Деловодна информация
01255СО - район Възраждане
РВЕ18-ДИ05-26 19/01/2018 (дд/мм/гггг)
не
01255-2018-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община - район Възраждане 0006963270480
бул. Александър Стамболийски №62
София BG411 1303 България
ландш.арх. Атанас Стоянов, Малина Кърчева +359 29804262
zop@so-vazrajdane.bg +359 29870794

Интернет адрес/и

www.so-vazrajdane.bg

http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha/id/zeleni-ploshti-2018-2019
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Поддържане на дървесни насаждения и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Възраждане”
90600000      
Услуги

„Поддържане на дървесни насаждения и зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на СО – район „Възраждане”
1. Тревни площи - косене, затревяване, грапане;
2. Растителност - резитба. изсичане, прекопаване, разтрупване на паднали дървета е товарене, резитба па дървета без автовишка или с автовишка, отсичане на дървета е различен диаметър, изкореняване на дънери с различен диаметър с автовишка, изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони, раздробяване на клони с машина:
3. Чистене - събиране па шума. оборки, метене, тесан е на алеи. почистване на сняг
ръчно;
4. Транспорт/механизация - товарене и извозване на растителни отпадъци до сметище, товарене и извозване на дървен отпадък и трупи, натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци;;
5. Аварийни ситуации в почивни и празнични дни на различните видове дейности посочени в предходните точки;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

на териротията на район Възраждане

1. Тревни площи - косене, затревяване, грапане;
2. Растителност - резитба. изсичане, прекопаване, разтрупване на паднали дървета е товарене, резитба на дървета без автовишка или с автовишка, отсичане на дървета с различен диаметър, изкореняване на дънери с различен диаметър с автовишка, изнасяне на отсечени дървета, храсти, клони, раздробяване на клони с машина:
3. Чистене - събиране на шума. оборки, метене, тесане на алеи, почистване на сняг - ръчно;
4. Транспорт/механизация - товарене и извозване на растителни отпадъци до сметище, товарене и извозване на дървен отпадък и трупи, натоварване и извозване на камъни, бетонни отломки и други строителни отпадъци;
5. Аварийни ситуации в почивни и празнични дни на различните видове дейности посочени в предходните точки;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
150000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не изисква в настоящата процедура.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

минимален оборот от услуги сходни или идентични с премета на поръчката

150 000 лева
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

за доказване на изискването , участниците представят Списък на услугите , идентични или сходни с предмета на поръчката, който списък се попълва в съответния раздел от ЕЕДОП. В ЕЕДОП участникът декларира и издадените удостоверения за добро изпълнение към съответната описана услуга, като се посочва стойност, дата и получателя, който е издател на удостоверението за добро изпълнение.

Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката, минимум три или повече изпълнени услуги през последните 3 години, считано от датата па подаване на офертата
12.1.1 За доказване на изискването но т. 12.1. участниците декларират - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, който списък се попълва в съответния раздел от ЕЕДОП. В ЕЕДОП участникът декларира и издадените удостоверения за добро изпълнение към съответната описана услуга, като се посочва стойност, дата и получателя, който е издател на удостоверението за добро изпълнение.
12.1.2 При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието е критерия за подбор по т. 12.1. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
12.2 Участниците следва да притежават следните валидни сертификати:
12.2.1 Сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват отговарящ на предмета па поръчката;
12.2.2 Сертификат за внедрена система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2004 или еквивалентен, с обхват отговарящ на предмета на поръчката.
Сертификатите по т. 12.2.1. и 12.2.2 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
За доказване на изискването по т. 12.2. участниците декларират в съответния раздел на ЕЕДОП № на сертификат, серия и за какво е издаден сертификата.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е и състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни па изискваните.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите, при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението, е предвидено, че тези лица ще изпълняват услугата. Всяко от лицата, изпълняващо услугата трябва ла имат съответните сертификати.
13.1 Участникът следва да декларира в ЕЕДОП, че има на разположение за срока на договора 1 специалист с Професионална област (квалификация): ландшафтен архитект или инженер – озеленител, или аналогична специалност (ако образованието е придобито в държава, където няма посочените по-горе специалности). В ЕЕДОП участника декларира номер на диплома, година на придобиване на квалификацията и учебното заведение издател на дипломата. Участникът следва да посочи като какво лице дружеството-участник е посоченият специалист наел по трудов договор/ граждански договор в този случай, специалистът е трето лице и следва да подаде отделен ЕЕДОП.
13.2 При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.13.1 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
13.3 Участниците трябва да декларират в ЕЕДОП Списък, че разполагат с технически средства и съоръжения за изпълнение на услугата, съгласно техническата спецификация. Участник следва да разполага с посочената техника и механизация - Документация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за обезпечаване изпълнението на Договора е в размер на 1 % от общата цена на договора за обществена поръчка без включен ДДС, посочена в т. 2.1. от договора.
37.2. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на банкова гаранция (оригинал) или парична сума, преведена по посочената в настоящата документация сметка на възложителя или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на банкова гаранция или парична сума може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/02/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. Александър Стамболийски №62, ет.2, Зала №6

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1 и от т.3 до т.5 включително от ЗОП.
2. В съответствие с възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 19/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва