Деловодна информация
00043
3159 02/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
02/05/2018 (дд/мм/гггг)
00043-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Дулово 000565416
ул. Васил Левски № 18
Дулово BG325 7650 България
д-р Юксел Ахмед +359 86423000
dulovokmet@abv.bg +359 86423020

Интернет адрес/и

www.dulovo.bg

https://sop.bg/dulovo-145/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/dulovo-145/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО“ по две обособени позиции
45000000      
Строителство

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство.
Предметът на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително- ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа и част от четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Дулово. Отчитайки спецификата на обществената поръчка, както и обема на отделните ремонтни дейности се предвижда изпълнението на строително-ремонтните работи по обособена позиция № 1 до 25.12.2018 , а по №2 за срок от две години Към момента на обявяване на обществената поръчка, се предвижда изпълнение на СРР по индикативен списък на улици, част от уличната мрежа на територията на общината.В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се настоящата документация за обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4990000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

"Ремонт и рехабилитация на улична и четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Дулово" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

община Дулово, област Силистра

Предмета на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа и четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Дулово.
1.Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. м3
2.Почистване на настилката от наноси, включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо м2;3.Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо-м3;4.Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти м2;5.Отстраняване на 10 см хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо-м2;6.Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16 , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина -т;7.Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см-м2;8.Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС-т;9.Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за кръпки-м2;10.Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС-м2;11.Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина-м2;12.Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно Раздел 4100 от ТС,но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% модифициращ проктор-м3;13.Доставка и полагане на материал за основа на банкетите, с качество на материала за подосновен пласт-м3.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на персонала    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
536450      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Ремонт и рехабилитация на улици и пътища на територията на община Дулово" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

община Дулово, област Силистра

Предмета на обществената поръчка предвижда изпълнение на строително ремонтни работи /СРР/, на участъци от уличната мрежа и четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Дулово.
1.Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо. м3
2.Почистване на настилката от наноси, включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо м2;3.Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка (за предварителен ремонт), включително натоварване, превоз на определено разстояние и разтоварване на депо-м3;4.Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя включващо изсичане на дървета, клони и храсти м2;5.Отстраняване на 10 см хумусен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено растояние, разтоварване на депо-м2;6.Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ Тип 0/16 , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина -т;7.Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за износващ пласт с дебелина в уплътнено състояние 4 см-м2;8.Доставка и полагане на асфалтова смес за свързващ пласт /биндер/, за кръпки с различна дебелина и ширина, съгласно Раздел 5500 от ТС-т;9.Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А за кръпки-м2;10.Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина съгласно Раздел 5800 от ТС-м2;11.Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина-м2;12.Доставка и полагане на материал за основа с различна ширина и дебелина на пласта, съгласно Раздел 4100 от ТС,но с CBR не по-малък от 80% при плътност 98% модифициращ проктор-м3;13.Доставка и полагане на материал за основа на банкетите, с качество на материала за подосновен пласт-м3.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на персонала    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
4453550      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

В съответствие с чл. 114 от ЗОП договорът ще бъде сключен под условие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС).
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в е-ЕЕДОП , попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел А – Годност, Вписване в професионален регистър;
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на оферта участникът попълва поле Оборот , Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от е-ЕЕДОП.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в е-ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: икономическо и финансово състояние, Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“;


2.1. да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си , както следва :
- За обособена позиция № 1 в размер на 500 000.00 (петстотин хиляди) лева.
- За Обособена позиция № 2 в размер на 5 000 000.00/пет милиона/ лева.
Под "Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" по смисъла на § 2 т.67 от ЗОП следва да се разбира сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка - дейности, свързани с рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на улична и/или пътна мрежа.
За участник – чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната валута в лева към датата на подаване на офертата.
При подаване на оферта участникът попълва поле Оборот , Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от е-ЕЕДОП.
Участникът трябва да притежава застраховка "Професионална отговорност". Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строително-монтажни работи, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в е-ЕЕДОП , попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В – Технически и професионални способности, За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид;
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в е-ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел В, „Технически и професионални способности“ в Част ІV „ Критерии за подбор“ ЕЕДОП. – поле Инструменти, съоръжения или техническо оборудване.
Доказване:
Участникът попълва поле За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството, раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП .
Доказване:
Участникът попълва от раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП .


3.1. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнени най-малко 2 (две) дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Под дейности идентични или сходни с предмета на обществената поръчката, възложителят ще счита дейности, свързани дейности, свързани с рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на улична и/или пътна мрежа.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с минималното изискване за изпълнени дейности се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Участникът следва да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за изпълнение на обществената поръчка , както следва :- Пътна фреза с ширина 1000 мм – 1бр - Пътна фреза с ширина 500 мм – 1бр. - Автогундратор - 2 брой
- Асфалтополагаща машина – 2 бр - Валяк вибрационен за асфалтови работи – 2 бр - Валяк двубандажен вибрационен до 2.5 т. – 2 бр. - Пневматичен колесен валяк - 1 бр - Валяк за земни работи – 2 бр - Челен товарач – 2 бр - Колесен багер / комбиниран / - мин.0.5 куб м -2 бр - Автомобил - самосвал - 4 бр - Автомобил – бордови – 1 бр. - Моторна фугорезачка за асфалтови и бетонови повърхности - 2 бр - Моторна виброплоча – 2 бр - Моторна духалка - 2 бр - Моторен / или пневматичен / къртач - 2 бр
- Ел. Агрегат – 2 бр Участникът следва да разполага със персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
а/ Ръководител екип - 1 / един / брой
Професионална област /квалификация /:строителен инженер, специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивлентна.
Минимум 5/пет/ години при изпълнение на обекти в областта на строителството и/или поддържане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.
б/ Технически ръководител – 2 / два / броя :
Професионална област /квалификация /:строителен инженер, специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или „Промишлено и гражданско строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквивалентна.
Минимум 3 /три/ години при изпълнение на обекти в областта на строителството и/или поддържане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.
в/ Отговорник по контрола на качеството – 1 / един / брой :
Професионална област: / квалификация /: с висше образование и завършено обучение по системи за управление на качеството и да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството или еквивалентно. Минимум 1 /една / година на такава позиция при изпълнение на обекти в областта на строителството и/или поддържане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.
г/ Координатор по безопасност и здраве / КБЗ/ - 1 / един / брой :
Професионална област /квалификация/:строителен инженер или професионална квалификация строителен техник или еквивалентна квалификация, със завършено обучение за координатор по безопасност и здраве , притежаващ валидно удостоверение (сертификат) за завършен курс за координатор по здраве и безопасност или еквивалентно. Минимум 1 /една/ година на такава позиция при изпълнение на обекти в областта на строителството и/или поддържане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.
3.4. Участникът следва да притежава сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството - ISO 9001:2008 и/или еквивалентно – за управление на качеството в областта на строителството;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключване на договор, възложителят изисква от участника определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейността, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.В процедура за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Продължава в т.VІ.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/06/2018 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

гр.Дулово, ул. Васил Левски №18, административна сграда на Община Дулово

На публичните заседания на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В случай,че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,Възложителят изиска от участника–обединение,да представи копие от документ,от който да е видно правното основание за създаване на обединението,както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:1.правата и задълженията на участниците в обединението;2.разпределението на отговорността между членовете на обединението;3.дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението.Документът,представен от участника–обединение трябва да съдържа клаузи,от които да е видно,че:е определен партньор,който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора.Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма,под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката,който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива.В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица,независимо от правната връзка между тях,по отношение на критериите,свързани с икономическото и финансовото състояние,техническите способности и професионалната компетентност.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица,той трябва да може да докаже,че ще разполага с техните ресурси,като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.1-7,чл.55,ал.1,т.1-3 и 5 и чл.107 от ЗОП,за когото са налице обстоятелствата по чл.3,т.8 във вр. с чл.5,ал.1,т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,който не посочи действителния собственик по смисъла на чл.6,ал.2 от ЗМИП, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си,който е предложил цена за изпълнение на поръчката,по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката,в чиято оферта са установени аритметични грешки при формиране на цената.Участник лишен от правото да упражнява определена професия „строител“ и/или "проектант" или дейност „строителството“ и/или "проектиране" съгласно законодателството на държавата,в която е извършено деянието,ще бъде отстранен от участие.Участник,за когото са налице основания по чл.54,ал.1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55,ал.1 от ЗОП,има право да представи доказателства, че е предприел мерки,които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Съгласно чл.100,ал.3 от ЗОП Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва