Деловодна информация
00753Община Свищов
12-00-............. 22/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
00753-2018-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Свищов 000133965
ул. Цанко Церковски №2
Свищов BG321 5250 България
Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП +359 63168111
op@svishtov.bg +359 63160504

Интернет адрес/и

www.svishtov.bg

http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=183


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=183
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор на обект: „Рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща ул. продължава в Раздел VI.3) допъл. информация
45233220      
Строителство

Предмета на поръчката включва:
За обособена позиция №1Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, осъществяване на авторски надзор по време на строителството за извършването на рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, приблизително 18 000 кв. метра.
За обособена позиция №2 -Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, осъществяване на авторски надзор по време на строителството за извършването на рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, приблизително 18 000 кв. метра.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1250000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

:  1

II.2) Описание 1

Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, осъществяване на авторски надзор по време на строителството за извършването на рехабилитация на част от улична мрежа на територията на гр. Свищов 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71200000      
45233200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

територията на град Свищов

Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, осъществяване на авторски надзор по време на строителството за извършването на рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Одрин“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Георги Матев“, ул. „Димитър Шишманов“ на приблизително 18 000 кв. метра общинска улична мрежа.
Възложителят ще възлага с възлагателни писма видовете дейности и количеството работа.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
625000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към датата на решението за откриване на поръчката не е осигурено финансиране за дейностите, предмет на същата. При условие, че не бъде осигурено финансиране то Възложителят няма да възлага за изпълнение договора и съответно не дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения или др. Договора с определеният изпълнител ще се сключва под условие на основание чл.114 от ЗОП.

II.2) Описание 1

Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, осъществяване на авторски надзор по време на строителството за извършването на рехабилитация на част от улична мрежа на територията на гр. Свищов 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233200      
71200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

територията на град Свищов

Проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи, осъществяване на авторски надзор по време на строителството за извършването на рехабилитация на част от улична мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Вихрен“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Черни връх“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Витоша“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Григор Начович“, на приблизително 18 000 кв. метра общинска улична мрежа. Възложителят ще възлага с възлагателни писма видовете дейности и количеството работа.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
625000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към датата на решението за откриване на поръчката не е осигурено финансиране за дейностите, предмет на същата. При условие, че не бъде осигурено финансиране то Възложителят няма да възлага за изпълнение договора и съответно не дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения или др. Договора с определеният изпълнител ще се сключва под условие на основание чл.114 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за изпълнението на строежи и да притежава удостоверение за тях, съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2008 г и чл.5 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, както следва:
За извършване на строително - монтажни работи на строеж: втора група, трета категория или по-висока.
Участникът попълва т.1 на раздел А: Годност в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
документ, с който се доказва:
Заверено копие на удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на обществената поръчка, включително на талона към удостоверението, неразделна част от него.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ от аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителя не поставя изискване.

Възложителя не поставя изискване.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Минимални изисквания за всяка обос. позиция.
1. Участ. да има изпълнено строителство през последните пет години, от датата на подаване на офертата, което да е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.
Под строит., което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира: изграждане и/или реконструкция/рехабилитация, и/или текущ ремонт на пътна и/или улична мрежа с общо количество минимум – 18000 кв.метра.
Уч-кът попълва поле 1а) от раздел В: Техн. и проф. способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Документ, с който се доказва е посочен чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП.
2. Участникът следва да има внедрени следните системи:
• БДС EN ISO 9001:2008 (БДС EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи на обекти от транспортната инфраструктура;
• БДС EN ISO 14001:2004 (БДС EN ISO 14001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи на обекти от транспортната инфраструктура.
Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Документ, с който се доказва: Копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
3. Участникът да разполага с необходимият брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството и които ще изпълняват строителството, както следва:
A) Ръководител екип, който:
- да притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър”, със специалност „Пътно строителство”, или еквивалент съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация „инженер”, придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави, приета с ПМС №219 от 17.10.2005 г.
- да е бил ръководител при изпълнението на строително-монтажните работи на минимум един строеж за изграждане и/или реконструкция/рехабилитация, и/или текущ ремонт на пътна и/или улична мрежа с общо количество минимум – 18000 кв.метра,
Б) Координатор по безопасност и здраве, който:
- да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи;
- да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ или еквивалент.
В) Технически ръководител, който да отговаря на изискванията чл.163а от ЗУТ.
* Участникът трябва да посочи отделни технически лица, едно техническо лице не може да съвместява двете позиции.
Участникът попълва поле 2) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
документ, с който се доказва:Списък по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП.


1. Участникът да има изпълнено строителство през последните пет години, от датата на подаване на офертата, което да е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката.
Под строителство, което е идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира: изграждане и/или реконструкция/рехабилитация, и/или текущ ремонт на пътна и/или улична мрежа с общо количество минимум – 18000 кв.метра.
Участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
2. Участникът следва да има внедрени следните системи:
• БДС EN ISO 9001:2008 (БДС EN ISO 9001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на качеството, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи на обекти от транспортната инфраструктура;
• БДС EN ISO 14001:2004 (БДС EN ISO 14001:2015) или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда, или еквивалентни мерки, съгласно чл. 64, ал. 7 от ЗОП с обхват строителство, реконструкции, ремонтни работи на обекти от транспортната инфраструктура.
Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.
3. Участникът да разполага с необходимият брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително такива, които ще отговарят за контрола на качеството и които ще изпълняват строителството, както следва:
A) Ръководител екип, който:
- да притежава образователно-квалификационна степен „бакалавър”, със специалност „Пътно строителство”, или еквивалент съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация „инженер”, придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, в Швейцария и в трети държави, приета с ПМС №219 от 17.10.2005 г.
- да е бил ръководител при изпълнението на строително-монтажните работи на минимум един строеж за изграждане и/или реконструкция/рехабилитация, и/или текущ ремонт на пътна и/или улична мрежа с общо количество минимум – 18000 кв.метра,
Б) Координатор по безопасност и здраве, който:
- да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително - монтажни работи;
- да притежава валидно удостоверение за извършване на дейност, съобразно изискванията на ЗБУТ или еквивалент.
В) Технически ръководител, който да отговаря на изискванията чл.163а от ЗУТ.
* Участникът трябва да посочи отделни технически лица, едно техническо лице не може да съвместява двете позиции.
Участникът попълва поле 2) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице:
- основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП;
- обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелствата по чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
- са свързани лица по смисъла на &1, т.13 и т.14 от допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 5 % от стойността на договора, която се представя в една от следните форми:•Банкова гаранция;•Парична сума;•Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/03/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала № 1 на административната сграда на Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" № 2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

продължение от раздел II.1.1.) ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Детелина“, ул. „Княз Ал. Батенберг“, ул. „Филип Тотю“, ул. „Вежен“, ул. „Киряк Цанков“, ул. „Екзарх Антим Първи“, ул. „Васил Левски“, ул. „Вихрен“, ул. „Младост“, ул. „Веслец“, ул. „Нове“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала“, ул. „Никола Петков“, ул. „Григор Стоянов“, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Подполковник Манолов“, ул. „Черни връх“, ул. „Димитър Ценов“, ул. „Градево“, ул. „Люлин“, ул. „Драган Цанков“, ул. „Бузлуджа“, ул. „Петър Парчевич“, ул. „Никола Славков“, ул. „Георги С. Раковски“, ул. „Дядо Димитър Паничков“, ул. „Одрин“, ул. „Витоша“, ул. „Рила“, ул. „Янтра“, ул. „Георги Катранов“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Даскал Тодор Петров“, ул. „Григор Начович“, ул. „Черноризец Храбър“, ул. „Георги Владикин“, ул. „Генерал Киселов“, ул. „Опълченска“, ул. „Тодор Хрулев“, ул. „Георги Матев“, ул. „Димитър Шишманов“ по обособени позиции.
1. Към датата на решението за откриване на поръчката не е осигурено финансиране за дейностите, предмет на същата. При условие, че не бъде осигурено финансиране то Възложителят няма да възлага за изпълнение договора и съответно не дължи на Изпълнителя неустойки, обезщетения или др. Договора с определеният изпълнител ще се сключва под условие на основание чл.114 от ЗОП.
2.Ценовите предложения на участниците в обществената поръчка следва да бъдат съобразени и да не надвишават максимално допустимите единичните цени на видовете дейности от обществената поръчка посочени в указанията.
Ако Ценово предложение надвишава максимално допустимите единичните цени на видовете СМР посочени в указания, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.
3. В обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице:
- основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП;
- обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
- обстоятелствата по чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
- са свързани лица по смисъла на &1, т.13 и т.14 от допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа.
Отсъствието на посочените обстоятелства при подаване на офертата, участникът декларира в ЕЕДОП, а участникът, избран за изпълнител преди сключване на договора представя доказателства по чл. 58 ЗОП:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 – съответния документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
4. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 4 и 5 и 7 - изрична писмена декларация, освен ако обстоятелствата се съдържат в публичен безплатен регистър или възложителят може да ги получи по служебен път. В този случай участникът, избран за изпълнител посочва от къде възложителят може да получи необходимата официална информация;
5. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва