Деловодна информация
00859
825 19/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
00859-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/ 000670616
бул. Христо Смирненски 1
София BG411 1046 България
Стефан Кръстанов - Експерт обществени поръчки +359 28665043
krstanov_zop@uacg.bg +359 29631796

Интернет адрес/и

http://uacg.bg

http://uacg.nit.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://uacg.nit.bg/publiccontests/oprr-smr2.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в УАСГ".
45000000      
Строителство

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г., както следва изработване на Технически проекти; Изпълнение на СМР; Авторски надзор по време на стр-вото на:
- Обособена позиция № 1: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект Блок 11–Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно пространство, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София; Обособена позиция № 2: Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект Физкултурен салон със сервизни помещения, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2223363.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект Блок 11–Западно крило (Ректорат), Блок 11а - ЦНИЛХИ и прилежащото дворно пространство,, съгл.Техн.спец. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Ректората на Университета по архитектура, строителство и геодезия Блок 11–Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследван

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект Блок 11–Западно крило (Ректорат), Блок 11а - Централна научноизследователска лаборатория за хидравлични изследвания (ЦНИЛХИ) и прилежащото дворно пространство, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София
Критериите по-долу
 
ДА Показател П1 "Оценка на техническото предложение"    60%
Цена
П2 Цена - тежест 40%
II.2.6) Прогнозна стойност
1999911.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/08/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект BG16RFOP001-3.003-0009-C02 „Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия“,

Посочената прогнозна стойност представлява финансовия ресурс, с който разполага Възложителят за изпълнението на поръчката. При предоставянето на ценова оферта, която надвишава посочената обща максимална прогнозна стойност, същата ще се отстранява от участие.

II.2) Описание 1

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект Физкултурен салон 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Обектът е ситуиран в УПИ I – ЗА УАСГ , кв. 59, м. „ Лозенец –III част“ , бул. „ Христо Смирненски „ №1 гр. София.

Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект Физкултурен салон със сервизни помещения, намиращ се в УПИ I, кв. 59, м „Лозенец – III част", бул. „Христо Смирненски „ № 1, гр. София.
Критериите по-долу
 
ДА Показател П1 "Оценка на техническото предложение"    60%
Цена
П2 Цена - тежест 40%
II.2.6) Прогнозна стойност
223452.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/08/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект "Oбновяване и модернизация на образователна инфраструктура в Университета по архитектура, строителство и геодезия", финансиран от ОПРР 2014-2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За обособена позиция 1 и 2, участникът в обществената поръчка трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) строежи от втора до пета категория - Първа група строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти;
2. Да има застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката за категорията на строеж.


1. Участникът да има минимален оборот, от изпълнение на строителство, свързано с дейности, попадащи в обхвата на поръчката, реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. Минималният реализиран оборот от участник, по обособена поз. 1 и 2 следва да възлиза в общ размер не по-малък от 2 230 000 лв., без ДДС, изчислен на база годишни обороти, включващ:
<> 2 000 000. лв. без ДДС - за обособена позиция № 1 и
<> 230 000 лв. без ДДС - за обособена позиция № 2.
2. Да има застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката за категорията на строеж;
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Възложителят изисква от участника да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата - за строителство;
2. Да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството;
3. Да прилага определени мерки за опазване на околната среда при изпълнението на поръчката;
4. Да прилага системи за управление на качеството, включително такива за достъп на хора с увреждания;
5. Да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда.


1.Участникът да има изпълнени през последните 5 години, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за строителство и/или ремонт и/или реконструкция на сгради включително мерки за енергийна ефективност на обект/и.
Забележка: За сходни с предмета на поръчката се приемат обекти за изпълнено строителство и/или ремонт и/или реконструкция на сгради включително мерки за енергийна ефективност (изяснено в 6.4.1.1 от Документацията). Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя.
2. Да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване, както и да прилага определени мерки за осигуряване на качеството;
3. Да прилага определени мерки за опазване на околната среда при изпълнението на поръчката;
4. Да има внедрената система за управление на качеството: ЕN ISO 9001:2008 г. или еквивалент, с обхват, включващ строително -монтажни работи;
5. Да има внедрена система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 г. или еквивалент, с обхват, включващ проектиране на сгради и съоръжения;
6. Да има внедрена система за управление по отношение на околната среда EN ISO 14001:2004 или еквивалент, с обхват, включващ строително -монтажни работи;
7. Да има внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд при работа BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от изпълнителя, представяне на гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 на сто от стойността на договора, без вкл. ДДС. Редът и условията на гаранцията са уредени в проекта на договор. В проекта на договор са уредени и условията за обезпечаване на авансово предоставените средства, посредством представяне на гаранция до размера на тези средства, която се освобождава поетапно, съгласно клаузите на проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/04/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/04/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. София, УАСГ, бул. Христо Смирненски 1, Ректорат, ет.2, Голяма заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл. 47, ал.10 от ППЗОП, Възложителят допуска представяне на едно заявление за участие, съдържащо документите от т.1 до 4, посочени в рaздел 8.2. от документацията общо по двете обособени позиции. Тази възможност Възложителят посочва в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.
Навсякъде, където не е посочено друго, като изискуем документ или обстоятелство, уредено и/или легално дефинирано в Българското законодателство, Възложителят би приел и всеки друг еквивалентен документ, съобразно чуждестранното/ите законодателство/ва, в рамките на което/които икономическият оператор, ръководен екип и експертнеи персонал, предвидени за изпълнението на поръчката, са установени, съобразено с нормите и договорите за функциониране на Европейския съюз.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва