Деловодна информация
00566
ИЗХ-258 14/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
00566-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национална спортна академия Васил Левски 000670627
Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21 – Ректорат НСА, ет 4, ст.408
София BG411 1700 България
инж. Ивайло Филипов +359 896776608
nsa.filipov@gmail.com +359 24007505

Интернет адрес/и

http://www.nsa.bg.

http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.nsa.bg/bg/page,1677/order,200
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Национална спортна академия Васил Левски 000670627
Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21 – Ректорат НСА, ет 1, ст.111 - Деловодство
София BG411 1700 България
Красимира Андонова - Ръководител служба Деловодство +359 24014224
delov@nsa.bg +359 24007505

Интернет адрес/и

http://www.nsa.bg.

http://www.nsa.bg/bg/page%2C1677

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на водовземно съоръжение - тръбен кладенец и помпено оборудване за поливни нужди на спортни терени, на територията на НСА „Васил Левски“
45120000      
Строителство

Поръчката включва:
1) Изграждане на ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец за поливни нужди на тревните спортни игрища в кампуса на НСА „Васил Левски“, в гр.София съгласно Разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови водовземни съоръжения №11591068/20.06.2017 г., издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район”, център Плевен при МОСВ и приложението към него.
2) Доставка на оборудване: помпа, обезопасително въже, тръба, елементи за контрол на нивото(автоматизация работата на ПА), водомер, СК с изпускател, електрическо табло управление.
3) Изпълнение на електрическо захранване от съществуваща постройка в близост до тръбния кладенец.
4) Монтаж на оборудването, настройка, проба и пускане в нормална експлоатация на тръбния кладенец
5) Гаранционно поддържане на системата за период до 31.12.2019г.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
45000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София, Студентски град, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Открити спортни съоръжения на Национална спортна академия Васил Левски - до официален стадион.

1. Подготовка на техническата документация за внасяне в Район Студентски на СО.
2. Изграждането на тръбния кладенец да има обем и последователност посочени в Разрешително №11591068/20.06.2017г. на МОСВ за водовземане от подземни води, Приложението към него и Разрешението за строеж и съобразено с посочената в разрешителното конструкция.
Тръбния кладенец е с проектна дълбочина 120м; Сондиране в интервала от 0 до 84 м с диам Ф 450мм, обсаждане с кондукторна стоманена колона Ф 426 мм, задтръбно циментиране; Сондиране в интервала 84 - 120 м с диам Ф 346мм, обсаждане с PVC тръба Ф140/10,4 мм в интервала от 0,00 до 120,00м. Филтрите се предвижда да бъдат разположени на дълбочина от 87 до 95м и от 104 до 116м и изработени от PVC тръба Ф140/10,4 мм с фабрично изработени филтърни отвори (точното местоположение на филтрите следва да бъде определено след геофизичните и хидрогеоложки проучвания); Утайникът е в интервала от 116 до 120 м. Извършване на гравийна засипка в задтръбното пространство от 120 до 0.00м с гравийни зърна 4-8 мм.
Проектираният дебит на водочерпене е 5.10 л/сек, средно за денонощие, а максималния е 8 л/сек.
По време на строителството да се съставя Геоложки журнал и протоколи за скрити работи, които да обхванат целия строителен процес.
Материалите, които се използват в процеса на изграждане и оборудване на кладенеца да съответстват на Наредба РД-02-02-1 от 2015 г.
3. Направа на бетонова шахта с термоизолиран водонепропусклив капак със заключване.
4. Ерлифтно водочерпене на тръбния кладенец за почистване на водоносните зони и до пълно избистряне на водата (минимум 24 часа).
5. Полеви изследвания в т.ч.
а) Опитно-филтрационно изследване за определяне на филтрационните характеристики на водовместващите пластове и продължителност 24 часа. Проследяване на изменението на нивото в кладенеца. Проследяване на възстановяването на водното ниво след прекратяване на водочерпенето като резултатите се отразяват в специален дневник. Водочерпенето да се извърши с потопяема помпа.
б) Хидравличен тест на дебита на три степени, всеки с продължителност не по-малко от 1(един) час, за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца.
в) Вземане на 1 (един) брой водна проба (в края на хидравличния тест) и анализ на показателите по Приложение №1 на Наредба №1. Химическият анализ да се извърши от Акредитирана лаборатория. Резултатите да се използват за оценка на съответствието със стандарта на качеството на подземните води съгласно изискванията на Наредба 01 на МОСВ.
6. Съставяне на обосновка за водовземане на подземни води със следните части:
а) обяснителна записка с резултатите от изграждането на тръбния кладенец,
б) текстови приложения - протоколи за скрити работи, строителен дневник, резултати от изследвания и др.
в) графични приложения - ситуация в М 1:25 000 и в М 1:5 000, геоложка колонка, екзекутив на кладенеца, схема на оборудването
7. Доставка и монтаж на оборудването на кладенеца
а) доставка и монтаж на помпа, потопяема с помпени характеристики определени в зависимост от предвиждания средно денонощен и максимален дебит и дълбочината на потапяне 80 - 115 м.
б) доставка и монтаж на елементи за контрол на помпата по горно и долно водни нива, като дълбочината на автоматичния нивомер бъде съобразен с помпеното оборудване.
в) доставка и монтаж на водомер за измерване на черпените водни обеми и СК с изпускател, монтиран след него.
8. Направа на електрозахранване на оборудването,
а) Полагане подземно на кабел захранващ от същата постройка до кладенеца.
б) Доставка на електрическо табло управление.
в) Свързване на таблото към електрическата и заземителна инсталации.
9. Извършване на наладки и 72 часова проба на оборудването.
10. Приемане на обосновката от Басейнова дирекция.
11.Приемане на Водовземното съоръжение.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изисква
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изисква

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се изисква

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За сключване на договора участникът представя Гаранция по чл.111, ал.2 от ЗОП в размер на 2 % от стойността му без ДДС, срок на валидност до 31.12.2019 г. включително. Участникът сам избира формата на гаранцията по чл.111, ал.5 от ЗОП а) Парична сума –по сметка на НСА, IBAN: BG74BNBG96613300175101, БНБ, ЦУ; б) Банкова гаранция - по образец, без условия за Възложителя – безусловна и неотменима. Не се допускат и няма да бъдат приемани банкови гаранции, в които са заложени затруднения за Възложителя за усвояване и удовлетворяване на сумите по нея.в) Застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранциите се уреждат в договора. Допълнителна информация в раздел V oт Документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/04/2018 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/07/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/04/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Гр. София, кв. „Студентски град“, ул. ”Акад. Стефан Младенов” 21, Национална спортна академия „ Васил Левски“, Ректорат, ет. 4, ст.408

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват представляващите участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва участник,който отговаря на условията на чл.10,ал.1 от ЗОП.Възложителят няма условие за създаване на ЮЛ по чл.10,ал.2 от ЗОП.
Възложителят отстранява участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП, чл.107 от ЗОП, чл.101, ал.11 от ЗОП, във връзка с § 2, т.45 от ДР на ЗОП, по чл.3,т.8 и чл.5, ал.1, т.3, б.”а” от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Участникът декларира наличието/липсата на посочените обстоятелства като попълва Образец ЕЕДОП, част ІІІ, раздел Г. Възложителят ще отстрани от участие участник, който е представил ценово предложение, което надвишава прогнозната обща максимална стойност на поръчката, който не представи протокол за оглед и който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.
Всеки член на обединението,което не е ЮЛ, подизпълнителите и третите лица, в случай, че се участва с такива, трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,и за тях да не са налице основания за отстраняване.Участник,за когото са налице основания по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП.Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.Когато участникът е обединение,което не е ЮЛ,за всеки член на обединението се представя отделен ЕЕДОП.Отделен ЕЕДОП се представя и за подизпълнителите и за третите лица.Документите,чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,се представят при условията на чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП.Документите се представят от всеки член на обединението,което не е ЮЛ,и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с:
-данъци и осигуровки–НАП,www.nap.bg
-опазване на околната среда–МОСВ,www.moew.government.bg
-закрила на заетостта–АЗ,www.az.government.bg
-условията на труд в страната–ИА ГИТ,www.gli.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197 ал.1 т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 14/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва