Деловодна информация
02716Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево
ПО-004 18/01/2018 (дд/мм/гггг)
да
да
18/01/2018 (дд/мм/гггг)
02716-2018-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Югоизточно държавно предприятие Териториално поделение Държавно горско стопанство Ново Паничарево 2016176540275
ул.Девети май №43
с.Ново Паничарево BG341 8152 България
К.Димитрова-ю.к. +359 055048215
dgsnovopanicharevo@uidp-sliven.com +000 000000000

Интернет адрес/и

http://www.uidp-sliven.com/procedures/1765

http://www.uidp-sliven.com/procedures/1765


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/1765
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

стопанисване , управление и контрол на горски територии държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на гуми, за моторни превозни средства,
50111000      
Доставки

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт, доставка и монтаж на резервни части и консумативи, доставка и монтаж на гуми, за моторни превозни средства, собственост на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничаерво”, с обособени позиции”
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
21000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на МПС стопанисвни от ТП ДГС Ново Паничарево 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

на територията на гр.Бургас

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 включва извършване на следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на служебни МПС, както следва - сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка автомобилна/мото техника – основни и текущи ремонти, монтаж на резервни части, тенекеджийско - бояджийски дейности. Изпълнителят следва да осигури сервизна база за ремонт на наличните МПС-та, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничарево” на територията на град Бургас. Обект на техническо обслужване са моторни превозни средства, подробно описани в Техническа спецификация – Приложение № 6-1, неразделна част от документацията. Гаранцията на извършените ремонти е 6 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Участниците не могат да подават оферта за част от услугата.

II.2) Описание 1

„Доставка на резервни части и консумативи, доставка за МПС стопанисвани от ТП ДГС Ново Паничарево 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34300000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Доставката ще се извършва на адрес в град Бургас, посочен от Възложителя, след подписване на договор за обособена позиция № 1, всички разходи по доставката са за сметка на изпълнителя.

за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 включва доставка на резервни части и консумативи, които трябва да са придружени със сертификат за произход и качество. При необходимост от доставка на резервни части заявени от страна на Възложителя, срокът за доставката им е до 3 ( три ) работни дни, считано от датата на писмената поръчка за доставка. Доставката ще се извършва на адрес в град Бургас, посочен от Възложителя, след подписване на договор за обособена позиция № 1, всички разходи по доставката са за сметка на изпълнителя. Гаранцията на доставените части е тази на производителя, но не по-малко от 6 месеца.Възложителят може да заявява и непосочени в техническата спецификация резервни части и гуми в рамките на общата стойност по сключеният договор за съответната обособена позиция, като цените им се определят след договаряне.
Доставените резервни части, материали и гуми по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 и 3, трябва да бъдат опаковани по начин, годен за тяхното транспортиране, без рискове от увреждането им. Полученото количество след направена заявка се доказва с подписан двустранен приемо-предавателен протокол. Срок за отстраняване на несъответствията - при установени разлики във вида, количеството, качеството, единичните цени или стойността на доставените материали, представители на двете страни съставят двустранен констативен протокол, по силата на който Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка несъответствията в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня, следващ датата на съставяне и подписване на протокола. Възложителят има право да прави рекламации пред Изпълнителя за констатирани явни недостатъци или появили се скрити недостатъци на вече доставените резервни части, материали и гуми, като иска отстраняването или коригирането им за сметка на Изпълнителя в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня следващ датата на получаване на рекламационното съобщение. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по електронна поща/поща.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Доставка и монтаж на нови гуми (зимни и летни) на МСП-та стопанисвани от Т ДГС Ново Паничарево 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50116500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

в сервизната база на изпълнителя която трябва да е на територията на гр.Бургас

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 включва доставка и де/монтаж на заявеното от Възложителя количеството и видове гуми (зимни и летни), в зависимост от моментните потребности на ТП „ДГС Ново Паничарево” . Доставяните гуми да са с качество, отговарящо на БДС или еквивалентен/и. Доставяните гуми да са фабрично нови, неупотребявани, да нямат явни и скрити дефекти при нормална работа. Срокът за доставката им е до 3 ( три ) работни дни, считано от датата на писмената поръчка за доставка. Доставката на новите гуми ще се извършва на адреса на сервизната база на Изпълнителя, която трябва да е на територията на гр. Бургас. Срокът на годност на доставяните автомобилни гуми да изтича най-малко 1 година след извършване на съответната доставка.
Доставените резервни части, материали и гуми по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 и 3, трябва да бъдат опаковани по начин, годен за тяхното транспортиране, без рискове от увреждането им. Полученото количество след направена заявка се доказва с подписан двустранен приемо-предавателен протокол. Срок за отстраняване на несъответствията - при установени разлики във вида, количеството, качеството, единичните цени или стойността на доставените материали, представители на двете страни съставят двустранен констативен протокол, по силата на който Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка несъответствията в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня, следващ датата на съставяне и подписване на протокола. Възложителят има право да прави рекламации пред Изпълнителя за констатирани явни недостатъци или появили се скрити недостатъци на вече доставените резервни части, материали и гуми, като иска отстраняването или коригирането им за сметка на Изпълнителя в срок до 3 (три) работни дни, считано от деня следващ датата на получаване на рекламационното съобщение. Рекламационното съобщение може да бъде изпратено по електронна поща/поща.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изисквания

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участниците следва да притежават опит в изпълнението на дейности включени в предмета на настоящата обществена поръчка,както следва: За Обособена позиция № 1 – „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт на 6 бр. ВАЗ от които леки автомобили - 2 бр. Ваз 21214, 2 бр. Ваз 21213, 1бр.- Лада 2121, 1 бр. Лада 4Х4, лек автомобил УАЗ 3154,Тов.автомобил УАЗ 3909, лек автомобил Грейт лоу Ховър, лек автомобил Грейт лоу Стийд-5 и автобус фолксваген крафтер 2.0 ТДИ, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничарево” , се представя – Декларация, съдържаща търговски обект ( сервиз ) за ремонт на МПС-та, с който участникът разполага на територията на гр.Бургас - Приложение № 9-1
За Обособена позиция № 2 – „Доставка на резервни части и консумативи за 6 бр. ВАЗ от които леки автомобили - 2 бр. Ваз 21214, 2 бр. Ваз 21213, 1бр.- Лада 2121, 1 бр. Лада 4Х4, лек автомобил УАЗ 31541, Тов.автомобил УАЗ 3909, лек автомобил Грейт лоу Ховър, лек автомобил Грейт лоу Стийд-5 и автобус фолксваген крафтер 2.0 ТДИ, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничарево”.”, се представя - Декларация, съдържаща списък на търговски обекти, с които участникът разполага за продажба на резервни части и консумативи, или доставчиците на резервни части, с които участникът е в договорни отношения за доставка на резервни части и консумативи - Приложение № 10-1.
За Обособена позиция № 3 – „Доставка и монтаж на нови гуми (зимни и летни) и ремонт на стари за 6 бр. ВАЗ от които леки автомобили - 2 бр. Ваз 21214, 2 бр. Ваз 21213, 1бр.- Лада 2121, 1 бр. Лада 4Х4, лек автомобил УАЗ 31541,Тов.автомобил УАЗ 3909, лек автомобил Грейт лоу Ховър, лек автомобил Грейт лоу Стийд-5 и автобус фолксваген крафтер 2.0 ТДИ, стопанисвани от ТП „ДГС Ново Паничарево”. се представя - Декларация, съдържаща търговски обект ( сервиз ) за монтаж и ремонт на гуми, с който участникът разполага на територията на гр.Бургас - Приложение № 9-2 и Декларация, съдържаща списък на търговски обекти, с които участникът разполага за продажба на гуми, или доставчиците на гуми, с които участникът е в договорни отношения за доставка на гуми - Приложение № 10-2.


За Обособена позиция № 1 – участникът трябва да разполага минимум с един сервизен пункт /обект на територията на гр.Бургас - прилага се копие от документ за собственост , договор за наем или друг.
За Обособена позиция № 2 – участникът трябва да разполага минимум с един търговски за продажба на резервни части и консумативи или има минимум един сключен договор с доставчик на резервин части и консумативи- прилага копие от документ за собственост , довор за наем,договор за доставка или друг.
За Обособена позиция № 3– Прилага се документ доказващ, че уастникът разполага минимум с един търговски обект за продажба на гуми - документ за собственост , довор за наем, договор за доставка или друг; и минимум с един сервизен пункт/обект за монтаж на гуми/ на територията на гр.Бургас- документ за собственост , довор за наем, договор за доставка или друг;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП и обстоятелствата по чл.3 т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, за които не се прилага изключение по чл.4 от същия закон.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/02/2018 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/02/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

с.Ново Паничарево ,ул.Девети май №43, общ.Приморско ,обл.Бургас

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представетели , както и средствата за масово осведомяване и други лица.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


след 12 месеца

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1,т.1 от ЗОП , решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията в 10-дневен срок , считано от изтичане на срока по.чл.100,ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/01/2018 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва