Деловодна информация
01263
189 02/04/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
02/04/2018 (дд/мм/гггг)
01263-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община район Люлин 0006963270652
бул. Захари Стоянов № 15
София BG411 1336 България
Миглена Спасова +359 29237240
lyulin@sofia.bg +359 29250085

Интернет адрес/и

http://www.lyulin.bg/

http://www.lyulin.bg/obschestveni-porchki-2.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zop1.bg/organization/bid/1000344
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на теритoрията на Столична община, р-н Люлин, във връзка с „Нац. програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка са дейности по обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност“ по обособени позиции
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
732502.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

“Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 10“, бл. 106“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин 10“, бл. 106

“Инженеринг (проектиране и строителство) за сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 10“, бл. 106“. Многофамилна жилищна сграда - бл. 106, район „Люлин“, гр. София, се състои от три секции – вх. А, вх. Б (година на построяване 1984) и вх. П (“пломба”, година на построяване 1986). Трите секции са със самостоятелни входове, ориентирани от североизточната фасада, като вх. Б има втори вход от югозападната фасада. Изградени са на по осем жилищни нива и един сутерен. Северозападната фасада на вх. П е калканно граничеща с друг жилищен блок. На всеки жилищен етаж на вх. А са разпределени по два двустайни и един тристаен апартамента, на вх. Б - един едностаен, еднин двустаен и един тристаен апартамента, като на първо ниво едностайният апартамент е заменен с входно предверие. На жилищните нива на вх. П са разпределени по три двустайни апартамента.
Вертикалната комуникация за всеки вход е решена с вътрешна стълбищна клетка с двураменна стълба и асансьор. В полуподземния етаж на сградата са разположени мазета, абонатна станция и общи помещения. Строителната система: нулев цикъл – монолитен, жилищна част – безскелетно панелна (ЕПЖС). Разгъната застроена площ на сградата - 5933,60 кв.м.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на инвестиционното проектиране    15
Технология за строителство    20
Управление на рисковете    5
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
712032.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
260

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

“Изготвяне оценка на съотв-ие на инвест. проекти със съществ. изисквания към строежите и упр. на строит. надзор по време на строит-то на сграда с адм. адрес:гр. С-я, р-н „Л-н",ж.к. „Л-н 10", бл .106 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. "Люлин 10", бл. 106

Изготвяне оценка на съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 10“, бл. 106 (по обособена позиция 1)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
15427.36      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
280

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

“Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 10“, бл. 106 (по обособена позиция 1)” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71247000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. "Люлин 10", бл. 106

Инвеститорски контрол по време на проектирането и строителството на сграда с административен адрес: гр. София, район „Люлин“, ж.к. „Люлин 10“, бл. 106 (по обособена позиция 1)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5043.56      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
280

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиция №1: Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за първа група, трета категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности. За доказване на професионалната годност за обособена позиция № 1 участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.8.1 от документацията за участие съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
За обособена позиция №2: Участникът да притежава валидно Удостоверение/Лиценз съгласно чл.167 от ЗУТ за извършването на консултантски услуги по чл.166 от ЗУТ.В случай, че участникът е чуждестранно лице съгласно чл.166, ал.7 от ЗУТ тази дейност може да се извършва и от лица, притежаващи документ, издаден от компетентен орган на държава членка на ЕС, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, удостоверяващ правото да извършват такава дейност. За доказване на професионалната годност за обособена позиция № 2 участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.8.3 от документацията за участие съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
За обособена позиция №3 не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За обособена позиция №1: Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.9.1 от документацията за участие и годишния финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен и/или удостоверения от банки, и/или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
За обособена позиция №2 възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
За обособена позиция №3 възложителя не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.


Всеки участник трябва да е реализирал:
За обособена позиция №1 - минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти,за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 1 400 000,00 /един милион и четиристотин хиляди/лева, от които 1 400 000,00 /един милион и четиристотин хиляди/лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За обособена позиция №1
1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.1 от документацията за участие за услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. 2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.3 от документацията за участие за строителството изпълнено през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, което е идентично или сходно с предмета на поръчката, като посочва стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема; 3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката като представи:-За изпълнение на проектирането:Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.5.1 от документацията за участие за екипа от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, в който посочва професионалната компетентност на лицата.-За изпълнение на строителството:Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.5.2 от документацията за участие за инженерно-техническият персонал, като посочва професионалната компетентност на лицата.4. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.7. от документацията за участие за разполагаемото техническо оборудване, което ще ползва.5. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.9. от документацията за участие за прилагане на: - Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват включващ строително-монтажни работи; - Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалент;
За обособена позиция №2
1.Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.11. от документацията за участие за услугите, за упражняване на строителен надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите.
За обособена позиция №3
1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.13 от документацията за участие за услугите, осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. 2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.10.15 от документацията за участие за екипа от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, в който посочва професионалната компетентност на лицата.


За обособена позиция №1
1. За изпълнение на проектирането: Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 години, считано от датата, на подаване на офертата да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем идентична или сходна с тази на поръчката.
*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира проектиране на средно и високо застрояване жилищни и/или обществени сгради с технически параметри (разгъната площ, застроен обем, брой апартаменти и др.) съответстващи и/или по –големи от тези на сградата обект на настоящата процедура за избор на изпълнител.
2. За изпълнение на строителството:Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 5 години считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил строителство с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката.
*Под предмет сходен с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ, включващи комбинация от поне две от следните дейности: - поставяне на топлоизолация на покриви и стени; - поставяне на хидроизолация; - подмяна на съществуваща дограма; - подмяна или монтаж на отоплителна, В и К и електрическа инсталация.
3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
3.1. За изпълнение на проектирането:
Всеки участник трябва да притежава екип от проектанти с пълна проектанска правоспособност, съгласно чл.230 от ЗУТ и чл.10 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране на най-малко:
o Част „Архитектурна” – 1 проектант;
o Част „Конструкции” – 1 проектант;
o Част „Електро” – 1 проектант;
o Част „ВиК” – 1 проектант;
o Част „ОВ” – 1 проектант;
o Част „Енергийна ефективност” – 1 проектант;
o Част „ПБЗ” – 1 проектант;
o Част „Пожарна безопасност” – 1 проектант;
o Технически контрол по част „Конструкции”;
o Част „План за управление на строителните отпадъци“ - 1 проектант.
Един от гореизброените проектанти следва да бъде определен за водещ проектант.
3.2.За изпълнение на строителството:
• Ръководител на екипа: Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Професионален опит в техническото ръководство най-малко на един въведен в експлоатация строителен обект. Седем години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
• Технически ръководител: технически правоспособно лице съгл. чл.163а, ал.4 от ЗУТ или за чуждестранни лица – еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Пет години професионален опит като технически ръководител.
• Специалист по електротехника: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Електротехник" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
• Специалист по водоснабдяване и канализация: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Водоснабдяване и канализация" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
• Специалист по отопление и вентилация: Средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация "Топлотехника" или еквивалентна. Три години опит в упражняване на професионалната си квалификация/специалност.
• Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.
Продължава в Раздел: VI.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/05/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателната зала на СО район Люлин, с адрес: гр.София , бул. "Захари Стоянов" № 15

на заседанието на комисията по отваряне и разглежадне на офертите за участие в процедурата могат да пристъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от Раздел: III.1.3) Технически и професионални възможностти
• Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: •Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на обучение. •Професионален опит в осигуряване на здравосл. и безопасни условия на труд най-малко на един въведен в експлоатация строит. обект.
4. Участникът трябва да разполага с техническо оборудване, което включва минимум 2 000 (две хиляди) кв. м. фасадно скеле.
5. Участникът да прилага:
1.Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват включващ строително-монтажни работи;
2.Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна.
За обособена позиция №2
1. Участникът да има опит в извършването на строителен надзор. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертатада е изпълнил поне една услуга по упражняване строителен надзор на най-малко един обект за преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради и/или строителство на нови сгради по смисъла на § 5, т. 38, т. 40, т. 42 и т. 44 от ЗУТ.
За обособена позиция №3
1. Участникът да има опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една услуга по осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от строителен надзор.
2. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
• Ръководител на екип: минимална образователно-квалификационна степен магистър, инженер специалност „ПГС/ССС” илиархитект,специалност „Архитектура“, или еквивалентна, опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ сходен обект;
• Двама експерти– с минимална образователно-квалификационна степен –средно или висше строително-техническо образование, опит в осъществяване на инвеститорски контрол самостоятелно или като част от екип на строителен надзор на минимум 1 /един/ сходен обект;
*Под сходен обект /за доказване опита на експертите/следва да се разбира обект свъвеждане на енергоефективни мерки в съществуващи или новопостроени жилищни и/или обществени сгради, вкл. ремонтни строителни работи по полагане на хидро и топло изолация и поставяне на дограма /отнася се за всички обособени позиции/.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 и сл. от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/04/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва