Деловодна информация
00164Министерство на отбраната
21-39-272 29/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
04/12/2017 (дд/мм/гггг)
00164-2017-0046 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий, 3
София BG411 1092 България
Лазар Узунов +359 29220654
l.uzunov@mod.bg +359 29515169

Интернет адрес/и

http://www.mod.bg

http://pp.mod.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-066
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Дирекция Отбранителна аквизиция -МО 000695324
ул. Иван Вазов № 12
София BG411 1092 България
Красимира Ангелова +359 29220675
k.angelova@mod.bg +359 29220643

Интернет адрес/и

http://www.mod.bg

http://pp.mod.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на обувки и полушуби кожени по обособени позиции
18800000      
Доставки

Доставка на обувки и полушуби кожени по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 - Доставка на обувки-боти и половинки;
Обособена позиция № 2 - Доставка на обувки летателни черни от лицева кожа;
Обособена позиция № 3 - Доставка на полушуби кожени.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
291570      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  3

II.2) Описание 1

Доставка на обувки-боти и половинки. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

военно формирование 52370 - гр. Негушево

Доставка на обувки - боти и половинки, както следва:
1.Обувки специални боти за жени-100 чифта;
2.Обувки специални боти за мъже-1 000 чифта;
3.Обувки специални, половинки гладки за мъже, черни с връзки - 500 чифта;
4. Обувки специални, половинки гладки за мъже, черни с ластик- 500 чифта;
5.Обувки специални, половинки летни за мъже, черни с връзки - 500 чифта;
6. Обувки специални, половинки летни за мъже, черни с ластик - 500 чифта;
Подробни изисквания ва Възложителя към горепосоченото изделие са описани с Техническа спецификация № ТСЖ 71.2704.17 - приложение към документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
183420      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на обувки летателни черни от лицева кожа. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18832100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

военно формирование 54 320 - Божурище

Доставка на обувки летателни черни от лицева кожа - 60 чифта. Подробни изисквания на Възложителя към горепосоченото изделие са описани в Техническа спецификация № ТСЖ 71.2305.16 - приложение към документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20850      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на полушуби кожени. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
18200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

военно формирование 52370 -Негушево

Доставка на полушуби кожени, както следва:
1.Полушуби кожени за мъже черни - 200 броя
1.1 Полушуби кожени за мъже тъмносиви - 50 броя.
Подробни изисквания на Възложителя към горепосоченото изделие са описани в Техническа спецификация № ТСЖ 71.2663.17 - приложение към документацията.
2. Полушуби кожени за жени черни - 50 броя.
2. 1. Полушуби кожени за жени тъмносиви - 30 броя.
Подробни изисквания на Възложителя към горепосоченото изделие са описани в Техническа спецификация № ТСЖ 71.2662.17 - приложение към документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
87300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Не се изискват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма изисквания по отношение на икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За доказване на техническите и професионалните способности участникът следва да е изпълнил доставки с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката. Поставеното изискване се доказва с документи по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Участникът, определен за изпълнител, представя преди сключване на договор за обществената поръчка доказателство за извършена доставка под формата на (удостоверение,референция,публичен регистър и др.), издадено от получателя или компетентен орган или посочване на публичен регистър в който е публикувана информацията за доставките. Доказателството за извършена доставка следва да съдържат информация за предмет, стойност, начална и крайна дата на изпълнение и получател на извършената доставка. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в ЕЕДОП - част IV, б.В, 1б. Под "сходни" се разбира "доставка на обувке" за обособена позиция 1 и 2 и доставка на "кожени облекла" за обособена позиция 3. Документите могат да бъдат изискани и при условията на чл. 67, ал.5 от ЗОП. Посочените критерии за подбор са еднакви за всички обособени позиции. Доказателствата и информацията за съответствието с тях, декларирана еднократно в ЕЕДОП се отнася за всички обособени позиции. Ако участникът е посочил в офертата си подизпълнители, те трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, която ще изпълняват.

Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко две доставки еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка на стойност не по-малко от 40 000 лева без ДДС за всяка позиция.Ако участникът е посочил в офертата си подизпълнители,те трябва да отговарят на минималните изисквания съобразно вида и дела от поръчката, която ще изпълняват.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Описанието на предмета на поръчката и изискванията на Възложителя към изделията са подробно описани в съответните технически спецификации. Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и задълженията на страните, финансовите условия и начини на плащане са подробно описани в Приложение № 8 от документацията - образец на проекто договор. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 5 % от стойността му без включен ДДС. Задържането и освобождаването на гаранцията се урежда в договора. Всички банкови разходи, включително за нейното възстановяване, са за сметка на участника.Участникът избира форма на гаранцията, съгласно предвидените такива в чл.111,ал.5 от ЗОП - парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/01/2018 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/01/2018 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Иван Вазов, 12, ет.5 - Дирекция Отбранителна аквизиция-МО

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощените представители на участниците, следва да представят пълномощно оригинал или копие, заверено "вярно с оригинала" от участника.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстранява от участие в процедурата всеки участник, за когото са налице основания за отстраняване, както следва:
1. При наличие на основание по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3 и т.5, т. 6, т.7 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП. Отсъствието на тези обстоятелства, както и описание на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо за участника/се декларира в част трета от ЕЕДОП. Участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1, т. 2, т.3 и т.5, т. 6, т.7 и по чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП има право да предприеме мерки за доказване на надежност съгласно чл.56, ал.1 от ЗОП. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл.45, ал.2 от ППЗОП.
2. При наличие на основание по чл. 107 от ЗОП.
3. При наличие на основание по чл.3, т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), след изтичане на срока по §14 от ПЗР на този закон, ако участникът не е привел дейността си в съответствие с изискванията му. В случай, че процедурата е приключила със сключен договор с такова лице,последиците са съгласно чл.5, ал.1, т.3, буква "б" и буква "в" и ал.2 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Тези обстоятелства се декларират в част трета, раздел "Г" от ЕЕДОП.
4. При наличие на основание по чл.327"б" от Закона за отбраната и въоръжените сили на Р България (ЗОВСРБ) и при липса на декларация по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ .
Отсъствието на обстоятелствата по чл.327 "б" от ЗОВСРБ се декларира в част трета, раздел "Г" от ЕЕДОП, а за отсъствието на обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се представя декларация към ЕЕДОП.
5. При наличие на свързаност по смисъла на §2, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП.
В част трета, раздел "Г" от ЕЕДОП се декларира отсъствието на обстоятелствата по чл.101, ал.11 от ЗОП
6. Подлежи на отстраняване участник, който е представил мостра, която не отговаря на обявените изисквания или не е представил мостра към техническото си предложение.
7. Подлежи на отстраняване участник, който е предоставил информация за цената по някакъв начин извън плика "Предлагани ценови параметри".
8. Подлежи на отстраняване участник допуснал аритметична грешка в ценовото предложение.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, се изисква копие от документа, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и правата и задължение на участниците в обединението, дейностите които ще изпълнява всеки член на обединението във връзка с настоящата обществена поръчка.
Начинът на плащане се урежда съгласно чл.4 и чл.5 от проекта на договор - Приложение № 8 от документацията.
Участниците в процедурата представят офертите в запечатана, непрозрачна и надписана опаковка съгласно изискванията на чл. 47, ал. 2 от ППЗОП. Опаковката, съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи и отделен запечатен, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП за всяка обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до Комисията за защита на конкуренция и до възложителя в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
дирекция Отбранителна аквизиция - МО
ул. Иван Вазов, 12, ет 5
София 1092 България
l.uzunov@mod.bg +359 29220654
http://www/mod.bg +359 29515169

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/12/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва