Деловодна информация
02709ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ПЛЕВЕН
1733 06/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
06/07/2018 (дд/мм/гггг)
02709-2018-0041 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛЕВЕН ПРИ СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ВРАЦА 2016174760054
ул. Сан Стефано № 37
Плевен BG314 5800 България
Ивилина Маркова +359 64840190
dlpleven@abv.bg +359 64837592

Интернет адрес/и

http://www.szdp.bg/

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180706QoEf9659820


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180706QoEf9659820
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии-държавна собственост, съгласно ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен"
50110000      
Услуги

"Поддръжка на МПС за срок от 36 месеца за нуждите на ТП ДГС Плевен"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
45000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Сервизни бази на Изпълнителя

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили на ТП ДГС Плевен, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им. Към момента на откриване на процедурата, Възложителят е собственик на 12 бр. МПС, които са подробно описани в Техническата спецификация. Изпълнителят се задължава да обслужва и автомобили, придобити от Възложителя по време на действие на сключения договор за изпълнение на поръчката, като спрямо тях се прилагат същите цени, както спрямо наличните към момента на подаване на офертата автомобили.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
45000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя такова изискване.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя такова изискване.

Възложителят не поставя такова изискване.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил услуги, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на дейности по техническо обслужване и/или ремонт на автомобили. Под обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира стойността на обществената поръчка. Участникът следва да не е бил изпълнител по договор с предмет, идентичeн на предмета на обявената процедура, който да е прекратен по негова вина през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП като предостави и информация за стойността, датата, и получателя на услугата.
2. Участникът следва да разполага с минимум 1 брой сервиз/сервизна база, в която ще се извършват услугите, предмет на настоящата процедура.
Сервизът / сервизната база, в които ще се извършват услугите, следва да разполага с минимум следното оборудване: стенд за регулиране на преден и заден мост; спирачен стенд; стенд за електронна компютърна диагностика; подемник за ремонт на ходова част; уреди за ремонт и пълнене на автомобилни климатични уредби, машини за демонтаж/монтаж и баланс на автомобилни гуми и друго необходимо техническо оборудване.ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 9) от ЕЕДОП като предостави информация за осигурената сервизна база с посочен адрес и контакти (телефон и e-mail) и техническото оборудване, с което разполага сервизната база.
3. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност - минимум 1 брой специалист - изпълнител с придобито образование монтьори, притежаващи, съответното удостоворение, диплома за специалността.ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване, чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП като предостави информация за специалистите-изпълнители, които ще изпълняват поръчката, както и данни за придобитото от тях образование, включително дипломи и/или сертификати или еквивалентни документи за квалификация (посочват се вид и номер на диплом/сертификат или друг документ, срок на валидност, издаващ орган, евентуално web-адрес, на който може да бъде намерена информация за посочения сертификат).


1. През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил услуги, с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката. Под предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира изпълнение на дейности по техническо обслужване и/или ремонт на автомобили. Под обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира стойността на обществената поръчка. Участникът следва да не е бил изпълнител по договор с предмет, идентичeн на предмета на обявената процедура, който да е прекратен по негова вина през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
2.Участникът следва да разполага с минимум 1 брой сервиз/сервизна база, в която ще се извършват услугите, предмет на настоящата процедура.
3. Участниците следва да разполагат с персонал за изпълнение на поръчката, с определена професионална компетентност - минимум 1 брой специалист - изпълнител с придобито образование монтьори, притежаващи, съответното удостоворение, диплома за специалността.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подписване на договора, избраният Изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/08/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. Сан Стефано № 37

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от участие в процедурата, участник, за когото са налице или са възникнали преди или по време на процедурата основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и чл.55, ал.1, т.1 и т.5 от ЗОП.
При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документа, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подаде в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва