Деловодна информация
2711Североизточно държавно предприятие ДП Шумен ТП ДГС Върбица
139 15/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
2711-2018-0050 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Североизточно държавно предприятие ДП Шумен ТП ДГС Върбица 2016174120076
ул.Септемврийско въстание № 133
Върбица BG333 9870 България
Емил Димов +359 053912106
dgs.varbitca@dpshumen.bg +359 053912106

Интернет адрес/и

http://dgs.varbitca.dpshumen.bg

http://dgs.varbitca.dpshumen.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dgs.varbitca.dpshumen.bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Друга дейност:чл.165 и чл.174 от Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните-превозни средства-собственост на ТП „ДГС Върбица”, през 2018 година”
50100000      
Услуги

„Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните-превозни средства-собственост на ТП „ДГС Върбица”, през 2018 година”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
14000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

ТП ДГС Върбица гр.Върбица ул. Септемврийско въстание № 133

„Ремонт и периодично техническо обслужване на моторните-превозни средства-собственост на ТП „ДГС Върбица”, през 2018 година”
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обидинения,както и всяко друго образувание,което има право да изпълнява строителство,доставки или услуги съгласно законодателството на държавата,в която то е установено и за които не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1-5 и чл.55, ал.1, т.1 и чл. 107,т.4 от ЗОП. Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма,за да участват при възлагането на поръчката.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Кандидатите трябва да представят гаранции за качеството на предлаганите услуги - гаранция за качеството на всяка една от предлаганите услуги по Приложение № 1А,които не трябва да бъдат по кратки от 6/шест/ месеца; 2.Кандидатите следва да разполагат с необходимата кадрова обезпеченост за извършване на услугите, като представят информация за квалификацията на служителите си , ангажирани с изпълнението на услугата. Квалификацията се доказва с документ за завършено образование или придобита квалификация, относима към предмета на предвидените за извършване услуги. 3.Кандидатите следва да разполагат със собствен или нает обект на територията на гр.Върбица обезпечаващ възможността за извършване на услугите, предмет на процедурата, като представят информация същия съгласно изискванията на образеца на техническото предложение; образец №5 и изискванията на декларацията за техническите възможности по образеца към документацията (Приложение №7) 4.Гаранции за техническа обезпеченост по изпълнение на услугата - технически оборудвани обекти, в т.ч. на територията на гр.Върбица и информация за работното време на същите. ЗАБЕЛЕЖКА: Участниците в процедурата, които не представят горепосочените документи и гаранции се отстраняват от последващо участие в настоящата процедура. 5.Срок на договора - до 31.12.2018 г. 6.Място на изпълнение на услугите - в сервизите на изпълнителя.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

До участие се допускат лица, които са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата за услуги; ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ и информация за доказване на минималните технически възможности: Участниците в настоящата процедура следва да отговарят на следните минимални изисквания: -Всеки участниктрябва да има опит в извършването на услуги идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка - доказани чрез: Списък на услугите по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП - идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на оферти.

1.Кандидатите следва да разполагат с необходимата кадрова обезпеченост за извършване на услугите. 2.Кандидатите следва да разполагат с собствен или нает обект на територията на гр.Върбица - обезпечаващ възможноста за извършване на услугите, предмет на процедурата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срок за изпълнение на услуга,който е под 1 (идин) работен ден и над 5(пет)работни дни от датата на приемане на съответното МПС за извършване на заявената услуга.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/03/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ТП ДГС Върбица гр.Върбица ул. Септемврийско въстание №133

При отварянето на офертите могат да присъстват представители на кандидатите или техни надлежно упълномощени лица.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.196,ал.1, от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка.Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП,съгласно разпоредбата на чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва