Деловодна информация
01915
БАИ-КР-05-13 02/03/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
02/03/2018 (дд/мм/гггг)
01915-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Българска агенция за инвестиции 831910252
ул. Аксаков № 31
София BG411 1000 България
Даниела Кунева +359 29855559
d.kuneva@investbg.government.bg +359 239801320

Интернет адрес/и

http://www.investbg.government.bg/bg/

http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://investbg.government.bg/bg/pages/profil-na-kupuvacha-342.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Национална или федерална агенция/служба

I.5) Основна дейност 

Икономически и финансови дейности

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави
71620000      
Услуги

По ОП № 1 - 1. Идентифициране на ключови сектори и индустрии с висок и с потенциално висок интерес за привличане на ПЧИ в Б-я; 2.Изготвяне на маркетингови анализи на база на проведени емпирични изследвания на нагласите към Б-я като инвестиционна дестинация; 3.Изготвяне на стратегическа рамка на маркетинговата програма 2018-2023; 4.Окомплектоване на първоначална версия на маркетинговата програма 2018-2023 и предаване на възложителя за съгласуване; 5.Отразяване на предоставените от възложителя коментари и забележки,окончателно окомплектоване и предаване на актуализираната маркетингова програма 2018-2023; Предаване на възложителя. По ОП № 2. Изпълнителят следва да извърши общо три годишни актуализации на плана-по една за 2018,2019,2020г. Всеки участник трябва да предложи методология и обхват на маркетинговия стратегически план. Отделните дейности,както и всички изисквания към изпълнението по обособени позиции са посочени подробно и изчерпателно в Техн. спецификация,част отдокументациата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
517000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Актуализиране на средносрочна маркетингова програма 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

Предметът на обособената позиция включва:
Дейност 1: Идентифициране на ключови сектори и индустрии с висок и с потенциално висок интерес за привличане на ПЧИ в България;
Дейност 2: Изготвяне на маркетингови анализи на база на проведени емпирични изследвания на нагласите към България като инвестиционна дестинация;
Дейност 3: Изготвяне на стратегическа рамка на маркетинговата програма 2018-2023;
Дейност 4: Окомплектоване на първоначална версия на маркетинговата програма 2018-2023 и предаване на възложителя за съгласуване
Дейност 5: Отразяване на предоставените от възложителя коментари и забележки, окончателно окомплектоване и предаване на актуализираната маркетингова програма 2018-2023
Отделните дейности, както и всички изисквания към изпълнението по обособената позиция са посочени подробно и изчерпателно в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” – Оп    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
370000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 20/01/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16RFOP002-2.006-0002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация“

II.2) Описание 1

Разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София

В предмета на обособената позиция е включено:
Маркетинговият стратегически план трябва да предложи детайлно разпределение на медийните и маркетинговите дейности за популяризиране на предимствата за инвестиране в България и позиционирането на страната за целевите държави и индустрии. Изпълнителят следва да извърши общо три годишни актуализации на плана - по една за години 2018, 2019, 2020, стъпвайки върху резултатите от годишните актуализации на емпиричните изследвания за нагласите към България като инвестиционна дестинация.
Всеки участник трябва да предложи методология и обхват на маркетинговия стратегически план. Те следва да са съдържателно и функционално обвързани с маркетинговата програма.Минималните изисквания към съдържанието на плана:, са посочени в Техническата спецификация.
Отделните дейности, както и всички изисквания към изпълнението по обособената позиция са посочени подробно и изчерпателно в Техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката – Оп    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
147000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 20/01/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България като успешна инвестиционна дестинация”

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се поставят условия към участниците за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

Участникът следва да имат реализиран минимален общ оборот (нетни приходи от продажби) за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на: 740 000, 00 лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 1; - 294 000 лева, когато участникът подава оферта само за Обособена позиция № 2; - 1 034 000 лева, в случай, че участникът подава оферта и за двете обособени позиции.
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване чрез представяне на ЕЕДОП, изготвен по Образец № 2 от документацията за обществената поръчка, като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а. Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП, а именно: - годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или - справка за общия оборот, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП. В случай че участникът е посочил единен идентификационен код и годишните му финансови отчети са обявени в Tърговския регистър, отчетът за приходи и разходи може да не се представя.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. Като частен случай на уредената в предходното изречение хипотеза, ако съгласно законодателството на държавата, в която участникът, определен за изпълнител, е установен, крайният срок за изготвяне на годишните финансови отчети не е изтекъл към момента на сключване на договора, той може да представи друг документ, съдържащ обобщената информация за последната финансово приключила година, която обичайно се включва в отчета, например прогнозен счетоводен отчет за приходите и разходите за последната финансово приключила година, или справка със съответното съдържание.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

А. Технически способности:
1. За Обособена позиция № 1:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата дейност,с предмет и обем,идентичен или сходен с този на предмета на обществената поръчка.
? „Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка“ по смисъла на ОП № 1 е „Изготвяне и/или преработка и/или актуализация на планов и/или програмен и/или стратегически и/или еквивалентен документ за осъществяване на инвестиции в определен/и сектор/и и/или дестинация/и*.
*Под „дестинация/дестинации“ за целите на настоящата документация следва да се разбира „самостоятелно обособена териториално - устройствена единица“ (град, район, регион, община, област, държава, автономна област и др.),която има реално обособени граници и органи за управление.
2. За Обособена позиция № 2:
Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата дейност,с предмет и обем,идентичен или сходен с този на предмета на обществената поръчка.
?„Дейност, с предмет и обем, сходен с този на предмета на настоящата обществена поръчка“ по смисъла на ОП № 2 е „Изготвяне и/или преработка и/или актуализация на детайлен план за осъществяване на инвестиции в определен/и сектор/и и/или дестинация/и*, и/или европейска/национална/регионална/местна политика, и/или организация/и, и/или компания/и, и/или продукт/и или еквивалентен документ“.
*Под „дестинация/дестинации“ за целите на настоящата документация следва да се разбира „самостоятелно обособена териториално - устройствена единица“ (град, район, регион, община, област, държава, автономна област и др.),която има реално обособени граници и органи за управление.
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставеното минимално изискване за технически способности чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),изготвен по Образец № 2 от документацията за обществената поръчка,като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV: Критерии за подбор, буква В:„Технически и професионални способности“, т. 1б.
Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно:списък на дейностите,които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга, при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.Възложителят може да не приеме представено доказателство за технически способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Б. Професионални способности:
За Обособена позиция № 1/за Обособена позиция № 2:
Участникът следва да разполага с екип от експерти,с определена професионална компетентност, съответстваща на спецификата на обществената поръчка по съответната обособена позиция, пряко ангажирани за изпълнението на съответните дейности от обхвата й.
При подаването на офертата, участникът декларира съответствието си с поставените минимални изисквания чрез представянето на ЕЕДОП, като следва да посочи изискуемата информацията в Част IV:Критерии за подбор,буква В:„Технически и професионални способности“,т. 6.Обстоятелствата във връзка с поставеното изискване се доказват с документите по чл. 64, ал.1,т.6 ЗОП,а именно:списък на експертите,които ще изпълняват поръчката по съответната обособена позиция,в който е посочена професионалната компетентност на лицата,при условията на чл. 67,ал. 5 и ал.6 от ЗОП.
Важно:Едно физическо лице може да изпълнява функциите на повече от един експерт, както и да заема позиция/и и за двете обособени позиции, стига да отговаря на поставените изисквания.По своя преценка участникът може да предложи и допълнителни експерти, чиято функция е подпомагането на ключовите при осъществяване на дейностите от предмета на поръчката


А. Технически способности:
1. За Обособена позиция № 1: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години,считано от датата на подаване на офертата,минимум 1 дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
2. За Обособена позиция № 2:Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години,считано от датата на подаване на офертата,минимум 1 дейност,с предмет и обем,идентичен или сходен с този на предмета на обособената позиция.
Важно:Когато участникът участва за повече от една обособена позиция, изискванията на възложителя за изпълнени от участника сходни дейности и/или услуги се прилагат кумулативно, т.е., да е изпълнил всяка една от посочените дейности, поставени от възложителя като изискване за всяка от обособените позиции, за които кандидатства участникът.
Б. Професионални способности:
За обособена позиция 1 и За обособена позиция 2:Участникът трябва да осигури екип, за да гарантира качественото изпълнение на възложените му задължения. Екипът трябва да включва следните ключови експерти (КЕ):
?Ръководител на екипа-1 бр.:Да притежава висше образование (ВО),с мин. образ.-квалиф. степен (ОКС) „магистър” или екв. в област на ВО„Социални, стопански и правни науки” или еквив.,професионално направление (ПН): „Икономика“ или „Администрация и управление“ или еквив. съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 24.06.2002 г. „Класификатора“);Да притежава мин. 5 г. опит по специалността;Специфичен опит:като ръководител на екип при изпълнението на мин. 3 услуги за изготвяне и/или преработка и/или актуализация на общ или детайлен планов и/или програмен и/или стратегически и/или еквив. документ.
?КЕ „Икономически анализи и прогнози“-1 бр.:Да притежава ВО,с мин. ОКС „магистър” или еквив.в област на ВО „Социални, стопански и правни науки” или еквив.,ПН:„Икономика“ или „Администрация и управление“ или еквив. съгласно Класификатора;Да притежава мин.3г. професионален опит по специалността;Специфичен опит:като експерт „Икономически анализи и прогнози“ или еквив. в изпълнението на мин.1 услуга,свързана с изготвяне и/или преработка и/или актуализация на общ или детайлен планов и/или програмен и/или стратегически и/или еквив. документ.
?КЕ „Маркетинг“-2 бр.:Да притежава ВО,с мин.ОКС „магистър” или еквив. в област на ВО „Социални, стопански и правни науки” или еквив., ПН:„Икономика“ и/или Обществени комуникационни и информационни науки,специалност „Маркетинг“ или еквив. съгласно Класификатора;Да притежава мин. 3г. опит по специалността;Специфичен опит:като експерт „Маркетинг“ или „Инвестиционен маркетинг“ или екв. в изпълнението на мин. 1услуга,свързана с изготвяне и/или преработка и/или актуализация на общ или детайлен планов и/или програмен и/или стратегически и/или еквивалентен документ.
?КЕ „Статистик“–1бр.:Да притежава ВО,с мин.ОКС „магистър” или еквив. в област на ВО „Социални, стопански и правни науки” или еквив., ПН:„Икономика“,специалност „Статистика и иконометрия“ или в област на ВО „Природни науки, математика и информатика“,направление „Математика“ или еквив. съгласно Класификатора;Да притежава мин. 3г. професионален опит по специалността;Специфичен опит:като експерт „Статистик“ или еквив. в изпълнението на мин.1 услуга,свързана с изготвяне и/или преработка и/или актуализация на общ или детайлен планов и/или програмен и/или стратегически и/или еквив. документ.
?КЕ „Стратегическо планиране“–1 бр.:Да притежава ВО, с мин. ОКС „магистър” или еквив. в област на ВО „Социални, стопански и правни науки” или еквивал.,ПН:„Икономика“ или „Администрация и управление“ или “Политически науки” или еквив. съгласно Класификатора;Да притежава мин. 3 г. професионален опит по специалността;Специфичен опит:като експерт „Стратегическо планиране“ или еквив. в изпълнението на мин.1 услуга,свързана с изготвяне и/или преработка и/или актуализация на общ или детайлен планов и/или програмен и/или стратегически и/или еквив.документ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора по ОП 1 и на договора по ОП 2 се представя от участника,определен за изпълнител на съответната обособена позиция,при подписване на д-ра за нейното изпълнение,и е в размер на 2 % от стойността на договора.Гаранцията за изпълнение се представя под формата на:банкова гаранция в оригинал,или парична сума (платежно нареждане в копие),или застраховка (оригинал на полица),която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията.В случай че тя е представена като банкова гаранция или застраховка,то срокът на действието й следва да надвишава с 30 дни срока за изпълнение на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията-в проекта на договор. Възнаграждението се заплаща на 3 части: авансово -20%; междинно-40%; окончателно: 40%.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/04/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Администраивната сграда на Българска агенция за инвестиции, на адрес: гр. София, ул. "Аксаков" № 31

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват законните представители на участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява:
-участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 5 ЗОП (в случай, че спрямо него е налице някое от посочените основание за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът предоставя информация относно липсата или наличието на обстоятелствата съгласно указанията в документацията за обществената поръчка;
-участници - свързани лица по смисъла на пар. 2, т. 45 ДР на ЗОП;
-участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията по поръчката;
-участник, за когото е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (В случаите по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС наличието на изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС се посочва в полето относно инициирани мерки за реабилитиране в Част ІІІ от ЕЕДОП).
-Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.
-Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
-участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.
-участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си;
-участник, който в ценовото си предложение е предложил цена, надвишаваща прогнозната (максималната) стойност на поръчката по съответната обособена позиция.
На основание чл. 55, ал. 4 от ЗОП Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на основание чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП , ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП с предоставяне на съответната информация, изисквана от Възложителя - попълват се съответните раздели на ЕЕДОП в Част III „Основания за изключване“, съгласно указанията, предоставени в документацията за обществената поръчка.
Пълното наименование на предмета на настоящата обществена поръчка, посочено в поле II.1.1) "Наименование" е: “Актуализиране на средносрочна маркетингова програма и разработване на детайлен стратегически план за изпълнение с цел привличане на чуждестранни инвестиции от целеви сектори и държави /BG16RFOP002-2.006-0002/“ с две обособени позиции

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок, при условията на чл.197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/03/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва