Деловодна информация
00338
АО-05-03-6366 16/08/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
16/08/2018 (дд/мм/гггг)
00338-2018-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом №37А
Разград BG324 7200 България
Виргиния Станкова и Иванка Белева +359 618173/+359 618178
obstina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180724nJTC2946328
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом №37А
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obstina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция на ул. „Странджа“ гр. Разград и прилежащите кръстовища в град Разград“
45233252      
Строителство

Основните цели са възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата чрез комплект от мероприятия,което включва:1.Постигане на технически елементи,отговарящи на Наредба № РД-02-20-2/20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии.2.Гарантиране на носимоспособността на настилката;3. Гарантиране равността на настилката;4.Гарантиране на ефективното отводняване на улиците;5.Ремонт на тротоарите;6.Изграждане на елементи за достъпна среда в съответствие с Наредба №4/1.07.2009г. за изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението,включително на хора с увреждания.Улицата която ще се ремонтира е главна улица IV клас от първостепенната улична мрежа.Съгласно ЗУТ,глава осма, Раздел I,чл.137,т.3, буква „а и съгласно Наредба № 1/30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи чл.6,[1],буква „а“, т.2.,строежът е ТРЕТА категория.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1964580.52      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр. Разград, област Разград

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство на обект: „Реконструкция на ул. „Странджа“ гр.Разград и прилежащите кръстовища в град Разград“.Улицата която ще се ремонтира е главна улица IV клас от първостепенната улична мрежа. Съгласно Закона за устройство на територията, глава осма, Раздел I, чл.137, т.3, буква „а и съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи чл.6, [1], буква „а“, т.2., строежът е ТРЕТА категория.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на персонала    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1964580.52      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В съответствие с чл. 114 от ЗОП договорът ще бъде сключен под условие.
Изпълнението на общ. поръчка съгласно проекта на договор ще започне само след осигуряване на финансирането и след писмено уведомление до изпълнителя, като на основание чл.114, изречение последно от ЗОП всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие до изтичане на тримесечен срок от сключването му.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата трябва да е регистриран за ІII-та категория, II- ра и III-та група строежи, в Централния професионален регистър на строителя /чл.137 ал.1, т.3, б. „а“ от ЗУТ/. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Изискването се отнася и за членовете на обединение, които ще изпълняват строително-монтажни работи.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в еЕЕДОП (Образец), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност;На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, а именно: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 60, ал.1 от ЗОП – заверено от участника копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите в България, а за чуждестранните лица, които попадат в обхвата на чл.25а от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) се представя документа по чл.25а, ал.2, т.1 от ЗКС, в случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП. В случая на чл.67, ал.6 от ЗОП се представя документа по чл.25а, ал.4 от ЗКС.В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавата членка, Възложителят не изисква такъв документ при сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в eЕЕДОП (Образец), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово състояние);На основание чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си, Справка за общия оборот и/или оборота в сферата, попадащи в обхвата на поръчката, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал.1, т. 3 от ЗОП и Справка за общия оборот и/или оборота в сферата, попадащи в обхвата на поръчката по смисъла на чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в еЕЕДОП (Образец), с посочване на информация за размера на застрахователната полица, попълнена в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б.Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на застрахователна полица за „Професионална отговорност в строителството“ или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.


Участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в размер равен или по-голям от 3 600 000 лв. (три милиона и шестстотин хиляди лева, вкл. Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката 1 900 000,00 лв. (един милион и деветстотин хиляди лева).Под оборот попадащ в сферата и в обхвата на поръчката, е сферата, която обхваща СМР свързани с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или еквивалентна дейност на пътища от републиканската и/или улична мрежи в населено място и съоръженията към тях;
Участникът, следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, по силата на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
*При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискуемата информация относно изискването за техн. и проф.способности се удостоверява чрез попълване на: 1. Част IV, Раздел В от еЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите.В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.2.Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: „Критерии за подбор“ еЕЕДОП .В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва със Сертификат/и, издаден/и от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващ/и внедрената система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/ БДС ЕN ISO 9001:2015(валиден) или еквивалентен (с обхват в областта на строителство, рехабилитация на пътища и улици) и Сертификат/и, издаден/и от акредитирани лица, за екологично управление и/или еквивалентно за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт ISO 14001:2015(валиден) и/или еквивалентен (с обхват в областта на строителство, рехабилитация и ремонт на пътища, улици и съоръженията към тях). 3.Участникът попълва Част ІV, раздел В на еЕЕДОП.В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, за изпълнение на строителството.4.Участникът декларира/попълва част IV Критерии за подбор, раздел В, „Технически и професионални способности“ в еЕЕДОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП – декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката; Декларацията се подписва от лицето представляващо участника;

1.Участникът следва да има изпълнено строителство с предмет и обем идентично или сходно с тези на поръчката,през последните 5(пет)години,считано от датата на подаване на офертата.Под „строителство идентично или сходно“ с предмета на общ. поръчка следва да се разбира СМР свързани с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или еквивалентна дейност на пътища от републиканската и/или улична мрежи в населено място и съоръженията към тях в обеми не по малко от 43 000 кв.м. положен асфалт;2.Уч-кът трябва да прилага с-ма за управление на качеството,съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/БДС ЕN ISO 9001:2015(валиден) или еквивалентен (с обхват в областта на строителство,рехабилитация на пътища и улици) и с-ма за опазване на околната среда,съответстваща на стандарт ISO 14001:2015(валиден) или еквивалентен (с обхват в областта на строителство,рехабилитация и ремонт на пътища,улици и съоръженията към тях).Въз-лят ще приеме и др. еквивалентни сертификати,издадени от органи,установени в други държави членки,както и др. доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.3.Уч-кът трябва да разполага с ръководен и/или технически персонал за изпълнение на поръчката:1.Технически ръководител на обекта-изисква се да е строителен инженер с образователна степен „магистър” или еквивалентна,специалност Транспортно и/или Пътно строителство или еквивалентна;Да притежава професионален опит по специалността минимум 5(пет)години.Да има опит на управленска/координираща позиция на минимум 1(един)строителен обект с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчка.2.Отговорник по качеството-Строителен инженер по специалност Транспортно строителство“,„Пътно строителство“,ПГС,ССС или еквивалентна със завършен курс за контрол върху качеството на изпълнение на строителството,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.Да притежава професионален опит като отговорник по качеството минимум 2(две)години и специфичен опит-участие в екип на такава позиция в 1 (един) строителен обект.3.Координатор по безопасност и здраве – Строителен инженер или строителен техник или друга еквивалентна специалност със завършен курс за Координатор по безопасност и здраве или еквивалент.Да притежава професионален опит като Координатор по безопасност и здраве минимум 2(две)години и специфичен опит-участие в екип на такава позиция в 1(един) строителен обект.4.Участникът трябва да има осигуреност(да разполага) с основното техническо оборудване за изпълнение на поръчката,в добро техническо състояние, собствено,на лизинг или наето/предоставено за ползване,минимум както следва:Пътна фреза с ширина 1000 мм-1бр.,Автогундратор -1бр.,Асфалтополагаща машина-1бр.,Валяк вибрационен за асфалтови работи-1бр.,Валяк двубандажен вибрационен до 2.5 т.-1бр.,Челен товарач-1бр.,Колесен багер/комбиниран /-мин.0.5 куб м-1бр.,Автомобил-самосвал-2бр.,Автомобил-бордови -1бр.,Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности-2бр.,Моторна духалка-2бр.,Моторен/или пневматичен/къртач-2бр.,Ел. Агрегат-2бр.
У-те могат да се позоват на капацитета на трети лица,независимо от правната връзка между тях,по отн. на критериите,свързани с икон. и фин. състояние,техн. способности и проф.компетентност.
*При участие на обединения,които не са ЮЛ,съответствието с крит.за подбор се доказва от обединението у-к,а не от всяко от лицата,включени в него,с изключение на съответна регистрация,представяне на сертификат или друго условие,необходимо за изпълнение на поръчката,съгласно изискванията на норм. или адм. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в д-ра за създаване на обединението.В случай,че ще бъдат използвани подизпълнители,последните трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в процедура за възлагане на общ. поръчка може да бъде всяко бълг. или чужд. ФЛ или ЮЛ или техни обединения,както и всяко друго образувание,което има право да изпълнява строителство по предмета на наст. общ. поръчка,съгласно законодателството на държавата,в която е установено.Клон на чужд. лице може да е самостоятелен кандидат участник в , ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Участниците се представляват от лицата,представляващи ги по закон или от лица, специално упълномощени за настоящата процедура,което се доказва с нотариално заверено пълномощно-оригинал или нотариално заверено копие/препис.При подаване на офертата у-кът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП,като в изискванията към документацията на настоящата поръчка са посочени указанията за попълването му.Продължава в т.VI.3 .
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/09/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Стая №102, намираща се в административната сграда на Община Разград, гр.Разград, бул.Бели Лом №37А

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Уч-кът може се позовава на капацитета на 3-ти лица,но трябва да може да докаже,че ще разполага с техните ресурси,като представи документи за поетите от 3-ти лица задължения.3-ти лица трябва да отговарят на съответ. критерии за подбор,за доказването на които уч-кът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от п-та.Уч-ците посочват в офертата подизпъл-те и дела от поръчката,който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива,втози случай те трябва да представят док-во за поетите от под-телите задължения.Ако уч-кът използва под-ители,последните трябва да отговарят на съотв. критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице основания за отстраняване от п-рата.От п-рата ще бъде отстранен у-к,за който са налице основанията по чл.54,чл.55,ал.1,т.1,т.2/професия „строител“ или дейност „строителството“/„извършване на СМР“/т.3-5 и чл.107 от ЗОП,за когото са налице обстоя.по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС,както и който не посочи действителния собственик ЗМИП или откаже да удължи срока на валидност на офертата си или предложи цена по-висока от прогнозната.Когато е налице някое от основанията за отстраняване,но са предприети мерки за надежност по чл.56 от ЗОП,то те се описват в еЕЕДОП.Необходимата информация за задълженията,свързани с данъци и осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и ус-ята на труд,които са в сила в България и относими към предмета на поръчката са както следва:НАП,тел.070018700,интернет адрес:http://www.nap.bg;МОСВ София1000,ул.У.Гладстон № 67,тел: 02/9406331,Интернет адрес:http://www3.moew.government.bg,МТСП-Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg,София 1051,ул.Триадица №2,тел:02/811944;Д-тите за участие се представят в запечатана опаковка по посочения в документацията начин и съдържаща Опис на д-тите,еЕЕДОП,Д-нти за доказване на предприетите мерки за надеждност,ако е приложимо.Д-нт,от който да е видно пр.основание за създаване на обединение,в случай,че у-кът е обединение,което не е ЮЛ,подписан от лицата включени в обединението-всичко на хартиен и магнитен носител (CD или DVD)с изключение на еЕЕДОП*-съгласно указанията на д-ята.Техн. п-ние Обр.3 сдържащо д-нт за упълномощаване,Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техн. спец-ии и изискванията на въз-ля,Линеен календарен план придружен от диаграма на раб.сила,декл-я обр.4;5;6;7,д-ция за конфиденциалност на информацията/ако е приложимо,д-екл-я със запознаване с обекта-всичко на хартиен и магнитен носител-CD или DVD и Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри ",в който се поставя „Цен. пред-ние”обр.№10;10а на ел.формат exl и анализи на цените/всичко на хартиен и магнитен носител CD или DVD/, който се поставя в общата опаковка на офертата.В-лят изисква гаранция за авансово плащане в р-р на 20%от с-та на договора в една от формите-парична или банкова г-я или застраховка, която обезпечава изп-то.посочена в указанията на поръчката;Начин на плащане-20% авансово от стойността на договора, до 70% междинно и 30% окончателно плащане/съгласно указанията/Гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.Г-цията се предоставя в една от следните форми:парична сума,банкова гаранция или застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отг-тта на изп-ля.Ус-ята и сроковете за задържане или освобождаване на г-цията за изпълнение се уреждат в договора за общ. поръчка.Г-ята във формата на парична сума може да се внася по банков път по сметка на общинатаBG76TEXI95453305971800;BIC:TEXIBGSF,Тексим Банк АД,клон Разград.В случай,че у-кът избере да представи„банк. гаранция“,то същата трябва да бъде безусловна,неотменима и изискуема при първо писмено поискване,в което Въз-лят заяви,че изп-лят не е изпълнил задължение по д-ра за възлагане,в оригинал и с валидност 60 дни след изтичане на последния гаранц. срок по договора или Застраховка,която обезпечава изп-ето чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Разград
бул.Бели Лом №37А
Разград 7200 България
obstina@razgrad.bg +359 84618173
www.razgrad.bg +359 660090

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва