Деловодна информация
00530Национална агенция за приходите/ТД на НАП Велико Търново
6825 05/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
05/07/2018 (дд/мм/гггг)
00530-2018-0055 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национална агенция за приходите - ТД на НАП Велико Търново 1310631880291
пл. Център 2, ет. 1, стая 106
Велико Търново BG321 5000 България
Р. Колева; К. Попова +359 62-617207/ +359 62-617193
r.koleva@ro04.nra.bg +359 62-625987

Интернет адрес/и

http://www.nap.bg/

http://www.nap.bg/news?id=3664


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.nap.bg/news?id=3664
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Национална агенция за приходите/ТД на НАП Велико Търново 1310631880291
пл. Център 2, ет. 2, стая 205
Велико Търново BG321 5000 България
Б. Борисов +359 62617124
bo.borisov@ro04.nra.bg +359 62625987

Интернет адрес/и

http://www.nap.bg/

http://www.nap.bg/news?id=3664

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Национална или федерална агенция/служба

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на офиси Видин, Враца, Габрово, Монтана и Плевен при ТД на НАП В. Търново“.
09310000      
Доставки

Доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочените офиси, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор Изпълнителя, като Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от “ЕСО“ ЕАД; поемане на отговорността за балансиране, както и извършване на всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на електрическа енергия. Прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 975081 kWh /975,081 MWh/.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
370000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на офиси Видин, Враца, Монтана и Плевен при ТД на НАП В. Търново“. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311
BG313
BG312
BG314

гр. Видин,ул. „Шести септември” № 12;гр. Враца,ул. „Васил Кънчов“ №86; ул. „Петропавловска“ №43;гр. Монтана, ул.„Л. Каравелов“ №11, пл. „Жеравица“ №3 и ул. „Хр. Ботев“ №67;гр. Плевен, ул. „Дойран“ №43

Предметът на поръчката включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочените офиси, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор Изпълнителя, като Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от Електроенергийния системен оператор /“ЕСО“ ЕАД/; поемане на отговорността за балансиране – задължението за финансово уреждане на разликите между количеството електрическа енергия по регистриран график/прогноза за потребление и реално отчетеното потребление от средствата за търговско измерване, или разликата между покупките и продажбите за даден период на сетълмент, както и извършване на всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя, в това число в необходимите случаи регистрация на обектите на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, смяна на доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група и други съгласно действащото законодателство. Прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 859147 kWh /859,147 MWh/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
300000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Плащането се извършва от ТД на НАП Велико Търново по банков път в срок до 30 дни след представяне на фактура за действително потребеното количество нетна електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди в съответните измервателни точки в обектите на Възложителя. Фактурата се издава след изтичане на отчетния период от един месец /текущия месец/, без междинни или авансови плащания.

II.2) Описание 1

„Доставка на активна нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на офис Габрово при ТД на НАП В. Търново“. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово, ул. „Априловска“ № 7 и ул. „Радецка“ № 11.

Предметът на поръчката включва доставка на необходимите количества нетна електрическа енергия ниско напрежение за административните сгради на посочения офис, включване на обектите в стандартна балансираща група, като непряк член, с координатор Изпълнителя, като Възложителят няма да заплаща такса за участие в балансираща група; осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението на електрическа енергия, планиране, заявяване и балансиране; изготвяне и подаване на почасови дневни графици и изпращането им за администриране на информационния поток от Електроенергийния системен оператор /“ЕСО“ ЕАД/; поемане на отговорността за балансиране – задължението за финансово уреждане на разликите между количеството електрическа енергия по регистриран график/прогноза за потребление и реално отчетеното потребление от средствата за търговско измерване, или разликата между покупките и продажбите за даден период на сетълмент, както и извършване на всички дейности, свързани с участие на либерализирания пазар на електрическа енергия на възложителя, в това число в необходимите случаи регистрация на обектите на пазара на електрическа енергия по свободно договорени цени, смяна на доставчик на електрическа енергия/координатор на балансираща група и други съгласно действащото законодателство. Прогнозното количество нетна електрическа енергия, което ще се доставя ежемесечно за срока на договора, е определено на база консумираната електрическа енергия за 12 месеца и възлиза общо на 115934 kWh /115,934 MWh/.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
70000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Плащането се извършва от ТД на НАП Велико Търново по банков път в срок до 30 дни след представяне на фактура за действително потребеното количество нетна електрическа енергия, отчетена от измервателните уреди в съответните измервателни точки в обектите на Възложителя. Фактурата се издава след изтичане на отчетния период от един месец /текущия месец/, без междинни или авансови плащания.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да притежава валидна лицензия, издадена от КЕВР за търговия с електрическа енергия, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, в съответствие с чл. 39, ал. 5 от Закона за енергетиката във връзка с чл. 58 от ПТЕЕ.
За доказване на съответствието по т. 1, в част ІV, раздел А: „Годност“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) участниците следва да представят информация за притежавана лицензия, с обхват „Търговия с електрическа енергия“, с включени в същата права и задължения, свързани с дейността „координатор на балансираща група“, издадена от Комисия за енергийно и водно регулиране /КЕВР/, като посочат номера, под който са вписани в публичния регистър, поддържан от КЕВР и номера на лицензията.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора актуални документи, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за подбор, отнасящи се до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване относно икономическото и финансово състояние на участниците.

не
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата.
За доказване на изискуемия от Възложителя опит за изпълнение на поръчката, участниците следва да представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, като посочат описанието на извършените доставки на електрическа енергия, стойност, количествата доставена електрическа енергия, период на изпълнение /посочва се начална дата и крайна дата на периода, през който е извършена доставката/ и получателите /възложителите на доставки независимо дали са публични или частни субекти/. Списъкът се представя чрез попълване на информацията в част ІV, раздел „В“: „Технически и професионални способности“ на ЕЕДОП.
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на документите, чрез които се доказва посочената в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договора актуални документи, чрез които се доказва съответствието му с поставените от възложителя критерии за подбор, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.


Участникът да има изпълнени доставки, с идентичен или сходен предмет на обществената поръчка за „доставка на нетна електрическа енергия“ или „доставка на нетна електрическа енергия и осъществяване на задължения като координатор на балансираща група“ през последните 3 /три/ години от датата на подаване на офертата.
Като сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, Възложителя приема изпълнението на дейности за „доставка на нетна електрическа енергия“ или „доставка на нетна електрическа енергия и осъществяване на задължения като координатор на балансираща група“.
Забележка: „изпълнена” е тази доставка, която е извършена в рамките на заложения от Възложителя период, независимо от датата на възлагането ?.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, при подписването му в размер на 3 % /три на сто/ от максимално допустимата стойност на договора без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми по избор, съгласно чл. 111, ал.5 от ЗОП. Условията за задържането или освобождаването й са определени в проекта на договора - неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/08/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Велико Търново, пл. "Център" № 2, ет.2, ст. 210 /заседателна зала/

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Прогнозен график за публикуване на следващо обявление - юли 2019 г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстранява от участие участник, за когото са налице освен основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, и тези по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП, както и когато се установи, че участникът е дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е контролирано от такова дружество, или някой от членовете на обединението е регистрирано или контролирано от регистрирано дружество лице, освен ако е налице изключение по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и когато не може да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) способи, включително когато клиентът е юридическо лице - на физическите лица, които са негови действителни собственици , по смисъла на &2 от ДР на ЗМИП, както и на основанията по чл.107 от ЗОП и чл.69 от ЗПКОНПИ.
Национална агенция за приходите предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията за обществената поръчка, която може да бъде намерена на интернет адреса на възложителя: http://www.nap.bg, раздел „За НАП”, рубрика „Профил на купувача”, от датата на публикуване на обявлението в ОВ на ЕС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или всеки друг документ, свързан с процедурата, от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва