Деловодна информация
0652
9600-9 17/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
17/04/2018 (дд/мм/гггг)
0652-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ива Дачева +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/147-96-00-9-18


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/147-96-00-9-18
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълняване на оценка на съответствието на инвестиционен проект и строителен надзор на Проектиране, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата
71520000      
Услуги

Обществената поръчка обхваща изпълнение на следните дейности: 1.Oценка на съответствието на инвестиционния проект; 2.Упражняване на строителен надзор по време на строителството;3.Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството;4.Заверка на Заповедната книга на строежа; 5.Участие в регулярни срещи по проекта и иницииране на извънредни с цел информиране на възложителя за хода на дейностите;
6. Подписва изготвените от строителя междинни доклади за хода на изпълнение на договора, както и представя такива при поискване от Възложителя;
7. Изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на разрешение за ползване.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
73000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
71521000      
71324000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Имот № 387010, с ЕКАТТЕ 10104, находящ се в местността „Бунара“ в землището на с. Варвара, Общ. Септември.

Обществената поръчка обхваща изпълнение на следните дейности:
1. Oценка на съответствието на инвестиционния проект, изготвен съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове за прилагането му, със съществените изисквания към строежите, като проверката за съответствие следва да бъде в обхвата, посочен в чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и да се извърши като комплексен доклад, съгласно чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ; Изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със същественото изискване по чл.169, ал.1, т.6 от ЗУТ, изготвена по реда на Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради;
2. Упражняване на строителен надзор по време на строителството в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
3. Изготвяне и подписване на всички актове и протоколи по време на строителството, необходими за оценка на строежите, в съответствие с изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение, съгласно ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2013 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
4. Заверка на Заповедната книга на строежа;
5. Участие в регулярни срещи по проекта и иницииране на извънредни с цел информиране на възложителя за хода на дейностите;
6. Подписва изготвените от строителя междинни доклади за хода на изпълнение на договора, както и представя такива при поискване от Възложителя;
7. Изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт на строежа, съгласно чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за издаване на разрешение за ползване.
Обхватът на обществената поръчка е подробно описан в Техническата спецификация към документацията за участие, неразделна част от настоящото обявление за поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
73000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
404

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Административен договор за предоставяне на БФП ИСУН № ВG16M1OP002-2.002-0004 - С01

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участника, следва да притежава валидно удостоверение/лиценз, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол/Министъра на МРРБ по реда на чл. 166, ал. 2 от ЗУТ за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии на консултанти за упражняване на Строителен надзор и/или оценка на съответствието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 99/2003г.). Участника, трябва да бъде вписан в публичният регистър при Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съгласно чл. 167, ал. 2 от ЗУТ
(http://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d) на ДНСК.
Участника избран за изпълнител, се задължава през целия период на изпълнението на договора, да поддържа валидно вписването си в регистъра на ДНСК, като при подписване на договора представя декларация свободен текст, че се задължава да подновяват лиценза/удостоверението и поддържат валиден в съответствие със закона през целия период на действие на договора за обществена поръчка.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор по отношение на изискването по настоящата точка се доказва от един или повече от участниците в обединението, които ще изпълняват дейностите по упражняване на строителен надзор и оценка на съответствието, изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ и издаване на Технически паспорт на строежа по чл. 176 ,,б”, от ЗУТ.
Чуждестранните участници следва да отговарят по аналогичен начин на изискванията, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
При подаване на оферта съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“. Участниците могат да доказват съответствие с критериите за подбор, свързани с годност, самостоятелно, чрез член на обединение (при участник- обединение) или чрез подизпълнители, които ще изпълняват строителният надзор по поръчката и оценка за съответствието на инвестиционния проект.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност предназначена за консултант извършващ строителен надзор и изготвяне на оценка за съоветствие на инвестиционния проект по смисъла на ЗУТ,покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж (втора категория) – съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
При подаване на оферта съответствието с този критерий за подбор се декларира чрез попълване на ЕЕДОП, Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние”, т. 5) от ЕЕДОП.
В съответствие с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят има право да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Определената от възложителя комисия за провеждане на процедурата, има право на всеки етап, при необходимост, да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица (чл. 54, ал. 13 от ППЗОП).
Чуждестранните участници представят еквивалентни на изискуемите по ЗОП, документи съобразно законодателството си. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за съответните обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът/избрания изпълнител представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.Участниците имат право да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. При сключване на договора за обществена поръчка между възложителят и участника, избран за изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице.По отношение на критериите за подбор, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Посочените обстоятелслства се декларират от третите лица с попълване и подаване на ЕЕДОП.Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.


Участникът да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност, предназначена за консултант, извършващ строителен надзор и оценка на съответствието на инвестиционния проект по смисъла на ЗУТ за обекти минимум ІІ-ра категория, с минимална застрахователна сума в размер на 200 000.00 лв. (двеста хиляди лева), съгласно чл. 5, ал. 3, т. 2, ал.4, т.3 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и в съответствие с Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника, както и със застрахователна сума съответстваща на тази по чл. 5, ал. 3, т. 2, ал.4, т.2 за съответната категория на обекта, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (приета с ПМС № 38 от 24.02.2004 г., Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004г.).
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със строителен надзор.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка с лица /екип от експерти/, които да отговарят за извършването на услугата, включени в списъка, чрез който упражнява дейността си и чиято компетентност покрива спецификата на поръчката, като това са минимум следните лица:Ръководител надзорен екип, Експерт по част Конструктивна,Координатор по „Безопасност и здраве”,Експерт по „Контрол на качеството”.Участникът попълва поле 6) от Раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Участникът, самостоятелно или съвместно (като подизпълнител или член на обединение), трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една услуга, която е идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка.
Под една „услуга“ следва да се разбира кумулативно поне 1 (една) услуга, свързана с оценяване съответствието на инвестиционен проект, и поне 1 (една) услуга за упражняване на строителен надзор при изпълнението на строеж.
Под „сходна с предмета на поръчката“, следва да се разбира оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението строително-монтажни работи по изграждане на компостираща инсталация и/или съоръжение за третиране на отпадъци. За участник, установен/регистриран извън Република България, опитът да бъде доказан с изпълнена услуга с еквивалентен строеж.
При подаване на оферта участникът само декларира изискването в предложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, раздел В, т. 1б). Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания!


1. Участникът да има опит в изпълнение на поне 1 (една) услуга с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, през последните 3(три)години назад, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходен предмет“ се разбира упражняване на стр. надзор и изготвяне оценка на съответствие при изп-е на СМР по изграждане на компостираща инсталация и/или съоръжение за третиране на отпадъци. При участници - обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече от членовете в обединението. 2.Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка с лица /екип от експерти/, които да отговарят за извършването на услугата, включени в списъка, чрез който упражнява дейността си и чиято компетентност покрива спецификата на поръчката, като това са минимум следните лица: 2.1.4.1.1. Ръководител надзорен екип - Образование: Строителен инженер с образователна степен минимум „Магистър“, по специалност ПГС, ССС или еквивалентна за чуждестранни участници;Опит на ръководна позиция в изпълнение на минимум 1 (една) дейност и/или услуга по упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на компостираща инсталация и/или съоръжение за третиране на отпадъци.2.1.4.1.2. Експерт по част Конструктивна - Образование: Строителен инженер с образователна степен минимум „Магистър“, по специалност ПГС или еквивалентна за чуждестранни участници;Опит на ръководна позиция в изпълнение на минимум 1 (една) дейност и/или услуга по упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на компостираща инсталация и/или съоръжение за третиране на отпадъци.2.1.4.1.3. Координатор по „Безопасност и здраве” - Опит в изпълнение на минимум 1 (една) дейност и/или услуга по координиране на безопасността и здравето при упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на компостираща инсталация и/или съоръжение за третиране на отпадъци.2.1.4.1.4. Експерт по „Контрол на качеството” - Опит в изпълнение на минимум 1 (една) дейност и/или услуга по контрол на качеството при упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на компостираща инсталация и/или съоръжение за третиране на отпадъци.Под услуги „идентични или сходни с предмета на поръчката",вж. указанията за участие в процедурата
3. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен с обхват в областта на упражняването на строителен надзор, както и да има внедрена система за опазване на околната среда, съгласно стандарта EN ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен с обхват в областта на упражняването на строителен надзор. Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за въведени еквивалентни мерки.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, валиден сертификат или еквивалентен, е относим за онези членове на обединението, които ще изпълняват дейности от предмета на поръчката и в съответствие с разпределението на отговорностите в документа за създаване на обединение.
Избраният за изпълнител участник е длъжен да поддържа внедрените системи за управление на качеството и за опазване на околната среда, съгласно посочените стандарти, през целия период на изпълнение на дейностите по тази обществена поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

25/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 7

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

община Септември на адрес гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел II.1.1. Наименование: инфраструктура на проект за Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци и съпътстваща инфраструктура на територията на община Септември.
1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, както и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР.
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5. В своето Техническото предложение, участниците задължително представят описание на вътрешна организация за разпределението на предвидения човешки ресурс при изпълнение на поръчката, мерки за вътрешен контрол на членовете на предвидения човешки ресурс и съгласуване на действията между всички членове на човешкия ресурс.
7.Ценовото предложение се прилага в опаковката в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, върху който задължително се изписва надпис „Предлагани ценови параметри”, съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП. Участник, чийто плик „Предлагани ценови параметри” не отговаря на изискванията на възложителя и ППЗОП, ще бъде отстранен от участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва