Деловодна информация
02849Главна дирекция "Гранична полиция" - МВР
406800-1182 07/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
02849-2018-0017 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Регионална дирекция Гранична полиция - Бургас -ГДГП - МВР 1290101250029
ул. Цар Асен № 4
Бургас BG341 8000 България
Тодор Стоянов +359 56856872
rdgp-burgas@mvr.bg +359 56856832

Интернет адрес/и

https://mvr.bg/gdgp/дирекцията/

https://mvr.bg/gdgp/дирекцията/профил-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://mvr.bg/gdgp/дирекцията/профил-на-купувача/процедури-по-зоп---чл18-ал1-т1-13-от-зоп/преглед/процедури-по-зоп---чл18-ал1-т1-13-от-зоп/2018-sgrada-BGPK-Varna
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Обществен ред и безопасност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонт на административната сграда на 03 група ГПК от БГПК – Созопол в град Варна”
45000000      
Строителство

Извършване на строително мантажни работи: подмяна на покривната хидроизолация, подмяна на 2 броя външни метални витрини, входна двукрила метална врата и 4 броя дървени прозорци, бояджийски работи в помещенията с течове от покрива.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
22500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Сграда, находяща се в град Варна, войскови район 1318 на Военно формирование 32140 ВМС-Варна, инв.№11

Извършване на предвидените СМР, съгласно приложените към документацията количествени сметки.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора. Предоставя се в една от следните форми -парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), съответстващо на категорията на обекта (съгласно чл. 161, ал. 4, т. 4 от ЗУТ), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Обекта е приравнен на V категория строежи.
При подаване на офертата, Участниците следва да попълват информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква А “Годност” на Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП) – Приложение № 5.
Избраният Изпълнител, преди подписване на договор представя заверено копие от удостоверение за вписване в ЦПРС.
Ако избраният Изпълнител е чуждестранно лице, същият следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява строителство на територията на Република България, включително, че е извършил съответната регистрация, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за строежи приравнени на пета категория.

Участникът да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката трябва да покрива минималната застрахователна сума за проектиране и строежи приравнени на пета категория.
Съгласно чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Възложителят поставя изискване съгласно чл. 171а, ал. 2 от ЗУТ, в случай по чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ, когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, участникът да има валидна допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
При подаване на офертата, Участниците следва да попълват информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква Б “Икономическо и финансово състояние” на еЕЕДОП - Приложение № 5 , като посочат № на полицата, застрахователна сума, срок на валидност и застраховател.
Преди подписване на договор, избраният Изпълнител представя заверенo копиe от валиднa застрахователнa полицa „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил най-малко един обект с предмет и обем идентичен или сходен с този на поръчката, за последните пет години от датата на подаване на офертата.
Под сходен с предмета и обем на обществената поръчка следва да се разбира изпълнение на минимум един обект, който включва изпълнение на строителство.
2.Участникът да прилага Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, с обхват строителство.


1.Участникът, избран за Изпълнител, да представи списък на изпълнените обекти придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При подаване на офертата, Участниците декларират съответствието с критерия за подбор в Част IV: Критерии за подбор, буква В “Технически и професионални способности” на еЕЕДОП – Приложение № 5.
2. При подаване на офертата, Участниците декларират съответствието с критерия за подбор в Част IV: Критерии за подбор, буква Г “Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” на еЕЕДОП – Приложение № 5 като посочат № на сертификата, обхват, валидност и сертифициращ орган.
Преди сключване на договор за обществената поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи доказателства за извършеното строителство, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор.
Участникът, избран за Изпълнител, представя заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и преди сключване на договора.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Всички условия и изисквания за изпълнение на поръчката са описани в документацията за обществената поръчка и проекта на договор които са публикувани в електронната страница на Възложителя на следния Интернет адрес: https://mvr.bg/gdgp/дирекцията/профил-на-купувача/процедури-по-зоп---чл18-ал1-т1-13-от-зоп/преглед/процедури-по-зоп---чл18-ал1-т1-13-от-зоп/2018-sgrada- BGPK-Varna
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Регионална дирекция Гранична полиция - Бургас, гр. Бургас, ул. Цар Асен № 4

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. В случай, че присъстват упълномощени представители на участниците, те следва да представят пълномощно./оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника/, даващо им възможност да присъстват.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, за който е налице някое от обстоятелствата по чл.54, чл.55, ал.1, т.1 и т.2, чл.107 от ЗОП и по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Възложителят ще отстранява от участие в процедурата участник, чието предложение за изпълнение на поръчката не изпълнява всички условия на техническата спецификация.
2. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задълженията на участниците в обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.
3. Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер 5 (пет) % от стойността му в лева без ДДС. Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение, от които гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % (две на сто) и гаранция обезпечаваща гаранционния срок в размер на 3 % (три на сто).
Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
- парична сума;- банкова гаранция; - застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
В случай, че е парична сума, гаранцията се внася по следната банкова сметка:
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG83 UNCR 7630 3300 0002 44
Регионална дирекция “Гранична полиция” – Бургас
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок от 30 (тридесет) календарни дни, съгласно условията на договора.
Възложителят изисква от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки - от Национална агенция по приходите на ел.адрес www.nap.bg; за опазване на околната среда - от Министерство на околната среда и водите и неговите структури на ел.адрес www.moew.government.bg; за закрила на заетостта и условията на труд - от Министерство на труда и социалната политика на ел.адрес www.mlsp.government.bg, които са в сила в Република България, където трябва да се извърши строителството или да се предоставят услугите, и които са приложими към строителството или към предоставяните услуги.
4. Офертите ще се разглеждат по реда на чл. 181, ал.2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП.
5. Съгласно чл. 47, ал. 6 от ППЗОП, ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.
6. При откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В проекта на договор е предвидена клауза за отложено изпълнение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Регионална дирекция Гранична полиция - Бургас - ГДГП-МВР
ул. Цар Асен № 4
Бургас 8000 България
rdgp-burgas@mvr.bg +359 56856826
http://www.mvr.bg/gdgp +359 56856832

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва