Деловодна информация
2711Държавно горско стопанство Върбица - Териториално поделение на СИДП ДП Шумен
288 07/06/2018 (дд/мм/гггг)
не
2711-2018-0098 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавно горско стопанство Върбица-Териториално поделение на СИДП ДП Шумен 2016174120076
ул.Септемврийско въстание № 133
Върбица BG333 9870 България
Емил Димов +359 053912106
dgs.varbitca@dpshumen.bg +359 053912106

Интернет адрес/и

http://dgs.varbitca.dpshumen.bg

http://dgs.varbitca.dpshumen.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dgs.varbitca.dpshumen.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

чл.165 и чл.174 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“ДОСТАВКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ (ФУРАЖИ И ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ) ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „ВЪРБИЦА“
03211200      
Доставки

“ДОСТАВКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ (ФУРАЖИ И ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ) ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „ВЪРБИЦА“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03211200      
03211100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

ТП ДГС Върбица ул.Септемврийско въстание №133

“ДОСТАВКА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ (ФУРАЖИ И ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ) ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС „ВЪРБИЦА“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Посочена в техническата спецификация към настоящата обществена поръчка
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник внастоящата процедура за възлагане на обществена поръчка,може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения,както и всяко друго образувание,кето има право на строителсво, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата,в която то е установено.Възложителя не поставя изисквания обединенията да имат определена правна форма,за да участват при изпълнинието на пооръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не изисква документи и информация за икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

До участие се допускат лица,които са изпълнили дейности с предмет идентичен или сходни с тези на поръчката.Обемът и стойноста да бъдат равни или по високи от обявените прогнозни количесва и стойност на поръчката,за последните три години,считано от определената крайна дата на подаване на заявлението или на офертата.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Съгласно техническата спецификация към настоящата поръчка 2.При подписване на договора за обществена поръчка,участника определен за Излълнител,представя гаранция обезпечаваща изпълнението на договора в размер на пет /5/процента от стойноста му съгласно чл.111 ал.2 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/06/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административна сграда на ТП ДГС Върбица ул.Септемврийско въстание №133

Отварянето на офертите ще се проведе на29.06.2018г. в административната сграда на ТП ДГС Върбича гр.Върбица ул.Септемврийско въстание № 133
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196 ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка..Жалба може да се подава в 10 -дневен срок от изтичане срока по чл.100 ал.3 от ЗОП съгласно разпоредбата на чл .197 ал. 1 т.1от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/06/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва