Деловодна информация
01915
БАИ-КР-05-15 12/03/2018 (дд/мм/гггг)
не
01915-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Аксаков № 31
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 239801320

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg/bg/

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Национална или федерална агенция/служба

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Изпълнение на дейности по информация и комуникация във връзка с изпълнението на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ с две обособени позиции
79810000      
Услуги

В предмета на настоящата обществена поръчка се предвижда да се изпълнят всички необходими действия за изпълнението на предвидените по проекти № BG16RFOP002-2.006-001 и № BG16RFOP002-2.006-00 мерки за информация и комуникация, вкл. материали, които предстои да се изработят и/или доставят, вкл. брандират. Конкретните изисквания към изпълнението и към материалите са посочени в Техническата спецификация, част от документацията за поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
209000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация, информация и комуникация ..-продължава в поле II.1.14) 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22462000      
22459100      
35123400      
30192121      
79811000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Предметът на обосоебната позиция включва изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация, информация и комуникация във връзка с изпълнение на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“. В нея са включени две дейности, както следва:
1. Дейност 1: „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация информация и комуникация във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.006-0001:
• Постоянна обяснителна табела – прогнозен тираж (ПТ) 1 бр.;Дипляна-ПТ 100 бр.; Бележник за записки, без корици-ПТ 100 бр.; Преносимо зарядно устройство- ПТ 100 бр.;Ролъп-банер (навиваем банер)-ПТ 2 бр.;Стикер-самозалепващ- ПТ 100 бр.;Връзки и баджове-ПТ 100 бр.;Химикали-ПТ 100 бр.;Торби-ПТ 100 бр.
2. Дейност 2 „Изработване (дизайн, предпечатна подготовка, печат) и доставка на печатни и промоционални материали предназначени за дейностите по визуализация информация и комуникация във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-2.006-0002:
• Постоянна обяснителна табела – прогнозен тираж (ПТ) 1 бр.;Дипляна-ПТ 100 бр.; Бележник за записки, без корици-ПТ 100 бр.; Преносимо зарядно устройство- ПТ 100 бр.;Ролъп-банер (навиваем банер)-ПТ 2 бр.; Връзки и баджове-ПТ 100 бр.;Химикали-ПТ 100 бр.;Торби-ПТ 100 бр.
Конкретните изисквания към изпълнението и към материалите са посочени в Техническата спецификация, част от документацията за поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Технически (каествен) показател, състоящ се от: Подпоказател Топ "Организация на персонала" - макс. 40 т. и Подпоказател Ткф "Качество и функционалност на предлаганите материали" - макс. 20 т.    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
29000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 20/01/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проекти №BG16RFOP002-2.006-001„Повишаване качеството и количеството на услугите на потенциални инвеститори в Б-я” и №BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на Б-я като успешна инвестиционн дестинация"

Продължава от поле II.2.1): ...във връзка с изпълнение на проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП.

II.2) Описание 1

„Разработване на информационни, промоционални и рекламни печатни материали по проект BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22150000      
22462000      
30192121      
30234600      
79811000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В предмета на настоящата обособена позиция е включено разработване на информационни, промоционални и рекламни печатни материали по проект BG16RFOP002-2.006-0002“, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, както следва:
• Брошура-тип папка, на пет езика: прогнозен общ тираж 30 000 бр. (15 000 бр.– на английски език;5 000 бр. на немски език;5 000 бр. на китайски език;2 500 бр. на испански език;2 500 бр. на италиански език);Секторни листовки- 4 вида на 5 езика: прогнозен общ тираж 200 000 бр.;Програма: прогнозен тираж (ПТ)-1200 бр.;Бележник за записки без корици-1200 бр.;Химикали-ПТ 1200 бр.;Флаш памет-8GB-ПТ 800 бр.;Торби- ПТ 1200 бр.
Конкретните изисквания към изпълнението и към материалите са посочени в Техническата спецификация, част от документацията за поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА Технически (качествен показател), вкл. два подпоказателя: Подпоказател Топ "Качество и функционалност""- макс. 40 т. и Ткф "Качество и функционалност на предлаганите материали" - макс. 20 т.    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
180000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 20/01/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят условия към участниците за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участникът следва да имат реализиран минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на: -29 000, 00 (двадесет и девет хиляди) лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 1; -180 000, 00 (сто и осемдесет хиляди) лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 2; -209 000, 00 (двеста и девет хиляди) лева, в случай, че участникът подава оферта и за двете обособени позиции.
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване чрез представяне на ЕЕДОП, изготвен по Образец № 2 от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а. Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: - годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или - справка за общия оборот, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и годишните му финансови отчети са обявени в Tърговския регистър, отчетът за приходи и разходи може да не се представя.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За Обособена позиция № 1:
1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
Под „Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на Обособена позиция № 1 е „подготовка и отпечатване на печатни рекламни и/или информационни материали (брошури и/или дипляни и/или бележници и/или календари и/или стикери и/или други печатни материали в тираж не по-малко от 200 броя); подготовка, отпечатване и доставка информационни табели и/или плакати и/или постери и/или банери, отпечатани върху винил или върху пластмаса (ПВЦ) – не по-малко от 2 /два/ броя); изработване и/или доставка на промоционални материали (чанти и/или чаши и/или чинии и/или химикалки и/или чадъри и/или други промоционални материали в тираж не по-малко от 200 броя).
2. Участникът следва да разполага с екип от експерти, с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на обществената поръчка по съответната обособена позиция, пряко ангажирани за изпълнението на съответните дейности от обхвата й.
За Обособена позиция № 2:
1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
Под „Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на обособената позиция“ по смисъла на Обособена позиция № 2 е „подготовка и отпечатване на печатни рекламни и/или информационни материали (брошури и/или дипляни и/или листовки в тираж от минимум 200 000 /двеста хиляди/ броя, както и бележници и/или календари и/или програми в тираж от минимум 1200 /хиляда и двеста/ броя); изработване и/или доставка на промоционални материали (чанти и/или чаши и/или чинии и/или химикалки и/или чадъри и/или преносими зарядни устройства и/или флащ памети и/или други промоционални материали – минимум 800 броя на който и да е от материалите).
2. Участникът следва да разполага с екип от експерти, с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на обществената поръчка по съответната обособена позиция, пряко ангажирани за изпълнението на съответните дейности от обхвата й.
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставените минимално изискване чрез представянето на ЕЕДОП, като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV:Критерии за подбор,буква В:„Технически и професионални способности“,т. 6.Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал.1,т.6 ЗОП,а именно:списък на експертите,които ще изпълняват поръчката по съответната обособена позиция,в който е посочена професионалната компетентност на лицата,при условията на чл. 67,ал. 5 и ал.6 от ЗОП.
Важно: Когато участникът участва за двете обособени позиции, изискванията на възложителя за изпълнени от участника еднакви или сходни дейности и/или услуги се прилагат кумулативно, т.е., да е изпълнил всяка една от посочените дейности, поставени от възложителя като изискване за всяка от обособените позиции, за които кандидатства.
Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт. Когато един участник кандидатства за повече от една обособена позиция, той следва да предвиди и да осигури различни лица за изпълнението на дейностите по всяка една от обособените позиции, за които кандидатства.


1. За обособена позиция № 1 и за Обособена позиция № 2:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години,считано от датата на подаване на офертата,минимум 1 дейност,с предмет и обем,идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване чрез представяне на ЕЕДОП,като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV:Критерии за подбор,буква В:„Технически и професионални способности“,т.1б.Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64,ал.1,т.2 от ЗОП,а именно:списък на услугите,които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка,с посочване на стойностите,датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга,при условията на чл. 67,ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически способности,когато то произтича от лице,което има интерес,който може да води до облага по смисъла на чл.2,ал. 3 от ЗПУКИ.
2. 1.За Обособена позиция № 1:
Участникът следва да разполага с екип от експерти в минимален състав,както следва:
? Ръководител на екипа–1 бр.:да притежава висше образование, с мин. образ.-квалиф. степен „магистър” или екв. в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или еквивалентно професионално направление:„Обществени комуникации и информационни науки“ или „Администрация и управление или еквивалентно (съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г.(“Класификатора“).Общ професионален опит: минимум 5 г. опит по специалността. Специфичен опит:опит като ръководител на екип при изпълнението на мин. 1 дейност за реализиране на мерки за публичност (изработване,дизайн и разпечатване на рекламни,информационни и промоционални материали) или еквивалентно.
? Ключов експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“–1 бр.:Да притежава висше образование, с мин. образ.-квалиф. степен „магистър” или еквивалентна обр. степен по някоя от следните специалности „Графичен дизайн“,„Пространствен дизайн“,„Рекламен дизайн“ или еквивалентна, в област на висше образование „Изкуства” или еквивалентно,професионално направление: „Изобразително изкуство“ или еквивалентно (съгласно Класификатора).Общ професионален опит: минимум 3 г. професионален опит по специалността. Специфичен опит:опит в изпълнението на минимум 1 услуга, свързана с графичен/ пространствен/ рекламен дизайн или еквивалентен и/или изработване на рекламни/печатни материали.
2.2.За Обособена позиция № 2:
Участникът следва да разполага с екип от експерти в минимален състав,както следва:
? Ръководител на екипа - 1 бр.:Да притежава висше образование, с минимална образ.-квалиф. степен „магистър” или еквивалентна в област на висше образование „Социални, стопански и правни науки” или еквивалентно, професионално направление:„Обществени комуникации и информационни науки“ или „Администрация и управление“ или еквивалентно (съгласно Класификатора).Общ професионален опит:минимум 5 г. опит по специалността.Специфичен опит:опит като ръководител на екип при изпълнението на минимум една услуга за реализиране на мерки за публичност (изработване, дизайн и разпечатване на информационни материали) или еквивалентно.
? Ключов експерт „Дизайн и предпечатна подготовка“–2 бр.:Да притежава висше образование,с минимална образ.-квалиф. степен „магистър” или еквивалентна образователна степен по някоя от следните специалности „Графичен дизайн“,„Пространствен дизайн“,„Рекламен дизайн“ или еквивалентна,в област на висше образование „Изкуства” или еквивалентно, професионално направление: „Изобразително изкуство“ или еквивалентно (съгласно Класификатора).Общ професионален опит:минимум 3 г. професионален опит по специалността.Специфичен опит:опит в изпълнението на минимум една услуга,свързана с графичен/ пространствен/ рекламен дизайн или еквивалентен и/или изработване на рекламни/печатни материали
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора по ОП 1 и на договора по ОП 2 се представя от участника,определен за изпълнител на съответната обособена позиция,при подписване на д-ра за нейното изпълнение,и е в размер на 2 % от максималната стойност на договора.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал,или парична сума (платежно нареждане в копие),или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията.В случай че тя е представена като банкова гаранция или застраховка,то срокът на действието й следва да надвишава с 30 дни срока за изпълнение на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията-в проекта на договор.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща възнаграждението за изпълнение на всяка заявка в срок до 20 раб. дни от представяне на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане изпълнението без забележки и фактура.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/04/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

администраивната сграда на Българска агенция за инвестиции, на адрес: гр. София, ул. "Аксаков" № 31

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява:
-участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 ЗОП (в случай, че спрямо него е налице някое от посочените основание за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът предоставя информация относно липсата или наличието на обстоятелствата съгласно указанията в документацията за обществената поръчка;
-участници - свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 ДР на ЗОП;
-участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията по поръчката;
-участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за реабилитиране в Част ІІІ от ЕЕДОП).
-Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.
-Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
-участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.
-участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си;
-участник, който в ценовото си предложение е предложил цена, надвишаваща прогнозната (максималната) стойност на поръчката по съответната обособена позиция.
На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП , ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП с предоставяне на съответната информация, изисквана от Възложителя - попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в Част III „Основания за изключване“, съгласно указанията, предоставени в документацията за обществената поръчка. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в общ размер на 223 000 лв. без ДДС и включва три обособени позиции. Прогнозна стойност на ОП № 1: 29 000 лв. без ДДС, представляваща 13% от общата стойност на поръчката.Прогнозната стойност на ОП № 2: 180 000 лв. без ДДС. Прогнозната стойност на ОП № 3:„Организация и провеждане на информационни събития по проекти BG16RFOP002-2.006-0001 и BG16RFOP002-2.006-0002“ :14 000 лв. без ДДС.Тъй като прогнозната стойност на Обособена позиция № 3 е под 30 000 лева, същата попада в приложното поле на чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП.С оглед изложеното и на основание чл.21, ал.6 от ЗОП, Обособена позиция № 3 ще се възложи по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП-чрез директно възлагане. ОП 1 и ОП 2 се възлагат с настоящата процедура.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва