Деловодна информация
00009
ОП-3 29/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
29/05/2018 (дд/мм/гггг)
00009-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девин 000614895
ул.Дружба № 1
гр. Девин BG424 4800 България
инж. Антоанета Гаджакова +359 30412174
obshtina@devin.bg +359 30412661

Интернет адрес/и

www.devin.bg

http://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=260:op2018-01-izpalnenie-na-smr-za-energiina-efektivnost-v-dom-na-kulturata-grdevin&Itemid=110&layout=default


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.devin.bg/index.php?option=com_content&view=category&id=260:op2018-01-izpalnenie-na-smr-za-energiina-efektivnost-v-dom-na-kulturata-grdevin&Itemid=110&layout=default
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на проект на община Девин №250 за обект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в Дом на културата
45000000      
Строителство

Видовете СМР, които ще се изпълняват на обекта на поръчката са:-
Топло изолиране на външни стени
- Топло изолиране на покриви
- Топло изолиране на подове
- Подмяна на дограма
- Подмяна на система за топлоснабдяване
- Подмяна на отоплителна инсталация
- Система за БГВ
- Монтаж на фотоволтаична система
- Подмяна на осветителни тела
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
997024.87      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Девин, УПИ-III, кв. 36, Дом на културата гр. девин, ул."Орфей" № 1

Видовете СМР, които ще се изпълняват на обекта на поръчката са:-
Топло изолиране на външни стени
- Топло изолиране на покриви
- Топло изолиране на подове
- Подмяна на дограма
- Подмяна на система за топлоснабдяване
- Подмяна на отоплителна инсталация
- Система за БГВ
- Монтаж на фотоволтаична система
- Подмяна на осветителни тела
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
997024.87      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава Удостоверение за регистрация в ЦПРС за строежи минимум
първа група, четвърта категория;
При подаване на офертата, изпълнението на изискването се декларира в Част IV раздел А ЕЕДОП, като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
За доказване на изискването се представя копие от Удостоверението за регистрация в ЦПРС заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия при условията на чл. 67 ал. 5 и 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.За доказване на изискването по т.1 от "изискв.мин.ниво" участниците представят доказателство за притежаваната от тях застраховка „Професионална отговорност на строителя“, заверено с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67 ал. 5 и 6 от ЗОП. Участниците попълват съответната информация в част IV, раздел „Б“, т.5 от ЕЕДОП. Приложима т.12.1 от документацията за участие.
2. За доказване на изискването по т. 2. от "изискв.мин.ниво" участниците представят копие от годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, заверени с „Вярно с оригинала“ и подпис на представляващия участника при условията на чл. 67 ал. 5 и 6 от ЗОП, както и справка за оборота от строителство, която се попълва в част IV, раздел ,,Б“, т.2а от ЕЕДОП. Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Приложима т.12.2 от д-ята.


1. За изпълнението на поръчката е необходимо участниците да притежават застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на 100 000 лв.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната застраховка.
2. Участниците в процедурата следва да са реализирали минимален конкретен оборот от всякакъв вид строителство, през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на прогнозната стойност на поръчката -997 024.87 лв. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.2. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За доказване на изискването по т.1 от "изискв. мин. ниво" участниците представят Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, който се попълва в част IV, раздел ,,В“, т.1а от ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания при условията на чл. 67 ал. 5 и 6 от ЗОП.
2. Съответствието с изискването по т. 2 от "изискв. мин. ниво" се декларира в част IV раздел Г от ЕЕДОП. За доказване на изискването по т. 2. от "изискв.мин. ниво" участниците представят копие на посочените в т. 2.1. и 2.2 сертификати, заверени „Вярно с оригинала“ и подпис на лице с представителни функции при условията на чл. 67 ал. 5 и 6 от ЗОП. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. Приложима т.13.2 от д-ята.
3. Съответствието с изискването по т.3 от "изискв. мин. ниво" участниците декларират в Част IV, раздел ,,В“, т.6 от ЕЕДОП. За доказване на изискването по т. 3. се представят Списък на персонала /техн.лица/, в който посочват лицата по т. 3.1 и т. 3.2. и тяхната професионална компетентност при условията на чл. 67 ал. 5 и 6 от ЗОП. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.3. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.


1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира извършването на всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност (СМР):
- Топло изолиране на външни стени
- Топло изолиране на покриви
- Топло изолиране на подове
- Подмяна на дограма
- Подмяна на система за топлоснабдяване
- Подмяна на отоплителна инсталация
- Система за БГВ
- Монтаж на фотоволтаична система
- Подмяна на осветителни тела
* За покриване на това минимално изискване е достатъчно всяка една от посочените видове мерки за енергийна ефективност да е изпълнена на поне един обект.
2. Участниците следва да притежават следните валидни сертификати:
2.1. Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват строителство;
2.2. Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват строителство.
3. Участниците трябва да разполагат с екип от собствени или наети технически лица, които ще използват за извършване на строително-монтажни работи, а именно:
3.1.Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба;
3.2. Координатор по безопасност и здраве – отговарящ на изискванията съгласно чл. 5, от Наредба № 2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Гаранцията може да се внесе под формата на парична сума по банкова сметка, посочена в документацията за участие или безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя, със срок на валидност-съгласно условията в проекта на договор, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с проекта на договор за обществена поръчка. Допълнителна информация - в т.37 и т.38 от документацията по обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/07/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на Общински съвет- Девин, находяща се на втория етаж в административната сграда на община Девин -гр. девин, ул."Дружба" № 1

На заседанието на комисията могат да присътват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и от т.3 до т.5 включително от ЗОП. В случай, че тези обстоятелства са налице, участниците ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
2. Прогнозната стойност на поръчката представлява максималната цена за изпълнение. Участници, които са предложили цена за изпълнение, която надвишава определената от Възложителя прогнозната стойност, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
3. В съответствие с възможността по чл. 104, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
4. Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, с настоящото обявление Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране за обществената поръчка. В този смисъл и изпълнението на договора се отлага до датата на подписване на Договора за финансиране между Националния доверителен екофонд и възложителя (в качеството му на бенефициер). Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиране. Допълнителна информация се съдържа в проекта на договор.
5. Настоящата обществена поръчка се финансира със средства, предоставени от НДЕФ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 ал. 1 т. 1 от ЗОП - Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва