Деловодна информация
00510
Изх.1500-23 02/05/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
02/05/2018 (дд/мм/гггг)
00510-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000093645
гр. Девня 9162, бул. Съединение 78
Девня BG331 9162 България
инж. Галина Димитрова +359 51947011
kmet@devnia.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

http://www.devnia.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/ramkovo-proektirane


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/ramkovo-proektirane
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на услуги по строително проектиране на обекти на територията на община Девня и извършване на авторски надзор по време на строителството
71315000      
Услуги

Поръчката предвижда сключване на рамково споразумение с трима потенциални изпълнители за предоставяне на услуги по строително проектиране на строително-монтажни и ремонтни работи в обекти, сгради и съоръжения, собственост на Община Девня. В предмета на поръчката се включва и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Възлагането на авторски надзор и заплащането му се извършва само в случай на извършване на строителство.
Обхватът и обемът на отделните поръчки, възлагани въз основа на Рамковото споразумение, ще зависят от конкретната необходимост на Възложителя. Предметът на конкрените поръчки, които ще бъдат възлагани чрез вътрешен конкурентен избор, може да включват проектиране на ново строителство, ремонти, реконструкции, преустройства и други в съществуващи или нови обекти на строителство за нуждите на Община Девня.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Територията на община Девня

Предметът на конкрените поръчки, които ще бъдат възлагани чрез вътрешен конкурентен избор, може да включват проектиране на ново строителство, ремонти, реконструкции, преустройства и други в съществуващи или нови обекти на строителство за нуждите на Община Девня.
Предвижданите от възложителя части, които ще бъдат възлагани на изпълнителите, са: Част Архитектура, Част Ландшафтна архитектура, Част Реставрация и консервация, Част Cтроителни конструкции, Част ВиК. Част Електро, Част ОВК, Част Геодезия, Част Инженерна геология, Част Управление на отпадъците, Част Пожарна безопасност, Част Енергийна Ефективност, Част Пътно строителство, Количествено-стойностна сметка. Различните обекти на проектиране по рамковото споразумение могат да включват различни видове части от горепосочените. Срокът за изпълнение, за всеки обект, е съгласно офертата на съответния изпълнител. Авторският надзор ще бъде упражняван след писмена покана от Възложителя във всички случаи, когато присъствието на проектант на обекта е наложително.
Критериите по-долу
 
ДА Разпределение на ресурсите и организация на екипа    30
План за управление на риска    10
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка е със средства от бюджета на Община Девня.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да разполагат с валидна застрахователна полица за професионална отговорност в проектирането – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ).

Общ лимит на отговорността по застраховката - не по-малко от 50 000 лева. За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, представя преди сключване на рамковото споразумение копие от валидна застрахователна полица за професионална отговорност на проектанта.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните три години от датата на подаване на офертата.
2. За изпълнение на настоящата обществена поръчка, участникът следва да разполага с да разполага с необходимия брой технически лица, включени или не в структурата на кандидата или участника, с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
3. Участникът следва да притежава разработени, внедрени и сертифицирани системи за управление на качеството, с обхват на приложение, идентичен или сходен с обхвата на поръчката.


1. Участникът следва да е изпълнил поне една услуга, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на учредяване или започване на дейността на участника.За доказване на това обстоятелство участникът, избран за изпълнител, представя Списък в свободен текст на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, които съдържат стойността, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участникът да разполага с най-малко следните експерти: Архитект; Ландшафтен архитект; Архитект, регистриран по реда на чл. 165 от ЗКН; Инженер – конструктор; ВиК инженер; Електроинженер; ОВК инженер; Инженер геодезист; Инженер геолог; Проектант с квалификация по част ПБЗ; Проектант по част „Управление на отпадъците“; Проектант по част „Пожарна безопасност“; Пътен инженер; Всички експерти следва да притежават висше образование, образователно-квалификационна степен “Магистър” по съответната специалност, като изискванията за конкретните специалности – проектантска правоспособност, професионален опит и квалификация са подробно посочени в документацията за участие в обществената поръчка. Участникът, избран за изпълнител, следва да представи: списък в свободен текст на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата; актуални документи, доказващи съответствието с този критерий за подбор.
3.Участникът следва да притежава разработена и внедрена система и валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, за управление на качеството с обхват на приложение, идентичен или сходен с обхвата на поръчката. Участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверени за вярно с оригинала копия от посочените в ЕЕДОП сертификати.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Проектите следва да се изработват във фаза Технически инвестиционен проект съгласно ЗУТ и Наредба № 4 / 21 май 2001 г. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествени сметки по всички части, подписани и подпечатани от съответния проектант. С инвестиционните проекти следва да се изясняват конкретните проектни решения в степен, осигуряваща възможност за цялостно изпълнение на СМР и се осигурява съответствието на проектните решения с изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ. В обяснителните записки проектантите следва подробно да описват изходни данни, предвидени дейности, технико-икономически показатели, спецификация на предвидените за влагане строителни продукти с технически изисквания към тях в съответствие с действащите норми и стандарти. В инвестиционните проекти следва да се предвиждат продукти /материали и изделия/, които да съответстват на техническите спецификации на действащите в РБългария нормативни актове.
(подробно - в Техническата спецификации)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с няколко оператора
  3
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/06/2018 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Община Девня, гр. Девня, бул. Съединение 78, ет. 3, Заседателна зала

Получените заявления оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените лица следва да представят на комисията изрично писмено пълномощно. Заседанията на комисията се провеждат по реда на гл. Пета, раздел VIII от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изискв. по отн. на личн. съст. на участниците:
За участн. в процед. следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП, което се удост. с попълв. на съотв. поле на ЕЕДОП. Участник, за когото са налице някои от осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предст. доказ., че е предприел мерки, гарантиращи неговата надеждност, което се удост. с попълване на съотв. поле на еЕЕДОП. Възлож. отстр. от процедурата участник, за когото са налице национални основания за отстраняване, наличието или липсата на които се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП. Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
Гаранции за изпълнение: Внасят се при конкр.сключ.дог. за общ.поръчка.
Разм. на гаранцията е 3 % от ст-стта на дог. Гаранцията за изпълн. се предст. в една от сл. форми: парична сума, банк.гаранция, застраховка. Услов. и срок. за задърж. или освоб. на гаранцията за изпълн. се урежд. в договора.
Финанс. на обществ. поръчка ще се извършва със средства от бюдж. на Общ. Девня.
Място за получ. на офертите: Общ. Девня, гр. Девня, бул. Съединение № 78, деловодство, раб.вр.08:00-17:00 до датата и часа посоч. в IV.2.2.
Органите, от които участн. могат да получ. необх. инф. за прилож. правила и изисквания св. с данъци и осигуровки, опазв. на ок. среда, закр. на зает. и усл. на труд, които са в сила в Република България са: Министъра на финансите (http://www.minfin.bg/), Директорът на Национална агенция за приходите (http://www.nap.bg/), Директорът на Национален осигурителен институт (http://www.noi.bg/), министъра на околната среда и водите (http://www.moew.government.bg/), министъра на труда и социалната политика (http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp), Директорът на Агенция по заетостта (http://www.az.government.bg/), Директорът на Главна инспекция по труда (http://www.gli.government.bg/).
Възложителят не изисква обединенията да имат определена правна форма, за да могат да представят оферта. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодатеството на държавата, в която обединението е установено.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 ал. 1 - срещу решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва