Деловодна информация
01044
РД-01-20-269 21/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
21/05/2018 (дд/мм/гггг)
01044-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Областен управител на област Смолян 120068166
бул. България 14
Смолян BG424 4700 България
инж. Момчил Караиванов - директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация - Смолян и ръководител на проекта +359 30160155
governor@region-smolyan.org +359 30162333

Интернет адрес/и

www.sm.government.bg

https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0003763.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0003763.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Областен управител на област Смолян 120068166
бул. България 14, ет.2, стая 204 - Деловодство
Смолян BG424 4700 България
Велина Стаменова – Главен експерт, или Мирела Стоянова – Главен специалист +359 30160194
governor@region-smolyan.org +359 30162333

Интернет адрес/и

www.sm.government.bg

https://sop.bg/region-smolyan-477/proceduri-20-1-zop/a1-0003763.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ“ И ПОДХОДЕН ПЪТ“
45200000      
Строителство

Обществената поръчка включва изграждането на:
1) Подходен път към ГКПП – продължение на републиканския второкласен път II-86 от км 134+000 до км 135+066,40, с пътно платно включващо 3 ленти за движение - 2х3.50м и 1х3,00м и банкети 2х1.50 м.
2) ГКПП, включващ:
1. оформяне и благоустрояване на две площадки;
2. изграждане на сгради – 3 административни, контролни кабини 2, площадка за мобилен рентген, обществени тоалетни, здравен контрол, хале за щателна митническа проверка, навес с метална покривна конструкция и осова автомобилна везна за обслужване на ГКПП, в съответствие с изискванията към строежите по реда на чл.169 от ЗУТ.
3. Изпълнение на отделни пътни трасета с по четири самостоятелни ленти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
14526000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
45100000      
45210000      
45220000      
45223000      
45233000      
45233120      
45233200      
45233300      
45260000      
45300000      
45400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

Граничен контролно-пропускателен пункт „Рудозем-Ксанти“ и подходен път, намиращи се на територията на община Рудозем.

Обществената поръчка включва изграждането на:
1) Подходен път към ГКПП – продължение на републиканския второкласен път II-86 от км 134+000 до км 135+066,40, с пътно платно включващо 3 ленти за движение - 2х3.50м и 1х3,00м и банкети 2х1.50 м.
2) ГКПП, включващ:
1. оформяне и благоустрояване на две площадки;
2. изграждане на сгради – 3 административни, контролни кабини 2, площадка за мобилен рентген, обществени тоалетни, здравен контрол, хале за щателна митническа проверка, навес с метална покривна конструкция и осова автомобилна везна за обслужване на ГКПП, в съответствие с изискванията към строежите по реда на чл.169 от ЗУТ.
3. Изпълнение на отделни пътни трасета с по четири самостоятелни ленти.
Цялостният проект включва части – геодезия, архитектурна, конструктивна, електрическа, водоснабдяване и канализация, отопление и вентилация, вертикално планиране,пътна, план за здравословни и безопасни условия на труд, план за управление на отпадъците, пожарна безопасност, геология, паркоустройство и благоустройство, енергийна ефективност, статистически изчисления за устойчивост на откосите на изкопи и насипи, организация на движението, ландшафт и биологично укрепване по приложения към документацията технически проект и количествени сметка.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
14526000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
365

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Aiming at Improving Cross - Border Accessibility“ с акроним „CrossBo“ по програма ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ 2014 – 2020

Оферти с цена и/или срок за изпълнение над горепосочените съответни максимални стойности ще бъдат отстранявани.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, съгласно чл.137, ал.1, т.1, буква „л“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ във връзка с чл.2, ал.11 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./, а за чуждестранно лице – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
Участникът, трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група, първа категория и втора група, първа категория или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел А, т.1 (Поле „Вписване в съответен професионален регистър“) от ЕЕДОП, като се попълва информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен, и се посочва дали съответният/те документ/и е/са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/и документа/ите за регистрация и точно позоваване на документа/ите.
Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документ/и, удостоверяващ/и наличието на регистрация за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, издадено от компетентен орган съгласно съответния национален закон – единeн европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) или декларация/и / удостоверение/я / сертификат/и за наличието на регистрация за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежа, предмет на обществената поръчка, както и на категорията му, издаден/ио от компетентен орган съгласно съответния национален закон, или еквивалентен/ни документ/и.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да е реализирал през последните три приключили финансови години минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т.1а (поле „Общ годишен оборот”) и т.2а (поле „Конкретен годишен оборот”) от ЕЕДОП.
Забележка: Под „оборот в сферата, попадащ в предмета на поръчката“ следва да се разбира реализиран оборот от: „строителство и/ или ремонт на сгради и съоръжения” и „строителство и/или ремонт на пътища “.
Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 и 4 от ЗОП – доказателства за реализирания оборот, като представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, и годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години.
2. Участникът следва да е постигнал съответни финансови съотношения между определени активи и пасиви за последната приключила финансова година.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т.4 (поле „Финансови съотношения”) от ЕЕДОП, като при изчисленията на коефицентите спазва Методиката по Приложение № 2, към чл.31, ал.2 от ППЗОП.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП – доказателства за наличието на декларираните данни и обстоятелства относно посочените коефициени – Годишни финансови отчети или техни съставни части за последната приключила финансова година.
3. Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Б, т.5 (поле „Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“”) от ЕЕДОП.
Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.


1. Участникът следва да е реализирал обороти, както следва:
1.1. През последните три приключили финансови години участникът следва да е реализирал общ оборот не по – малко от 28 000 000 лева без ДДС
1.2. През последните три приключили финансови години участникът следва да е реализирал оборот в сферата, попадаща в предмета на поръчката не по – малко от 14 000 000 лева без ДДС, както следва:
- от строителство и/ или ремонт на сгради и съоръжения – не по – малко от 7 000 000 лева без ДДС за последните три приключили финансови години;
- от строителство и/или ремонт на пътища – не по – малко от 7 000 000 лева без ДДС за последните три приключили финансови години;
2. Участникът следва да има:
2.1. Коефициент на обща ликвидност (Текущи Активи/Текущи задължения)?1,5 /да е равен или по-голям от едно цяло и пет десети/ за последната приключила финансова година.
2.2. Коефициент за бърза ликвидност (Вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства/Краткосрочни задължения) ?1 /да е равен или по-голям от единица/, за последната приключила финансова година.
3. Участникът следва да притежава и поддържа за целия период на изпълнение на договора валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, съгласно разпоредбата на чл. 171 от ЗУТ, с обща застрахователна сума не по – малко от 600 000 лева.
Чуждестранните участници следва да притежават еквивалентна застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на задълженията им, която да покрива минимум рисковете и минималните застрахователни суми.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има изпълнено строителство с предмет и обем идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т.1а (поле „За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид“) от ЕЕДОП, като се попълва информация за строителните дейности от съответния вид през референтния период и се посочва дали съответният/те документ/и относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи е/са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/и документа/ите и точно позоваване на документа/ите.
Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверение/я за добро изпълнение, който/които съдържа/т стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участникът трябва да прилага системи за управление на качеството и опазване на околната среда.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел Г от ЕЕДОП, като се попълва информация относно наличието на сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството и на задължителните стандарти или системи за екологично управление, и се посочва дали съответният/те документ/и е/са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващ/и документа/ите и точно позоваване на документа/ите. Ако за участника не са налице горепосочените сертификати, следва да обясни причината за това и посочва: какви други доказателства могат да бъдат представени относно схемата за гарантиране на качеството и относно стандартите или системите за екологично управление.
Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие от Сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствие със съответните спецификации или стандарти – сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за управление на качеството и с определени системи или стандарти за опазване на околната среда.
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т.2 (поле „За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството“) от ЕЕДОП.
Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП – списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, както и лицата, които ще изпълняват строителството.
4. Участникът трябва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
Забележка: При подаване на офертата обстоятелството се удостоверява в Част ІV, раздел В, т.9 (поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“) от ЕЕДОП, като се попълва информация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще ще бъдат на разположение на участника за изпълнение на договора.
Преди сключване на договора, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП – декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.


1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно: строителни дейности, свързани с изграждане на:
- сграда с разгъната застроена площ минимум 1 000 кв. м;
- сграда/и с носеща стоманена конструкция с oбща застроена площ не по-малка от 4 000 кв. м.;
- път с дължина минимум 1 км.
Забележка:
- Под „идентични или сходни на поръчката“ следва да се разбират дейности от: „строителство и/ или ремонт на сгради и съоръжения” и „строителство и/или ремонт на пътища “.
- Под „обем” следва да се разбира обема на застроена площ за сграда и сграда с носеща стоманена конструкция.
2. Участникът следва да прилага в строителната си дейност системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда съответно по стандарти, както следва: EN ISO 9001 и EN ISO 14001, за което да има издадени валидни сертификати с предмет, съдържащ строителство, или еквивалентни.
Забележка: Сертификатите по настоящия пункт трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като в този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3. Участникът следва да разполага със следните технически лица, включително тези, отговарящи за контрола на качеството:
3.3.1. Ръководител на обект с:
Квалификация, висше образование, придобита образователна степен - магистър, професионална квалификация „Строителен инженер”, специалност „Транспортно строителство“ или еквивалентна специалност (вкл. и за чуждестранните участници, с придобита в чужбина специалност).
Професионален опит:
- минимум 10 години общ професионален опит като строителен инженер.
- минимум 8 години опит като ръководител на обект.
3.3.2. Ръководител на обект с:
Квалификация, висше образование, придобита образователна степен - магистър, професионална квалификация „Строителен инженер”, специалност „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна специалност (вкл. и за чуждестранните участници, с придобита в чужбина специалност).
Професионален опит:
- минимум 10 години общ професионален опит като строителен инженер.
- минимум 8 години опит като ръководител на обект.
3.3.3. (два) броя Технически ръководител (от които единият отговаря за изграждане на подходен път, а другият – за строителството на сградите и съоръженията), съответно с:
Изискване: лице, отговарящо на изискванията на чл.163а, ал. 1 от ЗУТ.
Квалификация, висше образование, придобита образователна степен - магистър, с професионална квалификация „Строителен инженер” или еквивалентна специалност или професионална квалификация съгласно изискванията на чл. 163а, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ (вкл. и за чуждестранните участници, с придобита в чужбина специалност).
Професионален опит:
- минимум 10 години общ професионален опит.
- минимум 8 години като технически ръководител.
Следва в раздел VI.3. "Допълнителна информация" от настоящото обявление.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранция за изпълнение в размер на 2 % /две на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС и гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на авансово предоставената сума, представляваща 20 % /двадесет на сто/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка с ДДС. Гаранциите се представят в една от следните форми: 1. парична сума; 2.банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие отговорността на изпълнителя. Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранциите.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Зала 201 на втория етаж на административната сграда на Областна администрация - Смолян, находяща се в гр. Смолян на бул. България № 14, ет.2.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участника не трябва да са налице обстоятелствата:
-по чл.54, ал.1 от ЗОП;
-по чл.55, ал.1 от ЗОП (основанието за отстраняване по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП не се прилага, ако се докаже, че участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен);
- по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (освен ако не е налице изключение по чл.4 от закона);
- по чл.107 от ЗОП.
Информация относно липсата или наличието на горепосочените обстоятелства се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документи за липсата на основанията за отстраняване: чл.58 от ЗОП.
2. Продължава от раздел III.1.3 "Технически и професионални възможности", поле "Изисквано минимално/ни ниво/а":
3.3.4. Инженер геодезист с:
Квалификация, висше образование, придобита образователна степен - магистър, професионална квалификация „Инженер-геодезист”, специалност „Геодезия” или еквивалентна специалност (вкл. и за чуждестранните участници, с придобита в чужбина специалност).
Професионален опит:
- минимум 6 години общ професионален опит.
- минимум 5 години опит като геодезист.
3.3.5. Инженер геолог с:
Квалификация, висше образование, придобита образователна степен - магистър, професионална квалификация „Инженер-геолог”, специалност „Инженерна геология” или еквивалентна специалност (вкл. и за чуждестранните участници, с придобита в чужбина специалност).
Професионален опит:
- минимум 5 години общ професионален опит.
- минимум 3 години опит като геолог.
3.3.6. Специалист по контрола на качеството с:
Квалификация, висше образование, придобита образователна степен - магистър с професионална квалификация „Строителен инженер”;
Да притежава валидно Удостоверение за контрол на качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществуващите изисквания за безопасност (за чуждестранните участници аналогично удостоверение, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени).
Професионален опит:
- минимум 5 години общ професионален опит.
- минимум 1 години опит като специалист по контрола на качеството.
3.3.7. Координатор по безопасност и здраве в строителството с:
Квалификация, висше образование, придобита образователна степен – магистър, професионална квалификация „Строителен инженер” и да притежава валидно Удостоверение съгласно изискванията на Наредба № 2/22.03.2004 на МТСП и МРРБ за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР (за чуждестранните участници аналогично удостоверение, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени).
Професионален опит:
- минимум 5 години общ професионален опит.
- минимум 1 години опит като координатор по безопасност и здраве в строителството.
3.3.8. Квалифицирани работници:
Работници земни работи - 5 бр.;
Работници асфалтови работи - 5 бр.;
Работници бетонджии - 5 бр.;
Работници кофражисти - 5 бр.;
Работници арматуристи - 5 бр.;
Работници стоманени конструкции - 5 бр.;
ОВК работници - 3 бр.;
Работници настилки/облицовки - 3 бр.;
Работници – топлоизолации - 3 бр.;
Ел. работници - 2 бр.;
ВиК работници - 2 бр.;
Работници монтаж дограма - 2 бр.;
Общи работници - 5 бр..
Едно лице не може да съвместява две или повече длъжности.
4. Участникът да разполага с оборудване /механизация/ минимум, както следва:
- 1 бр.комбиниран багер;
- 1 бр. валяк бандажен;
- 1 бр. пневмоколесен валяк;
- 1 бр. булдозер;
- 1 бр. челен товарач;
- 1 бр. асфалтополагаща машина.
3. Информация за действащото законодателство в областите на: Данъчно и счетоводно законодателство - Министерство на Финансите – www.minfin.bg, „Данъчна политика“; Околната среда и водите - Министерство на околната среда и водите - www.moew.government.bg, „Законодателство“; Трудовата заетост и безопасни условия на труд - Министерство на труда и социалната политика - www.mlsp.government.bg, „Закони“.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва