Деловодна информация
00237
1200-371 11/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
11/07/2018 (дд/мм/гггг)
00237-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Аксаково 000093385
ул. Г. Петлешев, №58б
Аксаково BG331 9154 България
Ирина Добрева +359 52762157
d_pravna@aksakovo.net +359 52762157

Интернет адрес/и

www.aksakovo.net

http://aksakovo.net/proc/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.aksakovo.net/proc/ZopView.aspx?DosieID=234
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обекти: „Рехабилитация и реконструкция на участъци от пътната мрежа на община Аксаково“ по обособени позиции”
45233120      
Строителство

Проектир., авт. надзор и изпълнение СМР на обекти: „Рехабилит. и реконстр. на участъци от пътната мрежа на общ. Аксаково“ по обос. позиции, както следва:- Обос. позиция №1-„Проект., авторски надзор и изпълн. СМР на обект: „Рехабилит. и реконстр. на участък от път VAR 1031 /от кръстовище с републик. път ІІІ-902 до строителна граница на с. Климентово/“; Обос. позиция №2 -„Проект., авторски надзор и изпълн. СМР на обект: „Рехабилит. и реконстр. на път VAR 3030 с. Яребична“; -Обос. позиция №3 –„Проект., авторски надзор и изпълн. СМР на обект: „Рехабилит. и реконстр. на участък от път VAR 1081 - от кръстовище с републик. път ІІІ-902 до центъра на с. Въглен (от ОТ18 – ОТ13 - ОТ 46 до ОТ45)“. При изпълн. на общ. поръчка следва да се извърши: - Изготвяне на инвестиц. проект по всички части за всяка от обос. позиции; -Изпълн. на СМР по обос. позиции, съгл. изготвения и одобрен инвестиц. проект по всички части, количествена сметка и техническа спецификация и упражняване на авторски надзор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3808796      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на участък от път VAR 1031 /от кръстовище с републикански път ІІІ-902 до строителна граница на с. Климентово/ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Участък от път VAR 1031 /от кръстовище с републикански път ІІІ-902 до строителна граница на с. Климентово/

Проектната документация следва да съдържа проектни части „Геодезия”, „Пътна”, „ПБЗ”, „ПБ“, „ПУСО“, „ВОБД” и „ОД“, съответстващи на действащите нормативни изисквания за такъв вид строителство, както и в съответствие с техническата спецификация.
Към всяка от отделните проектни части следва да се приложат:
- Обяснителна записка към всяка от гореописаните части;
- Спецификация на предложените за влагане материали;
- В отделните проектни части да се предвидят всички необходими детайли;
- Обща количествена сметка и Количествено - стойностна сметка.
Целта на проектите е да се извърши реконструкция/рехабилитация, както и изграждане на нови елементите на пътния участък.
Предвижда се изпълнение на следните видове строителни дейности:
- пълно изгребване на съществуваща конструкция в някои от участъците;
- възстановяване на пътното платно;
- изграждане на нова пътната настилка;
- изграждане на нови банкети;
- възстановяване на отводняването, полагане на облицован окоп;
- направа на хоризонтална маркировка с бяла трайна боя с перли;
- направа на вертикалната сигнализация със стандартни пътни знаци.
Изпълнителят следва да осигури осъществяване на авторски надзор по време на строителството от лицата, изготвили проектната документация по всички части на инвестиционния проект.
След извършване на реконструкция/рехабилитация ще се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, ще се осигурят условия за безопасност на автомобилното движение, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на инвестиционен проект по всички части    15
Цена
85
II.2.6) Прогнозна стойност
1535754      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият „ЦЕНА”, включва показатели за оценка на офертите, подробно описани в Указанията за участие, публикувани в интернет страницата на Възложителя, раздел "Профил на купувача", към досието на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Проектиране, авторски надзор и изпълнение СМР на обект: „Рехабилитация и реконструкция на път VAR 3030 с. Яребична 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Път VAR 3030 с. Яребична

Проектната документация следва да съдържа проектни части „Геодезия”, „Пътна”, „ПБЗ”, „ПБ“, „ПУСО“, „ВОБД” и „ОД“, съответстващи на действащите нормативни изисквания за такъв вид строителство, както и в съответствие с техническата спецификация.
Към всяка от отделните проектни части следва да се приложат:
• Обяснителна записка към всяка от гореописаните части;
• Спецификация на предложените за влагане материали;
• В отделните проектни части да се предвидят всички необходими детайли;
• Обща количествена сметка и Количествено - стойностна сметка.
Целта на проектите е да се извърши реконструкция/рехабилитация, както и изграждане на нови елементи на пътния участък.
Предвижда се изпълнение на следните видове строителни дейности:
- пълно изгребване на съществуваща конструкция в някои от участъците;
- възстановяване на пътното платно;
- изграждане на нова пътната настилка;
- изграждане на нови банкети;
- възстановяване на отводняването, полагане на облицован окоп;
- направа на хоризонтална маркировка с бяла трайна боя с перли;
- направа на вертикалната сигнализация със стандартни пътни знаци.
Изпълнителят следва да осигури осъществяване на авторски надзор по време на строителството от лицата, изготвили проектната документация по всички части на инвестиционния проект.
След извършване на реконструкция/рехабилитация ще се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, ще се осигурят условия за безопасност на автомобилното движение, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на инвестиционен проект по всички части    15
Цена
85
II.2.6) Прогнозна стойност
1027742      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият „ЦЕНА”, включва показатели за оценка на офертите, подробно описани в Указанията за участие, публикувани в интернет страницата на Възложителя, раздел "Профил на купувача", към досието на обществената поръчка.

II.2) Описание 1

Проектиране, авторски надзор и изпълн. СМР на обект:„Рехабилитация и реконструкция на участък от път VAR1081-от кръстовище с републик. път ІІІ-902 до центъра на с. Въглен (от ОТ18–ОТ13-ОТ 46 до ОТ45) 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Участък от път VAR 1081 - от кръстовище с републикански път ІІІ-902 до центъра на с. Въглен (от ОТ18 – ОТ13 - ОТ 46 до ОТ45)

Проектната документация следва да съдържа проектни части „Геодезия”, „Пътна”, „ПБЗ”, „ПБ“, „ПУСО“, „ВОБД” и „ОД“, съответстващи на действащите нормативни изисквания за такъв вид строителство, както и в съответствие с техническата спецификация.
Към всяка от отделните проектни части следва да се приложат:
- Обяснителна записка към всяка от гореописаните части;
- Спецификация на предложените за влагане материали;
- В отделните проектни части да се предвидят всички необходими детайли;
- Обща количествена сметка и Количествено - стойностна сметка.
Целта на проектите е да се извърши реконструкция/рехабилитация, както и изграждане на нови елементите на пътния участък.
Предвижда се изпълнение на следните видове строителни дейности:
- ппълно изгребване на съществуваща конструкция в някои от участъците;
- възстановяване на пътното платно;
- изграждане на нова пътната настилка;
- изграждане на нови банкети;
- възстановяване на отводняването, полагане на облицован окоп;
- направа на хоризонтална маркировка с бяла трайна боя с перли;
- направа на вертикалната сигнализация със стандартни пътни знаци.
Изпълнителят следва да осигури осъществяване на авторски надзор по време на строителството от лицата, изготвили проектната документация по всички части на инвестиционния проект.
След извършване на реконструкция/рехабилитация ще се възстановят и подобрят транспортно-експлоатационните качества на пътната настилка, ще се осигурят условия за безопасност на автомобилното движение, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на инвестиционен проект по всички части    15
Цена
85
II.2.6) Прогнозна стойност
1245300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият „ЦЕНА”, включва показатели за оценка на офертите, подробно описани в Указанията за участие, публикувани в интернет страницата на Възложителя, раздел "Профил на купувача", към досието на обществената поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За всички обособени позиции:
Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за строежи от II-ра група, III-та или по-висока категория, съгласно Закона за камарата на строителите или да притежава еквивалентен документ, удостоверяващ регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
За доказване на съответствието с изискването Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП): информация за обстоятелствата по отношение на наличието на регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за строежи (II-ра група, III-та или по-висока категория), съгласно Закона за камарата на строителите и посочва линк към интернет-страницата на която тази информация е достъпна, а участниците, чуждестранни лица: информация за наличие на еквивалентен документ, удостоверяващ регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ГОДНОСТ (ПРАВОСПОСОБНОСТ) ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, УЧАСТНИКЪТ ПОПЪЛВА СЪОТВЕТНОТО ПОЛЕ ОТ РАЗДЕЛ А: ГОДНОСТ В ЧАСТ IV: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ОТ еЕЕДОП.
В случай, че участникът е чуждестранно лице или обединение от такива лица, преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документ с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в РБългария, вкл. че е извършил съответната регистрация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

не се изисква
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За всички обособени позиции:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител:
- Списък на строителството по чл. 64, ал. 1, т. 1 ЗОП, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:
- Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
3. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител:
- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
ЗА ДОКАЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ, ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА, УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИТЕ ПОЛЕТА ОТ РАЗДЕЛ В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ В ЧАСТ IV: КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ОТ ЕЕДОП.


За всички обособени позиции:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка.
* Под „дейности с предмет и обем, сходни с предмета на обществената поръчка“, следва да се разбират строителни дейности, свързани с извършване на ново строителство, реконструкция, рехабилитация, и/или основен ремонт на улици и пътища с дължина не по-малка от 500 м. (отнася се за всички обособени позиции).
2. Участникът следва да разполага със следните инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката:
- асфалтополагащи машини -1бр;
- бандажни валяци - 2бр.;
- пневматичен валяк – 1бр.
- фреза -1 бр.,
- автогудронатор – 1бр.;
- автометачна машина – 1бр.;
- фугорезачка – 1бр.;
- товарни автомобили- 3бр.;
- грейдер -1бр.;
- челен товарач -1бр.;
- комбиниран багер – 1бр.;
- хидравличен къртач – 1бр.;
- заваръчен агрегат - 1бр.
3. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, както следва:
Технически ръководител - 1 (един), отговарящ на следните изисквания:
- притежаващ професионална квалификация „строителен инженер” или „строителен техник”, съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалентна (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);
- общ професионален опит по специалността: минимум 5 (пет) години;
- специфичен опит: минимум 3 (три) години при строителството на сходни обекти (ново строителство, реконструкция, основен ремонт и/или рехабилитация на пътища или улици).
Инженер и/или техник по геодезия или еквивалентна специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специалности);
- общ професионален опит по специалността: минимум 5 (пет) години;
- специфичен опит: минимум 3 (три) години като геодезист при строителството на сходни обекти (ново строителство, реконструкция, основен ремонт и/или рехабилитация на пътища или улици).
Експерт по контрол за качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания - 1 (един), които да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството;
Експерт по безопасност и здраве - 1 (един), които да притежава валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Отговорникът по контрола на качеството трябва да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Участник в обществ. поръчка може да бъде всяко бълг. или чужд.ФЛ и ЮЛ или техни обедин. както и всяко друго образуван. което има право да изпъл. услугата, съгл. законод. на държ., в която то е установено. 2.Клон на чужд. лице може да е самост. участник в процед. за възл. на общест. поръчка, ако може самост. да подава оферта за участие и да скл. договори съгл. законодат. на държав., в която е установен.В случ.,че участн. е клон на чужд.лице и за участ. си в общ. пор. се позов. на ресурс. на търговеца, трябва да предст.доказат., че при изпълн. на пор. ще има на разпол.тези ресурси. 3. Всеки участн. в общ. поръчка има право да представи оферта само за една обос. позиция. 4. Лице, което участва в обедин. или е дало съгласие да бъде подизпълн. на друг участн., не може да подава самостоят. оферта. 5. В общ. поръчка едно ФЛ или ЮЛ може да участва само в едно обедин. 6. Свърз. лица не могат да бъдат самост. участн. в една и съща процед. Продълж. в Раздел VI.3)Доп. информ. от наст.обявление.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/08/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

в сградата на Община Аксаково, заседателна зала, ет.2, адрес: гр. Аксаково, ул. "Г. Петлешев" №58б

Получените оферти се отварят на публ.заседание,на което могат да присъстват участниците в процедурата или упълномощените им представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Офертите се отварят по реда на чл.54 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Условията на т. 4, 5 и 6 се прилагат отделно за всяка обособена позициция. При участ. на подизпълн., те трябва да отговарят на съотв. крит. за подбор съобр. вида и дела от поръчката, който ще изпълн., и за тях да не са налице основ. за отстр. от процед. При участие на обед., които не са юрид. лица, съотв. с критериите за подбор се доказва от обедин. участник, а не от всяко от лицата, включ. в него, с изключ. на съотв. регистрация, предст. на сертификат или др. условие, необх. за изпълн. на поръчката, съгл.изискв. на нормат. или админ. акт и съобр. разпред. на участието на лицата при изпълн. на дейностите, предвидено в договора за създаване на обедин. Възложит. не поставя изисквания относно правната форма, под която обед. ще участва в процед. за възлаг. на поръчката. Когато участн. се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съотв. крит. за подбор, за доказването на които участн. се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основ. за отстраняване от процед. Изискв. по отношение на личното съст. на участн.: За участн. в процедурата следва да не са налице обстоят. по чл.54, ал.1 от ЗОП. Липсата или наличието на основания за отстран., свърз. с обстоят. по чл. 54, ал.1 от ЗОП се посоч. чрез попълване на съотв. раздел на еЕЕДОП. Участ., за когото са налице накои от основ. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съотв. основание за отстраняване. Спец. национ. основания за изключване: - Участникът, следва да декл. липсата или наличието на влязла в сила присъда за престъпл. по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 НК;- -Участн., не следва да е свързано лице с други участници в настоящата процедура, съгласно чл. 101, ал. 11 ЗОП ; -За участника не следва да e установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; - За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; -За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Други основания за отстраняване - съгл. чл. 107 от ЗОП; Друго: 1. Гаранцията за изпълн. на договора е в размер на 1 % от прогнозната стойност на договора за съответната обос. позиция. Гаранц. за изпълн. се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълн. Участникът, определен за изпълн., избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията и срока за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора. 2. Преди сключване на договор за общест. поръчка, Възлож. изисква от участ., определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процед., както и съотв. с поставените критерии за подбор, гаранция за изпълн. на договора и Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 3.Финансиране - Финансирането на обществ. поръчка ще се извършва със средства от бюджета на Общ. Аксаково. 4. Адрес, на който се подават офертите: гр. Аксаково, Общ. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ №58 Б, в раб. време от 8:00 до 17:00, до датата и часа, посочени в по-горе в настоящото обявление.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва