Деловодна информация
00072
 
да
да
09/02/2018 (дд/мм/гггг)
00072-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА КАРЛОВО 000471365
Ул. Петко Събев № 1
Карлово BG421 4300 България
Цветана Метаксинова +359 33154586
metaksinova@karlovo.bg +359 33154581

Интернет адрес/и

www.karlovo.bg

http://www.karlovo.bg/index.php?option=com_content&Itemid=590&catid=91&id=4970&lang=bg&view=article


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.karlovo.bg/index.php?option=com_content&Itemid=590&catid=91&id=4970&lang=bg&view=article
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на Община Карлово“
60112000      
Услуги

Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на Община Карлово по линии: Автобусна линия Карлово – Пловдив; Автобусна линия Карлово – Домлян; Автобусна линия Карлово – Домлян – Баня; Автобусна линия Карлово – Домлян – Свежен.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

на територията на Област Пловдив

Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания за автобусни линии от републиканска, областна и общинска транспортни схеми от квотата на Община Карлово за линии:
1. Автобусна линия Карлово – Пловдив. Обща дължина 63 км. Общо време за движение 1 ч. и 15 мин. Общо време за пътуване 1.33 ч.мин. Средна техническа скорост 54.78 км/ч. Средна съобщителна скорост 47.37 км/ч.
2. Автобусна линия Карлово – Домлян. Изпълнява се в работни и почивни дни. Дължина на маршрута-20км. Време за движение – 35 минути; Vт = 35.6 км. / ч. Време за пътуване – 52 минути; Vс = 30.8 км./ ч. Забележка: *Карлово – Пролом (през Домлян). Изпълнява се от Понеделник до Четвъртък. Дължина на маршрута-25км. Време за движение – 41 минути; Vт = 35.6 км./ч. Време за пътуване - 48 минути; Vс = 30.8 км./ч. *Горни Домлян – Карлово. Изпълнява се в работни дни. Дължина на маршрута 14 км. Време за движение – 22 минути; Vт = 35.6 км./ч. Време за пътуване - 26 минути; Vс = 30.8 км./ч. 4
3. Автобусна линия Карлово – Домлян – Баня. Изпълнява се само в Петък. Дължина на маршрута-29 км. Време за движение – 35инути; Vт = 35.6 км./ч. Време за пътуване - 52минути; Vс = 30.8 км./ч.
4. Автобусна линия Карлово – Домлян – Свежен. Изпълнява се само в сряда. Дължина на маршрута – 37 км. Време за движение – 45 минути; Vт = 35.6 км./ч. Време за пътуване – 52 минути; Vс = 30.8 км./ч.
Критериите по-долу
 
ДА Показател ЕХ – Екологични характеристики на предложените автобуси (основни и резервни)    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за извършване на обществен превоз на пътници, съгласно Закона за автомобилните превози, НАРЕДБА № 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на на територията на Република България, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.1. се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи, изискването се доказва с представянето на:
Копие на Лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз за извършване на международен превоз на пътници – лиценз на Общността. Когато участникът е чуждестранно лице следва да представи копие от документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изисквания!

Няма изисквания!
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Няма изисквания!

Няма изисквания!
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/03/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Заседателна зала на Община Карлово.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I. За сключване на договор за обществената поръчка, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от прогнозната стойност. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 60 дни, след крайния срок на договора; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
II. От участие в настоящата обществена поръчка ще бъдат отстранени участници, за които бъде установено, че са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП и едно или повече от обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). ЕЕДОП се попълва в съответствие с чл. 67 от ЗОП.
III. Участниците следва да имат предвид, че освен плика с надпис „Предлагани ценови параметри“, не се допуска в опаковката по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, да се поставят други пликове, съдържащи документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП. Участник, за който бъде установено, че не е спазил посоченото изискване и офертата не е представена съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 и ал. 9 от ППЗОП, ще бъде отстранен от участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва