Деловодна информация
00184Община Пещера
15-03-47 02/08/2018 (дд/мм/гггг)
не
00184-2018-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пещера 000351750
ул. Дойранска епопея №17
Пещера BG423 4550 България
Веселин Джелатов +359 878557443
efspop@outlook.com +359 35064165

Интернет адрес/и

http://www.peshtera.bg

http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180802YAim1336934


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180802YAim1336934
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Основен ремонт на мост над р. Пишманка в с. Капитан Димитриево“
45221000      
Строителство

т.1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на Основен ремонт на мост над р. Пишманка в с. Капитан Димитриево“ с размери 11,60м на 8,40м.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
236590.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45221000      
45221119      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Община Пещера, с. Капитан Димитриево. Някои от дейностите могат да се извършват в офиса и/или друго място на изпълнителя и/или трети лица, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата.

т.1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на:
т.1.1 „Основен ремонт на мост над р. Пишманка в с. Капитан Димитриево“ с размери 11,60м на 8,40м, като обхваща изпълнението на СМР отразяващи количеството, обема и сложността на изпълнението (По І-Част Пътна: 1-Почистване на строителната площадка; 2-Разрушаване, премахване и разполагане материалите на склад (включително изкопаване, натоварване, транспорт, разтоварване и складиране на депо; 3-Тротоарна настилка Доставка, полагане и уплътняване; и По ІІ-Част Конструкции: 1-Разрушаване и извозване на депо на връхната ст.б. конструкция на същесствуващ мост; 2-Демонтаж и извозване на депо на стоманени греди; 3-Изкоп зад устои; 4-Разкъртване и извозване на депо на кусинет; 5-Разваляне на каменна зидария; 6-Почистване на съществуващо радие; 7-Армировка за ново радие; 8-Бетониране радие; 9-Кофраж нови кусинетни греди; 10-Армировка нови кусинетни греди; …), така и следните общи дейности:
а) Изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с КОЛИЧЕСТВЕНА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Инвестиционния проект строителни продукти;
в) Производство и/или доставка на Строителни детайли/елементи и влагането им в Строежа;
г) Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство;
д) Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
е) Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на Строежа;
ж) Участие в процедурата по въвеждане на Строежа в експлоатация;
з) Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на Строежа и въвеждането му в експлоатация;
и) Отстраняване на Дефекти в Гаранционните срокове на Строежа;
й) всички останали дейности, които са необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка, освен ако Договорът или българското законодателство не ги възлагат изрично в задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, КОНСУЛТАНТА или трето лице
т.1.2 Всичко, описано по-горе, като необходими дейности и всички необходими разходи, ще бъдат предвидени в единичните цени на и ще се прилагат в изпълнение на дейности, работи и количества описани в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Критериите по-долу
 
ДА П2.1 - СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА СМР    10
П2.2 - ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА    30
П2.3 - ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕКСПЕРТ №1 – ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ    5
П2.4 - РОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕКСПЕРТ №2 – КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ    5
П2.5 - ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕКСПЕРТ №3 – ОТГОВОРНИК ПО КАЧЕСТВОТО    5
П2.6 - ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕКСПЕРТ №4 – ОТГОВОРНИК ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНА СРЕДА    5
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
236590.32      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
300

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Технически предложения неотговарящи на предварително обявени изисквания на възложителя отразени в Указанията, Техническите спецификации и в самия образец на техническо предложение няма да бъдат допуснати до оценка и класиране.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
т.1 Участникът трябва да е вписван в Централния професионален регистър на строителя в Република България за извършване на дейности, съответно от II ГРУПА строежи за IV КАТЕГОРИЯ или еквивалентно, съгласно националното законодателство в държавата в която е установен, за участници чуждестранни лица, към датата на подаване на офертата.
т.1.1 При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. (Участникът попълва раздел А: ГОДНОСТ в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
т.1.2 В случаите по чл.67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Удостоверения, Сертификати или друг документ доказващи съответното членство, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

т.1 Описание на Критериите за подбор:
т.1.1 Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.
а) При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. (Участникът попълва раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
б) В случаите по чл.67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл.62, ал.1, т.3, т.4 и ал.2 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
т.1.2 Участникът трябва да има валидна застраховка Професионална отговорност или еквивалентна, към датата на подаване на офертата, съгласно националното законодателство в държавата в която е установен.
а) При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. (Участникът попълва раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
б) В случаите по чл.67, ал.5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл.62, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.


т.2 Изисквано минимално ниво:
т.2.1 Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на изпълнение на поръчката, а именно:
а) Под обхват на поръчката, следва да се разбира:
а.1) Строителни дейности, които попадат в обхвата на Код 42.13 (42.13 – Строителство на мостове и тунели), съгласно „Класификация на Икономическите Дейности“ - КИД-2008, респективно Код 4210 (4210 – „Строителство на пътища и железопътни линии“/„Construction of roads and railways“), съгласно „Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност“/„International Standard Industrial Classification“ ISIC – Rev.4;
б) Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката в размер не по-малък от:
б.1) 400 000 лв.
т.2.2 Участникът трябва да има следните застраховки:
а) Застраховка Професионална отговорност на участниците в строителството:
а.1) За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), покриваща минималната застрахователна сума за минимум IV КАТЕГОРИЯ, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
а.2) За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за минимум IV КАТЕГОРИЯ, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

т.1 Описание на Критериите за подбор (Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси):
т.1.1 Участниците трябва да имат опит в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 години за строителство.
а) При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. (Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)
б) В случаите по чл.67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
т.1.2 Участникът следва да притежава валидни, към датата на подаване на офертата следните системи:
а) EN ISO 9001:2015 – „Система за управление на качеството“ или еквивалент. В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите предмет на поръчката.
б) EN ISO 14001:2015 – „Системата за управление на околната среда“ или еквивалент. В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите предмет на поръчката.
в) При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП. (Участникът попълва раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
г) В случаите по чл.67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл.64, ал.1, т.10, ал.4, ал.5, ал.6, ал.7 и ал.8 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.


т.2 Изисквано минимално ниво:
т.2.1 Участниците трябва да имат опит в изпълнение на поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
а) Под дейности с предмет сходни с тези на поръчката следва да се разбира:
а.1) Строителни дейности, които попадат в обхвата на Код 42.13 (42.13 – Строителство на мостове и тунели), съгласно „Класификация на Икономическите Дейности“ - КИД-2008, респективно Код 4210 (4210 – „Строителство на пътища и железопътни линии“/„Construction of roads and railways“), съгласно „Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност“/„International Standard Industrial Classification“ ISIC – Rev.4 и/или Код за клас 45.21 (мостове, включително естакади, виадукти, тунели и подлези), съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗОП, и аналогично CPV код 45221119-9 – „Строителни работи по ремонт на мостове“ от общия терминологичен речник.
б) Под дейности с обем сходни с тези на поръчката следва да се разбира:
б.1) обект/строеж с линейна дължина от 20м.
т.2.2 Участникът следва да е сертифициран, както следва:
а) EN ISO 9001:2015 – „Система за управление на качеството“ или еквивалент в областта на строителството или еквивалентно.
б) EN ISO 14001:2015 – „Системата за управление на околната среда“ или еквивалент в областта на строителството или еквивалентно.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


т.1 В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
т.2 Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5(пет) на сто от стойността на договора без ДДС (ЦЕНА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА без ДДС). Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/09/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/09/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

община Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17

т.3.1 Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация могат да присъстват само на публичните заседания на комисията (Първо публично заседание отваряне на офертите; Второ публично заседание отваряне на ценовите предложения)
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

т.1 Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
т.1.1 парична сума;
т.1.2 банкова гаранция;
т.1.3 застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
т.2 Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
т.3 Участникът, определен за изпълнител на поръчката, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
т.4 Когато определеният за изпълнител избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, тогава в тях трябва да бъде изрично записано, че са безусловни и неотменими, че са в полза на Възложителя и с валидност, съгласно клаузите на проект на договора.
т.5 Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП-в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл.179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/08/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва