валидност на Г/З- сбора от сроковете, за изпълнение на поръчката и срока за ГП, удължен с най-малко 60 дни. И-лят е длъжен да поддържа валидността на Г/З през целия срок на дог.,както и през гаранционния срок.За гарантиране на авансово изплатената сума по д-ра,И-лят представя Г за авансово плащане,в размер на 100% от р-ра на АП с ДДС(30% от цената за Д2 и Д3.1-3.3).Г може да бъде представена в една от формите по чл.111,ал.5 от ЗОП.Начин на плащане–посочен в проекта на д-р.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата, и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.Жалбата се подава в 10-дневен срок от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 27/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва