Деловодна информация
00027
РД-08-1008 23/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
23/04/2018 (дд/мм/гггг)
00027-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Пазарджик АД 130072241
ул. Болнична 15
Пазарджик BG423 4400 България
Стоянка Михайлова +359 34408603
mbal_pz_op@abv.bg +359 34408766

Интернет адрес/и

www.mbal-pz.com

http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal-pz.com/профил-на-купувача/оп-възлагани-чрез-процедури-по-зоп/category/133-2018-11
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на допълнителни медицински изделия и консумативи 00027-2018-0005
33140000      
Доставки

Доставка на допълнителни медицински изделия и консумативи съгласно приложената спецификация за нуждите на "МБАЛ ПАЗАРДЖИК" АД
Срок за изпълнение на обществената поръчка: в срок от две години/ двадесет и четири месеца/, считано от датата на сключване на договора за възлагането на обществената поръчка, чрез периодични доставки по предварителни заявки от Възложителя по вид и количество. Посочените в Техническата спецификация количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
439200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

1- Медицински консумативи за инвазивна кардиология - отворена позиция 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
33141210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

„МБАЛ Пазарджик” АД , Болнична аптека гр. Пазарджик,

Периодично повтарящи се доставки на доставки на консумативи за инвазивна кардиология, включващи номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изисквания към предлаганите консумативи:
- следва да отговарят напълно на съответните технически характеристики, посочени в Техническата спецификация; за указаните единици да са представени мостри;

II.2) Описание 1

2 - Медицински консумативи съвместими с апарати Olympus за лапароскопска хирургия - отворена позиция 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141000      
33141125      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Болнична аптека на МБАЛ Пазарджик АД, ул. Болнична 15

Периодично повтарящи се доставки на доставки наконсумативи за лапароскопска хирургия, включващи номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изисквания към предлаганите консумативи:
- следва да отговарят напълно на съответните технически характеристики, посочени в Техническата спецификация; за указаните единици да са представени мостри; за указаните единици да е представена оторизация;

II.2) Описание 1

3- Медицински консумативи за хирургия - отворена позиция 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141000      
33162000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Болнична аптека на МБАЛ Пазарджик АД, ул. Болнична 15

Периодично повтарящи се доставки на консумативи за хирургия, включващи номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изисквания към предлаганите консумативи:
- следва да отговарят напълно на съответните технически характеристики, посочени в Техническата спецификация; за указаните единици да са представени мостри;

II.2) Описание 1

4 - Ръкавици- затворена позиция 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141420      
18424300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Болнична аптека на МБАЛ Пазарджик АД, ул. Болнична 15

Периодично повтарящи се доставки на медицински ръкавици, включващи номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
66930      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изисквания към предлаганите консумативи:
- следва да отговарят напълно на съответните технически характеристики, посочени в Техническата спецификация; за указаните единици да са представени мостри; за указаните единици да е представена оторизация;

II.2) Описание 1

5 - Консумативи за хемодиалза, съвместими с апарат Dialog+ - затворена позиция 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33181520      
33181200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Болнична аптека на МБАЛ Пазарджик АД, ул. Болнична 15

Периодично повтарящи се доставки на Консумативи за хемодиалза, включващи номенклатурни единици, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените количества по отделните номенклатурни единици са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти по съответните номенклатурни единици.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
303270      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят поставя изискване за пределна предложена цена за единица мярка по номенклатурни единици, като предложения над тази цена ще бъдат отстранявани от класиране. Изисквания: - следва да отговарят напълно на съответните технически характеристики, посочени в Техническата спецификация; за указаните единици да са представени мостри; за указаните единици да е представена оторизация;

II.2) Описание 1

6- Титаниеви анивризмални клипси на Яшъргил 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33141000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Болнична аптека на МБАЛ Пазарджик АД, ул. Болнична 15

Периодично повтарящи се доставки на клипси на Яшъргил, подробно описани в Техническа спецификация, представляваща неразделна част от документацията за провеждане на процедурата. Посочените количества са прогнозни, определени на база предходно двугодишно потребление на възложителя и не следва да се тълкуват като задължение на Възложителят нито за минимално, нито за максимално общо количество (в рамките на действие на договора) на посочените продукти
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


ОПЦИЯ: За срока на договора от 24 месеца Възложителят си запазва правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в изпълнение на предмета на договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Възложителят поставя изискване за пределна предложена цена за единица мярка - до 540,00 лв. с ДДС, като предложения над тази цена ще бъдат бъдат отстранявани от класиране. Изисквания :- следва да отговарят напълно на съответните технически характеристики, посочени в Техническата спецификация; за указаните единици да са представени мостри; за указаните единици да е представена оторизация;
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското законодателство или по законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия- за участниците, които оферират медицински консумативи, които са медицински изделия, съгласно ЗМИ.
За доказване на съответствието с посоченото изискване, участниците следва да посочат необходимата информация в т. 1) на таблица А: Годност, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП. В случай че документ е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.
Други документи, по преценка на участника, доказващи, че има право да извършва търговия на територията на Република България
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания

Възложителят не поставя изисквания
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и по чл. 55, ал. 1, т.4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Предложения, които не отговарят на поставените изисквания, подробно описани в документацията за участие не се допускат до оценяване.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.
Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в одобрената документация за участие в процедурата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/05/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/05/2018 (дд/мм/гггг)   08:00 (чч:мм)

"МБАЛ ПАЗАРДЖИК" АД гр. Пазарджик, ул."Болнична" 15, Деканат, ет. 1

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация и количества, указанията за подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана в профила на купувача. Определените за изпълнители участници представят гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС, като и документи по чл. 112 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението може да се подава в срока по чл.197, ал. 1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва