Деловодна информация
00044Агенция "Пътна инфраструктура"
 
да
да
30/01/2018 (дд/мм/гггг)
00044-2018-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Пътна инфраструктура 000695089
бул. Македония 3
София BG411 1606 България
Димитър Пелтеков/ инж. Десислава Филимонова +359 29173283
d.peltekov@api.bg +359 29522653

Интернет адрес/и

http://www.api.bg/index.php/bg/

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1004
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: “Път II 86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, Продължава в Поле II.1.4
45233120      
Строителство

Продължава от Поле II.1.1...включително изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380, област Смолян”, по 2 (две) обособени позиции.
Целта на обществената поръчка е да бъде изработен технически проект за виадукт при км 134+380 и да бъдат изградени 2.610 км от път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 135+530, включително виадукта при км 134+380.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6383020      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Път II 86 Средногорци – Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530, област Смолян" 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

област Смолян

Предметът на поръчката включва: 1.Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) съгласно Инвестиционния технически проект за Път II 86 Средногорци - Рудозем и обходен път на гр. Рудозем от км 132+920 до км 134+280 и от км 134+480 до км 135+530; 2.Изпълнение на действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта;3.Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Техническите проекти строителни продукти; 4. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа; 5. Осигуряване на терени за нуждите на строителството - за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на строителството; 6. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на строителствотол; 7.Изграждане на временни отбивни пътища и/или временна организация и безопасност на движението, съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството; 8.При необходимост извършване на работи по преместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения при изпълнение на строителството; 9.Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци; 10.Извършване на прецизно геодезическо замерване на теренната основа на строежа; 11.Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; 12.Съставяне на строителна документация по изпълнението на строежа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; 13.Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; 14.Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; 15. Гаранционно поддържане на строежа; 16. Осъществяване на мерките и предвидените дейности по информиране и публичност за проекта; 17. Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа.
.....Породължава от раздел VI.3. Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от: Бандажни валяци - 3 бр.; Пневматичен валяк - 1 бр.; Багери - 3 бр.; Челни товарачи -2 бр.; Булдозери - 1 бр.; Грейдери -1 бр.; Самосвали -5 бр.; Бетоновоз - 2 бр.; Бетон помпа - 1 бр.; Цистерна за вода-1 бр.; Асфалтополагаща машина - 1 бр.; Автогудронатор - 1 бр.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател - Оценка на нивото на изпълнение на строителството, в съответствие с предмета на поръчката и техническите спецификации    35 точки
Цена
65 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
4700070      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
10

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Структурните фондове на ЕС по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020

Определеният за изпълнител участник представя ГОИД в размер на 5% от сумата, вкл. Цената за изпълнение на СМР по договора в лв. без ДДС, без вкл. непредвидени разходи и Цената за изпълнение на дейностите по информиране и публичност в лв. без ДДС и ГОАПС за изпълнение на СМР в размер на 10 % от стойността на СМР за участъка от км 134+480 до км 135+530 в лв. с ДДС.

II.2) Описание 1

„Изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци – Рудозем, област Смолян” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

област Смолян

Предметът на поръчката включва:А) Изработване на Технически проект за виадукт при км 134+380 на път II 86 Средногорци – Рудозем, съгласно предоставения идеен проект и утвърденото Задание за проектиране; А.1. Извършване на необходимите проучвателни работи, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, съставяне на инженерно-геоложки доклад и изработване на Технически проект; А.2.Извършване на всички съгласувания на Техническия проект с експлоатационните дружества и администрации;А.3.Изпълнение на задълженията си като проектант и извършване на авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа; А.4.Отстраняване за своя сметка на недостатъците на Техническия проект, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта;А.5.Поемане на отговорност за качеството на Техническия проект по време на изпълнение на строителството. Б) Изпълнение на строителството на виадукт при км 134+380 на път II 86:Б.1.Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) съгласно изработения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя Технически проект; Б.2.Изпълнение на действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта; Б.3.Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Техническия проект строителни продукти;Б.4.Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа; Б.5.Осигуряване на терени за нуждите на строителството;Б.6.Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; Б.7.Изграждане на временни отбивни пътища и/или временна организация и безопасност на движението, съгласно изискванията на Техническите спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството;Б.8.При необходимост извършване на работи по преместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения; Б.9.Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци; Б.10.Извършване на прецизно геодезическо замерване; Б.11.Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; Б.12.Съставяне на строителна документация по изпълнението на строежа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа; Б.13.Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация; Б.14.Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация; Б.15.Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове; Б.16.Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на обществената поръчка и гаранционното поддържане на строежа.
.
.....Породължава от раздел VI.3. Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от: Багери - 1 бр.; Челни товарачи - 1 бр.; Булдозери -1 бр.; Самосвали - 2 бр.; Бетоновоз -2 бр.; Бетон помпа -1 бр. Цистерни за вода - 1 бр.; Асфалтополагаща машина - 1 бр.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показатели за проектиране и строителство    35 точки
Цена
65 точки
II.2.6) Прогнозна стойност
1682950      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
8

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Структурните фондове на ЕС по Програмата за сътрудничество INTERREG V-A Гърция – България 2014-2020

Определеният за изпълнител участник представя ГОИД в размер на 5% от сумата, включваща Цената за изпълнение на ППР в лв. без ДДС и Цената за изпълнение на строителството по договора в лв. без ДДС и ГОАПС за изпълнение на ПР в размер на 10% от Цената за изпълнение на строителството по договора в лв. с ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата по всяка обособена позиция да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
При сключване на договор за изпълнение на поръчката, изпълнителят представя:
Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, в случай, че документа не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в сферата на строителството на пътища - ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:
1. удостоверения от банки или
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и
3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Документите се представят от участника, определен за изпълнител в случая на чл. 67, ал. 6 от ЗОП.


Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по - малък от:
*за Обособена позиция № 1: 4 700 000 лв. без ДДС;
*за Обособена позиция № 2: 1 660 000 лв. без ДДС
изчислен на база годишните обороти на участъка, включително минимален оборот в размер на:
*за Обособена позиция № 1: 2 350 000 лв. без ДДС;
*за Обособена позиция № 2: 730 000 лв. без ДДС
в сферата на строителството на пътища - ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата:
1. Изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката; 2. Да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката;
3. Да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 и система за опазаване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалентен сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки;
4. Да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
При подаване на оферта, съответствието с изискванията се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, изискванията се доказват с представянето на:
*по т. 1 – Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
* по т. 2 – Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;
* по т. 3 – Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството и опазване на околната среда, удостоверяващи съответствието на стоките със съответния стандарт;
* по т. 4 – Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.


1. Изисква се уч. в процедурата през последните 5 г. от датата на подаване на офертата, да е изпълнил стр-во, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката: За ОП № 1: За сходно строителство се приема: ново строителство, и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали, и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивал. х-ки извън страната, с носимоспособност на пътната конструкция не по малка от 11.5 тона/ос, с обща дължина не по-малка от 2.4 км и с габарит не по-малък от Г 10,5 м.; За ОП № 2: За сходно строителство се приема: ново строителство на пътни мостови съоръжения (мостове и/или виадукти и/или естакади и/или надлези и/или подлези) или на пътни мостови съоръжения с еквивалентни характеристики извън страната с обща дължина не по-малка от 200 м.; 2. Изисква се участникът в процедурата, да прилага за ОП № 1 и № 2 система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 вкл. в обхвата си: строителство на пътища - за ОП № 1 и проектиране и строителство на пътища за ОП № 2 и система за опазване на околната среда сертифицирана съгласно стандарт ISO 14001:2015 с обхават включващ строителство на пътища, или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки;
3. Изисква се участникът в процедурата да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко: За ОП № 1: 1) Ръководител на строежа: Проф. област: висше образование по спец. „Транспортно строителство” (ТС), или „Пътно строителство” (ПС), или „Строителство на сгради и съоръжения” (ССС), или „Промишлено и гражданско строителство” (ПГС), или еквивалентна. Специфичен опит: участие в екип на позиция, свързана с извършване на цялостно ръководство на обект в най-малко 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство, и/или реконстр., и/или рехабил., и/или основен ремонт на автомаг., и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивалентни х-ки извън страната; 2) Технически ръководител по част "Пътни и асфалтови работи": Проф. област: висше образование по спец. ТС или ПС или еквивалентна. Специф. опит: участие в екип на позиция, свързана с извършване на дейности по част „Пътна“ или „Асфалтови работи“ в най-малко 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство, и/или реконстр., и/или рехабил., и/или основен ремонт на автомаг., и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивал. х-ки извън страната; 3) Технически ръководител по част „Конструктивна“: Проф. област: висше образование по спец. ССС, или ПГС, или ТС, или ПС, или „Строителство на транспортни съоръжения“ (СТС), или „Железопътно строителство“ (ЖпС), или еквивалентна. Специф. опит: участие в екип на позиция, свързана с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в най-малко 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство, и/или реконстр., и/или рехабил., и/или основен ремонт на автомаг., и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивал. х-ки извън страната; 4) Технически ръководител по част „Геодезия“: Проф. област: висше образование по спец.„Геодезия”, или „Маркшайдерство и геодезия”, или „Земеустройство”, или еквивалентна.Специф опит: ................... продължава в Поле VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се уч., за к/о са налице основ. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП, усл. по чл. 107 от ЗОП, обст. по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, к/о и ако след покана от страна на Възл. и в определения в нея срок, откаже да удължи срока на вал-ст на оф. си или представи оф. с по-кратък срок на вал-ст. Възложителят отстранява от участие участник, в случаите предвидени в Методиката за оценката на офертите, както и ако е предложил цена, надвишаваща определената за съответната обособена позиция прогнозна стойност.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/03/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, бул. "Македония" 3, сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

…Продължение от Поле III.1.3: участие в екип на позиция, свързана с извършване на полско-измервателни работи в най-малко 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново стр-во, и/или реконстр., и/или рехабил., и/или основен ремонт на автомаг., и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивал. х-ки извън страната; 5) Координатор по безопасност и здраве при работа (КБЗ): Проф.област: проф.квалиф., свързана със стр-вото, със завършен курс за КБЗ или еквивалент.Специф. опит: участие в екип на позиция, свързана с извършване на дейности по безопасност и здраве в най-малко 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново стр-во, и/или реконстр., и/или рехабил., и/или основен ремонт на автомаг., и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивал. х-ки извън страната. За ОП № 2: А)Ръководен състав за изпълнение на Проектно-проучвателните работи (ППР):А.1) Проектант по част "Конструктивна": Проф. област (квалиф.): висше образование по спец.ТС, или ПС, или ССС, или ПГС, или еквивалентна, с пълна проектантска правоспособност (ППП)по специал. или еквивалент.Специф. опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в най-малко 1 изпълнен технически/работен проект за изпълнение на ново стр-во на пътни мостови съоръжения, и/или на пътни съоръж. с еквивал. х-ки извън страната;А.2) Проектант по част "Геология": Проф.област: висше образование по спец. „Инженерна геология и хидрогеология”, или „Хидрогеология и инженерна геология”, или „Геология“, или „Геология и геоинформатика“, или еквивалентна, с ППП по специал. или еквивалент.Специф.опит: участие в екип, свързано с извършване на инженерно-геоложки проучвания в най-малко 1 изпълнен технически/работен проект за изпълнение на ново стр-во, и/или реконстр. и/или рехабил., и/или основен ремонт на автомаг. и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивал. х-ки извън страната; Б) Ръководен състав за изпълнение на СМР: Б.1) Ръководител на строежа: Проф. област: висше образование по спец. ТС, или ПС, или ССС, или ПГС, или еквивалентна.Специф.опит: участие в екип на позиция, свързана с извършване на цялостно ръководство на обект в най-малко 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново стр-во, на пътни мостови съоръжения и/или на пътни съоръжения с еквивал. х-ки извън страната;Б.2) Технически ръководител по част „Конструктивна“:Проф. област: висше образование по спец. ССС, или ПГС, или ТС, или ПС, или СТС, или ЖпС, или еквивалентна.Специф. опит: участие в екип на позиция, свързана с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в най-малко 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново стр-во, на пътни мостови съоръж. и/или на пътни съоръж. с еквивал.х-ки извън страната;Б.3) Технически ръководител по част „Геодезия“:Проф. област: висше образование по спец. „Геодезия”, или „Маркшайдерство и геодезия”, или „Земеустройство”, или еквивалентна.Специф. опит: участие в екип на позиция, свързана с извършване на полско-измервателни работи в най-малко 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново стр-во, и/или реконстр., и/или рехабил., и/или основен ремонт на автомаг., и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж.към тях, и/или на пътища с еквивал. х-ки извън страната; Б.4)КБЗ:Проф. област: проф.квалиф., свързана със строителството, със завършен курс КБЗ или еквивалет.Специф. опит:участие в екип на позиция, свързана с извършване на дейности по безопасност и здраве в най-малко 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство, и/или реконстр., и/или рехабил., и/или основен ремонт на автомаг., и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, , и/или на пъти съоръж. към тях, и/или на пътища с еквивал. х-ки извън страната; 5. Да разполага с инструменти и съоръжения за изпълнение на ОП ..... продължава в Раздел II.2.4.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете по подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 30/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва