Деловодна информация
00087
 
да
да
02/05/2018 (дд/мм/гггг)
00087-2018-0056 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул. Московска № 33
София BG411 1000 България
Николай Кошничаров +359 29377530
n.koshnicharov@sofia.bg +359 29377561

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://www.sofia.bg/municipality-sofia-buyer-profile


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=91198&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Основен ремонт/реконструкция на куклен театър бул. "ЯнкоСакъзов" № 17-19, район "Оборище"
45000000      
Строителство

"Основен ремонт/реконструкция на куклен театър бул. "ЯнкоСакъзов" № 17-19, район "Оборище"
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
445738.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Столичният куклен театър – салон „Янко Сакъзов” е обособена част от жилищна сграда с едноетажна пристройка и сутеренна част, разположена на бул.”Янко Сакъзов” 17-19 в им.пл. № 436 кв.535-А, Зона Г-13-Юг по плана на гр.София, район „Оборище
Частта на театъра се състои от един надземен (партерен етаж разположен на около 80см. над нивото на прилежащият му терен) и един подземен етаж.
Общият капацитет на Кукления театър е 190 души, включитело посетителите.
В работният проект по част Архитектура се предвиждат следните ремонтни работи:
- подмяна на дървена двукатна дограма по северната фасада на кукления театър с нова от PVC профили и стъклопакет от „К – стъкло“ при общ коефицент на топлопреминаване по-нисък от U =1,70 W/m2K.
- полагане на външна топлоизолация по стени с топлоизолационна система, базирана на топлоизолационен материал EPS, ?= 8см.
- полагане на топлоизолация по покрива от двукомпонентен пенополиуретан с дебелина 4 см. Коефицентът на топлопроводност на изолацията – 0,022 W/m2K
- подмяна на вратите на помещенията с категория на пожарна опасност Ф5 с метални врати с граница на пожароустойчивост ЕI 60 и EI 90 на складовите помещения.
- монтаж на брави тип антипаник на вратите по пътя на евакуация при брой на хората повече от 100 човека.
- За осигуряване на изискванията на НАРЕДБА № 4 от 1 юли 2009 г.за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания: 1. изграждане на монолитна открита рампа за достъп от тротоара до откритата тераса пред кукления театър. 2. изграждане на санитарен възел за инвалиди на първия етаж на сградата. За целта се разширява съществуващ санитарен възел, като се събаря тухлен неносещ зид 12 см. и се монтира нова плътна алуминиева врата 100/200 см.
Мероприятия по част Конструктивна предвидени при реконструкцията в сутерен и партерен етаж.
- ЧАСТ ЕЛЕКТРО
- За сградата се предвиждат следните видове електрически инсталации:
- 1. Осветителна и силова инсталации.
- 2. Слаботокови инсталации - радио-телевизионна, телефонна, СКС (в сградата има новоизградена ПИС).
- 3. Еднололюсни схеми на ел. табла.
- 4. Заземителна инсталация.
- 5. Мълниезашитна инсталация.
-ЧАСТ ВИК
В настоящият проект е предвидена реконструкция на водопровода след съществуващите три водомерни възли, които са нови и се запазват.
В количествените сметки, неразделна част от документацията за участие, са указани всички видове дейности, планирани за изпълнение на обекта.
-ЧАСТ ОВК
Отдимителна вентилационна инсталация – театрална сцена
В количествените сметки, неразделна част от документацията за участие, са указани всички видове дейности, планирани за изпълнение на обекта.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    30 т.
Срок за изпълнение    20 т.
Цена
50 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
445738.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участъкът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на Камарата на строителите за първа група, четвърта категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Доказване на изискването става по реда на чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП, с представяне на копие от удостоверение за вписване в ЦПРС за първа група, четвърта категория строеж.
Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно съответния национален закон, в случай, че възложителят се възползва от визираната в чл. 67, ал. 5 възможност. Преди сключване на договор за обществена поръчка и в съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП, чуждестранното лице следва да извърши регистрация и да представи документ за вписване в ЦПРС.
Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информацията.
Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Всеки участник да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален общ оборот в сферата, попадащ в обхвата на поръчката, изчислен на база на годишните обороти

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер минимум на 800 000 (осемстотин хиляди) лв., от които 400 000 (четиристотин хиляди) лв. в сферата, попадащ в обхвата на поръчката;
Доказателства за икономическото и финансово състояние на участника на реализирания общ оборот и оборот, в сферата на обхвата на поръчката:
За установяване съответствието с изискванията по т.1 участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в част ІV „Критерии за подбор”, буква „Б” „Икономическо и финансово състояние”, като посочва съответната информация за обстоятелствата.
Доказателства за изпълнение на изискванията:
- Удостоверения от банки;
- Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
- Справка за общия оборот и оборота в сферата, попадащ в обхвата на поръчката.
обстоятелствата.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Доказателствата се представят, съгласно чл.67, ал. 5 и 6 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит в изпълнението на дейности, сходни с предмета на поръчката.
2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката.
3. Участникът следва да прилага система за управление за управление на околната среда, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват, приложим към предмета на поръчката ;
4. Участникът следва да прилага система за управление на околната среда, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 14001 или еквивалентна, с обхват, приложим към предмета на поръчката ;


1. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейности с предмет идентични или сходни с тези на поръчката.
* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство на сгради и/или строителство на нови сгради, попадащи минимум в обхвата на чл. 137, ал.1, т.4 от ЗУТ, включващи комбинация от дейности по следните части: „Архитектура“, „Конструкции“, „ВиК“, „ОВК“, „Електро“ и „Геодезия“.
Поставеното изискване не е кумулативно, като участник може да покрие изискването за извършени от него СМР по горепосочените части с един или няколко обекта.
2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
- Ръководител на екипа: Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Професионален опит в техническото ръководство най-малко на един строителен обект. Пет години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
- Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Професионален опит в техническото ръководство най-малко на един строителен обект. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
- Специалист по електротехника: минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
- Специалист по водоснабдяване и канализация: минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
- Специалист по отопление и вентилация: минимум средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
- Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: да има придобио образование и професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, да притежава минимум 3 г. професионален опит като контрол по качеството в строителството; да има валиден сертификат за преминат курс за контрол на качеството.
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: •Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгласно Здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на обучение.
3. Участникът следва да прилага Система за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентна, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи - на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване или еквивалентен.
4. Участникът следва да прилага система за управление на околната среда по EN ISO 14001 (или еквивалентна) с обхват на сертификата: изпълнение на строително-монтажни работи - на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване, или еквивалентен.
5. За доказване на Техническите и професионални способности участниците
представят:
5.1. Съответствието с изискванията по т. 1 Участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на опита в строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката.
Информацията продължава в Раздел VI.3 "Допълнителна информация"
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/06/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/06/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Столична община, ул. "Париж" № 3, зала 109

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение на информацията от Раздел III, 1.3. Технически и професионални възможности:
Доказателства за изпълнение на изискванията по т. 1 - Списък на идентичното или сходно строителство, придружен с Удостоверение за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормат. изисквания;
5.2. Съответствието с изискванията по т.2. Участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва съответната информация за обстоятелствата по отношение на инженерно-техническият персонал, в който посочва образователната и професионална квалиф. и опит на лицата.
Доказателства за изпълнение на изискванията по т.2. – Списък на техн. лица, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, лицата, които ще изпълняват строителството с посочено образование, опит в областта и придобита квалификация.
5.3. Съответствието с изискванията по т.3. Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001: (или еквивалентна) с обхват включващ изпълнение на СМР (ремонт и/или реконструкция) на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване или еквивалентен, с посочване на номер, дата на издаване, сертиф. орган и срок на валидност на сертификата.
5.4. Съответствието с изискванията по т.4. Участникът декларира в ЕЕДОП информация за обстоятелствата по отношение на внедрена система за управление на околната среда по EN ISO 14001 (или еквивалент) с обхват: изпълнение на СМР (ремонт и/или реконструкция) - на жилищни и смесени сгради и/или сгради за обществено обслужване, или еквивалентен, с посочване на номер, дата на издаване, сертификационен орган и срок на валидност на сертификата.
Доказването на съответствието с изискването става с представяне на копие на валиден сертификат за управление на околната среда EN ISO 14001 с обхват на сертификата, изпълнение на СМР (ремонт и/и рекон.) - жилищни и смесени сгради и/или сгради за общ. обслужване или еквивалентен.
Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта, участникът само декларира съответствие с критериите за подбор и липсата на основания за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Допълнителна информация:
1. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.
2.1. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
Парична сума;
Банкова гаранция;
Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
3. Начин на плащане, съгласно проекта на договор.
4. При разминаване между посочените от участника единичени цени и общата предложена цена, същият ще бъде отстранен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/05/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва