Деловодна информация
0652
9600-7 16/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
16/04/2018 (дд/мм/гггг)
0652-2018-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ива Дачева +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/145-96-00-7-18


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/145-96-00-7-18
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“
45000000      
Строителство

„Проектиране, строителство, доставка и монтаж и авторски надзор за изграждане на инсталация за компостиране и съпътстващата инфраструктура на територията на община Септември“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1357572.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Имот № 387010, с ЕКАТТЕ 10104, находящ се в местността „Бунара“ в землището на с. Варвара, Община Септември, собственост на Община Септември, с площот 10.000 dka и начин на трайно ползване – др. пром.

Изпълнителят ще извърши следните дейности:
Дейност 1. Изготвяне на работен проект на допълнителна инфраструктура (компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци, включително съответната съпътстваща инфраструктура; доставка на необходимото оборудване и техника за инсталацията за компостиране; доставка и монтаж на всички съоръжения за постигане на целите на поръчката) и съгласуване на изготвения работен проект с всички компетентни органи/лица и експлоатационни дружества до степен на готовност за възлагане извършването на оценка на съответствието по чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ на допълнителна инфраструктура – пълна проектна документация във всички части, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. Към всяка от проектните части следва да бъде представена обяснителна записка, работни чертежи и детайли, както и проектно-сметна документация, включваща количествени сметки по всички части: общи и подробни КСС, придружени с анализ на единични цени за всички видове работи.
Капацитетът на компостиращата инсталация за разделно събрани биоразградими и/или зелени отпадъци е 2598т/г.
Дейност 2. Изпълнение на строителство на допълнителна инфраструктура – включва изпълнение на строителство, доставки на оборудване, техника и съоръжения, монтажни работи. Да бъде изготвена цялата необходима документация по време на строителството, съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, до въвеждане на обекта в експлоатация.
Дейност 3. Упражняване на авторски надзор на допълнителна инфраструктура по време на изпълнение на СМР, съгласно одобрения работен проект, в съответствие с изискванията на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане и подписване на всички актове и протоколи по време на изпълнение на СМР, съгласно ЗУТ и Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, посещение на обекта (строежа) по време на упражняване на авторския надзор, експертни дейности и консултации и съдействие на възложителя при реализацията на проекта.
Предвижда се въвеждане на разделно събиране на зелени биоотпадъци и други биоразградими отпадъци за обезпечаване количествата, необходими за технологичния процес при производството на компост. Имайки предвид, че в селата се насърчава домашното компостиране, се счита, че не е необходимо допълнително закупуване на специални съдове за събиране на зелени отпадъци в селата. Там ще бъдат организирани пунктове за събиране само на зелени отпадъци (от дървесен и храстов вид, с код на отпадъци – 20 02 01, 03 01 01, 03 03 01, 03 01 05, 02 01 03, 20 01 38). В предмета на поръчката е включено закупуването на съдове: кофи и контейнери, само в урбанизираните територии на градовете Септември и Ветрен. Предвижда се те да бъдат транспортирани до компостиращата инсталация посредством един брой сметосъбираща машина със щипка и кош (с високи бордове и хидравлична повдигаща платформа) с товароносимост 10 тона. Тя ще бъде отговорна единствено за събирането и транспротирането на зелени отпадъци до площадката за компостиране от цялата община.
На базата на извършените прединвестиционни проучвания е определен и обема на хранителните отпадъци V=5,3 m3/24 h. При избран обем на кафяви кофи – V=0,24 m3, необходимият брой на кофите е 22 броя. Имайки предвид, че за технологичния процес на компостиране е необходимо 10% от общото количество на отпадъците необходими за компостиране, полученият брой кафяви кофи/контейнери напълно задоволява нуждите при изпълнението на настоящия проект. При реализацията на проекта и удовлетворяването нуждите за разделно събиране на хранителни отпадъци от растителен вид, на отделните генератори на отпадък описани по-горе, броят на кафявите контейнери/кофи следва да бъде разпределен по начин, подробно описан в документацията за обществената поръчка, неразделна част от обявлението за поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на работен проект    20
Срок за изпълнение на СМР    20
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1357572.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
440

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ИСУН №BG16M1OP002-2.002-0004-С01, реализира се по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОП "Околна среда 2014-2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнение на строежи Четвърта група – Втора категория, съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС (ПРВВЦПРС) или за по-висока категория строежи от същата група, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай, че участникът е обединение изискването се отнася до члена/-овете на обединението, който/които ще извърши/-ват дейностите по строителство.
При подаване на оферта участникът само декларира изискването в предложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, раздел А).
За доказване на изискването по т. 1. при подписване на договор участникът, избран за изпълнител, представя заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране се посочва за всеки един от проектантите поотделно.
При подаване на оферта участникът само декларират изискването в предложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, раздел Б, т. 5)
За доказване на изискването по т. 2 при подписване на договор участникът, избран за изпълнител, представя заверено копие на валидната полица за застраховка „Професионална отговорност” на участниците в строителството и проектирането по чл. 171 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума в съответствие с чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай, че в офертата на участника е посочен екип от лица на граждански договори, които ще изпълняват проектирането, застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност проектиране се представя за всеки един от проектантите поотделно. В този случай участникът представя застраховката по чл. 171 от ЗУТ за дейност строителство.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, самостоятелно или съвместно (като подизпълнител или член на обединение), трябва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж (инженеринг) на поне един обект, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.
За „строителство, сходно с предмета и обема на поръчката“, следва да се разбира изграждане на компостираща инсталация за третиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с общ капацитет минимум 2 000 т/г и/или изграждане, ремонт, реконструкция на геозащитни и/или хидротехнически съоръжения”
При подаване на оферта участникът само декларира изискването в предложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, раздел В, т. 1а).
За доказване на изискването по т. 3.1. при подписване на договор участникът, избран за изпълнител, представя Списък на строителството, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката (в свободен текст), придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
3.2. Участникът, самостоятелно или съвместно (като подизпълнител или член на обединение), трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, поне една услуга, която е идентична или сходна с предмета и обема на настоящата поръчка.
За „услуга, сходна с предмета и обема на поръчката“, следва да се разбира изготвяне на работен проект за изграждане на компостираща инсталация за третиране на зелени и/или биоразградими отпадъци с общ капацитет минимум 2 000 т/г и/или изграждане, ремонт, реконструкция на геозащитни и/или хидротехнически съоръжения”
При подаване на оферта участникът само декларира изискването в предложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, раздел В, т. 1б).
За доказване на изискването по т. 3.2. при подписване на договор участникът, избран за изпълнител, представя Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката (в свободен текст), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
3.3. Участникът трябва да разполага със следните технически лица за изпълнение на строителството:
Ръководител обект: - с виеше образование по специалност „ХМС” , „ХТС” или еквивалентна специалност. Да е бил ръководител на поне един строителен обект с предмет, идентичен или сходен, с този на поръчката.
2. Технически ръководител на обекта - е квалификация „строителен инженер”, или „строителен техник”, да е бил ръководител на поне един строителен обект.
3. Експерт по управление на строителните отпадъци - да има опит в изготвянето на минимум 1 отчет за изпълнение на ПУСО.
4. Експерт „Контрол по качеството“ - да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. Да има опит като експерт „Контрол по качеството“ на попе един обект.
5. Експерт по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно удостоверение за „Експерт за безопасност и здраве” съгласно Наредба № РД-07- 2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно. Да има опит като експерт „БЗС” на поне един обект.
Технически лица, упражняващи професията си извън Република България, да докажат правоспособността си с еквивалентни документи от държавата, в която са установени.
При подаване на оферта участникът само декларира изискването в предложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, раздел В, т. 2).


...Продължение от Раздел III.1.3. За доказване на изискването по т. 3.4. при подписване на договор участникът, избран за изпълнител, представя Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката (в свободен текст), в който е посочена професионална компетентност на лицата.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания!
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

25/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

община Септември на адрес гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания, ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 от ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 101, ал. 11 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.
Възложителят няма изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, избран за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5% от общата стойност на договора без вкл. ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор. Гаранцията за обезпечение на авансово предоставените средства е в размер на пълната стойност на предоставения от възложителя аванс, а именно до 10% от общата стойност на договора с вкл. ДДС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 16/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва