Деловодна информация
00164Министерство на отбраната
21-39-60 17/01/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
29/01/2018 (дд/мм/гггг)
00164-2018-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий №3
София BG411 1092 България
Ц. Белниколов +359 29220648
ts.belnikolov@mod.bg +359 29515169

Интернет адрес/и

www.mod.bg

http://pp.mod.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2018-005
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Дирекция отбранителна аквизиция 000695324
ул. Иван Вазов 12 ет.5
София BG411 1092 България
Красимира Ангелова +359 29220675
k.angelova@mod.bg +359 29515169

Интернет адрес/и

www.mod.bg

http://pp.mod.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Сключване на рамково споразумение за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца за доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети и съпътстващите ги доставки и услуги
35611500      
Доставки

Изпълнението на следните доставки и свързаните с тях услуги, съгласно ТСЛ 66.2522.16 (Приложение № 10 от документацията за участие): 1. Доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети - 4 броя;2. Доставка на полетен симулатор (тренажор) – 1 брой; 3. Доставка на авиационно-техническо имущество, консумативи и разходни материали - осигуряващи експлоатация на самолетите за не по-малко от 400 часа нальот на един самолет за една година (общо 1600 часа за четири самолета);
4. Доставка на пълен комплект инструменти и средства за наземно обслужване на самолетите, силовата установка и авиониката на самолетите - осигуряващи провеждане на нормална/ежедневна летателна дейност и планови и непланови инспекции - on the route and in the hangar; 5. Доставка на контролно-проверовъчна апаратура и контролно-измервателна апаратура необходима за обслужване на самолетите; 6. Обучение на летателен състав - 4 инструктора; 7. Обучение на авиационен инженерен състав - 20 човека.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2536667.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
35611500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG421
BG314

Военно формирование 26810-Поповица или военно формирование на територията на гр.София, Пловдив, Долна Митрополия.

Рамковото споразумение по предмета на обществената поръчка включва изпълнението на следните доставки и свързаните с тях услуги:
1. Доставка на леки витлови учебно-тренировъчни самолети - 4 (четири) броя:
2. Доставка на полетен симулатор (тренажор) – 1 (един) брой;
3. Доставка на авиационно-техническо имущество (АТИ), консумативи и разходни материали - осигуряващи експлоатация на самолетите за не по-малко от 400 часа нальот на един самолет за една година (общо 1600 часа за четири самолета);
4. Доставка на пълен комплект инструменти и средства за наземно обслужване на самолетите, силовата установка и авиониката на самолетите - осигуряващи провеждане на нормална/ежедневна летателна дейност и планови и непланови инспекции - on the route and in the hangar;
5. Доставка на контролно-проверовъчна апаратура (КПА) и контролно-измервателна апаратура (КИА) необходима за обслужване на самолетите;
6. Обучение на летателен състав - 4 (четирима) инструктора;
7. Обучение на авиационен инженерно-технически състав (АИТС) - 20 (двадесет) човека
Посочените количества за Доставки/Услуги могат да бъдат намалявани (съобразно осигурените финансови средства по бюджета на Министерството на отбраната), като Възложителят си запазва правото да не сключва някой от конкретните договор към рамковото споразумение. От предното обстоятелство не произтича отговорност за Министерството на отбраната.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
2536667.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към кандидатите относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Доставяното имущество по предмета на обществената поръчка следва да бъде произведено в условията на внедрена система за управление на качеството, съответстваща на изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и, или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и, или БДС EN 9100:2009 или еквивалентно/и, с обхват, включващ производството на съответните продукти

Доставяните изделия да са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и на поставените от Възложителя изисквания.
2.Описанието на предмета на поръчката и изискванията на Възложителя са описани подробно в документацията за обществената поръчка и техническа спецификация ТС Л 66.2522.16.
3.Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, финансовите условия и начини на плащане, са подробно описани в документацията за участие и в проекта на рамково споразумение.
4.Гаранция за изпълнение на конкретните договори към рамковото споразумение следва да бъде предоставена в една от формите, предвидени в чл.111, ал.5 от ЗОП. Размерът на гаранцията за изпълнение е 5% от стойността на конкретния договор. 5.Останалите условия по гаранциите за изпълнение са подробно описани в Раздел II, т.3 от Документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

ДА
  
Рамково споразумение с един оператор
  
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

12/03/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/03/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Дирекция "Отбранителна аквизиция" с адрес: гр. София, ул. "Иван Вазов" № 12, ет. 5.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Относно наличието или липсата на обстоятелства по част III, Раздел "Г" от ЕЕДОП, е достатаъчно отбелязване от участника в същия раздел само с "Да" или "Не".
2. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпни обстоятелства се попълва в ЕЕДОП както следва:
2.1. В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно основания за изключване, свързани с наказателни присъди:
• Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
• Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
• Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
• Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности- по чл. 108а, ал. 1 от НК;
• Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;
• Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а - 159г от НК.
2.2. В Част ІІІ, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК.
3. Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
4. Информация относно липсата или наличието на обстоятелства за престъпления по чл.172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва:
• Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за постановяването й;
• Срока на наложеното наказание.
5. Основания за отстраняване на участниците:
5.1. При наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1, 2, 3, 5,6 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП (Обстоятелствата се удостоверяват чрез представяне (деклариране) в част III от единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Участникът има право да представи доказателства съгл. чл.56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване; Отсъствието на посочените основания за отстраняване, както и описанието на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо за участника/ се декларират в ЕЕДОП, в полето свързано със съответното обстоятелство;
5.2. При наличие на обстоятелствата по чл.327б и липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Отсъствието на обстоятелствата по чл.327б от ЗОВСРБ се декларира в част трета, раздел „Г“ от ЕЕДОП, а за отсъствието на обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се представя декларация към ЕЕДОП (Приложение № 2 от документацията за участие);
5.3. При наличие на обстоятелствата по чл.3,т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, а ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за него са съгл. чл.5, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона. Наличието или отсъствието на посочените обстоятелствата се декларира в част III, Раздел "Г" от ЕЕДОП;
5.4. При наличие на основание по чл.107 от ЗОП. Наличието или отсъствието на обстоятелството по чл. 101, ал.11 от ЗОП се декларира в част III, Раздел "Г" от ЕЕДОП.
6. Необходимите документи за участие в процедурата и указанията за представянето им се съдържат в Глава III - "Указания за участие в процедурата, изготвяне и представяне на оферта" от документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва