Деловодна информация
02711Държавно горско стопанство Върбица Теритриално поделение на Североизточно държавно предприятие Шумен
327 28/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
02711-2018-0106 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавно горско стопанство Върбица Теритриално поделение на Североизточно държавно предприятие Шумен 2016174120076
ул.Септемврийско въстание №133
Върбица BG333 9870 България
Емил Димов +359 53912106
dgs.varbitca@dpshumen.bg +359 53912106

Интернет адрес/и

http://dgsvarbitca.dpshumen.bg

http://dgsvarbitca.dpshumen.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dgsvarbitca.dpshumen.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

чл.165 и чл.174 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Доставка хранителни продукти,напитки,включително и за ОЛТ за нуждите на ТП ДГС Върбица"
15800000      
Доставки

"Доставка хранителни продукти,напитки,включително и за ОЛТ за нуждите на ТП ДГС Върбица"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15800000      
15300000      
15860000      
15980000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

Административна сграда на ТП ДГС Върбица с адрес обл.Шумен, гр.Върбица, ул.Септемврийско въстание №133

"Доставка хранителни продукти,напитки,включително и за ОЛТ за нуждите на ТП ДГС Върбица"
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Възложителят си запазва правото да заявява смазочни материали и консумативи,извън обявените в техническата спецификация ,при предложения процент отстъпка,от кандидата определен за изпълнител в рамките на договорената стойност след сключване на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочена в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка миоже да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,както и всяко друго образование,което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма,за да участват при възлагането на поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не изисква документи и информация за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

До участие се допускат лица,които са изпълнили дейности с предмет,идентични или сходни тези на поръчката.Обемът и стойността да бъдат равни или по високи от обявените прогнозни количества и стойност на поръчката за последните три години считано от определената крайна дата на подаване на заявлението или на офертата, или от датата на първоначалната им регистрация в случай,че същата е в рамките на три годишния период считано от крайната дата а подаване на офертите.

Участниците в настоящата процедура следва да отговарят на следните минимални изисквания. Съгласно чл.63 ал.1 т.1 б.б,всеки участник трябва да има опит в извършването на доставки идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка,в обем и стойности равни или по високи от обявената прогнозна стойност на поръчката - доказва се чрез: Попълване на съответната графа в ЕЕДОП - Приложение № 2 - с идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите,датите и получателите,изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата,като се представят доказателства за извършените доставки или чрез посочване на публично достъпен електронен регистър. Под сходен или идентичен предмет следва да се разбира: доставка на смазочни материали.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Съгласно Техническата спецификация на настоящатапроцедура; 2.При подписване на договора за обществена поръчка,участникът определен за изпълнител, представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5%от стойноста му.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/07/2018 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

Административна сграда ТП ДГС Върбица

Отварянето на офертите ще се проведе на 19.07.2018 г.от 10:00 часа,в административна сграда ТП ДГС Върбица.На процедурата могат да присъстват участниците или техни опълномощени лица, както и средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196,ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП,съгласно разпоредбата на чл.197,ал.1,т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва