Деловодна информация
02211
1 23/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
02211-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Природо-математическа гимназия ПМГ Проф. Емануил Иванов 000254995
ул. Проф. Георги Паспалев 11
Кюстендил BG415 2500 България
Екатерина Паскалева +359 552258
kmg_kn@abv.bg +359 552258

Интернет адрес/и

http://www.pmgkn.com/

http://www.pmgkn.com/index.php/about-us/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.pmgkn.com/index.php/about-us/profil-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на корпус за природни науки към ПМГ"Проф.Емануил Иванов", по 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на о
30100000      
Доставки

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на корпус за природни науки към пмг"проф.емануил иванов", по 2 обособени позиции”, както следва: обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на технологично оборудване”; обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на обзавеждане” .
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
126272.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на оборудване 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

гр. Кюстендил

Доставка и монтаж на оборудване, съгласно приолжена количествена сметка и Технически сепцификации
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40335.83      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

в документацията за обществена поръчка

II.2) Описание 1

Доставка и монтаж на обзавеждане 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39160000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG415

гр. Кюстендил

Доставка и монтаж на обзавеждане - ученически помещения съгласно приложена количествена сметка, чертежи и техническата спецификация
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
85936.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставя изискване

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да е извършил най-малко 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен* с предмета на обособената позиция, през последните 3 години от датата на подаване на офертата
*Под идентичен/сходен следва да се разбира „доставка и монтаж на технологично оборудване”
Изпълнението на това условие се декларира чрез попълване на изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП за доставки с предмет, идентични или сходни с тези на поръчкатаДоказване:
Списък на доставките, идентични/сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка
Важно! Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
2. Участникът трябва да е извършил най-малко 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен* с предмета на обособената позиция, през последните 3 години от датата на подаване на офертата
*Под идентичен/сходен следва да се разбира „доставка и монтаж на обзавеждане”
Деклариране
Изпълнението на това условие се декларира чрез попълване на изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП за доставки с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката.


Участникът трябва да е извършил най-малко 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен* с предмета на обособената позиция, през последните 3 години от датата на подаване на офертата;
2.Списък на доставките, идентични/сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Важно! Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
*Под идентичен/сходен следва да се разбира „доставка и монтаж на технологично оборудване”
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/09/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Кюстендил ул. Проф. Георги Паспалев 11, ет.2

съгласно чл. 54, ал.2 ППЗОП - могат да присъстват участници или техни упълномощени представители и средствата за масово осведомяване на откритото заседание при отваряне на офретите, както и на ценовите предложения.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 от ЗОП - в 10 дневен срок, считано от датата на ополучаване на решението на Възложителя или от изтичане на срока по чл.179 - срещу решението за откриване на процедуратаи/или решението за за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва