Деловодна информация
00425
РД-00-2255 18/06/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
18/06/2018 (дд/мм/гггг)
00425-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА ПЕТКА АД 105515902
ул.”Цар Симеон Велики” № 119
Видидн BG311 3700 България
Силвия Дамянова +359 94600691
mbal_vidin@abv.bg +359 94600691

Интернет адрес/и

http://www.mbal-vidin.com

http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal-vidin.com/?action=public_procurements#obqvi
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Лечебно заведение по чл.9, ал.1, т.1 от ЗЛЗ

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Периодична доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за лечението на пациентите на МБАЛ „Света Петка” АД, гр. Видин по две самостоятелно обособени позиции
33140000      
Доставки

Предметът на настоящата обществена поръчка е разделен на две обособени позиции. Медицинските изделия и консумативи, които следва да бъдат доставяни са подробно описани в техническите спецификации. Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на всяка от обособените позиции включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция . Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, включени в обособената позиция, за която е подадена офертата, не е основание за отстраняването на същата от участие в процедурата.Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по отделни номенклатурни единици от обособената позиция, въз основа на критерий за възлагане: “Оптимално съотношение цена/качество”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
620000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

За доставка на ортопедични имплантируеми медицински медицински изделия и консумативи 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141700      
33183200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Болнична аптека и склад за медицински изделия в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119

Ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи, разпределени на 5 групи номенклатурни единици, както следва:
1. Група 1 „Тотално тазобедрено протезиране с циментово закрепване“;
2. Група № 2 „Тотално тазобедрено протезиране с циментно закрепване с Униполарна глава тип МУР”;
3. Група № 3 „Тотално тазобедрено протезиране с циментно закрепване с Биполарна глава”;
4. Група № 4 „Медицински консумативи“
5. Група № 5 „Медицински консумативи остеосинтеза за горен крайник"
Артикулите от всяка група са подробно описани в техническото задание по обособената позиция.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предлаганите медицински изделия    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.

II.2) Описание 1

За доставка на хирургични медицински изделия – платна за нуждите на операционния блок на МБАЛ "Света Петка" АД, гр. Видин 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33169000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

Болнична аптека и склад за медицински изделия в МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119

Необходима е доставка на:
- Монофиламентни полипропиленови платна с размери 6х11 см./0,14мм – 145 бр.
- Монофиламентни полипропиленови платна с размери 15х15см/0,14мм- 16 бр.
- Монофиламентни полипропиленови платна с размери 30х30см/0,20мм-2бр.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на предлаганите медицински изделия    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Съгласно чл. 30, ал. 1 от ППЗОП, предметът на обособената позиция включва номенклатурни единици. Участниците могат да оферират една, няколко или всички номенклатурни единици. Липсата на предложение за доставка на някоя от номенклатурните единици, не е основание за отстраняването на офертата от участие в процедурата.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци. Такъв документ не се изисква, когато участниците са производители, установени на територията на Република България, съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.
За доказване на съответствието с горепосоченото изискване Участникът попълва в еЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, подраздел „А: Годност“.
За доказване на придобита правоспособност за упражняване на професионална дейност, участникът следва да представи /при сключване на договора/ следния документ: валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ в случаите, когато са търговци. Такъв документ не се изисква, когато участниците са производители, установени на територията на Република България, съгласно чл. 77, ал. 2 от ЗМИ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояниe на участника и не предвижда представянето на никой от предвидените в чл. 62 от ЗОП документи за доказване на икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания за икономическото и финансовото състояниe на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да е изпълнил поне три дейности, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, за която участва, и са изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка“ се разбира дейности, свързани с доставка на ортопедични имплантируеми медицински изделия и консумативи и доставка на хирургични медицински изделия”.
За доказване на съответствието с това изискване, Участникът посочва дейностите с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата чрез попълване на еЕЕДОП, част IV „Критерий за подбор“, раздел В: „Технически и професионални способности“, поле 1б.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Задължение за представяне на гаранция,обезпечаваща изпълнението възниква само за участника, определен за изпълнител.
Гаранцията,обезпечаваща изпълнението е в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на договора за обществената поръчка.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Правилата за представяне, задържане и освобождаване на гаранцията са описани в документацията и договора. Заплащането на стоките по договора се извършва по банков път, отложено – до 30 дни след доставката и представяне на описаните в документацията документи.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/07/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 5

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

МБАЛ "Света Петка" - АД, гр. Видин, гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което имат право да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява задължително от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, Участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, Участник, за когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
Други основания за отстраняване, произтичащи от националното законодателство: Участници, които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да бъдат самостоятелни Участници в една и съща процедура; На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
Участникът представя информация, т.е. декларира липсата или наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, като маркира с „ДА” или „НЕ” в следните части на еЕЕДОП:
а) Част ІІІ, Раздел „А: Основания, свързани с наказателни присъди“ Участникът следва да отговори с „НЕ” ако не е осъждан или с „ДА” ако е, като предоставя информация относно присъди за следните престъпления, предвидени в чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП:
а.1) Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
а.2) Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
а.3) Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
а.4) Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
а.5) Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
а.6) Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК;
б) Част III, Раздел „Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски“ Участникът следва да отговори с „НЕ” ако не е осъждан или с „ДА” ако е, като предоставя информация относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски;
в) Част III, Раздел „В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение“ Участникът маркира отговор „ДА” или „НЕ”, като предоставя информация относно обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4-7 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. от ЗОП;
г) Част ІІІ, Буква „Г: Специфични национални основания за изключване“ Участникът маркира отговор „ДА” или „НЕ”, като предоставя информация относно присъди за престъпления по чл. 172, чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 260 и чл. 352- 353е от НК, както и за престъпления, аналогични на тези по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна.
Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или от узнаване на обстоятелството, че Участникът е свързано лице с друг Участник в същата процедура.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, Раздел I, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва