Деловодна информация
0652
9600-10 11/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
11/05/2018 (дд/мм/гггг)
0652-2018-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ангел Бончев +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/148-96-00-10-18


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/148-96-00-10-18
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Отдаване под наем за нуждите на община Септември на камиони и лекотоварни автомобили с водач, както и отдаване под наем на машини за земни работи с оператори "
60180000      
Услуги

В резултат на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка ще бъде избран Изпълнител, който разполага с необходимия брой техника и машини по вид за извършване на транспортни услуги, земно-изкопни работи и благоустройствени дейности за срок от 24 (двадесет и четири) месеца или 2 (две) години, считано от датата на сключване на договора. Възлагането и изпълнението на услугата/ите с техниката/машините под наем ще става след писмена заявка за извършване на услуга изпратена от Възложителя до избрания изпълнител. След направена заявка избраният изпълнител е длъжен да извърши транспортна услуга или изкопни работи по ремонт и поддръжка, благоустройствени дейности и др..
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
600000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60180000      
60181000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Обществената поръчка ще се изпълнява на територията на община Септември.

Възложителят ще наема под наем за извършване на услугите следните видове техника и машини:
1.Комбиниран багер: 1 бр.;
2.Верижен багер : 1 бр.;
3.Хидравличен чук: 1бр.;
4.Бобкат:1бр.;
5.Самосвал с товароносимост до 3,5 т: 1 бр.;
6.Самосвал с товароносимост над 3,5 т:1 бр.;
7.Валяк: 1 бр.;
8.Челен товарач: 1 бр.;
9. Свредел: 1 бр.;
10. Бордови камион до 7,5 тона: 1 бр.;
11. Бордови камион над 7,5 тона: 1 бр.;
12. Трактор за оране: 1 бр.;
13. Трактор за мулчиране: 1 бр.;
14. Трактор за дисковане: 1 бр.;
15. Грейдер: 1 бр.;
16. Булдозер: 1 бр.;
17. Дробилка за дърва: 1 бр.;
18. Автовишка: 1 бр..
Всяка една от горепосочените машини или техника, трябва да бъде собственост на избрания изпълнител и/или наета и/или на лизинг или друга форма на официален ангажимент придобит от него.
Всяко едно от превозните средства, трябва да бъде с валиден преминат годишен технически преглед и да притежава всички необходим съгласно действащото законодателство документи за движение и експлоатация.
Изпълнителят е длъжен да осигури Правоспособен шофьор и/или оператор притежаващ съответния валиден удостоверителен документ за право на управление за всяко едно от превозните средства които ще бъдат наети от Възложителя чрез съответната Заявка.
Избрания изпълнител е длъжен да предостави съответното превозно средство след получената Заявка в срок предложен в своята оферта.
Техниката и машините трябва да бъдат доставени при получена Заявка в изправно състояние и движение. В случай на доставена техника или машина за която при момента на доставката се установи че е повредена или в неизправно състояние, Изпълнителят е длъжен да я подмени в рамките на същия ден, в който е извършена доставката.
Заявката на Възложителя, чрез която ще се заявява съответната техника и машини, ще съдържа мининум следното:
1. Необходимата техника и машини;
2. Кратко описание на дейностите за които са предвидени техниката и машините;
3. Броя на необходимите машини и техника;
4. Мястото на територията на община Септември, където ще се доставят техниката и машините по Заявката за приемането им от Възложителя с Протокол;
5. Срока на наема;
6. Цената за наема, формирана на база ценовото предложение на избрания изпълнител;
7. Посочени мото-час/километър/декар, за които ще бъде ангажирана съответната техника и машини, както и периода за който трябва да бъдат оползотворени.
Техниката и машините наети от Възложителя по съответната Заявка, трябва да бъдат доставени с осигурени шофьори и оператори на следното място в община Септември - гр. Септември, п.к. 4490, ул. „Александър Стамболийски” № 37А.
Възложителя и представител на Изпълнителя изготвят и подписват Протокол, с който Възложителя приема доставената техника, машини и осигурен човешки ресурс (шофьори и оператори). След подписавне на протокола заявената техника и машини със съответните шофьори и оператори, започват изпълнение на възложените услуги по Заявката на Възложителя на указаните в същата места/обекти със съответните интервенции.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставяне/осигуряване на съответната техника и машини/механизация със съответните водачи/шофьори и оператори, след получена Заявка от Възложителя    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
600000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 600 000.00 лв. (шестстотин хиляди лева) без ДДС или не повече от 300 000.00 лв. без ДДС, за всяка 1 (една) година/ за 12 (дванадесет) месеца, за период от 2 (две) години/24 (двадесет и четири) месеца.
Финансирането на настоящата обществена поръчка ще се осигурява от бюджета на община Септември.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изискват!
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват!

Не се изискват!
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да има опит в изпълнение на услуги по отдаване на техника и машини.
При подаване на офертите си, участниците удостоверяват съответствие с поставеното изискване, като представят информация в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б), с посочване на стойностите, датите и получателите на изпълнените услуги. При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените услуги.
2. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката.
При подаване на офертите си, участниците удостоверяват съответствие с поставеното изискване, като представят информация в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т. 9, с посочване на видовете техника и машини, съответния им брой по отделно и начина им на владение от участника– собствени и/или наети и/или на лизинг или друга форма на официален ангажимент.
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за техниката и машините, които ще използва за изпълнение на поръчката.
В съответствие с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят има право да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Определената от възложителя комисия за провеждане на процедурата, има право на всеки етап, при необходимост, да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица (чл. 54, ал. 13 от ППЗОП).
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участницика, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива (чл. 67, ал.6 от ЗОП).
Чуждестранните участници представят еквивалентни на изискуемите по ЗОП, документи съобразно законодателството си. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за съответните обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът/избрания изпълнител представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.


1. През последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил минимум 1 (една)услуга, която да е сходна с предмета на настоящата обществена поръчка.
Под услуга със „сходен предмет“, следва да се разбира предоставяне на услуга с обхват на обслужване - отдаване под наем на камиони и/или лекотоварни автомобили с водач, и/или отдаване под наем на машини за: земни работи с оператори за извършване на неотложни възстановителни дейности и/или земно-изкопни работи и/или дейности по ремонт и поддръжка и/или транспортни услуги и/или благоустройствени дейности.
При участници - обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече от членовете в обединението.
2. Участникът следва да разполага със следната техника и машини – собствена и/или наета и/или на лизинг или друга форма на официален ангажимент, предоставящ ползването на:
1. Комбиниран багер – 1 бр.
2. Верижен багер – 1 бр.
3. Хидравличен чук – 1 бр.
4. Бобкат – 1 бр.
5. Самосвал с товароносимост до 3,5 т - 1 бр.
6. Самосвал с товароносимост над 3,5 т - 1 бр.
7. Валяк - 1 бр.
8. Челен товарач - 1 бр.
9. Свредел - 1 бр.
10. Бордови камион до 7,5 тона – 1бр.
11. Бордови камион над 7,5 тона – 1 бр.
12. Трактор за оране – 1 бр.
13. Трактор за мулчиране – 1бр.
14. Трактор за дисковане – 1бр.
15. Грейдер – 1бр.
16. Булдозер – 1бр.
17. Дробилка за дърва – 1бр.
18. Автовишка – 1бр.
При участници - обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече от членовете в обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 1% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: IBAN: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/06/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

община Септември, гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в Техническата спецификация и документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, както и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР.
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5. Участниците имат право да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и професионални способности.
По отношение на критериите за подбор, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Посочените обстоятелслства се декларират от третите лица с попълване и подаване на ЕЕДОП.Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва