Деловодна информация
0652
9600-5 28/02/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
28/02/2018 (дд/мм/гггг)
0652-2018-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Септември 000351825
ул. Александър Стамболийски №37А
Септември BG423 4490 България
Ива Дачева +359 35617777
municipality@septemvri.org +359 35617779

Интернет адрес/и

http://www.septemvri.org

http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/143-96-00-5-18


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profil.septemvri.org/index.php/obshtestveni-porachki/8-obshtestveni-porachki/143-96-00-5-18
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на доставка на обзавеждане и оборудване по проект: „Реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място към СОУ „Христо Ботев”, с 3 (три) обособени позиции.
30000000      
Доставки

Обособена позиция 1: „Доставка и монтаж на оборудване за двор и оборудване за сондаж на дворно място в СОУ „Христо Ботев”, гр. Септември;
Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на оборудване за система за видеонаблюдение на СОУ „Христо Ботев”, гр. Септември.
Обособена позиция 3: „Доставка и монтаж на вътрешно обзавеждане за СОУ „Христо Ботев”, гр. Септември.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
537898.71      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на оборудване за двор и оборудване за сондаж на дворно място в СОУ „Христо Ботев”, гр. Септември 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37400000      
39113600      
42122130      
34928520      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Обществената поръчка ще се изпълнява на територията на община Септември, гр. Септември, СОУ „Христо Ботев”, бул. „България” № 42.

Оборудване на двора:
1.Доставка и монтаж на спортно оборудване - комплект алуминиева врата за мини футбол с мрежа и алуминиеви ботуши за вграждане на вратите. Размери: 300/200/100см.: 2 бр.;
2.Доставка и монтаж на баскетболни кошове - фиксирана височина 3.05 м, отстояние 0.90 м, цвят черен, размери на табло - 1.80 х 1.05 м.е: 4 бр.;
3.Доставка и монтаж на волейболно оборудване - волейболен стълб за мрежа, волейболен стълб с механизъм за обтягане на мрежа, волейболна мрежа найлонова нишка, протектори за волейболни стълбове и 2бр. ботуш за волейболни стълбовел :1бр.;
4. Разчертаване на игрището за баскетбол и волейбол и футбол на малко поле: 3 бр.;
5. Доставка и монтаж маса за тенис за външно ползване с размери 2,74м х 1,525м. х 0,76 м., цвят : син, тегло:70 кг. Слънце и водоустойчива. Комплекта включва и мрежа отговаряща на EN - 14468-D. Към цената е включен и комплект хилки за тенис на маса: 2 бр.;
6.Доставка и монтаж на вертикален инвалиден подемник (110см/140см) с иноксова облицовка за преодоляване на денивелация до 120см: 1 бр.;
7.Доставка и на комбинирано съоръжение за фитнес на открито. Материал: неръждаема стомана. Включва следните модули: шведска стена, дълъг прав лост, троен лост, мултифункционален лост, халки, маймунска стълба, 45? стълба, хендстенд, успоредка, лост за лицеви опори и набирания. С възможност за трениране на 13 човека едновременно.: 1 бр.;
8.Монтаж на комбинирано съоръжение за фитнес на открито: 1 бр.;
9.Доставка на комбинирано съоръжение за игра на деца от 3 до 12 г. Кула с покрив и кула със сенник – метална конструкция с дървен под, вълнообразни пързалки от 100 и 150 см, вита стълба, вертикална мрежа за катерене, мост – мрежа с парапети. Масимална височина на свободно падане:187 см.: 1 бр.;
10.Доставка на люлка със седалка тип “гнездо”, която е подходяща за деца с широк възрастов диапазон. Люлката може да се използва и от деца с ограничени двигателни функции, с помощта на друго дете или техния придружител. Масимална височина на свободно падане:100 см.: 1 бр.;
11. Монтаж на комбинирано съоръжение за игра на деца: 2 бр.;
12.Доставка на оградна система към спортни игрища с H=4.10 м, от горещо поцинковани стълбове 80/50/3мм. и горещо поцинковани метални пана с полиестерно покритие. Паната се закрепват с шумопоглъщащи клипсове.: 124,00 м;
13.Доставка на оградна система към спортно игрище с H=6.20 м, от горещо поцинковани стълбове 120/50/4мм и орещо поцинковани метални пана с полиестерно покритие.Паната се закрепват с шумопоглъщащи клипсове.: 134,00 м;
14.Доставка на еднокрила оградна врата-100/203см. Вратата е горещо поцинкована с полиестерно покритие в комплект с брава, ключ и панти: 5 бр.;
15.Доставка на двукрила оградна врата-240/203см. Вратата е горещо поцинкована с полиестерно покритие в комплект с брава, ключ и панти: 1 бр.;
16.Монтаж на оградна система към спортни игрища с H=4.10/H=620: 258,00 м;
17.Монтаж на врати в ограда: 6 бр.;
18.Доставка и монтаж на дървена слънцезащитна пергола - 400/400/240см: 3 бр.;
19.Доставка и монтаж на бетонна кръгла пейка около дърво-ф200см, H-43см с дървена седалка: 6 бр.;
20.Доставка и монтаж бетонна пейка със седалка от дърво-45/200/47см.: 36 бр.;
21.Доставка и монтаж бетонна кашпа с оградена с пейка с дървена седалка - 225/225/65см.: 3 бр.;
22.Доставка и монтаж на бетонен кош за отпадъци- Ф45см ,H-65см, комплект със кофа и капак: 15 бр.;
23.Доставка и монтаж на стойка за велосипеди: 5 бр.;
24.Доставка и монтаж на прожектор с LED 100W, 230V, 10000lm: 14 бр.;
25.Доставка и монтаж на парков осветител компл. с LED 40W: 65 бр.;
26.Доставка и монтаж на стълб за осветление с H=4м, ф120: 55 бр.;
27.Доставка и монтаж на стълб за осветление с H=4,5м, ф120 бр.: 10 бр.;
28.Доставка и монтаж на стълб за осветление с рогатка, H=8м, ф108/89/60: 5 бр.;
Оборудване-сондаж:
1.Доставка и монтаж буферен съд 60л.: 1 бр.;
2.Доставка и монтаж потопяема сондажна помпа с параметри Q=2 л/сек, Н=80 м, N=3 kW / вкл. арматури, управление/: 1 бр.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка и монтаж, след получена заявка от възложителя    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
353415.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осъществява по «ПРСР 2014-2020г.», Подмярка 7.2, ДБФП №: 13/07/2/0/00220/30.11.2017г..

Навсякъде, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията, думите "или еквивалент"!

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на оборудване за система за видеонаблюдение на СОУ „Христо Ботев”, гр. Септември. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32323500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Обществената поръчка ще се изпълнява на територията на община Септември, гр. Септември, СОУ „Христо Ботев”, бул. „България” № 42.

1. 5MP IP камера с вграден видео анализ Дан/Нощ. Color 5MP mode - 0.0121 lx, Mono 5MP mode - 0.004 lx. Автоматичен контрол на ириса. Стандарти ONVIF Profile S, ONVIF Profile Q, ONVIF Profile G WDR 97+16 dB и Backlight compensation. Мулти стрийминг H.264 и M-JPEG, ROI. Аудио стрийминг. Аналогов изход за директна връзка с монитор. Конектор SMB, CVBS (PAL/NTSC), 1 Vpp, 75 Ohm 2x aлармени входа, 1x алармени изхода. Вход RS?232/422/485. Слот за microSDXC карта до 2 TB. Протоколи IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, Telnet, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP, digest authentication"". Encryption TLS 1.0, SSL, DES, 3DES. Достъп през браузър и специализиран софтуер. PoE захранване. Температури на работа от -20°C до +50°C. Гаранция минимум 3 (три) години: 15 бр.
2. Вариофокален обектив с корекция на IR, 1/1.8” sensor, CS-mount, 4-pin SR-iris, 5MP, 4.1 to 9 mm, F1.6 to F8: 3 бр.;
3. Вариофокален обектив с корекция на IR, 1/1.8" sensor max, C-mount, 4-pin DC-iris, 5 MP, 12 to 50 mm, F1.6 to T360: 12 бр.;
4. Стойка за кожух с 30см отстояние.Място за преминаване на кабелите през стройката: 15 бр.;
5. Монтажна планка. За монатж на стълб/тръба: 15 бр.
6. Кожух с PoE захранване и отопление. Сертификат IP67 и NEMA 4X. Температури на работа от -30 °C до +50 °C. Гаранция минимум 3 (три) години: 15 бр.
7. 32 инча LED професионален монитор за видеонаблюдение. Контраст 3000:1 (typical). Яркост 350 cd/m2. Видео входове мин.: 1x BNC (1 in, 1 out), 1x DVI-D, 1x HDMI, 1x Y, Pb, Pr, 1x S-video mini-DIN, 4-pin (1 in). Аудио вход/изходи мин.: 2x Audio In: RCA (right/left), 1 Audio In: phono jack, 1 Audio Out: RCA (right/left), 1 Speaker Out; Trigger Input: 1x 1/8 in. mini phono plug. Захранване: 100 – 240 VAC. VESA Mounting: 200x200
Гаранция минимум 3 години: 1 бр.
8. Стойка за монтаж на стена: 1 бр.;
9. Твърд диск с капацитет 2TB. Съвместим с мрежов видеорекордер: 4 бр.;
10. Защита от токови удари за Ethernet кабели. Peak Current Normal Mode: 6.5 kAmps; Peak Current Common Mode: 0.25 kAmps. RJ45 10/100/1000 Base-T Ethernet protection.
Съвместим с PoE устройства: 32 бр.;
11. USB клавиатура и мишка. Гаранция минимум 3 години: 1 бр.;
12. "UPS 1500VA/900 W. Line-Interactive. Изводи: 6x IEC 320 C13, 1x USB port, Data line surge protection (Internet/Tel/Fax).Вх.напрежение, V 170V-280V; Гаранция минимум 3 години за UPS: 2бр.;
13. Индустриален суич с общо 2 GE SFP Uplink; 8x PoE порта, мин. 5x PoE Plus порта
Размери макс 127mm H x 45.7mm W x 134mm D. Гаранция 1 година с опция за удължаване до 3 години: 3 бр.;
14. Захранващ модул 170W АC към DC. Приема гаранция на модула 3 години: 3 бр.
15. SFP модул. 1000Mbps Multi-Mode Rugged. Приема гаранция на модула минимум 3 години: 4 бр.
16. Доставка и въвеждане в експлоатация на FTP кабел cat.6: 640,00 м.;
17. Доставка и въвеждане в експлоатация на Оптичен кабел fibre 50/125 multimode: 540,00 м..
Доставеното оборудване следва да притежава технически характеристики, които са не по-малки/не по-ниски по качество от посочените по-горе по отделните позиции. Участника има право при изготвяне на Приложение 5.2 към Ценовото предложение, да посочи технически характеристики на съответните доставки, които са с по-високо качество от посочените в образеца на Приложение 5.2! Навсякъде, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията, думите "или еквивалент"!
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка и монтаж, след получена заявка от възложителя    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
95398.86      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осъществява по «ПРСР 2014-2020г.», Подмярка 7.2, ДБФП №: 13/07/2/0/00220/30.11.2017г..

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на вътрешно обзавеждане за СОУ „Христо Ботев”, гр. Септември. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39100000      
39160000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Обществената поръчка ще се изпълнява на територията на община Септември, гр. Септември, СОУ „Христо Ботев”, бул. „България” № 42.

1.Интерактивна дъска – 88": 6 бр.;
2.Интерактивна дъска – 77": 11 бр.;
3.Двуместна ученическа маса 120Х60 Н=76СМ /ПЛОТ 25ММ/: 45 бр.;
4.Ученически стол H=42см. - двойно укрепен: 240 бр.;
5.Бюро за учителя 118х65 н=76см дясно с ключалка и заоблен плот: 3 бр.;
6.Стол работен с подлакътници: 9 бр.;
7.Бяла дъска магнитна 120х240cm.: 3 бр.;
8.Шкаф 80х40 н=180см – ляв: 5 бр.;
9.Шкаф 80х40 н=180см – десен: 5 бр.;
10.Шкаф 90х40 н=180см – среден: 5 бр.;
11.Двуместна ученическа маса 70Х52 Н=72см. С подлпотна част: 50 бр.;
12.Закачалка за стена пеперуда 153.4х103.3: 2 бр.;
13.Бюро 150х70 н=75 (25мм): 6 бр.;
14.Маса конферентна правоъгълна 140х80 н=76 (25мм): 7 бр.;
15.Маса конферентна четвърт кръг 155х80 н=76 (25мм): 4 бр.;
16.Стол посетителски черен: 40 бр.;
17.Шкаф ъглов 50х50 н=184см: 2 бр.;
18.Шкаф за материална книга с корк 130х50 н=90см горна част: 1 бр.;
19.Шкаф за 22бр. дневници 130х50 н=90см горна част: 1 бр.;
20.Шкаф долен с чекмеджета 130х50 н=110см със заключване: 2 бр.;
21.Тв. шкаф 80х50 н=200 с две врати: 1 бр.;
22.Бюро директорско 255х90 н=76см / плот 25мм/ дясно: 2 бр.;
23.Директорски стол: 2 бр.;
24.Помощна маса 100х50 н=76см /плот 25мм/: 2 бр.;
25.Шкаф с витрина и плътна врата десен 90х45 н=200: 2 бр.;
26.Шкаф с рафтове 90х45 н=200: 2 бр.;
27.Шкаф с витрина и рафтове десен 90х45 н=200: 2 бр.;
28.Диван 207х75 н=85/42см стационарен: 2 бр.;
29.Маса елипса 120х60х50: 2 бр.;
30.Етажерка на кутийки с дистанционери и вратички 130х40 н=160см: 1 бр.;
31.Диван триместен уни стационерен 180х80 н=43/90см.: 2 бр.;
32.Бюро с чекмеджета и вратичка 150х60 н=80см дясно: 1 бр.;
33.Шкаф за принтер 120х70 н=65см с крачета: 1 бр.;
34.Шкаф открити рафтове и две врати 80х40 н=210см с крачета: 2 бр.;
35.Шкаф две врати 80х40 н=90см с крачета: 1 бр.;
36.Фотьойл 60х80 н=90/43см: 2 бр.;
37.Маса холова 130х60 н=60см. (25мм): 1 бр.;
38.Флипчарт магнитен: 4 бр.;
39.Статив двоен за рисуване - масив 65см н=145см : 3 бр.;
40.Коркова дъска с дървена рамка 80х120: 3 бр.;
41.Метален офис шкаф 80х44 н=200: 5 бр.;
42.Маса за хранене 90х90 н=75см. 25мм за столови помещения: 25 бр.;
43.Медицинска кушетка 190х80 н=76: 1 бр.;
44.Масичка за манипулации 50х80 н=76см: 1 бр.;
45.Медицински шкаф - модул шкаф стъклена витрина със заключване на рафтове 90х50 н=200.3см: 1 бр.;
46.Медицински шкаф - модул шкаф за медицински картони 90х50 н=200.3см: 1 бр.;
47.Бюро компютърно 142/120х63 h=76см ляво: 1 бр.;
48.Столче с винт - лекарско тапицирано н=42 - 60см: 1 бр.;
Доставеното оборудване следва да притежава технически характеристики, които са не по-малки/не по-ниски по качество от посочените по-горе по отделните позиции. Участника има право при изготвяне на Приложение 5.3 към Ценовото предложение, да посочи технически характеристики на съответните доставки, които са с по-високо качество от посочените в образеца на Приложение 5.3! Навсякъде, където се съдържат и са посочени, определени "Марка", "Тип", "Модел", "Производител" или "Стандарт", да се четат след наименованията, думите "или еквивалент"!
Критериите по-долу
 
ДА Срок за доставка и монтаж, след получена заявка от възложителя    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
89084.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на обществената поръчка се осъществява по «ПРСР 2014-2020г.», Подмярка 7.2, ДБФП №: 13/07/2/0/00220/30.11.2017г..

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Важи за всички обособени позиции:
Участникът да е реализирал минимален общ оборот (по смисъла на § 1, т. 66 от ДР на ЗОП), изчислен на база годишните обороти.
За доказване на съответствие с този критерий за подбор, участниците представят един или няколко от следните документи:
•годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
•справка за общия оборот.
При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, т. 1а).
В съответствие с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят има право да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Определената от възложителя комисия за провеждане на процедурата, има право на всеки етап, при необходимост, да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица (чл. 54, ал. 13 от ППЗОП).
Чуждестранните участници представят еквивалентни на изискуемите по ЗОП, документи съобразно законодателството си. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се изискват документи за съответните обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът/избрания изпълнител представя декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.
Участниците имат право да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние,.
При сключване на договора за обществена поръчка между възложителят и участника, избран за изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице.
По отношение на критериите за подбор, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Посочените обстоятелслства се декларират от третите лица с попълване и подаване на ЕЕДОП.
Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.


През последните 3 (три) приключили финансови години (2015 г., 2016 г., 2017 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, трябва да е реализирал минимален общ оборот от извършена дейност в размер, както следва:
Обособена позиция 1: 700 000.00 лв. (седемстотин хиляди лева) без ДДС.
Обособена позиция 2: 180 000.00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева) без ДДС.
Обособена позиция 3: 160 000.00 лв. (сто и шестдесет хиляди лева) без ДДС.
При подаване на оферта за повече от една обособена позиция, участникът следва да докаже общ оборот в размер на сбора от изискуемите обороти за съответните обособени позиции.
При участници - обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече от членовете в обединението.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Важи за всички обособени позиции:
Участникът да е изпълнявал доставки с предмет, идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция, за която участва, през последните 3 (три) години, назад, считано от датата на подаване на офертата.
За доказване на съответствие с този критерий за подбор, участниците представят списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира с попълване на ЕЕДОП, Част ІV „Критерии за подбор”, раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1б).
Участниците имат право да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите и професионални способности.
При сключване на договора за обществена поръчка между възложителят и участника, избран за изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице. По отношение на критериите за подбор, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Посочените обстоятелслства се декларират от третите лица с попълване и подаване на ЕЕДОП.
Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.
В съответствие с чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят има право да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Определената от възложителя комисия за провеждане на процедурата, има право на всеки етап, при необходимост, да иска разяснения за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица (чл. 54, ал. 13 от ППЗОП).
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят ще изиска от участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива (чл. 67, ал.6 от ЗОП).


Участникът да има опит в изпълнение на поне 1 (една) доставка с предмет, идентичен или сходен с този на съответната обособена позиция, през последните 3 (три) години назад, считано от датата на подаване на офертата.
Под „сходен предмет“ за всяка една от обособените позиции се разбира доставка на обзавеждане и оборудване, необходимо за задоволяване на потребностите на обект/и за обществено обслужване и/или предназначение.
При участници - обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече от членовете в обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи преди сключване на договора, гаранция за обезпечаване на изпълнението му в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията може да се представи, по избор на избрания за изпълнител участник в една от следните форми:
•парична сума, преведена по сметка на община Септември: Банка: Общинска банка АД ФЦ – гр. Пазарджик, банкова сметка: BG69SOMB91303347055701, BIC код: SOMBBGSF;
•банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя;
•застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорноста на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/04/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/04/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

община Септември на адрес гр. Септември, ул. Александър Стамболийски №37А, заседателна зала (стая).

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
2. Условията за изпълнение на поръчката са указани в документацията за обществена поръчка.
3. За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3 и т.5 от ЗОП, както и чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДР.
4. Възложителят сключва писмен договор при условие, че определения изпълнител изпълни условията на чл. 112, ал. 1 от ЗОП.
5.При подаване на оферта за повече от една обособена позиция, участникът представя една опаковка с оферта, върху която задължително посочва номер/ата и наименованието на обособените позиции, за които участва. В този случай опаковката трябва да съдържа отделно техническо предложение, както и отделно ценово предложение (поставено в отделен запечатан непрозрачен плик в опаковката) за всяка от обособените позиции, за които се подава оферта.
6. Ценовото предложение се изготвя по Образец № 5 от документацията за участие и трябва да е напълно съобразено с изискванията на възложителя, съдържащи се в документация за обществена поръчка. Към ценовото предложение се прилага на хартиен и електронен носител CD компактдиск или друг електронен носител, количествено-стойностна сметка - попълва се Приложение 5.1 (за обособена позиция 1) и/или Приложение 5.2. (за обособена позиция 2) и/или Приложение 5.3. (за обособена позиция 3) от документацията за участие. В случай, че ценовото предложение на участник не е представено в съответствие с изискванията на Възложителя, въпросният участник ще бъде отстранен от по-нанатъшно участие!Заплащането на цената по договора за обществена поръчка ще се извършва според предложените в офертата на избрания за изпълнител участник, единични цени.
6. Срок за изпълнение на всяка една от обособените позиции е следният:
Срокът за доставка и монтаж е по предложение на участника. Минималния срок за доставка и монтаж след получена заявка от възложителя е 3 (три) календарни дни. Участникът оферира в своята оферта срок за доставка и монтаж като цяло число в календарни дни. Участник предложил срок не като цяло число в календарни дни или под минимално определеният от възложителя срок или в друга мерна единица ще бъде отстранен от по нататъшно участие. Крайният срок за изпълнение на договора за обществена поръчка за съответната обособена позиция е до 12 (дванадесет) календарни месеца.
7. В своето Техническото предложение, участниците предлагат срок за гаранционната поддръжка (гаранционен срок) на доставеното оборудване/обзавеждане, в брой години. Минималният гаранционен срок за обособена позиция 1 и обособена позиция 3, определен от Възложителя е 2 (две) години. Минималния гаранционен срок за обособена позиция 2, е 3 (три) години.Участник предложил гаранционен срок (срок на гаранционната поддръжка) не като цяло число в години или под определеният минимален срок от възложителя ще бъде отстранен от по-нататъшно участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва