Деловодна информация
00164Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"
21-37-560 22/12/2017 (дд/мм/гггг)
не
00164-2017-0050 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG411 1092 България
инж. Зорница Димитрова; инж. Милена Иванова +359 29220749/+359 29220703
z.dimitrova@mod.bg +359 29880611

Интернет адрес/и

www.mod.bg

http://pp.mod.bg/8-NSIP-2017-P


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pp.mod.bg/8-NSIP-2017-P
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране и авторски надзор за проект 3RS31002–01 "Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и склад”, във в.ф. 26 030 – Безмер
71311240      
Услуги

Проектът е част от Пакет от способности CP 9А0996 „Reception, Staging and Onward Movement, RSOM“ („Приемане, разполагане и последващо придвижване на формированията“) по NSIP и е финансиран 100 % от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding). Предвижда се инвестиционно проектиране съгласно утвърдено Задание за проектиране, както и авторски надзор по време на изпълнението на проект 3RS31002-01.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
252000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71311240      
II.2.3) Място на изпълнение
BG343

Войсково формирование 26 030, Авиобаза Безмер

Проектът е част от Пакет от способности CP 9А0996 „Reception, Staging and Onward Movement, RSOM“ („Приемане, разполагане и последващо придвижване на формированията“) по NSIP и е финансиран 100 % от Общите фондове на НАТО (NATO Common Funding). Настоящата обществена поръчка предвижда проектиране и авторски надзор за следните подобекти:
–Подобект 1: „Карго площадка за товарене и разтоварване на материали“;
–Подобект 2: „Площадка за поемане на хора“;
–Подобект 3: „Паркинг“;
–Подобект 4: „Площадка за разполагане на наземно оборудване за поддръжка“;
–Подобект 5: „Площадка за общи товари (TEUs)“;
–Подобект 6: „Бетонова площадка за разполагане на временни бараки“;
–Подобект 7: „Пътни връзки за достъп до подобектите“.
Обхватът на проектирането е съгласно Задание за проектиране - Приложение № 8 от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение (TП) като сума от Подпоказатели ТП1„Професионална компетентност на проектантите в екипа“ с макс. бр. точки 40 и ТП2 „Концепция за изпълнение на проектирането" с макс.бр.точки 30    70
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
252000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Проектът се финансира 100% от общите фондове на НАТО по Програмата на НАТО за инвестиции в сигурността (NSIP).
Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е до 60 месеца от влизане в сила на договора съгласно т.VI.3 от Обявлението и Глава I, т. 6 от Документацията за обществената поръчка.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка "Професионална отговорност" за проектант във връзка с чл. 171, ал.1 от ЗУТ и чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Изискването се декларира в Част IV, Раздел „Б“, т. 5 на ЕЕДОП като се посочва електронен адрес на базите данни с достъп до цитираните документи, от които да е видно декларираното (ако е приложимо)
Участникът доказва изискването чрез представяне на копие на застрахователната полица за валидна застраховка "Професионална отговорност" за строежи първа категория съгласно и чл. 2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Чуждестранните юридически/физически лица представят еквивалентен документ, издаден от съответния орган в държавата, в която са установени (документът се представя в превод на български език).
Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП при участие на обединение, което не е юридическо лице, застраховка „Професионална отговорност“ следва да имат членовете на обединението, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
В случаите, когато участник е декларирал подизпълнители те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП.
В случай че участникът се позовава на капацитета на трети лица по отношение на този критерии, то те трябва да отговарят на условието да притежават застраховка "Професионална отговорност" и да не са налице основания за отстраняване от процедурата съгласно чл. 65, ал. 4.


Минимална застрахователна сума по полицата 300 000 лв. за проектант, за строежи първа категория, в съответствие с чл. 5, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
Под "сходни дейности“ следва да се разбира проектиране на летищна инфраструктура/пътища от републиканската пътна мрежа/общински пътища, вертикално планиране/отводняване на терени/индустриални открити паркинги за тежкотоварни автомобили и техника/складове и площадки за съхранение на материали на открито.
Изискването се декларира в Част IV, Раздел „В“, т. 1б на ЕЕДОП като се посочва електронен адрес на базите данни с достъп до цитираните документи, от които да е видно декларираното (ако е приложимо).
Изискването се доказва чрез представяне на списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
Доказателство за извършените услуги, удостоверяващо съответствието с поставените критерии за подбор, се представят само от участника определен за изпълнител преди сключване на договора за обществената поръчка, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП, или при изискване от възложителя на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП, по всяко време, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с изискването се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
В случай че участникът се позовава на капацитета на третите лица по отношение на критерия за технически и професионални възможности, то на основание чл. 65, ал. 4 от ЗОП те трябва да отговарят на условието да са изпълнили дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.


Участникът да е извършил поне две дейности по проектиране, идентично или сходно с това на поръчката, с обем на всяка една не по-малък от 2000 квадратни метра.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се изпълни поръчката, включително финансовите (представяне на гаранция за изпълнение, застраховка професионална отговорност и други), правата и задълженията на страните, са съгласно проекта на договор в документацията за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/01/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, Министерство на отбраната, ул. Дякон Игнатий № 3, Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Получените оферти се отварят на публично заседания, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Заявки за присъствие се подават до лицата за контакт по процедурата до един час преди провеждане на заседанието.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

* Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта като не се допускат варианти.
* Всички документи трябва да бъдат на български език.
* Възложителя ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото са налице основания за отстраняване, както следва:
-При наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП (освен ако се представят доказателства за надеждност по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП). Липсата на тези обстоятелства се декларира в ЕЕДОП.
-При наличие на обстоятелствата по чл. 327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ. Отсъствието на това обстоятелство се декларира в Част III, Раздел "Г" от ЕЕДОП.
-При наличие на обстоятелствата по чл. 327, ал.1 от ЗОВСРБ.Отсъствието на това обстоятелство се декларира чрез отделно представена декларация (Приложение № 3 от Документацията).
-Участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП, чл. 101, ал. 11 и чл. 107, т. 4 от ЗОП.
-При наличие на обстоятелства по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен при наличие на изключения по чл. 4 от закона. Обстоятелството се декларира в Част III, буква „Г“ от ЕЕДОП.
-При представяне на оферта, която не обхваща или не съответства на изискванията на възложителя и заданието за проектиране, посочени са цени в техническото предложение или има грешки в ценовото предложение.
-Техническото предложение не е подготвено и представено в съответствие с указанията и изискванията на „Методика за комплексна оценка на офертите“ .
*При сключване на договор избраният за изпълнител представя гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността му, в една от формите:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя съгласно изискванията на Приложение № 7.1 от документацията.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията се уреждат в договора.
*Разплащането по договора ще се извършва в левове по банков път в 30-дневен срок след представяне на подписани и надлежно оформени разходооправдателни документи по схема, заложена в проекта на договор – Приложение № 7 от документацията.
* За изготвяне на своята оферта участниците се водят от Заданието за проектиране. Нормативните документи на НАТО, упоменати в Заданието, не се разпространяват и не са приложени към документацията с оглед спецификата и конфиденциалния си характер. Същите са необходими на етап изпълнение на договора. Въпреки това, Възложителят ще предостави възможност на участниците при желание от тяхна страна, отправено към лицата за контакт по процедурата, да се запознаят с документите на НАТО (на английски език) на място на адреса посочен в Раздел I на Обявлението или по време на огледа (в случай, че такъв е заявен).
*Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е до 60 месеца от влизане в сила на договора като:
-Срокът за изготвяне на Сметка за оценка на разходите тип „Б” е не повече от 20 работни дни от деня следващ писменото уведомяване от възложителя за получен достъп до обекта и завършва с предаването на Сметка от изпълнителя на възложителя с приемо-предавателен протокол.
-Крайният срок за изработването на инвестиционeн проект във фаза „работен проект“ и подробна количествено-стойностна сметка е не повече от 15 работни дни от деня следващ писменото уведомяване от възложителя за одобрена от органите на НАТО Сметка и завършва с предаването на инвестиционeн проект във фаза „работен проект” и подробна количествено-стойностна сметка от изпълнителя на възложителя с приемо-предавателен протокол.
-Срокът за упражняване на авторски надзор започва да тече от датата на издаване на Разрешение за строеж и завършва с издаване на Разрешение за ползване, но не по-късно от изтичане на срока от 60 месеца.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в 10-дневен срок съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва