Деловодна информация
00738
106 05/02/2018 (дд/мм/гггг)
не
00738-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Патентно ведомство на Република България 000695121
бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б
София BG411 1040 България
Ирина Николова +359 29701468
inikolova@bpo.bg +359 28735258

Интернет адрес/и

www.bpo.bg

http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.bpo.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=694&Itemid=420
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Оказване на техническа подкрепа на Патентно ведомство при определяне на технически параметри на обекти подлежащи на външно възлагане в четири обособени позиции”
75112100      
Услуги

Предметът на обществената поръчка е „Оказване на техническа подкрепа на Патентно ведомство при определяне на технически параметри на обекти, подлежащи на външно възлагане“, разделена в четири обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
72700      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„ Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет“Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
75112100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Д-р Г. М. Димитров № 52 Б

Обособена позиция № 1 „ Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет “Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на Патентно ведомство за постигане на комплексно електронно управление на системата за закрила на индустриалната собственост, развитие на електронните услуги и регистри, предоставяни от ПВ на представителите на бизнеса и останалите заинтересовани страни.“;
Надграждане и интеграция на информационно-технологичната среда на ПВ цели ефективното управление на услугите, предоставени на бизнеса чрез: анализ, реинженеринг на работни процеси, проектиране и софтуерна разработка на единна платформа за документооборот и управление на работните процеси, както и за по-нататъшно развитие на електронните услуги и регистри на всички обекти на индустриалната собственост.
Дейността по надграждане предвижда няколко поддейности: анализ, реинженеринг на работни процеси, проектиране и софтуерна разработка на единна платформа за документооборот и управление на работните процеси, цялостно интегриране в нея на съществуващата система за цялостно вътрешно администриране на обектите на ИС, създаване на вътрешна електронна платформа за експертизата на патенти за изобретения и полезни модели, както и новоразработени модули за управление на дейностите, свързани с административно-наказателната дейност, спорове и нарушения, с възможности за поддържане на нива за класификация на информацията. По-нататъшно развитие, разширение и унификация на електронните услуги и регистри за всички обекти на индустриалната собственост в рамките на така изградената платформа. Миграция на данни и внедряване.
Участниците следва да представят в техническото си предложение виждането си за начина на организация на работата, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на услугата, както и описание на професионалната квалификация на персонала. Участниците следва да представят виждането си за качественото и навременно изпълнение на дейността и професионалната квалификация на персонала. В техническото предложение се разработват основните дейности, посредством който ще се достигне до изпълнение на услугата и свързаните с тях връзки и взаимозависимости. Участникът представя резултатите, до които ще доведе всяка една от избраните от него стъпки/дейности на по изпълнение; участникът предлага организация на работата, свързана с естеството на поръчката и обосновава връзките, конкретните задължения и отговорности на персонала. Те следва да разполагат персонал/експерт с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Професионалната компетентност на персонала на участника се оценява като част от техническата оценка на предложението.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    70%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
28333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
25

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

II.2) Описание 1

„Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет„Обновяване на сградния фонд на звената,обслужващи бизнеса и физическите лица,заявители и пол 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
75112100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б

Обособена позиция № 2 „Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет „Обновяване на сградния фонд на звената, обслужващи бизнеса и физическите лица, заявители и ползватели на услугите на ПВ „
Предвижда се извършване на ограничени строително-монтажни работи (СМР) за подобряване на състоянието на сградния фонд на Патентно ведомство, с цел създаване на по-добри условия за потребителите на услугите му.Дейността включва няколко поддейности:
Дейност 2.1. Ремонт на помещенията на Централна патентна библиотека, с който се цели модернизация и подобряване на условията за потребителите на услугите.
Дейност 2.2. Ремонт на помещенията за съхраняване на веществените доказателства, с цел оптимизиране на дейностите и ефективното изпълнение на задълженията, свързани с установяването на нарушения и налагане на санкции при нарушаване на правата върху интелектуалната собственост.
Участниците следва да виждането си за начина на организация на работата, гарантиращ качественото и навременно изпълнение на услугата, както и описание на професионалната квалификация на персонала. Участниците следва да представят виждането си за качественото и навременно изпълнение на дейността и професионалната квалификация на персонала. В техническото предложение се разработват основните дейности, посредством които ще се достигне до изпълнение на услугата и свързаните с тях връзки и взаимозависимости. Участниците представят резултатите, до които ще доведе всяка една от избраните от него стъпки/дейности на по изпълнение; участникът предлага организация на работата, свързана с естеството на поръчката и обосновава връзките, конкретните задължения и отговорности на персонала. Те следва да разполагат персонал/експерт с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката: висше образование в областта на инженерните науки- инженер ПГС или еквивалентно. Наличие на 3 или повече години професионален опит по специалността. Опит в поне два проекта или дейност свързани със създаване на строителна документация и/или КСС и придружаващи го документи, за СМР на сгради.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    70%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
26666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
35

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,

II.2) Описание 1

„Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет „Обновяване и модернизиране на уеб сайта на ПВ, преструктуриране на наличната информация“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
75112100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул Г. М. Димитров № 52 Б

Обособена позиция №3„Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет „Обновяване и модернизиране на уеб сайта на ПВ, преструктуриране на наличната информация“.;
Обновяване и модернизиране на уеб сайта на Патентно ведомство чрез използване на нова платформа, позволяваща по-бързо и добро структуриране на търсената от бизнеса информация.
Тази дейност включва:
• Избор на подходящо технологично решение за изграждане на сайта, въз основа на анализ на структурата и дейността на ведомството, потребностите на отделните звена и структурни подразделения по отношение на публикуване на информация и връзки с обществеността;
• Разработване на дизайнерски варианти на графичната визия и имплементирането на избрания и одобрен вариант в избраната технологична платформа;
• Реализиране на функционалности за лесно и удобно поддържане на информационното съдържание от потребители, които не са IT специалисти;
• Интегриране на публично достъпни приложения, съставляващи фронт - офис частта от технологичната инфраструктура на ведомството, с цел осигуряване на единна визия и присъствие на ведомството в Интернет пространството.
В така разработената нова платформа следва да бъде прехвърлена цялата информация, налична на сегашния Интернет сайт на ведомството.
Участниците следва да виждането си за начина на организация на работата, гарантиращ качественото и навременно изпълнение, както и описание на професионалната квалификация на персонала. Те следва да разполагат персонал/експерт с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Професионалния опит на експертите трябва да включва поне два успешно приключени проекта за разработване, внедряване и поддръжка на уеб сайт и/или портали и/или приложен софтуер.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    70%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
11250      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
25

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“,

II.2) Описание 1

“ Създаване на техн. спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет„Осигуряване на 2 бр. МПС и 1 микробус за нуждите на административно-наказателната дейност на ПВ" 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
75112100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б

Обособена позиция № 4“ Създаване на техническа спецификация към документация за провеждане на процедура по реда на ЗОП с предмет „Осигуряване на 2 бр. МПС и 1 микробус за нуждите на административно-наказателната дейност на ПВ“.
За целите на проверките, свързани с административно-наказателната отговорност и подобряване качеството и ефективността на звеното, натоварено с контролни функции в Патентно ведомство се предвижда закупуване на 2 (два) леки автомобила и 1 (един) микробус .Спецификацията следва да предвижда параметри на превозните средства като: Брой места; Двигател /Работен обем/; Мощност –KW по DIN; Гориво; Разход на гориво; Размери вкл. междуосие; Екологична норма; Скоростна кутия; Задвижване; Спирачна система; Системи за сигурност; Външно оборудване; Брой врати ; Вътрешно оборудване; Отопление, охлаждане; Резервоар Обем; Гуми; Допълнително и стандартно оборудване по автомобила/ микробуса.
Участниците следва да представят виждането си за качественото и навременно изпълнение на дейността и професионалната квалификация на персонала. В техническото предложение се разработват основните дейности, посредством който ще се достигне до изпълнение на услугата и свързаните с тях връзки и взаимозависимости. Участникът представя резултатите, до които ще доведе всяка една от избраните от него стъпки/дейности на по изпълнение; участникът предлага организация на работата, свързана с естеството на поръчката и обосновава връзките, конкретните задължения и отговорности на персонала.
Участниците следва да с разполагат персонал/експерт с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката висше образование в професионално направление “Общо инженерство” в област на висшето образование “Технически науки”, „Автомобилна техника“ или еквивалент. Специфичен професионален опит 3 или повече години професионален опит в сферата автомобилната техника; Опит в поне два проекта за определяне на технически характеристики на лек и/или лекотоварен автомобил.
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка    70%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
6450      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
25

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C01 - финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност/правоспособност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да са изпълнили за последните 3години до датата на подаване на офертата, услуги с предмет,идентичен или сходен с предмета на настоящата обява.„изпълнена” е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от възложителя период.Идентични или сходни услуги за целите на обявата са:По ОП№1- Под услуги „сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират консултантски услуги свързани с анализ и разработване на технически задания/спецификации за разработка на информационни системи и/или софтуерни приложения.По ОП№ 2- следва да се разбират консултантски услуги по създаване на техническа спецификация за извършване на СМР на сгради,вкл.Количествено стойностна сметка,обяснителни записки по част конструктивна, архитектурна, ВиК, ОВК и Електро.По ОП№3 - следва да се разбират консултантски услуги по разработване на техническа спецификация за обновяване и/или преструктуриране на информация в уеб сайт.По ОП№4- следва да се разбират консултантски услуги по изготвяне на технически характеристики на леки и лекотоварни автомобили.Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството с обхват, вкл. консултантски услуги в областта на информационните технологии, сертифицирана по ISO 9001:20ХХ или еквивалент/приложимо по ОП № 1 и № 3/.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация,който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация,за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Съответствието с този критерий се установява чрез посочване на съответните данни в ЕЕДОП.
ОП№1 Оценка на професионалната компетентност се прилага спрямо следните експерти и оптимални изисквания:Аналитик:Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в областите „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки” съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен,придобита в чужбина,в области еквивалентни на посочените;Специфичен професионален опит –3 или повече години професионален опит в областта на информационните и /или комуникационни технологии при анализ и оценка и/или разработване и/или внедряване на информационни системи/приложен софтуер;Опит в изпълнението на най-малко 3 (три) услуги/дейности в областта на информационните технологии,вкл.бизнес анализ и/или описване на работни процеси и/или проектиране и/или създаване на спецификации за информационни системи, включително уеб базирани.Експерт информационни технологии:Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” в областите „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки” съгл.Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г.,или еквивалентна образователна степен,придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;Специфичен професионален опит –3 или повече години професионален опит в сферата на информационните технологии;Опит в изпълнението на най-малко 2 услуги/дейности в областта на разработването на информационни с-ми и/или опит в изпълнението на минимум 2 услуги/дейности, включващи разработка на техн. задание/спецификация за приложен софтуер.ОП№2 Участникът да разполага с персонал/експерт с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката:висше образование в областта наинженерните науки- инженер ПГС или еквивалентно.Наличие на 3 или повече години професионален опит по специалността.Опит в поне два проекта или дейност свързани със създаване на строителна документация и/или КСС и придружаващи го документи,за СМР на сгради.Прод.в разделVI.3)


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Допускат се участници, за които не са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и отговарят на всички предварително обявени от Възложителя условия и на изискванията на чл.6,ал. 2 от ЗМИП и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, следва да представи гаранция за обезпечаване на изпълнението в размер на 0,5 % от стойността на договора без вкл. ДДС преди неговото сключване.Гаранцията се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в една от следните форми:Парична сума;Банкова гаранция;Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по следната сметка на Патентно ведомство:IBAN: BG81 BNBG 9661 3300 1709 01, BIC: BNBGBGSD, Обслужваща банка: БНБ, Централно управление.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/02/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Г. М. Димитров № 52 Б, приемна - етаж 1

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средставата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

ОП№3Оценка на професионалната компетентност се прилага спрямо следните експерти- Аналитик: Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” в областите „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки” съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;Специфичен професионален опит –3 или повече години професионален опит в областта на информационните и /или комуникационни технологии при анализ и оценка и/или разработване и/или внедряване на информационни системи/приложен софтуер;Опит в изпълнението на най-малко 2 услуги/дейности в областта на разработването на информационни системи и /или комуникационни технологии при анализ и оценка и/или разработване и/или внедряване на информационни системи/приложен софтуер.Експерт информационни технологии:Висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” ” в областите „Природни науки, математика и информатика” или „Технически науки” съгласно Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления, утвърден с ПМС № 125 от 2002 г., или еквивалентна образователна степен,придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените;Специфичен професионален опит –3 години професионален опит в сферата на информационните технологии;Опит в изпълнението на най-малко 2 (две) услуги/дейности в областта на разработването на информационни системи и /или комуникационни технологии при анализ и оценка и/или разработване и/или внедряване на информационни системи/приложен софтуер.
ОП№4-Участниците следва да с разполагат персонал/експерт с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката висше образование в професионално направление “Общо инженерство” в област на висшето образование “Технически науки”, „Автомобилна техника“ или еквивалент. Специфичен професионален опит 3 или повече години професионален опит в сферата автомобилната техника; Опит в поне два проекта за определяне на технически характеристики на лек и/или лекотоварен автомобил.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП, а именно: Жалба може да се подава в 10 дневен срок от изтичане на срок на чл. 179 - срещу решението за откриване на процедура и/или решението за одобряване на обявлениети за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/02/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва