Деловодна информация
00621
 
не
00621-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Две могили 000530529
бул. България 84
Две могили BG323 7150 България
Йоана Димитрова +359 8141-9205
obshtina@dvemogili.bg +359 8141-9208

Интернет адрес/и

www.dvemogili.bg

https://sop.bg/dvemogili-681/proceduri-20-2-zop/#h


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/dvemogili-681/proceduri-20-2-zop/#h
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост н
09000000      
Доставки

Настоящата процедура е процедура за избор на изпълнител за покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили. Количествата са прогнозни за период от 12 месеца и не ангажират Възложителя с цялостното му усвояване за срока на договора.
Прогнозни количества:
Бензин А95 - 15500 литра
Дизелово гориво 57000 литра
Обхватът, обемът и изискванията към изпълнение на обществената поръчка са описани подробно в техническите спецификации, неразделна част от документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
121955.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Бензиностанциите на територията на Република България

“Покупка на течни горива – бензин А95- Н и гориво за дизелови двигатели чрез карти за безналично плащане, за нуждите на моторни превозни средства и техника за поддържане на зелени площи, собственост на Община Две могили”
Количествата са прогнозни за период от 12 месеца и Възложителя не се ангажира с цялостното им усвпяване. Допълнителна информация е техническтие спецификации, неразделна част от настоящата документация.ю
Бензин А95 - 15500 литра
Дизелово гориво - 57000 литра
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
121955.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. опит в изпълнението на услуги, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка - за последните 3 /три/ години от датата на подаване на заявлението, участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /една /услуга сходна или идентична с предмета на поръчката.
Под „идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират: доставка на гориво
2. Участникът следва да разполага със следните съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката:Участниците следва да разполагат с развита търговска мрежа за горива. Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към системата за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на зареденото гориво. Електроните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителите не заплащат месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции. Участника следва да разполага минимум с една бензиностанция на територията на Община Две могили, която да бъде включена в ситемата за безналично картово разплащане чрез електронни карти.


1.участникът трябва да е изпълнил минимум 1 /една /услуга сходна или идентична с предмета на поръчката.
Под „идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират: доставка на гориво
Участникът следва да разполага със следните съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката.
Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участниците следва да разполагат с развита търговска мрежа за горива. Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към системата за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на зареденото гориво. Електроните карти следва да бъдат издавани безвъзмездно, като възложителите не заплащат месечни такси за обслужване на картите и такси за транзакции. Участника следва да разполага минимум с една бензиностанция на територията на Община Две могили, която да бъде включена в ситемата за безналично картово разплащане чрез електронни карти.
Декларация за съоръженията (бензиностанциите, снабдени с устройства за безналично плащане) , които отговарят на изискванията на Възложителя.
При подаване на офертата, участниците удостоверяват съответствието си с посочения критерий за подбор чрез попълване на електронен ЕЕДОП - част IV раздел В,т. 1 б) и т. 9. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1,т. 2 т. 9 от ЗОП, доказващи декларираната информация в електронен ЕЕДОП.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Документите за доказване съответствието с поставените изисквания за технически изисквания се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Документите се предоставят и за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в електронния ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/08/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Конферентната зала на Община Две могили

Получените оферти се отврят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техи упълномощени лица, както и представители на средствата а масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансирането ще се извършва от бюджета на Община Две могили.
Заплащането ще се извършва на база зареденото количество гориво за съответния месец, в лева по банков път, след издаване и представяне на фактура на съответното учреждение на бюджетна издържка, на което е предоставено моторното превозно средство за управление и декларация за съответствие на качеството на течните горива.
Зареждането на горивото се извършва с разплащателна карта предоставена от изпълнителя, от местните приходи и държавна субсидия.
6.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата подписан от участника – попълва се Образец № 1;;
6.2. Електронен единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - ЕЕДОП за всеки от участниците в обединение, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката съдържащо информация относно личното състояние и критериите за подбор попълва се Образец № 2; ;
6.3. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединение за участие в обществената поръчка
6.4 декларация по чл. 101, ал.11 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл.44 ал.5, от ЗОП за липса на свързаност с друг участник - (Образец №6);
6.5 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнена по Образец №7 (оригинал)6.6 Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – (Образец №8);
6.7 техническо предложение, съдържащо:
а/ документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника/ оригинал или нотариално заверено копие/;
б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 10) ;
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -(Образец №3);
г) декларация за срока на валидност на офертата - (Образец №4);
д) Декларация за съответствие качеството на течните горива
6.8 плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа «ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ», съгласно Образец № 10
Изисквания за лично състояние на участниците: От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т.6 и т. 7 от Закона за обществените поръчки и липсата на Специфични основания за изключване на част III Основания за изключване на ЕЕДОП в приложите полета.
МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 84, ЕТАЖ 2, ДЕЛОВОДСТВО, СТАЯ 6

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част ШЕСТА, глава ДВАДЕСЕТ И ОСМА чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва