Деловодна информация
2538
ОПИ-817 29/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
2538-2018-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратурата на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Евгения Кънева +359 28036034
ekuneva@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://www.prb.bg/bg/.

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-publichno-systezanie-s-predmet-dosta-149


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-publichno-systezanie-s-predmet-dosta-149
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
Информационен център“ на Прокуратурата на Република България, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
София BG411 1000 България
Евгения Кънева +359 28036034
ekuneva@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://prb.bg/bg

http://prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/procedura-publichno-systezanie-s-predmet-dosta-149

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на телевизори за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, учебните и почивни бази на ПРБ“ ОПИ-817
32320000      
Доставки

Обществената поръчка е с предмет: „Доставка на телевизори за нуждите на Бюро по защита при главния прокурор, учебните и почивни бази на ПРБ“.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
18000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG331

гр. Батак, УБ Цигов чарк; гр. София, п.п. Витоша, УЦ Трендафила, ул. „Майор Г. Векилски №2;гр. Бяла, обл. Варна, ул. Хан Крум №43; гр. Самоков, к.к. Боровец, УБ Боровец

Поръчката включва доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на следните стоки, както следва: телевизори 65 бр.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти. (чл.61, ал.1, т.1 от ЗОП). При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово състояние“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва със следните документи: Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; Справка за общия оборот. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Възложителят изисква от участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер 10 000 (десет хиляди) лева без включен ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП). Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на описание на доставките, стойностите, датите и получателите. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
2. Участникът да прилага системи за управление на качеството. (чл.63, ал.1, т.10 от ЗОП). Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на сертификатите за въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на eлектрически уреди и/или домакински уреди и/или телевизионно и/или аудиовизуално оборудване. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Г“ – „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва със заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на участника със стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен или със стандарта БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на eлектрически уреди и/или домакински уреди и/или телевизионно и/или аудиовизуално оборудване.
Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1. Участникът да е изпълнил, минимум 1 (една) доставка, чийто предмет е еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата. (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).
* Под „изпълнени доставки“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им са приключили в посочения по-горе период.Под доставки, които са идентични и сходни с този на поръчката, следва да се разбира доставка чрез продажба и/или доставка чрез продажба на лизинг на телевизионно или аудиовизуално оборудване.
2. Участникът трябва да прилага въведена и сертифицирана система за управление на качеството, съгласно стандарта БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват производство и/или доставка на eлектрически уреди и/или домакински уреди и/или телевизионно и/или аудиовизуално оборудване
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В ОП може да участва У, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на В-ля. В-лят отстранява У, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т.4 и т. 5 от ЗОП и/или условията по чл. 107 от ЗОП. Не може да участва в ОП пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. У в ОП да отговарят на изискванията на чл. 101, ал. 9 и 10 от ЗОП. На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП, В-лят има право да не отстрани У, за който е налице обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката. Продължава в раздел VI.3
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
838550

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/01/2019 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 5, Администрация на главния прокурор

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В случай че У участва като обединение (О), което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, се представя копие от док, от който да е видно прав. осн. за създаване на О, както и следната инфо: правата и задълженията на У в О; разпределението на отговорността между членовете на О; дейностите, които ще изпълнява всеки член на О. Не се допускат промени в състава на О след крайния срок за подаване на офертата. Когато в дог. за създаването на О липсват клаузи, гарантиращи изп. на посоч. условия, или състава на О се е променил след подаването на офертата – У ще бъде отстранен от участие в ОП. У в обед. носят солидарна отг. за изпълнение на дог за ОП.
У-кът се отстранява от участие в следните случаи:
-Ако не представи в срок поискана от В-ля информация относно правно - организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54,ал.2 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат, включително и лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП
- При неспазване на условията всички предложени цени за изпълнение да са в лева без вкл.ДДС, да са различни от нула и да са записани най-много до втория знак след десетичната запетая. Всички предложени цени да са положителни числа.
- В случай че общата цена за съответна стока не съответства на произведението от единичната цена и количеството
- В случай че общата предлагана цена за всички стоки не съответства на сбора от общите цени за съответните стоки
- Ако представи оферта с по-кратък срок на валидност, или не посочи срок на валидност на офертата
- Ако предложи обща цена за изпълнение по-голяма от прогнозната стойност
- Ако предложи срок за изпълнение, който е по-дълъг от определения от В-ля, или ако оферира различни срокове за доставка и монтаж
- Ако предложи гаранционен срок, който е по-малък от определения от В-ля, или различни гаранционни срокове за един вид стоки.
- Ако предложи гаранционни условия, неотговарящи на изискванията на В-ля
Гаранцията за изпълнение на договора (Г) е в размер на 4% от цената за изпълнение на договора без ДДС, като 1/4 от размера на гаранцията е за обезпечаване на гаранционните задължения на участника, определен за изпълнител, a останалата част от гаранцията гарантира изпълнението на доставката.Г може да бъде представена в една от формите предвидени в чл. 111, ал.5 ЗОП. Г.се представя към момента на сключване на дог за ОП.
Начин на плащане – посочен в проекта на договор.
Начин на финансиране – бюджетни средства

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.4 - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва