Деловодна информация
02711ТП при СИДП ДП Шумен
80 31/01/2018 (дд/мм/гггг)
не
02711-2018-0040 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ТП Държавно горско стопанство Провадия при СИДП ДП Шумен 2016174120111
кв.Север
Провадия BG331 9200 България
инж.Христина Манолова-зам.директор при ТП ДГС Провадия +359 51842170
dgs.provadia@dpshumen.bg +359 51842176

Интернет адрес/и

www.sidp.bg

https://wp.me/p82ovF-czr


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://wp.me/p82ovF-czr
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

горско стопанство

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Провадия“ за 2018 година, съгласно техническа спецификация“
60000000      
Услуги

„Извършване на услуга, включваща товаро- разтоварни дейности с включен транспорт за нуждите на ТП „ДГС Провадия“ за 2018 година, съгласно техническа спецификация“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

от съответния обект, до адреса на Възложителя – административната сграда на ТП „ДГС Провадия”, община Провадия, гр.Провадия, обл.Варна, кв.Север

ВИД НА УСЛУГИТЕ– услугите, предмет на обществената поръчка включват:
1. дейности по товарене, разтоварване и транспорт на прогнозно количество от 130 пр.м3 дървесина от ДГТ на територията на ТП ДГС Провадия до административен адрес на ТП ДГС Провадия, находящ се в гр.Провадия, обл.Варна, кв.“Север“.
2. Посочените количества са прогнозни и Възложителят не се ангажира с усвояването на същите след сключването на договор.
Изпълнението на услугите се извършва единствено и само след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно посочените условия и до определеният максимален прогнозен финансов ресурс определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2200 лева без ДДС. За посочената стойност се сключва договор, но Възложителят не се ангажира с усвояването й в пълен обем. Услугите ще бъдат заявявани в случай на необходимост и нужда на Възложителя, в рамките на предвидения финансов ресурс.
Срок за изпълнение - до 7 календарни дни, считано от получаване на заявка от Възложителя.
услугите предмет на поръчката се извършват по маршрут определен от Възложителя, в т.ч. по асфалтираните пътища от I - IV категория от РПМ и/или по такива, които се намират в/около горите и земеделските земи (черни пътища, чакълирани пътища и т.н.). Максимално транспортно разстояние от обекта до административния адрес на ТП ДГС Провадия е 30 км.
Заплащането на услугите ще се извършва, съгласно предложена единична цена на услугута за 1 пр. м3, без включено ДДС, включваща дейности по товарене, разтоварване и транспорт , съгласно представената ценова оферта, като същата не следва да се променя до приключване срока на действието на договора;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2200      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания относно годност за упражняване на професионална дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят няма поставени критерии за подбор по отношение натехнически и професионални възможности на участниците.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Начин на изпълнение на услугите – услугите, предмет на поръчката, се извършват след изрично възлагане от страна на Възложителя, като във връзка с това участника следва да декларира готовност за изпълнението им през работните дни в седмицата. Услугите предмет на поръчката се извършват по маршрут определен от Възложителя, в т.ч. по асфалтираните пътища от I - IV категория от РПМ и/или по такива, които се намират в/около горите и земеделските земи (черни пътища, чакълирани пътища и т.н.). Максимално транспортно разстояние от обекта до административния адрес на ТП ДГС Провадия е 30 км. Услугите предмет на поръчката се извършват по зададен в заявката на Възложителя маршрут или по възможно най – краткия маршрут до административния адрес на ТП ДГС Провадия. Отклонение от тези маршрути е допустимо само с изричното съгласие на Възложителя, дадено в писмен вид или във вид, позволяващ възпроизвеждането на съгласието. Отклонение е допустимо и при форсмажорни обстоятелства.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/02/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

ТП ДГС Провадия, гр.Провадия, обл.Варна,кв.Север

Отварянето на офертите е публично. Участниците могат да присъстват при отваряне на офертите лично или чрез упълномощен представител, включително трети лица и средства за масово осведомяване. Присъствието на участниците и техните представители не е задължително.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Свързани лица по смисъла на пар..2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.За участниците в процедурата не следва да са налице основанията за отстраняване съгласно чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственициЗа удостоверяване на липсата на основания за отстраняване участниците следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители или е посочил, че ще използва капацитета на трети лица, за доказване липсаната на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор, за всяко от подизпълнителите/третите лица участникът представя отделен ЕЕДОП.В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението като участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация,представяне на сертификат или друго условие, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата,при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.Документи, с които се доказва информацията в ЕЕДОП могат да бъдат изискани допълнително при условията на чл.67, ал.5 и 6 ЗОП.
Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключване на договора участникът, определен за изпълнител представя актуални докуументи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата, както и съответствие с критериите за подбор, съгласно обявената документация към поръчката.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.4 от ЗОП жалби могат да се подават пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от:
1.изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул.Витоша №18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва