Деловодна информация
00140
12.00-11 29/01/2018 (дд/мм/гггг)
не
00140-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Ихтиман 000776299
ул.Цар Освободител №123
гр.Ихтиман BG412 2050 България
инж. Тони Кацаров - зам. кмет +359 72482381
obshtina_ihtiman@mail.bg +359 72482550

Интернет адрес/и

http://www.ihtiman-obshtina.com

http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=531
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект: ”Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман”
71320000      
Услуги

Предвидените за извършване услуги са изработване на проект за обект „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман“ и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.
Точния обем на предвидените дейности е посочен в техническото задание, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
70000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр.Ихтиман, община Ихтиман

Предвидените за извършване услуги са изработване на проект за обект „Намаляване на опасността от горски пожари на територията на община Ихтиман“ и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството.
Точния обем на предвидените дейности е посочен в техническото задание, неразделна част от документацията на обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на проектирането    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
70000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., подмярка 8.3 „Предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се поставят
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Доказва се със: Участникът попълва Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „Б”, „Икономическо и финансово състояние”, т.5) от ЕЕДОП. Към декларираните данни, участникът следва да приложи декларация в свободен текст, че ако бъде определен за изпълнител, за целия срок на изпълнение на договора ще осигури валидна застраховка по чл.171 ЗУТ, отговаряща на предмета на настоящата поръчка.
* Разяснение: следва да се има предвид, че застраховка по чл.171 от ЗУТ е специализирана – тя касае само „проектанта” /чл.171, ал.1 от ЗУТ/. Ако съдружник в обединение-участник, което не е ЮЛ, няма да извършва проектиране, то тогава по силата на текста на законовата норма той не може да застрахова отговорността си на основание на специална клауза, която като императивна, не подлежи на разширително тълкуване и приложение.
Определеният за изпълнител, съдружници в обединението-изпълнител, както и подизпълнители, които ще извършват съответна дейност при изпълнението на договора за обществената поръчка, са длъжни в срок не по-късно от датата на сключване на договора да представят заверено копие на застраховка по чл.171 ЗУТ „Професионална отговорност” в проектирането.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят документ, чрез който се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата. В този случай участниците следва да представят заверено копие на застраховка по чл.171 ЗУТ „Професионална отговорност” в проектирането.


Участникът да има застраховка „Професионална отговорност“ предназначена за проектиране с покритие, произтичащо от нормативен акт – чл.171 от ЗУТ и с минимална застрахователна сума съгласно чл.5, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен / регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/ регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен / регистриран участника.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, както и за подизпълнителите, които ще изпълняват дейности свързани със проектирането.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Доказва се със: Лицето или лицата попълват Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 1б) от ЕЕДОП – списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка. Списъкът следва да съдържа следното: стойностите, датите и получателите.
Избраният изпълнител представя Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, придружен с доказателства за извършената услуга /Образец към документацията/.
Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача.
2.Доказва се със: Участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:
? Експерт/специалист (трите имена и позиция/длъжност, която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
? Данни за удостоверението за пълна проектантска правоспособност – номер, издател, за коя година е валидно.
Информацията се посочва в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 6) от ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.
Избраният изпълнител представя Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в който е посочена професионалната компетентност на лицата /Образец към документацията/.
Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача.


I.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), участникът да е изпълнил 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката, както следва: проектиране за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на площадка за кацане и обслужване на авиационна техника и/или проектиране за изграждане и/или реконструкция и/или ремонт и/или рехабилитация на водоизточник за зареждане с вода на авиационната и друга противопожарна техника, при борба с пожари.
Услугата по проектиране трябва да е приключила и приета от съответния Възложител преди датата на подаване на офертата от участника.
II.Възложителят определя критерии, въз основа на които да установи, че участниците разполагат с необходимите човешки ресурси. Възложителят изисква от участниците:
1. да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Участникът трябва да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип от експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката и частите на обекта, съгласно техническото задание за проектиране - проектанти по отделните проектни части:
• Геодезия
• Архитектура
• Транспортно строителство
• Конструктивна
• ВиК
• Електрическа
• План за безопасност и здраве
• План за управление на строителните отпадъци
• Пожарна безопасност,
притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на чл.230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на професионални квалификации за чуждестранни лица. Участникът трябва да посочи за всяка от частите на проекта лица (един експерт може да съвместява няколко позиции от изискуемия експертен екип).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/02/2018 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в административната сграда на община Ихтиман, гр.Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществената поръчка, а от друга страна да послужи като обезщетение при недобросъветсно поведение от негова страна.
Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.Повече информация в документацията за участие, достъпна в профила на купувача.
Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд
Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация от следните институции:
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите /НАП/:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
Електронни адреси на НАП:
infocenter@nra.bg – обща информация
/nap@nra.bg - само за кореспонденция, подписана с електронен подпис
- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите /МОСВ/
1000 София, бул.“Мария Луиза“ № 22 – Централна сграда
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 – Втора сграда
Телефон: 02/ 940 6000
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
- Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/ 8119 443
Е-mail: mlsp@mlsp.government.bg
Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура /декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, раздел Г – „Други основания за изключване…“/.
Съгласно чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим /декларирането на това обстоятелство става чрез попълване в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, раздел Г – „Други основания за изключване…“/.
Съобразно чл.3, ал.2, т.6 и чл.6, ал.2 ЗМИП Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са задължителни за лица, организиращи възлагането на обществени поръчки. Последните идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на риск, което произтича от установяването на клиентските отношения и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. При липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния представител или пълномощника на юридическото лице.
Повече информация се съдържа в документацията за участие, достъпна в профила на купувача.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават в 10 - дневен срок от изтичането на 7- дневения срок за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация - чл. 197, ал. 1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва