Деловодна информация
1666
 
да
да
12/06/2018 (дд/мм/гггг)
1666-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Национална сигурност 129009710
бул. Черни връх 45
София BG411 1407 България
Иван Кръстев +359 28147752
dans@dans.bg +359 28147753

Интернет адрес/и

www.dans.bg

http://www.dans.int/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.dans.int/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/784-airplane-tickets-2018-art-bul
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

национална сигурност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебните пътувания в чужбина на Държавна агенция „Национална сигурност”
63500000      
Услуги

Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
63500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

бул. Черни връх 45

Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги.
Критериите по-долу
 
ДА техническа оценка    60
Критерий, свързан с разходи 1 20
финансова оценка    40
II.2.6) Прогнозна стойност
500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


Договорът може да бъде продължен с до 24 (двадесет и четири) месеца ако в срок до 3 (три) месеца възложителят писмено уведоми изпълнителя за желанието си договорът да бъде продължен за определен от възложителя срок или до достигане на максимално допустимата стойност на договора от 500 000 лева без ДДС в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.1.1 Участникът трябва да е вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти – част от националния туристически регистър, в съответствие с чл.61, ал.3 от Закона за туризма. За чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Посоченото изискване се доказва със заверено копие на документ за валидна регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. За чуждестранните лица – с еквивалентен документ от компетентния орган в държавата, в която са установени.
Участникът декларира съответствието си с поставения критерий за подбор в част IV „Критерии за подбор“, буква „А: Годност“ .
Участникът декларира съответствието си с поставения критерий за подбор в част IV „Критерии за подбор“, буква „А: Годност“.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.2.1. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката.
Документът, с който се доказва съответствието с изискването, е справка съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Оборотът се описва в част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, т. 2а на ЕЕДОП.
1.2.2. Участникът следва да има валидна задължителна застраховка „Отговорност на туроператора” по чл.97, ал.1 от Закона за туризма с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. За чуждестранни лица – еквивалентна валидна застраховка. През срока на изпълнение на договора следва да се поддържа валидна застраховка.
Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документът, с който се доказва съответствието с изискването, е заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Отговорност на туроператора” по чл.97, ал.1 от Закона за туризма или еквивалентен, удостоверяващ съответствието с поставения критерий за подбор, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор с участника за задължителна застраховка, съдържащ реквизитите по чл.101от Закона за туризма.
Участникът декларира съответствието си с поставения критерий за подбор в част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, т. 5 на ЕЕДОП, като предоставя следната информация: номер, дата на издаване и издател на застрахователната полица, застраховано лице, предмет на застраховката (застрахователно покритие), лимит на отговорността (застрахователна сума), срок на валидност на застраховката.


1.2.1. Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, общо за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката.
Документът, с който се доказва съответствието с изискването, е справка съгласно чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Оборотът се описва в част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние”, т. 2а на ЕЕДОП.
1.2.2. Участникът следва да има валидна задължителна застраховка „Отговорност на туроператора” по чл.97, ал.1 от Закона за туризма с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт. За чуждестранни лица – еквивалентна валидна застраховка. През срока на изпълнение на договора следва да се поддържа валидна застраховка.
Съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, документът, с който се доказва съответствието с изискването, е заверено от участника копие на валидна застрахователна полица за застраховка „Отговорност на туроператора” по чл.97, ал.1 от Закона за туризма или еквивалентен, удостоверяващ съответствието с поставения критерий за подбор, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор с участника за задължителна застраховка, съдържащ реквизитите по чл.101от Закона за туризма.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.3.1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност идентична или сходна с предмета и обема на настоящата обществена поръчка за последните три години, считано от дата на подаване на офертата. Възложителят счита за изпълнена тази дейност, чието изпълнение е завършено с приемане на възложената работа, качествено и в срок, и дейността е приключила до датата на подаване на офертата. Под „сходна с предмета на настоящата обществена поръчка дейност“ възложителят разбира предоставянето на услуги за превоз на пътници и багажи с въздушен транспорт и съпътстващи услуги.
Документът, с който се доказва съответствието с изискването, е списък съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Списъкът се описва в част IV, раздел В: „Технически и професионални способности”, т. 1б) на ЕЕДОП.


1.3.1. Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност идентична или сходна с предмета и обема на настоящата обществена поръчка за последните три години, считано от дата на подаване на офертата. Възложителят счита за изпълнена тази дейност, чието изпълнение е завършено с приемане на възложената работа, качествено и в срок, и дейността е приключила до датата на подаване на офертата. Под „сходна с предмета на настоящата обществена поръчка дейност“ възложителят разбира предоставянето на услуги за превоз на пътници и багажи с въздушен транспорт и съпътстващи услуги.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал.1, т. 1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на ДАНС, намираща се на бул. "Черни връх" № 45 в гр. София

Отварянето на офертите е публично и ще се проведе в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на адрес гр. София, бул. „Черни връх” № 45. На него могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При подаване на офертите участниците следва да имат предвид пропускателния режим, действащ в сградата на възложителя. Съгласно чл.67, ал.4 от ЗОП във връзка с §29, т.5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01 април 2018 г., ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.
Преди подписване на договор избраният за изпълнител представя:
- Актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от обществената поръчка и съответствието с поставените критерии за подбор при условията на чл. 67, ал.8 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и за третите лица, ако има такива.
- Попълнена и подписана декларация по чл. 66, ал.2 от ЗМИП - по образец (Приложение № 4) от документацията;
- Гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора, в размер на 3% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми:
1. парична сума – внася се от определения за изпълнител участник на името на ДАНС по следната банкова сметка: БНБ – ЦУ, IBAN - BG08 BNBG 9661 3300 1468 01, BIC – BNBGBGSD. В платежния документ, като основание за внасянето на сумата, се посочва наименованието на обществената поръчка.
2. банкова гаранция - представя се в оригинал, безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на ДАНС със срок на валидност, равен на срока на изпълнение на договора, удължен с 30 (тридесет) календарни дни. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително и нейното възстановяване, са за сметка на определения за изпълнител участник.
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, равен на срока на изпълнение на договора, удължен с 30 (тридесет) календарни дни, в полза на възложителя. Застраховката следва да покрива отговорността на определения за изпълнител участник и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на определения за изпълнител участник по друг договор.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществената поръчка.
- Нотариално заверено пълномощно, ако договорът ще се подписва от упълномощено лице.
Офертата се изготвя само в един вариант съгласно изискванията на възложителя. Не се допуска предлагане на алтернативни решения (повече от един вариант) по отношение на характеристиките на услугата, начин на изпълнение, срокове, отстъпки или други елементи на офертата. При наличие на варианти участникът се отстранява.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП заинтересованите лица имат право да подадът жалба срещу решението за откриване на процедурата пред Комисия за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва