Деловодна информация
00338
АО-05-03-10442 29/12/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
29/12/2017 (дд/мм/гггг)
00338-2017-0040 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул. Бели Лом №37А
Разград BG324 7200 България
Хубан Соколов +359 84618175
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171222GHqb2554109
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул. Бели Лом №37А, партерен етаж, стая 06 Деловодство
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване и реконструкция на 5 детски градини в гр. Разград – ДГ 4 „Митко Палаузов“, ДГ 6 „Шестт
45210000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка обхваща – проектиране – изготвяне на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, изпълнение на строителство – реконструкция и обновяване на сградите на 5 (пет) детски градини в гр. Разград, рехабилитация и оборудване на дворното пространство, въз основа на одобрения инвестиционен проект и извършване на авторски надзор по врме на строително – монтажните работи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2542205.18      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Реконструкция и обновяване на сграда, и рехабилитация, и оборудване на дворно пространство на ДГ 4 „Митко Палаузов“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
45320000      
71315000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр. Раград

Инвестиционният проект (ИП) следва да е във фаза „технически“. При разработването на проекта следва да се спазват изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,при спазване на предписаните мерки за обновяване,посочени в докладите за енергийното и техническо обследване на сградите.Изпълнителят при разработване на инвестиционния проект, трябва да се съобразява с изискванията на възложителя,Техническата спецификация,техническите правила и норми за проектиране,стандарти,технически указания,както и с относимата към дейността нормативна уредба.Всички чертежи следва да бъдат изготвени на AutoCAD или еквивалентен софтуер,в подходящи мащаби.Към изготвения проект, следва да се представи и количествено-стойностна сметка.В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели,спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали,изделия,комплекти и системи и др.) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение,количествени и стойностни сметки.ИП следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и др.съгласувателни органи.Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти,материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.Изпълнителят следва да изпълнява СМР съгласно одобрения инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж.Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка.По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда,техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти,а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант,осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа,в съответствие с действащото българско законодателство.Проектантите са длъжни да бъдат на разположение на възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.Изпълнителят, чрез своите експерти,е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно.Авторският надзор се упражнява по реда и условията на ЗУТ, Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни обекти,и всички приложими нормативни актове,както и във всички случаи,когато присъствието на проектант на обекта е наложително.
Критериите по-долу
 
ДА Организация и професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор    15
Изпълнение на СМР    40
Срок за изпълнение на поръчката    10
Цена
35
II.2.6) Прогнозна стойност
230268.15      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01

В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01 бъде спрян, изпълнението на договорите за инженеринг също се спират. В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01 бъде удължен, срокът на договорите за инженеринг, респективно се удължават.

II.2) Описание 1

Реконструкция и обновяване на сграда, и рехабилитация, и оборудване на дворно пространство на ДГ 6 „Шестте ястребинчета“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
45320000      
71315000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр. Разград

Инвестиционният проект (ИП) следва да е във фаза „технически“. При разработването на проекта следва да се спазват изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,при спазване на предписаните мерки за обновяване,посочени в докладите за енергийното и техническо обследване на сградите.Изпълнителят при разработване на инвестиционния проект, трябва да се съобразява с изискванията на възложителя,Техническата спецификация,техническите правила и норми за проектиране,стандарти,технически указания,както и с относимата към дейността нормативна уредба.Всички чертежи следва да бъдат изготвени на AutoCAD или еквивалентен софтуер,в подходящи мащаби.Към изготвения проект, следва да се представи и количествено-стойностна сметка.В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели,спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали,изделия,комплекти и системи и др.) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение,количествени и стойностни сметки.ИП следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и др.съгласувателни органи.Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти,материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.Изпълнителят следва да изпълнява СМР съгласно одобрения инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж.Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка.По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда,техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти,а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант,осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа,в съответствие с действащото българско законодателство.Проектантите са длъжни да бъдат на разположение на възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.Изпълнителят, чрез своите експерти,е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно.Авторският надзор се упражнява по реда и условията на ЗУТ, Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни обекти,и всички приложими нормативни актове,както и във всички случаи,когато присъствието на проектант на обекта е наложително.
Критериите по-долу
 
ДА Организация и професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор    15
Изпълнение на СМР    40
Срок за изпълнение на поръчката    10
Цена
35
II.2.6) Прогнозна стойност
656844.92      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01

В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01 бъде спрян, изпълнението на договорите за инженеринг също се спират. В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01 бъде удължен, срокът на договорите за инженеринг, респективно се удължават.

II.2) Описание 1

Реконструкция и обновяване на сграда, и рехабилитация, и оборудване на дворно пространство на ДГ 12 „Зорница“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
45320000      
71315000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр. Разград

Инвестиционният проект (ИП) следва да е във фаза „технически“. При разработването на проекта следва да се спазват изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,при спазване на предписаните мерки за обновяване,посочени в докладите за енергийното и техническо обследване на сградите.Изпълнителят при разработване на инвестиционния проект, трябва да се съобразява с изискванията на възложителя,Техническата спецификация,техническите правила и норми за проектиране,стандарти,технически указания,както и с относимата към дейността нормативна уредба.Всички чертежи следва да бъдат изготвени на AutoCAD или еквивалентен софтуер,в подходящи мащаби.Към изготвения проект, следва да се представи и количествено-стойностна сметка.В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели,спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали,изделия,комплекти и системи и др.) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение,количествени и стойностни сметки.ИП следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и др.съгласувателни органи.Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти,материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.Изпълнителят следва да изпълнява СМР съгласно одобрения инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж.Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка.По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда,техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти,а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант,осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа,в съответствие с действащото българско законодателство.Проектантите са длъжни да бъдат на разположение на възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.Изпълнителят, чрез своите експерти,е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно.Авторският надзор се упражнява по реда и условията на ЗУТ, Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни обекти,и всички приложими нормативни актове,както и във всички случаи,когато присъствието на проектант на обекта е наложително.
Критериите по-долу
 
ДА Организация и професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор    15
Изпълнение на СМР    40
Срок за изпълнение на поръчката    10
Цена
35
II.2.6) Прогнозна стойност
568755.01      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01

В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01 бъде спрян, изпълнението на договорите за инженеринг също се спират. В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01 бъде удължен, срокът на договорите за инженеринг, респективно се удължават.

II.2) Описание 1

Реконструкция и обновяване на сграда, и рехабилитация, и оборудване на дворно пространство на ДГ 3 „Приказка“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
45320000      
71315000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр. Разград

Инвестиционният проект (ИП) следва да е във фаза „технически“. При разработването на проекта следва да се спазват изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,при спазване на предписаните мерки за обновяване,посочени в докладите за енергийното и техническо обследване на сградите.Изпълнителят при разработване на инвестиционния проект, трябва да се съобразява с изискванията на възложителя,Техническата спецификация,техническите правила и норми за проектиране,стандарти,технически указания,както и с относимата към дейността нормативна уредба.Всички чертежи следва да бъдат изготвени на AutoCAD или еквивалентен софтуер,в подходящи мащаби.Към изготвения проект, следва да се представи и количествено-стойностна сметка.В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели,спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали,изделия,комплекти и системи и др.) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение,количествени и стойностни сметки.ИП следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и др.съгласувателни органи.Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти,материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.Изпълнителят следва да изпълнява СМР съгласно одобрения инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж.Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка.По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда,техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти,а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант,осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа,в съответствие с действащото българско законодателство.Проектантите са длъжни да бъдат на разположение на възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.Изпълнителят, чрез своите експерти,е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно.Авторският надзор се упражнява по реда и условията на ЗУТ, Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни обекти,и всички приложими нормативни актове,както и във всички случаи,когато присъствието на проектант на обекта е наложително.
Критериите по-долу
 
ДА Организация и професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор    15
Изпълнение на СМР    40
Срок за изпълнение на поръчката    10
Цена
35
II.2.6) Прогнозна стойност
652577.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01

В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01 бъде спрян, изпълнението на договорите за инженеринг също се спират. В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01 бъде удължен, срокът на договорите за инженеринг, респективно се удължават.

II.2) Описание 1

Реконструкция и обновяване на сграда, и рехабилитация, и оборудване на дворно пространство на ДГ 5 „Незабравка“ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
45320000      
71315000      
71530000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр. Разград

Инвестиционният проект (ИП) следва да е във фаза „технически“. При разработването на проекта следва да се спазват изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти,при спазване на предписаните мерки за обновяване,посочени в докладите за енергийното и техническо обследване на сградите.Изпълнителят при разработване на инвестиционния проект, трябва да се съобразява с изискванията на възложителя,Техническата спецификация,техническите правила и норми за проектиране,стандарти,технически указания,както и с относимата към дейността нормативна уредба.Всички чертежи следва да бъдат изготвени на AutoCAD или еквивалентен софтуер,в подходящи мащаби.Към изготвения проект, следва да се представи и количествено-стойностна сметка.В обяснителните записки проектантите следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико-икономически показатели,спецификация на предвидените за влагане строителни продукти (материали,изделия,комплекти и системи и др.) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение,количествени и стойностни сметки.ИП следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и др.съгласувателни органи.Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж и подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и приемане на СМР, и въвеждане на обекта в експлоатация ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на нормативната уредба, касаеща предмета на поръчката, технически правила, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти,материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.Изпълнителят следва да изпълнява СМР съгласно одобрения инвестиционен проект и издаденото разрешение за строеж.Изпълнителят трябва да предприеме всички мерки, за да осигури безопасността на строителната площадка.По време на изпълнение на строителните работи изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда,техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти,а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.Обектът на обществената поръчка включва и задължението на проектанта да изпълнява задълженията си като проектант,осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа,в съответствие с действащото българско законодателство.Проектантите са длъжни да бъдат на разположение на възложителя през цялото времетраене на обновителните и ремонтни дейности.Изпълнителят, чрез своите експерти,е длъжен да упражнява авторския надзор своевременно и ефективно.Авторският надзор се упражнява по реда и условията на ЗУТ, Наредба №3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи,съоръжения и строителни обекти,и всички приложими нормативни актове,както и във всички случаи,когато присъствието на проектант на обекта е наложително.
Критериите по-долу
 
ДА Организация и професионална компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор    15
Изпълнение на СМР    40
Срок за изпълнение на поръчката    10
Цена
35
II.2.6) Прогнозна стойност
433760.08      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Обществената поръчка се финансира по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01

В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01 бъде спрян, изпълнението на договорите за инженеринг също се спират. В случай че срокът за изпълнение на Договор за БФП № BG16RFOP001-1.023-0002-C01 бъде удължен, срокът на договорите за инженеринг, респективно се удължават.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Всеки участник в процедурата трябва да е регистриран за I-ва група, ІV-та категория строежи,в Централния професионален регистър на строителя.Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка,в която са установени.Изискването се отнася за всеки член на обединението, който ще изпълнява строително-монтажни работи,както и за всеки подизпълнител,който ще извършва строително-монтажни работи.Доказване: При подаване на офертата,на основание чл.67,ал.1 ЗОП,участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП (Обр.№ 2),попълнен в съответната част,а именно:Част IV:„Критерии за подбор“,раздел А:„Годност“,т. 1).
На основание чл.67,ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,а именно:Копие от удостоверения и талони за регистрация в ЦПРС или други еквивалентни документи.Преди сключване на договор за обществена поръчка,възложителят изисква от участника,определен за изпълнител,да представи документи по чл.60, ал.1 от ЗОП–Копие от удостоверения и талони за регистрация или други еквивалентни документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Доказване:При подаване на офертата, на основание чл.67,ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП (Обр.№ 2), попълнен в съответната част, а именно:Част IV:„Критерии за подбор“,Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“,т.1а).На основание чл.67,ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,а именно: Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква,най-много последните три приключили финансови години,в зависимост от датата,на която участникът е създаден или е започнал дейността си.Преди сключване на договор за обществена поръчка,възложителят изисква от участника,определен за изпълнител,да представи документи по чл.62,ал.1,т.3 от ЗОП–Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква най-много последните три приключили финансови години,в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.При участие на обединения, които не са юридически лица,съответствието с минималните изисквания за общ оборот се доказва от обединението участник,а не от всяко от лицата,включени в него.При участие на подизпълнител–съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълнява.
2.Доказване:При подаване на офертата,на основание чл.67,ал.1 ЗОП,участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП (Обр.№ 2), попълнен в съответната част,а именно:Част IV:„Критерии за подбор“,Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“,т.5).Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението,който ще изпълнява проектиране и/или строително-монтажни работи,както и за всеки подизпълнител,изпълняващ проектиране и/или строително-монтажни работи.Изискването за застраховка „Професионална отговорност“ на лицата по чл.171,ал.1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава-членка на Европейския съюз,или от друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава-членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.На основание чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата,чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,а именно:Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника,определен за изпълнител,да представи документи по чл.62,ал.1,т.2 от ЗОП–Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност".Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи,той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ,който възложителят приеме за подходящ.


1.Участниците да са реализирали минимален общ оборот, както следва:За обособена позиция № 1 участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в размер не по–малко от 350000 лв. (триста и петдесет хиляди лева);За обособена позиция № 2 участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в размер не по–малко от 1 000000 лв. (един милион лева);За обособена позиция № 3 участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в размер не по–малко от 900000 лв. (деветстотин хиляди лева);За обособена позиция № 4 участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в размер не по–малко от 1000000 лв. (един милион лева);За обособена позиция № 5 участникът да е реализирал минимален общ оборот за последните три приключили финансови години в размер не по–малко от 750000 лв. (седемстотин и петдесет хиляди лева).
2.Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ за проектант, с минимална застрахователна сума в размер на 50000 (петдесет хиляди) лв., съгласно чл.5,ал.1,т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството и за строител, с минимална застрахователна сума в размер на 100000 (сто хиляди) лв., съгласно чл.5,ал.2,т.4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.При подаване на офертата,на основание чл.67, ал.1 ЗОП,участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП (Обр.№2), попълнен в съответната част, а именно:Част IV:„Критерии за подбор“,Раздел В: „Технически и професионални способности“,т.1а).На основание чл.67,ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,а именно:Списък на строителството(Обр.№7),идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител,да представи документи по чл.64,ал.1,т.1 от ЗОП–Списък на строителството (Обр.№7),идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.При участие на обединения,които не са юридически лица,съответствието с минималното изискване се доказва от обединението участник,а не от всяко от лицата,включени в него.При участие на подизпълнител–съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълнява.
2.Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП (Обр.№2),попълнен в съответната част,а именно:Част IV:„Критерии за подбор“,Раздел В:„Технически и професионални способности“, т.1б).На основание чл. 67,ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят документите,чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,а именно:Списък на услугите(обр.№8),които са идентични или сходни с предмета на поръчката,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с доказателство за извършената услуга,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.Преди сключване на договор за обществена поръчка,възложителят изисква от участника,определен за изпълнител,да представи документи по чл.64,ал.1,т.2 от ЗОП –Списък на услугите(обр.№8), които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.При участие на обединения,които не са юридически лица, съответствието с минималното изискване се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.При участие на подизпълнител–съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява.3.При подаване на офертата, на основание чл.67,ал.1 ЗОП,участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП (Обр.№2),попълнен в съответната част,а именно:Част IV:„Критерии за подбор“,Раздел Г:„Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.На основание чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата,чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП,а именно:а)сертификат, издаден от акредитирани лица, за внедрена система за управление на качеството, с обхват–строителство,стандарт–ISO EN 9001:2008 или еквивалент;б)сертификат,издаден от акредитирани лица,за внедрена система за управление на околната среда,с обхват–строителство,схема EMAS или стандарт ISO EN 14001:2004,или еквиваленти.Преди сключване на договор за обществена поръчка,възложителят изисква от участника,определен за изпълнител,да представи–сертификати,издадени от акредитирани лица,за внедрена система за управление на качеството,с обхват–строителство,стандарт–ISO EN 9001:2008 или еквивалент и за внедрена система за управление на околната среда...Продължава в Изисквано минимално ниво


1.Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата,да има изпълнени най-малко 2 /две/ дейности с предмет и обем,идентични или сходни с предмета на поръчката.Под дейности сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира–строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт, включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване–ІV-та категория.
2. Участникът да е изпълнил минимум две дейности с предмет и обем,идентични или сходни с тези на настоящата обществена поръчка,за последните три години от датата на подаване на офертата.Под дейности сходни с тези на настоящата обществена поръчка следва да се разбира–проектиране за изграждане/доизграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт,включително въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради за обществено обслужване–ІV-та категория.
3.Участникът следва да притежава сертификати, които удостоверяват съответствието му със стандарти за системи за управление на качеството и за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството, както следва:а) За управление на качеството, стандарт ISO EN 9001:2008 или еквивалент;б) За управление на околната среда, схема EMAS или стандарт ISO EN 14001:2004, или еквиваленти.
Продължение:с обхват– строителство,схема EMAS или стандарт ISO EN 14001:2004,или еквиваленти.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица,които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация,който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация,за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а,ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,установени в други държави членки.Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда,когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже,че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималното изискване се доказва от всяко едно от лицата, включени в него, които ще изпълняват строителство.Изискването важи за всеки подизпълнител,който ще изпълнява строително – монтажни работи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключване на договор, възложителят изисква от участника определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейността, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.В процедура за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Продължава в т.VІ.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/02/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/02/2018 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, административната сграда на Община Разград, етаж І, зала 102

На публичните заседания на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В случай,че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,Възложителят изиска от участника–обединение,да представи копие от документ,от който да е видно правното основание за създаване на обединението,както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:1.правата и задълженията на участниците в обединението;2.разпределението на отговорността между членовете на обединението;3.дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението.Документът,представен от участника–обединение трябва да съдържа клаузи,от които да е видно,че:е определен партньор,който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора.Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма,под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката,който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива.В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица,независимо от правната връзка между тях,по отношение на критериите,свързани с икономическото и финансовото състояние,техническите способности и професионалната компетентност.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица,той трябва да може да докаже,че ще разполага с техните ресурси,като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.1-7,чл.55,ал.1,т.1-3 и 5 и чл.107 от ЗОП,за когото са налице обстоятелствата по чл.3,т.8 във вр. с чл.5,ал.1,т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,който не посочи действителния собственик по смисъла на чл.6,ал.2 от ЗМИП, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си,който е предложил цена за изпълнение на поръчката,по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката,в чиято оферта са установени аритметични грешки при формиране на цената.Участник лишен от правото да упражнява определена професия „строител“ и/или "проектант" или дейност „строителството“ и/или "проектиране" съгласно законодателството на държавата,в която е извършено деянието,ще бъде отстранен от участие.Участник,за когото са налице основания по чл.54,ал.1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл.55,ал.1 от ЗОП,има право да представи доказателства, че е предприел мерки,които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка,съдържаща:1.Заявление за участие,вкл.:Опис на представените документи-Обр.№1;ЕЕДОП-Обр.№2.2.Оферта,вкл.Техническо предложение:Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата,не е законният представител на участника;Предложение за изпълнение на поръчката–Обр.№3;Д-я за съгласие с клаузите на приложения проект на договор–Обр.№4;Д-я за срока на валидност на офертата–Обр.№5;Д-я,че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,свързани с данъци и осигуровки,опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд–Обр.№6;Д-я за конфиденциалност на информацията,ако е приложимо/свободен текст/.Магнитен носител (CD или DVD),на който са записани в PDF формат или еквивалент всички документи.Продължава в VI.4.3

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100,ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. Съгласно чл.100,ал.3 от ЗОП Възложителят изпраща за публикуване в РОП обявлението за изменение или допълнителна информация и решението, с което то се одобрява, в 14-дневен срок от публикуването в РОП на обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.Прод. от VI.3)В Предложението за изпълнение на поръчката–Обр.№3,всеки участник трябва да посочи общ срок за изпълнение на поръчката(в календарни дни,в цяло число),вкл. срок за разработване на инвестиционен проект,във фаза „технически“ и срок за изпълнение на СМР, гаранционни срокове за предвидените за изпълнение СМР (в свободен текст,като срокът се посочва в години цифром и словом),както и в свободен текст да опише направените предложения:За организацията и професионалната компетентност на персонала, отговорен за проектирането и авторския надзор;За изпълнение на СМР, включващо: технически параметри на влаганите материали, естетически и функционални характеристики на обекта, достъпност, предназначение за потребителите на обекта, екологични и иновативни характеристики, иновативни търговски техники и условия, както и предложение за мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР.3.Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“,в който се поставя „Ценовото предложение” на участника, попълнено по Обр.№11.Магнитен носител(CD или DVD),на който попълнения и подписан Обр.№11 е сканиран и записан в PDF формат или еквивалент.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки и закрила на заетостта и условията на труд и опазване на околната среда, както следва:Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:НАП,тел.070018700,www.nap.bg;Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:МТСП,тел.02/8119443,www.mlsp.government.bg.Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:МОСВ,тел.02/9406331,www.moew.government.bg.Гаранцията(Г-я) обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5% от стойността на договора.Г-ята се предоставя в една от следните форми:парична сума;банкова г-я;застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Г-ята за изпълнение може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант.Участникът,определен за изпълнител,избира сам формата на г-я за изпълнение или за авансово предоставените средства.Когато избраният изпълнител е обединение,което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата г-я,съответно вносител на сумата по г-ята или титуляр на застраховката.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на г-ята за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.При избор на г-я за изпълнение-парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Об.Разград:БАНКА:„ОБЩИНСКА БАНКА“АД–клон Разград IBAN:BG63SOMB91303358628200BIC:SOMBBGSF.При избор на банкова г-я,то тя трябва да отговаря на следните изисквания:да бъде открита в полза на възложителя;да бъде неотменима и безусловна;да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане в срок от 3(три) работни дни,при първо писмено искане,направено от Възложителя;срок на валидност–срокът за изпълнение на поръчката, заедно с предложения най–дълъг гаранционен срок,удължен с 60 календарни дни.При представяне на г-ята за изпълнение,в плат.нареждане или в банковата г-я изрично се посочва предмета на общ. поръчка, за които се представя г-ята.Възложителят освобождава г-ята за изпълнение без да дължи лихви за периода,през който средствата законно са престояли при него.Г-ята за изпълнение се представя при подписване на договора от участника,определен за изпълнител на поръчката.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва