Деловодна информация
01915
БАИ-КР-05-36 22/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
22/06/2018 (дд/мм/гггг)
01915-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Аксаков № 31
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 239801320

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg/bg/

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Национална или федерална агенция/служба

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Консултантски услуги за организация и управление на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции
79421000      
Услуги

В предмета на настоящата обществена поръчка са вкл. две обособени позиции, като подпомагането на управлението на проектите ще включва следните основни направления (във всяко от тях са включени отделни дейности):
1. По Обособена позиция № 1:
- Услуги по мониторинг и контрол по изпълнението на договорите с външните изпълнители:
- Услуги по подпомагане изпълнението на Договора за БФП.
2. По Обособена позиция № 2:
- Услуги по мониторинг и контрол по изпълнението на договорите с външните изпълнители:
- Услуги по подпомагане изпълнението на Договора за БФП.
Отделните дейности, както и всички изисквания към изпълнението са посочени подробно и изчерпателно в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
659953.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0001 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79421000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Предметът на обособената позиция включва:
- Услуги по мониторинг и контрол по изпълнението на договорите с външните изпълнители:
- Услуги по подпомагане изпълнението на Договора за БФП.
Конкретните дейности, както и всички изисквания към изпълнението са посочени подробно и изчерпателно в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – Оп    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
105835.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 20/01/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16RFOP002-2.006-0001 „Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори е България“

II.2) Описание 1

Консултантски услуги за организация и управление на проект BG16RFOP002-2.006-0002 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79421000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В предмета на обособената позиция са включени:
- Услуги по мониторинг и контрол по изпълнението на договорите с външните изпълнители:
- Услуги по подпомагане изпълнението на Договора за БФП.
Конкретните дейности, както и всички изисквания към изпълнението са посочени подробно и изчерпателно в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката – Оп    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
554117.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 20/01/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят условия към участниците за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участникът следва да имат реализиран минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на: -100 000, 00 (сто хиляди) лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 1; - 550 000 (петстотин и петдесет хиляди) лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 2; - 650 000 (шестстотин и петдесет хиляди) лева, в случай, че участникът подава оферта и за двете обособени позиции.
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване чрез представяне на ЕЕДОП, изготвен по Образец № 2 от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а. Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: - годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или - справка за общия оборот, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и годишните му финансови отчети са обявени в Tърговския регистър, отчетът за приходи и разходи може да не се представя.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За Обособена позиция № 1/за Обособена позиция № 2:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обществената поръчка.
„Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка“ по смисъла на настоящата поръчка е „Изпълнение на услуга, свързана с управление на проект/и и/или програми или еквивалентна дейност“.
ВАЖНО: Когато участникът подава оферта и за двете обособени позиции, то той следва да е изпълнил минимум 2 (две) дейности, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обществената поръчка.
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за технически способности по т. 2.1 чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), изготвен по Образец № 2 от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални способности“, т. 1б.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно: списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
2. Участникът следва да разполага с екип от експерти, с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на обществената поръчка по съответната обособена позиция, пряко ангажирани за изпълнението на съответните дейности от обхвата й.
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставените минимални изисквания чрез представянето на ЕЕДОП, като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV:Критерии за подбор,буква В:„Технически и професионални способности“,т. 6.Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал.1,т.6 ЗОП,а именно:списък на експертите,които ще изпълняват поръчката по съответната обособена позиция,в който е посочена професионалната компетентност на лицата,при условията на чл. 67,ал. 5 и ал.6 от ЗОП.
ВАЖНО: Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт, както и да заема позиция/и и за двете обособени позиции, стига да отговаря на поставените изисквания.
По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни експерти, чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на дейностите от предмета на поръчката.
Участникът, който бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, има право да сменя лицата, посочени в офертата му като ключови експерти, след предварително писмено съгласие на Възложителя. Новите експерти следва да притежават съответното образование, общ професионален и специфичен опит, съгласно горепосочените изисквания.


1. За Обособена позиция № 1/за Обособена позиция № 2:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години,считано от датата на подаване на офертата,минимум 1 дейност,с предмет и обем,идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
2. Участникът следва да разполага с екип от експерти, с определена професионална компетентност, пряко ангажирани за изпълнението на съответните дейности от обхвата на съответната обществена поръчка, както следва:
Участникът трябва да осигури екип за изпълнение на възложените му задължения. Екипът трябва да включва минимум следните ключови експерти:
За Обособена позиция № 1:
1. Ключов експерт „Анализи и прогнози“ - 1 (един) брой;
2. Ключов експерт „Информационни технологии“ – 1 /един/ брой;
3. Ключов експерт „Управление на проекти“ - 1 (един) брой;
4. Ключов експерт „Финансов експерт“ – 1 /един/ брой;
5. Ключов експерт „Юрист“ – 1 /един/ брой;
6. Ключов експерт „Технически сътрудник“ - 1 (един) брой;
7. Ключов експерт „Мониторинг“ - 1 (един) брой.
За Обособена позиция № 2:
1. Ръководител на екип - 1 (един) брой;
2. Експерт „Координатор“ - 1 (един) брой;
3. Ключов експерт „Маркетинг“ - 1 (един) брой;
4. Ключов експерт „Печат и реклама“ - 1 (един) брой;
5. Ключов експерт „Мултимедийни продукти“ - 1 (един) брой;
6. Ключов експерт „Организатор на прояви“ - 1 (един) брой;
7. Ключов експерт „Управление на проекти“ - 1 (един) брой;
8. Ключов експерт „Финансов експерт“ – 1 /един/ брой;
9. Ключов експерт „Юрист“ – 1 /един/ брой;
10. Ключов експерт „Технически сътрудник“ - 1 (един) брой;
11. Ключов експерт „Мониторинг“ - 1 (един) брой;
12. Ключов експерт „Нередности“ - 1 (един) брой.
Важно: Минималните изисквания относно образованието, общия професионален опит и специфичния опит, които Възложителят е поставил по отношение на всеки един от посочените експерти (за двете обособени позиции) са посочени изчерпателно в документацията за обществената поръчка, раздел VI "Критерии за подбор", т. 2.2. Изисквания относно професионалните способности. Поради факта, че изискванията не могат да бъдат поместени в пълен обем в настоящето поле, в поле VI.3) "Допълнителна информация" и/или в други относими части от обявлението, се налага препращане към описанието, дадено в документацията за обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора по ОП 1 и на договора по ОП 2 се представя от участника,определен за изпълнител на съответната обособена позиция,при подписване на д-ра за нейното изпълнение,и е в размер на 2 % от стойността на договора.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал,или парична сума (платежно нареждане в копие),или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията.В случай че тя е представена като банкова гаранция или застраховка,то срокът на действието й следва да надвишава с 30 дни срока за изпълнение на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията-в проекта на договор.Възнаграждението се заплаща на 3 части: авансово плащане: 20%; междинни плащания: до 60% на тримесечия; окончателно плащане: 20%. Конкретните условия по изпълнението са посочени в документацията за поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/07/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

администраивната сграда на Българска агенция за инвестиции, на адрес: гр. София, ул. "Аксаков" № 31

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява:
-участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 ЗОП (в случай, че спрямо него е налице някое от посочените основание за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът предоставя информация относно липсата или наличието на обстоятелствата съгласно указанията в документацията за обществената поръчка;
-участници - свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 ДР на ЗОП;
-участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията по поръчката;
-участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за реабилитиране в Част ІІІ от ЕЕДОП).
-Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.
-Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
-участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.
-участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си;
-участник, който в ценовото си предложение е предложил цена, надвишаваща прогнозната (максималната) стойност на поръчката по съответната обособена позиция.
На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП , ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП с предоставяне на съответната информация, изисквана от Възложителя - попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в Част III „Основания за изключване“, съгласно указанията, предоставени в документацията за обществената поръчка.
Точната стойност на посочената в поле II.1.5) "Прогнозна обща стойност" е 659 953, 34 (шестстотин петдесет и девет хиляди, деветстотин петдесет и три лева и тридесет и четири стотинки) лева без ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва