Деловодна информация
00184Община Пещера
15-03-27 20/04/2018 (дд/мм/гггг)
не
00184-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пещера 000351750
ул. Дойранска епопея № 17
Пещера BG423 4550 България
Веселин Джелатов +359 878557443
efspop@outlook.com +359 35064165

Интернет адрес/и

http://www.peshtera.bg/

http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180420HrGo1211093


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.peshtera.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20180420HrGo1211093
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на консумативи и части и осъществяване на услуги по извършване на ремонт и поддръжка на служебни леки и товарни автомобили на Община Пещера
34300000      
Доставки

т.1Предмета на обществената поръчка Обхваща изпълнението на следните дейности, а именно:
т.1.1ДЕЙНОСТ №1 - Доставка на консумативи и части:
а)Доставка на материали, части и консумативи необходими за извършвания ремонт, поддръжка и техническо обслужване.
т.1.2ДЕЙНОСТ №2 - Осъществяване на услуги по извършване на ремонт, поддръжка и техническо обслужване
а)Ремонт, поддръжка и техническо обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответния автомобил/техника и/или съгласно препоръките на обслужващия сервиз с цел правилното експлоатиране и спазване на изискванията за безопасност, което не се изчерпва с изброеното по-долу, а именно: Ремонти; Тенекеджийско-бояджийски дейности; Проверка и извършване на разрядо-заряден цикъл на акумулаторните батерии; Ремонт и зареждане на климатични системи; Смяна на ел. крушки; Зареждане/доливане на течност за чистачки и антифриз; Смяна на филтри и масла; Проверка и оглед на системите, възлите...
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
42379.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Профилактиката, ремонта, сервизното обслужване на служебните автомобили ще се извършва в сервизните центрове на изпълнителя /собствени или наети/ на територията на град Пещера.

т.1.1ДЕЙНОСТ №1 - Доставка на консумативи и части:
а)Доставка на материали, части и консумативи необходими за извършвания ремонт, поддръжка и техническо обслужване.
т.1.2ДЕЙНОСТ №2 - Осъществяване на услуги по извършване на ремонт, поддръжка и техническо обслужване
а)Ремонт, поддръжка и техническо обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответния автомобил/техника и/или съгласно препоръките на обслужващия сервиз с цел правилното експлоатиране и спазване на изискванията за безопасност, което не се изчерпва с изброеното по-долу, а именно: Ремонти; Тенекеджийско-бояджийски дейности; Проверка и извършване на разрядо-заряден цикъл на акумулаторните батерии; Ремонт и зареждане на климатични системи; Смяна на ел. крушки; Зареждане/доливане на течност за чистачки и антифриз; Смяна на филтри и масла; Проверка и оглед на системите, възлите и агрегатите за правилното им функциониране; Смяна части и консумативи по препоръка на сервиза; Привеждане на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние; Ремонт на двигател, ходова част, източници и потребители на електрическа енергия, агрегати и възли, климатици и климатроници, регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост; Технически преглед на автомобил/техника; Смяна на гуми – демонтаж, монтаж и баланс и регенериране/вулканизиране; Комплексно почистване на автомобил/техника (Външно и Вътрешно); Извозване/изтегляне/транспортиране на аварирал автомобил и/или техника до обслужващия сервиз - Осигуряване на пътна помощ на територията на страната.
Критериите по-долу
 
ДА П2 = П2.1+ П2.2+ П2.3    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
42379.30      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

т.1Ценови предложения надвишаващи следната максимална стойност няма да бъдат допуснати до оценка и класиране, а именно:
т.1.1 42 379.30 лв.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за Годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

т.1.1Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на изпълнение на дейности идентични или сходни с тези на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години.
а)При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
б)В случаите по чл.67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл.64, ал.1 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.


т.2.1Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на изпълнение на дейности идентични или сходни с тези на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, а именно:
а)Под дейности сходни с тези на поръчката следва да се разбира:
а.1)Дейности по ремонти работи на автомобили попадащи в обхвата на Код 45.2 (45.2- Техническо обслужване и ремонт на автомобили; 45.20 - Техническо обслужване и ремонт на автомобили), съгласно „Класификация на Икономическите Дейности“ - КИД-2008, респективно в Код 4520 (4520- Maintenance and repair of motor vehicles / Поддръжка и ремонт на моторни превозни средства), съгласно „International Standard Industrial Classification“ - ISIC – Rev.4. - (Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност), и
а.2)Дейности по Търговия с части и принадлежности за автомобили попадащи в обхвата на Код 45.3 (45.3-Търговия с части и принадлежности за автомобили; 45.31-Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили; 45.32-Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили), съгласно „Класификация на Икономическите Дейности“ - КИД-2008, респективно в Код 4530 (4530- Sale of motor vehicle parts and accessories/ Продажба на части и аксесоари за моторни превозни средства), съгласно „International Standard Industrial Classification“ - ISIC – Rev.4. - (Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност)
б)минимален оборот за последните три приключили финансови години в размер не по-малък от 40 000 лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

т.1 Описание на Критериите за подбор (Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси):
т.1.1Участниците трябва да имат опит в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
а)При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
б)В случаите по чл.67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл.64, ал.1 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки
т.2Участникът следва да разполага със сервизен център /собствен или нает/ на територията на град Пещера.
а)При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
б)В случаите по чл.67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл.64, ал.1 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки
т.3Участникът следва да предложи и разполага със ръководен и изпълнителски състав за изпълнение на предмета на обществената поръчка, чрез който състав, участникът може да изпълнява предмета на обществената поръчка, а именно:
т.3.1ЕКСПЕРТ-1 – Сервизен техник;
т.3.2ЕКСПЕРТ-2 - Автомонтьор;
а)При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП.
б)В случаите по чл.67, ал. 5 от ЗОП документи, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП са, както следва: Документите отразени в чл.64, ал.1 от ЗОП, в случай, че информацията не е достъпна чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.


т.4.1 Участниците трябва да имат опит в изпълнението на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
а) Под дейности сходни с тези на поръчката следва да се разбира:
а.1) Дейности по ремонти работи на автомобили попадащи в обхвата на Код 45.2 (45.2- Техническо обслужване и ремонт на автомобили; 45.20 - Техническо обслужване и ремонт на автомобили), съгласно „Класификация на Икономическите Дейности“ - КИД-2008, респективно в Код 4520 (4520- Maintenance and repair of motor vehicles / Поддръжка и ремонт на моторни превозни средства), съгласно „International Standard Industrial Classification“ - ISIC – Rev.4. - (Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност), и
а.2) Дейности по Търговия с части и принадлежности за автомобили попадащи в обхвата на Код 45.3 (45.3-Търговия с части и принадлежности за автомобили; 45.31-Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили; 45.32-Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили), съгласно „Класификация на Икономическите Дейности“ - КИД-2008, респективно в Код 4530 (4530- Sale of motor vehicle parts and accessories/ Продажба на части и аксесоари за моторни превозни средства), съгласно „International Standard Industrial Classification“ - ISIC – Rev.4. - (Статистическа класификация на икономическите дейности за Европейската общност)
б) Под дейности с обем сходни с тези на поръчката следва да се разбира:
б.1) 1бр.
т.4.2 Участникът следва да разполага със сервизен център /собствен или нает/ на територията на град Пещера.
т.4.3 Участникът следва да предложи и разполага със ръководен и изпълнителски състав за изпълнение на предмета на обществената поръчка, чрез който състав, участникът може да изпълнява предмета на обществената поръчка, а именно:
а.1) ЕКСПЕРТ-1- Сервизен техник;
а.2) ЕКСПЕРТ-2 - Автомонтьор.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


т.1В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
т.2Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 1 (един) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/05/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Място на отваряне на офертите е в сградата на община Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17

т.3.1 Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


Прогнозен срок за публикуване на следваща е след 12 (дванадесет) месеца.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

V.3.1)Гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
т.1Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
т.1.1парична сума;
т.1.2банкова гаранция;
т.1.3застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
т.2Гаранцията под форма на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
т.3Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - 10 - дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 20/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва