Деловодна информация
2443
1983опр-27 30/03/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
30/03/2018 (дд/мм/гггг)
2443-2018-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР 129010164
ул. Пиротска № 171А
София BG411 1309 България
Сашка Стоянова; Радка Савова +359 296010291
skstoyanova.160@mvr.bg +359 28688115

Интернет адрес/и

https://www.mvr.bg/gdpbzn

https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача/обществени-поръчки/преглед/обществени-поръчки-по-зоп/engeneering-Ruse
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР 129010164
ул. Никола Габровски № 30
София BG411 1172 България
Сашка Стоянова; Радка Савова +359 296010291
skstoyanova.160@mvr.bg +359 28688115

Интернет адрес/и

https://www.mvr.bg/gdpbzn

https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - МВР 129010164
ул. Никола Габровски № 30
София BG411 1172 България
Сашка Стоянова; Радка Савова +359 296010291
skstoyanova.160@mvr.bg +359 28688115

Интернет адрес/и

https://www.mvr.bg/gdpbzn

https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Обществен ред и безопасност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект: Първа РСПБЗН-Русе ... продъл. в ІІ.2.14
45200000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Избор на изпълнител за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за обект: Първа РСПБЗН-Русе - основно обновяване и реконструкция на сгради с идентификационни номера: гараж за противопожарни автомобили – 63427.3.325.9, административна сграда - 63427.3.325.8, физкултурен салон - 63427.3.325.6, тренировъчна кула - 63427.3.325.10 с адрес: гр. Русе, бул. Трети март № 23”.
Предметът на обществената поръчка е дейност от изпълнението на проект „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе” (ISR), финансиран от Европейският фонд за регионално развитие, чрез програмата Interreg V-A Румъния – България 2014 - 2020, национално и собствено съфинансиране.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2622922.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
71300000      
71312000      
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

Първа районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Русе с административен адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, бул. “Трети март” № 23.

1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“ съгласно техническата спецификация.
2. Изпълнение на СМР, съгласно работния проект и техническата спецификация.
3. Авторски надзор, съгласно техническата спецификация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2622922.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/03/2020 (дд/мм/гггг) / 

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Инвестиции за безопасен регион: окръг Гюргево и област Русе” (ISR), финансиран от Европейският фонд за регионално развитие, чрез програмата Interreg V-A Румъния – България 2014 - 2020

продължение от ІІ.1.1)...- основно обновяване и реконструкция на сгради с идентификационни номера: гараж за противопожарни автомобили – 63427.3.325.9, административна сграда - 63427.3.325.8, физкултурен салон - 63427.3.325.6, тренировъчна кула - 63427.3.325.10 с адрес: гр. Русе, бул. Трети март № 23”.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, в съответствие с изискването на чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите, за изпълнение на строежи от четвърта група, първа категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 4.1.2 от „Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя“, а участниците-чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,А“ от ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
ДОКУМЕНТ ЗА ДОКАЗВАНЕ: Копие от валиден документ за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от четвърта група, първа категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“, на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ. За изпълнение на дейност проектиране:
Участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на проектанта“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на: 300 000,00 лв.
За изпълнението на СМР:
Участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на: 600 000,00 лв.
ДОКУМЕНТ ЗА ДОКАЗВАНЕ: Копие на валидна/и застраховка/и „Професионална отговорност“, на участниците в строителството/проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Забележка: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителство. Всяко от лицата, изпълняващо строителство, трябва да имат съответната застраховка.


Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“, на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
За изпълнение на дейност проектиране:
Участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на проектанта“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на: 300 000,00 лв.
За изпълнението на СМР:
Участниците да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на строителя“ по чл. 171 от ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер на: 600 000,00 лв.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,Б” от ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност и опит за изпълнението на поръчката. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Персоналът трябва да включва най-малко:
- Ръководител на екипа и проектант по част “Архитектурна“ – Архитект с пълна проектантска правоспособност – 1 брой;
- Проектант по част „Конструкции“ - инженер – конструктор с пълна проектантска правоспособност - 1 брой;
- Проектант по част „В и К” - строителен инженер с пълна проектантска правоспособност – „В и К” - 1 брой;
- Проектант по част „ОВК” – инженер ОВК с пълна проектантска правоспособност - 1 брой;
- Проектант по част „Електрическа” – електро-инженер с пълна проектантска правоспособност - 1 брой;
- Проектант по част „Пожарна безопасност” – инженер с пълна проектантска правоспособност - 1 брой;
- Проектант с квалификация по част „ПБЗ”- инженер с пълна проектантска правоспособност - 1 брой;
- Проектант по част управление на отпадъците – инженер с пълна проектантска правоспособност - 1 брой.
- Проектант по част „Паркоустрояване и благоустрояване“ –ландшафтен архитект с пълна проектантска правоспособност - 1 брой.
- Проектант по част Геодезическа – инженер с пълна проектантска правоспособност - 1 брой.
- Проектант по част Газоснабдяване – инженер с пълна проектантска правоспособност - 1 брой.
- Проектант по част Енергийна ефективност – инженер с пълна проектантска правоспособност - 1 брой.
- Технически ръководител – отговарящ на изискванията съгласно чл. 163а от ЗУТ или еквивалент на изискванията на цитираната разпоредба.
Възложителят допуска съвместяване на дейности по линия на специалности/квалификации.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира чрез поопълването Съгласно § 2, т. 41 от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.”, на Списъка в част IV, раздел ,,В“ от ЕЕДОП, и се посочва базата данни, ако е публично достъпна.
2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за управление на качеството (да прилага система за управление на качеството) в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008/2015 или по-актуална версия, или еквивалентно, включващ в обхвата си „Изграждане/строителство на сгради”, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,Г“ от ЕЕДОП.
3. Участникът да прилага система за управление по отношение на околната среда БДС ЕN ISO 14001:2004 или по-актуална версия, „или еквивалентно”.
При подаване на офертата, съответствието с изискването се декларира в част IV, раздел ,,Г“ от ЕЕДОП.


1. Участниците следва да разполагат с персонал с определена професионална компетентност и опит за изпълнението на поръчката. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Персоналът трябва да включва най-малко ... ДОКУМЕНТ ЗА ДОКАЗВАНЕ: Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на списък на персонала с определена професионална компетентност, съдържащ: три имена, позицията която ще изпълнява лицето, професионална квалификация и професионален опит.
2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за управление на качеството (да прилага система за управление на качеството) в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008/2015 или по-актуална версия, или еквивалентно, включващ в обхвата си „Изграждане/строителство на сгради” ... ДОКУМЕНТ ЗА ДОКАЗВАНЕ: Копие на валиден сертификат, издаден на името на участникът за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001:2008/2015 или по-актуална версия, „или еквивалентно” включващ в обхвата си: „Изграждане/строителство на сгради”.
3. Участникът да прилага система за управление по отношение на околната среда БДС ЕN ISO 14001:2004 или по-актуална версия, „или еквивалентно”. ДОКУМЕНТ ЗА ДОКАЗВАНЕ: Копие на валиден сертификат, издаден на името на участникът за управление по отношение на околната среда БДС ЕN ISO 14001:2004 или по-актуална версия, или еквивалент издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки на ЕС. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, когато:са налице основанията съгласно чл. 54 от ЗОП;са налице основанията съгласно чл.55, ал.1, т.1, т.3–5 от ЗОП;са налице основанията съгласно чл. 107 от ЗОП; са налице основанията съгласно чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮДРСКЛТДС; офертата/документите представени от участника не са на български език; е променил образците по процедурата;е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не съответства на нормативните изисквания за изпълнението на дейностите по настоящата обществена поръчка, на техническата спецификация, изискванията на възложителя и без конкретно изписване на предложения, данни и обстоятелства; Продължава в поле VI.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 7

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/05/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, Никола Габровски № 30

На публичните заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от ІІІ.2.2) ... е предложил срок за изпълнение по-дълъг от определения от страна на възложителя; е предложил срок на валидност на офертата си по–малък от определения от страна на възложителя; участник, чието ценово предложение надвишава прогнозната стойност по процедурата, както и отделните максимални единични стойности по дейности, и/или е със сборни/аритметични грешки, ще бъде отстранен; участник, който не предложи гаранционен срок за строително-монтажните работи съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.Мерките за доказване на надеждност са съгласно чл.56 от ЗОП.Провеждането на настоящата процедура, подготовката на офертите на участниците, основанията за отстраняване и др. разпоредби в тази връзка са регламентирани в ЗОП и ППЗОП . Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. При участие на обединение, Възложителят поставя условията по чл. 37, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП. Подаването /Получаването на оферти е съгласно чл. 47 и чл. 48 от ППЗОП. Получаването на офертите и допълнителни документи е съгласно чл. 28, ал.4 от ППЗОП. Срокът за изпълнение на поръчката е от датата на сключване на договора, до 01.03.2020 г. Срокът за изпълнение на дейностите включени в инженеринга е както следва: 1. Срокът за изготвяне на работен проект е до 2 месеца от получаване на възлагателнo писмо от страна на Възложителя до окончателното предаване на проекта. 2. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е до 31.12.2019 г., като включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година.
3. Срокът за осъществяване на авторски надзор по време на строителството започва да тече от подписването на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. Детайлите при отделните срокове са подробно разписани в договора и документацията. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС и се представя в момента на сключване на договора. Срокът на валидност на гаранцията е до 30 календарни дни след изтичане на най–дългия гаранционен срок съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България … Освобождаването на гаранцията е поетапно: 2 % от стойността на договора след въвеждане на обекта в експлоатация; 1 % от стойността на договора след изтичане на най-дългия гаранционен срок съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България…Гаранцията се предоставя в една от формите съгласно чл. 111 от ЗОП - подробно описано в документацията. Плащането ще става на етапи: А) Плащане в р-р на предложената от уч-ка цена за изготвяне на работен проект по всички части, платимо в срок до 30 кален. дни, считано от датата на издаване на разрешение за строеж и издаване на ф-ра за ст-та; Б) Плащанията за СМР се извършват на всеки 5 месеца, на основание и срещу представяне на съответните документи описани в д-ра в срок до 30 кал. дни; В) Окончателното плащане в това число и за упражняване на авторския надзор ще се извърши до 30 кален. дни след подписване и представяне на разрешение за ползване и всички останали документи описани в договора и документацията.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да бъде подадена в 10 дневен срок, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва