Деловодна информация
05695
5 04/07/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
04/07/2018 (дд/мм/гггг)
05695-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ИНСИНЕРАТОР ПЛОВДИВ ЕООД 204844504
пл.„Стефан Стамболов” № 1
Пловдив BG421 4000 България
Дончо Кацарев +359 88950-666
office@insinerator-plovdiv.com +359 88950-666

Интернет адрес/и

http://www.insinerator-plovdiv.com

http://www.insinerator-plovdiv.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.insinerator-plovdiv.com/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Управление на отпадъци

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Управление на проекта и упражняване на строителен надзор като Косултант по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, п
71340000      
Услуги

Оценка на състоянието на изпълненото строителство и на доставеното технологично оборудване; Изготвяне на документации за обществени поръчки по реда на ЗОП за изпълнение на дейностите по проекта; Строителен надзор по време на строителството; Изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК (Червена книга), Оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на инвестиционни проекти, изготвени при условията на чл. 154, ал. 2 от ЗУТ, Координатор по безопасност и здраве; Контрол върху кадастралното заснемане на строежа, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад и Технически паспорт за строежа; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа и по отстраняване на дефекти в Срока за съобщаване на дефекти и в гаранционните сроковена строежа.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
500000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

УПИ ХХІV - 656 „За производствени дейности и комунално обслужване”, кв. 9 - нов по плана на ЮИЗ - V част гр. Пловдив

В изпълнение на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши качественото и навременно, в пълно съответствие с действащата нормативна уредба и с изискванията на Възложителя, следните дейности: Оценка на състоянието на изпълненото строителство и на доставеното технологично оборудване, и определяне на необходимите работи за доизгрждането и въвеждането в експлоатация на строежа; Изготвяне на документации за обществени поръчки по реда на ЗОП за изпълнение на дейностите, необходими за реализацията на проекта, и предоставяне на консултантски услуги и експертна помощ на Възложителя при провеждането на процедурите за възлагане на обществените поръчки; Упражняване на строителен надзор по време на строителството до приемане и въвеждане в експлоатация на строежа в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ, подзаконовите нормативни актове по прилагането му и другите относими нормативни документи; Изпълняване на функциите на Инженер по смисъла на Договорните условия на ФИДИК за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга), в съответствие със съдържанието на Общите и Специфичните условия на Договорите за строителство и за доставка и монтаж на технологичното оборудване; Извършване на оценка на съответствието с основните изисквания към строежите на всички части на инвестиционни проекти, изготвени при необходимост от изменения в одобрените инвестиционни проекти в обхвата на съществените изменения по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството, включително оценка за съответствието и технически контрол на част Конструктивна съгласно чл.142 ал.10 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад за извършената оценка за съответствие; Съдействие на Възложителя в процедурата по съгласуване и одобряване на всички части на инвестиционни проекти, изготвени при съществени изменения по чл. 154, ал. 2 от ЗУТ по време на строителството; Изпълняване функциите на Координатор по безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Упражняване на контрол върху кадастралното заснемане на строежа от Изпълнителя по Договора за строителство, изготвяне на документация за издаване на Удостоверение по чл. 54а, ал. 2 от ЗКИР; Изготвяне на Окончателен доклад за строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и Технически паспорт за строежа съгласно чл. 176а от ЗУТ; Управление на процесите на въвеждане в експлоатация на строежа и по отстраняване на дефекти в периода на пробна експлоатация след издаването на Разрешение за ползване до изтичането на Срока за съобщаване на дефекти; Изготвяне и представяне на Възложителя на Доклади и отчети; Управление на процесите по отстраняване на дефекти на строежа в гаранционните срокове съгласно Наредба № 2 за от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти; Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и изискванията на Възложителя.
Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
500000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
990

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има валидно Удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), или документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ.
Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, които да изпълняват дейност по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, подизпълнителите трябва да притежават валидно Удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), или документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 ат ЗУТ.
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с изискването за Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност чрез представяне на ЕЕДОП (образец 2), попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност;
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи:
Копие на валидно Удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), или документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство съгласно чл. 166, ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да притежава Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, за дейностите по чл.166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, които ще извършват, с лимит на отговорност, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ (т. 5).
Забележка: Съгласно чл.67 ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците и по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".


Участникът следва да притежава Застраховка „Професионална отговорност” за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има изпълнена минимум 1 (една) услуга през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, т. т. „За поръчки за услуги: извършени услуги от конкретния вид“ (т.1б).
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, заедно с Доказателство за извършената услуга по смисъла на чл.64, ал.1, т.2 ЗОП.
2. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 2.1. Ръководител екип, 2.2. Експерт – инженер „Конструкции“, 2.3. Експерт – „ВиК“ инженер, 2.4. Експерт – Електроинженер, 2.5. Експерт – инженер „Част технологична“, 2.6. Експерт Координатор по безопасност и здраве.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, т. Образователна и професионална квалификация (т. 6), като задължително посочва: експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка); Образование (специалност/професионална квалификация, № на диплома/ № на издадения документ, учебно заведение); Опит (посочване на конкретен строеж, № на документ удостоверяващ въвеждане на строежа в експлоатация).
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, следва да представи: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата.
Предложените от участника експерти трябва да отговарят на подробно описаните изисквания.
Всяка промяна в персонала от експерти се извършва при спазване на разпоредбите на договора за изпълнение на обществената поръчка.
По отношение на персонала не се допуска едно и също лице да съвместява повече от една позиция, т.е. участникът следва да предложи различни експерти със съответната професионална компетентност.
По отношение експертите - чужденци се прилагат разпоредбите на ДИРЕКТИВА 2005/36/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (Консолидирана версия), придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с предметен обхват в областта на упражняване на строителен надзор в строителството или консултантски услуги в областта на строителството, или еквивалентни.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Г – Стандарти за осигуряване на качеството.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи: заверено копие или оригинал на сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015/БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискванията.


1.Участникът трябва да има изпълнена минимум 1 услуга през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка. Под „услуги с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка“ следва да се разбират услуги за упражняване на строителен надзор и осъществяване на инвеститорски контрол (самостоятелно или съвместно с упражняване на строителен надзор) или еквивалентни на тях на строежи минимум втора категория съгласно чл.137, ал.1, т.2 ЗУТ, които са въведени в експлоатация.
Изпълнената услуга следва да включва комулативно услуги упражняване на строителен надзор на строеж/еквивалентни и услуги за осъществяване на инвеститорски контрол на строеж/еквивалентни. Изброените услуги могат да бъдат изпълнени съвместно по отношение на един строеж или отделно по отношение на различни строежи.
2.Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:
Ръководител екип - висше образование, обр.степен „магистър” в направление на висше образование „Архитектура,строителство и геодезия“(шифър 5.7) или екв, когато образованието е придобито в чужбина; проф.квалификация „строителен инженер“ или призната проф. квалификация по реда на ЗППК; специфичен опит като ръководител екип или длъжност с екв.функции на минимум една услуга за упражняване на надзор и/или контрол на минимум 1 въведен в експлоатация строеж;
Експерт–инженер Конструкции-висше образование, обр.степен „магистър” в направление на висше образование „Архитектура,строителство и геодезия“(шифър 5.7) или екв, когато образованието е придобито в чужбина; проф.квалификация „строителен инженер“ или призната проф.квалификация по реда на ЗППК; опит в осъществяване на инвеститорски контрол по съответната част на мин.1 въведен в експлоатация строеж;
Експерт–ВиК инженер - висше образование, обр.степен „магистър” в направление на висше образование „Архитектура,строителство и геодезия“(шифър 5.7) или екв., когато образованието е придобито в чужбина; проф.квалификация „строителен инженер“ или призната проф.квалификация по реда на ЗППК; опит в осъществяване на инвеститорски контрол по съответната част на мин.1 въведен в експлоатация строеж;
Експерт–Електроинженер - висше образование, обр.степен „магистър” в направление на висше образование „Електротехника, електроника и автоматика“ (шифър 5.2) или екв., когато образованието е придобито в чужбина; опит в осъществяване на инвеститорски контрол по съответната част на мин.1 въведен в експлоатация строеж;
Експерт–инженер Част технологична - висше образование, обр.степен „магистър” в направление на висше образование „Машинно инженерство“(шифър 5.1) или екв., когато образованието е придобито в чужбина; опит в осъществяване на инвеститорски контрол по съответната част на мин.1 въведен в експлоатация строеж;
Експерт Координатор по безопасност и здраве - висше образование, обр.степен „магистър”; проф.квалификация „строителен инженер” или призната проф.квалификация по реда на ЗППК; да отговаря на изискванията по чл.5,ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и да притежава валидно удостоверение за извършване на дейността; опит като Експерт Координатор по безопасност и здраве на мин.1 въведен в експлоатация строеж.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съотв.на стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или екв., с предметен обхват в област упражняване на стр.надзор в строителството или консултантски услуги в областта на строителството, или екв. Сертификатът трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европ.стандарти от ИА „БСА“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостр.споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съотв. област или да отговарят на изискванията за признаване съгл.чл.5а,ал.2 ЗНАООС
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Избраният изпълнител, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора в една от сл. форми: Парична сума; Банкова гаранция; Застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за представяне, както и за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка.
Преди сключване на договора, Възложителят изисква от Участника, определен за изпълнител да изпълни задължението си по чл.67, ал.6 ЗОП като представи актуални документи, удостоверяващи липса на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Възложителят не изисква представяне на документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/08/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/08/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, бул. "Шести септември" №203, ет. 6, ап. 21

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице и някое от следните обстоятелства, посочени в обявлението, възникнали преди или по време на процедурата:
а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
б) лишен е от правото да упражнява професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието. В случая основание за отстраняване ще бъде лишаването от право да се упражнява консултантска дейност за упражняване на строителен надзор;
в) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
г) опитал е да:
аа) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
бб) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
2. Основанията по т. 1, б. г) се отнасят за лицата, които представляват участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
3. Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените по т. 1 основания за отстраняване.
4. Основанията за отстраняване по т. 1, б. б) – г) се прилагат до изтичане на три години от датата на настъпване на обстоятелствата, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1 се попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП.
5. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата:
5.1. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
5.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона
5.3. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.
5.4. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
5.5. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3–5 ЗОП.
5.6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.
5.7. Участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя в документация за участие прогнозна стойност.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 5.1 и 5.2 се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/07/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва