Деловодна информация
2538
ОПИ-1387 18/12/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
18/12/2017 (дд/мм/гггг)
2538-2017-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://www.prb.bg/bg/

http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-po-27/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-po-27/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
Информационен център на Прокуратура на Република България, бул. Витоша № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
София BG411 1000 България
Ненко Милев +359 28036033
nmilev@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://www.prb.bg/bg/

http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-po-27/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 А, гр.София“. ОПИ-1387/18.12.2017г.
45000000      
Строителство

Обществената поръчка е с предмет: „Основен ремонт на сграда, находяща се на ул. „Позитано“ № 24 А, гр.София“.
В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.
В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия единствено в рамките на работната площадка.
Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената количествена сметка, която е неразделна част от описанието на поръчката. В количествената сметка са включени и непредвидени работи в размер на 5 % от стойността на предвидените.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Място на изпълнение на поръчката е сграда, находяща се на адрес: гр. София, ул. „Позитано“ № 24 А, гр.София“

В обхвата на поръчката се включва изпълнение на строителни и монтажни работи, доставка на необходимите за това суровини и материали, използваните при изпълнението механизация, работна сила, услуги и дейности, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, както и дейности по отстраняване на дефекти в гаранционните срокове.
В процеса на строителството Изпълнителят следва да ограничи своите действия единствено в рамките на работната площадка.
Видът и обемът на строителните и монтажни работи са описани в приложената количествена сметка, която е неразделна част от описанието на поръчката. В количествената сметка са включени и непредвидени работи в размер на 5 % от стойността на предвидените.
Необходимостта от извършване на планираните ремонтни дейности е обоснована основно от констатирани течове по стените и таваните на част от работните помещения в сградата. Във връзка с това е изготвена количествена сметка, в която се предвижда следното:
- Ремонт на фасади с окачени фасадни елементи, в т.ч. еркери и козирка над входа. Ремонта включва цялостна подмяна на съществуващите окачени алуминиеви композитни панели (еталбонд) с идентични, уплътняване на фугите и подмяна на минерална вата. Предвижда се козметичен ремонт на засегнатите от течовете вертикални и хоризонтални повърхности в помещенията. При изпълнение на строително-ремонтните дейности не се предвиждат промени в носещата конструкция и енергийните характеристики на сградата, не се променя материала, цвета, вида и формата на окачените фасадни елементи.
- Ремонт на покрив, който включва отстраняване на компрометирано хидроизолационно покритие и полагане на ново, полагане на олекотена перлитова циментова замазка, подмяна на изделия от поцинкована ламарина, външни мазилки, боядисване по външни стени. При ремонтните дейности се запазват съществуващите наклони на покрива.
- Ремонт на канализационна инсталация, в т.ч. покривно водоотвеждане. В ремонтните дейности е включена подмяна на вертикални и хоризонтални водоотвеждащи елементи, отпушване и почистване на хоризонтални канализационни клонове.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение – П1    30
Цена
70
II.2.6) Прогнозна стойност
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Показатели за оценяване: П1 - Срок за изпълнение на поръчката. П2 - Ценово предложение в лева без включен ДДС.
Формулата, по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:
КО = П1 х 30 % + П2 х 70 %
Крайното класиране ще се извърши в низходящ ред на база получените точки за КО, т.е. оферта получила най-голям брой точки за КО се класира на първо място и т.н.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Минимално изискване:
Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта – четвърта категория, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Деклариране на съответствие с поставения критерий за подбор, при подаването на оферта за участие - при подаване на оферта за участие, участникът попълва: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочва вида, номера и срока на валидност на документа/ите, удостоверяващ/и регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта – четвърта категория, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП: Участникът следва да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/.
В случай че участникът е чуждестранно лице, на този етап той може да представи валиден еквивалентен документ, издаден от компетентен орган на държавата, в която е установен, доказващ вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
В случаите на чл. 67, ал. 6 от ЗОП:
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката - за повече информация: http://register.ksb.bg/.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението (съгласно чл. 59, ал. 6 от Закона за обществените поръчки).
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност" на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж - четвърта, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България - съответен валиден аналогичен документ, съгласно чл. 171а от ЗУТ (чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
Съответствието с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта участниците попълват т. 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ (чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП), в случай че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, а за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България - еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност" на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж - четвърта, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, а за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България - съответен валиден аналогичен документ, съгласно чл. 171а от ЗУТ (чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта в част IV, раздел В: ,,Технически и професионални способности“, т. 1а от ЕЕДОП, участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на изпълненото от тях строителството, през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, с предмет идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка. В полето „Отговор“ на т. 1а от част IV, раздел В от ЕЕДОП , участниците следва да посочат предмет на изпълненото от тях строителство, с посочване на конкретните строително-монтажни/строителни дейности по тях, обем, стойност, крайна дата на изпълнение на строителството и получателите.
2. Участникът следва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. (чл. 63, ал.1, т. 5 от ЗОП)
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта в Част ІV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на професионална компетентност /с посочване на придобитото образование/квалификация, посочване на дата, № и издател на документа за придобито образование/квалификация, както и данни за месторабота, период, длъжност, основни функции и др./ на членовете от ръководния състав, които ще отговарят при изпълнение на поръчката.
Участникът по негова преценка може да посочи и други технически правоспособни лица, които да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи, съобразно придобитата им специалност и образователно–квалификационна степен.
3. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица и/ или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството (чл.63, ал.1, т.2 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез вписване на техническите лица (специалисти и нискоквалифицирани работници), които ще изпълняват строителството, включително описание на дейностите, които ще изпълняват. Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“, т.2 от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


1. Участникът трябва да е изпълнил строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата (чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).
Под „изпълнено строителство“ се разбира такова, което независимо от датата на сключване на договора за изпълнението му, е приключило в посочения по-горе период.
За строителство „с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка“ следва да се разбира изпълнението на следните дейности: Направа на окачени фасади от композитни алуминиеви панели (еталбонд) – мин.1000м2; Циментови замазки – мин.40м2; Гипсови шпакловки – мин.50м2; Вътрешни канализационни инсталации – мин.20м; Бояджийски работи /постно боядисване/ – мин.100м2; Хидроизолационни работи по покрив на битумна основа – мин.100м2; Тенекеджийски работи по покриви – мин.25м, които следва да са извършвани при изпълнение на едно или няколко ново/и строителство/а, и/или реконструкция/и, и/или основен ремонт/и, и/или текущ ремонт/и на сграда/и.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълнените дейности, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
2. ? Участникът да разполага минимум със следния ръководен състав с определената професионална компетентност за изпълнението на поръчката:
- технически ръководител на обекта - образование висше или средно специално: строителен инженер специалност ПГС /ССС/ или еквивалентна, или строителен техник/ средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита съответна професионална квалификация/, специалност строителство и архитектура или еквивалентни, с професионален опит в строителство на сгради и съоръжения минимум 3 години;
- отговорник за контрол по спазването на здравословни и безопасни условия на труд – да притежава документ за завършено обучение по контрол върху спазването на здравословни и безопасни условия на труд, съобразно ЗБУТ;
- отговорник за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, който да притежава документ за завършено обучение по контрол върху качеството.
По смисъла на § 2, т. 41 от допълнителните разпоредби (ДР) на ЗОП -"Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионална компетентност на лицата (чл. 64, ал. 1 т. 6 от ЗОП).
3. Минимално изискване:
Участникът да разполага с изпълнителски състав - технически лица (специалисти и нискоквалифицирани работници), минимум 14 човека, които ще изпълняват строителството, не по-малко от посочените:
Работник/ци окачени фасади - 4 човека; Работник/ци хидроизолации по покриви – 2 човека; Работник/ци циментови замазки – 2 човека; Тенекеджийски работи – 1 човек; Работник/ци ВиК инсталации – 1 човек; Работник/ци мазилки – 1 човек; Работник/ци шпакловки и бояджийски работи – 1 човек; Нискоквалифициран/и (общи) работници – 2 човека;
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното минимално изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП: Списък на техническите лица (специалисти и нискоквалифицирани работници), които ще изпълняват строителството, включително описание на дейностите, които ще изпълняват.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят(В-ят),отстранява от участие(у-е)участник (у-к): За когото са налице основанията по чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1,т.3,т.4 и т.5 от ЗОП и/или условията по чл.107 от ЗОП;За когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;За който е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП;Който представи оферта с по-кратък срок на валидност; Който предложи цена за изпълнението на поръчката,надвишаваща Прогнозната стойност(ПС)на обществената поръчка(ОПо);Който при поискване от страна на В-я не представи необходимата информация относно правно - организационната форма под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП;Продължава в раздел VI.3).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/04/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/01/2018 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. София, пл. "Света Неделя" № 1, ет. 5, стая 503, Администрация на главния прокурор

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III.2.2).Който е представил оферта, в която общата цена не съответства на произведението от единичната цена и количеството; Който е представил оферта, в която общата предлагана цена не съответства на сбора от произведенията между единичната цена и количеството;Който е представил оферта, която не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП; Който е представил оферта, в която предложението за срока на изпълнение в Предложението за изпълнение не съответства на този, посочен в линейния график; Който предложи срок на изпълнение на обществената поръчка(за изпълнение на СМР) под установения минимум и/или над установения максимум;Който не представи Техническо предложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката;Който не представи ценово предложение, или то не отговаря на обявените условия на поръчката.
У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.
На основание чл.55,ал.4 от ЗОП, В-ят има право да не отстрани от процедурата у-к, за който е налице обстоятелството по чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката.Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от цената за извършване на СМР без ДДС, като две пети от размера на гаранцията е за обезпечаване на гаранционните задължения на у-ка определен за изпълнител, a останалата част от гаранцията гарантира изпълнението на СМР.
2. Източник на финансиране. Настоящата ОПо се финансира със средства от бюджета на ПРБ.
3. Заплащане на цената - посочено в проекта на договор.
4. На основание чл.104,ал.2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор.Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл.61 от ППЗОП.В случаите по чл. 104,ал.2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.
5. Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП, участниците могат да получат необходимата информация за приложимите правила и изисквания от:
1/ НАП: адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 21, тел.: 02/ 98593821, http://nap.bg/.
2/ ИА „Главна инспекция по труда“: адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ № 3, тел. : 0700 17 670, http://www.gli.government.bg/.
3/ МТСП: адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, тел.: 02 8119 443, https://www.mlsp.government.bg/.
4/ МОСВ: Информационен център на МОСВ с работно време за посетители всеки работен от 14 до 17 ч.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва