Деловодна информация
00044АПИ
 
да
да
30/03/2018 (дд/мм/гггг)
00044-2018-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Пътна инфраструктура 000695086
гр. София, бул. Македония 3
София BG411 1606 България
Петя Парталова/инж. Петя Йочева +359 9173219
p.partalova@api.bg +359 9522563

Интернет адрес/и

http://www.api.bg

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1009
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Определяне на изпълнител за изграждане на кръгово кръстовище при км 14+750 на път II-86 „Пловдив – Асеновград“, (км 102+949,95 по направлението на път II-56)“
45233120      
Строителство

Съществуващо положение:
На посоченото километрично положение по път II-86 съществува триклонно кръстовище с главно направление „Пловдив – Асеновград“ (вход гр. Пловдив), посокaтa „София – Асеновград“ (продължението на път II-86) е без предимство. Към момента е в процес строителство научастък от км 14+860 до км 25+150,където пътя ще бъде преоформен в четирилентов, ще се изгради ново ляво платно, а дясното платно ще се рехабилитира. Съществуващототриклонно кръстовище няма да е адекватно на променените пътни условия за движение след приключване на строителството на участъка и не може да осигури необходимото ниво на пътна безопасност. Същото дори и към момента е конфликтно и създава предпоставки за пътно-транспортни произшествия.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Област Пловдив

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на:
- Допълване и актуализиране на Плана за безопасност и здраве, съгласно чл. 10 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и представяне на Възложителя за заверка в съответната община преди подписване на Протокол за откриване на строителната площадка (Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Допълване и актуализиране на Плана за управление на строителните отпадъци, съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците и да го представи на Възложителя за заверка в съответната община преди подписване на Протокол за откриване на строителната площадка (Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техническото предложение за изпълнение на поръчката, предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР.
- Действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по- голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта.
- Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Инвестиционния проект строителни продукти.
- Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
- Изпълнителят ще изиска от Възложителя, в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на строителството: за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа.
- Изграждане на временни отбивни пътища и/или временна организация на движението, съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството.
- В случаите, когато е необходимо в допълнение на Инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка с изграждането на строежа Изпълнителят ще уведоми Възложителя за възникналата необходимост от допълнително проектиране; извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения.
- Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.
- Прецизно геодезическо замерване на теренната основа на строежа.
- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
- Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа.
- Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.
- Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.
- Отстраняване на дефекти в гаранционните срокове на строежа.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал, 2, т. 1 от ЗОП.
Под „най-ниска цена“ се приема предложена от участник в процедурата най-ниска цена за изпълнение на договора за обществената поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
При сключване на договор за изпълнение на поръчката, изпълнителят представя: Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, в случай, че документа не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по чл. 61 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците за настоящата обществена поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изисква се уч-кът в проц. п/з последните 5г. от датата на подаване на офертата, да е изпълнил 1 строит идентично или сходно с предмета на поръчката. За сходно с предм. на поръчката се приема: ново строит. и/или реконстр и/или рехабил. и/или осн. ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръж. към тях и/или на пътища с еквив. ха-ки извън страната. 2. Изисква се участ. в проц. да разполага с инструм., съоръж. и техн. оборудване, необх. за изпълн. на поръчк. 3.Изисква се участ. в процед. да прилага с-ма за управл. на качеството, серт. съгл. стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквив. сертиф., изд. от органи, установени в др. държави членки) с обхват, вкл. строит. на пътища, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съотв. серия европ. стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от др. нац. орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съотв. област или да отг. на изискв. за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието 4.Изисква се участ. в проц. да прилага с-ма за опазване на околната среда, сертиф. съгл. стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквив. сертиф., изд. от органи, установени в др. държави членки) с обхват, вкл. строит. на пътища, издаден/и от нез. лица, които са акред. по съотв. серия европ. стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от др. нац. орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съотв. област или да отг. на изискв. за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието 5. Изисква се участ. в проц. да разполага персонал и/или с рък. състав с опр. Проф. комп. за изпълнението на поръчката.При подаване на оферта, информ. относно изискв. се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към наст. документация.Съгл. чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възл. може да изисква от участн. и кандидатите по всяко време да предст. всички или част от докум., чрез които се доказва информ, посочена в ЕЕДОП, когато това е необх. за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, както и при сключв на договор за изпъл. на поръчката, съответствието с изискването се доказва с предст. на: по т. 1 Списък на строит., идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпъл., които съдържат стойността, датата, на която е прикл. изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с норм. изисквания.* Заб. 1: Строит. се счита за изпълнено, когато за обекта има съст. и подписан Конст. акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг докум за предаване и приемане на строежа от Възл-я! В Част IV:Критерии за подбор, Раздел В:Техн. и проф. способн., т.1a от ЕЕДОП, участн. следва да посочи информ.относно № и дата на докум.! По т.2. Декларация за инструментите, съоръж. и техн. обор., които ще бъдат използ. за изпъл. на поръчката. По т.3 Вал. Серт., изд. от акр. лица, за прилагане на с-ма за управл. на качеството, сертифицирана съгл. изискуемия се стандарт (или екв. серт., изд. от органи, установени в др. държави членки).Уч-кът, опр. за изп-л, трябва да има вал. Серт. през целия срок на изп. на дог., а когато е приложимо да прилага екв. мерки. По т.4 Вал. Серт., изд. от акр. лица, за прилагане на с-ма за опазв. на околната среда, сертиф. съгл. изискуемия се стандарт (или екв. серт., изд. от органи, устан. в др. държави членки).Уч-кът, опр. за изп-тел, трябва да има вал. серт. през целия срок на изпълнение на дог., а когато е приложимо да прилага екв. мерки. По т. 5 Списък на перс., който ...продълж. в поле VI.3

1. Изисква се участник в процедурата през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил 1 (едно) строителство идентично или сходно с предмета на поръчката. За сходно с предмета на поръчката се приема: ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната. 2. Изисква се участник в процедурата да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от:Еднобандажен валяк от 7т. до25т.-1бр.;Багер-1бр.;Булдозер-1бр.;Грейдер-1бр.;Асфалтополагаща машина-1 бр.;Автогудронато-1бр.;Пневматичен валяк -1 бр.;Двубандажен валяк-1бр.; Фреза за асфалтобетон-1 бр.;Самосвали-2 бр. 3. Изисква се участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ строителство на пътища, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. 4. Изисква се участникът в процедурата да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ строителство на пътища, издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.5. Изисква се участникът в процедурата да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:А) Ръководител на обекта-1 брой:Професионална област (квалификация):висше образование по специалност „Транспортно строителство” или „Пътно строителство” или „Строителство на сгради и съоръжения” или „Промишлено и гражданско строителство” или еквивалентна.Специфичен опит:участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на обект в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.Б) Инженер по част „Пътна“ - 1 брой:Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Транспортно строителство” или „Пътно строителство” или еквивалентна.Специфичен опит:участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „Пътна“ в минимум 1 (един) изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната В) Инженер по част „Геодезия“ - 1 брой:Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия” , ...продълж. в поле VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възл. отстранява от участие участник, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, усл. по чл. 107 от ЗОП, както и обст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР, контрол. от тях лица и техните действ. собс-ци, както и ако след покана от страна на Възл. и в опр. в нея срок участникът откаже да удължи срока на валидност на офертата си или ако представи оферта с по – кратък срок на валидност. Възложителят отстранява от участие участник, който е предложил Цена за изпълнение на договора, по-висока от прогнозната стойност определената от Възложителя в настоящата документация за обществена поръчка. Съгл. договора, изп-т представя: гар-ция за изп-е-5% от Цената за изп. на дог-ра без ДДС; Гаранция за обезп. на аванс предост. средства 10% от цената за изпълнение на СМР по договора в лв с ДДС без вкл. Непредвидими разходи.Гаранцията се представя, съгл. чл.111, ал.5 ЗОП и условията в документацията за обществената поръчка, предвидени за нея.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

2018/S 049-108971
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
834093

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/05/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/05/2018 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Македония 3, сградата на Агенция Пътна инфраструктура

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продълж. от поле III.1.3 .....ще изп. пор., и/или на член. на рък. състав, които ще отг. за изпълнението, в който е посочена проф. комп. на лицата.*Заб.1: Едно физ. лице може да изпълн. функциите само на един експерт!*Заб. 2: За изпълн обект се счита обектът, за който има съст. и подписан Конт. акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или др. док. за предаване и приемане на строежа от Възл-я! В Част IV:Крит. за подбор, Раздел В:Техн. и профес. способн, т.6 от ЕЕДОП, участн. следва да посочи инф-я относно № и дата на документа!
Продължава от поле III.1.3......или еквивалентна.Специфичен опит:участие в екип, свързано с извършване на полско – измервателни работи в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната. Г) Инженер по материалите- 1 брой: Професионална област (квалификация): професионална квалификация, свързана със строителството. Специфичен опит: участие в екип на такава позиция (контрол на качеството и приемане на строителните работи) в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.Д) Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) 1 брой: Професионална област (квалификация): професионална квалификация, свързана със строителството, със завършен курс за КБЗ или еквивалент. Специфичен опит:участие в екип, свързано с извършване на дейности по безопасност и здраве в минимум 1 изпълнен обект за ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва